แนะนำหนังสือ 1 เมษายน 2558

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2558
BK_1_010458ชื่อหนังสือ : ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ) : การเริ่มต้นและการสืบเนื่องงานช่างในศาสนา
ชื่อผู้แต่ง : สันติ เล็กสุขุม
Call Number :
709.593 ส582ป 2557 รายละเอียด : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ) : การเริ่มต้นและการสืบเนื่องงานช่างในศาสนา” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการของงานศิลปกรรมไทย โดยแบ่งเนื้อหาตามยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะพร้อมภาพงานศิลปะไทยในรูปแบบต่างๆ พร้อมจำแนกรูปแบบศิลปะสมัยต่างๆ ทั้งก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 (ก่อน พ.ศ.1800) ศิลปะรุ่นเก่า – ศิลปะทวารวดี โดยได้ให้ความหมายทางความคิด และคติความเชื่อของผู้สร้างลงไปในงานแต่ละชิ้น อันแสดงถึงภูมิปัญญาของช่างในอดีตที่ได้สร้างงานศิลปะอันทรงคุณค่า แฝงไว้ด้วยความศรัทธาจนกลายมาเป็นมรดกของชาติต่อมา ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย พร้อมภาพประกอบสวยงาม ชวนติดตามตลอดเล่ม
BK_2_010458ชื่อหนังสือ : อันมีทิพเนตรส่องไป
ชื่อผู้แต่ง : เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, พ.ศ. 2498-
Call Number : อ 779 ท622อ 2557 รายละเอียด : “อันมีทิพเนตรส่องไป” เป็นหนังสือที่รวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างปี พ.ศ.2556-2557 ซึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระราชทาน ที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จฯ ไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยสมุดภาพเล่มนี้ มีความพิเศษกว่าเล่มก่อนๆ ที่ผ่านมา คือมีภาพที่ถ่ายด้วยกล้องโทรทัศน์ เป็นการถ่ายภาพสิ่งใหญ่คือ “เท่ห์ฟากฟ้า (Celestial Bodies)” ได้แก่ ดวงดาว กระจุกดาว และเนบิวลา ที่อยู่ห่างไกลมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรือแทบไม่เห็น จึงเป็นที่มาของชื่อสมุดภาพเล่มนี้ นำเสนอด้วยภาพประกอบขนาดใหญ่ สวยงามชวนติดตามและควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
BK_3_010458ชื่อหนังสือ : ดั่งดวงแก้วส่องสว่างทางสายงาม
ชื่อผู้แต่ง :
Call Number : 923.1593 ด319 2557 รายละเอียด : หนังสือ “ดั่งดวงเเก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม” เล่มนี้ มูลนิธิศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยรวบรวม 60 เเละพระจริยวัตรอันงดงามในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตให้เเก่เด็กเเละเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไป เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ล้วนสามารถสร้างเเรงบันดาลใจให้เเก่เด็กเเละเยาวชนได้พากเพียรเรียนรู้เเละขยันอดทน ทำการงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีคนเก่งคนเก่งของครอบครัวและสังคมต่อไป
BK_4_010458ชื่อหนังสือ : การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน
ชื่อผู้แต่ง : ศิวะ อัจฉริยวิริยะ
Call Number : 621.042 ศ545ก 2557 รายละเอียด : ตำรา “การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน” เป็นตำราที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวะ อัจฉริยวิริยะ เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การทำงานวิจัยด้านพลังงานโดยเฉพาะในเรื่องการอบแห้งมาอย่างยาวนาน จึงมีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงการนำเอาคณิตศาสตร์มาใช้งานในการออกแบบ จำลองและวิเคราะห์ระบบจริง เพื่อหาระบบที่เหมาะที่สุด และยังได้ผนวกรวมถึงการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่จะทำให้ระบบที่ออกแบบประสบความสำเร็จในการใช้งานจริง
BK_5_010458ชื่อหนังสือ : สมุดภาพที่ระลึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อผู้แต่ง : –
Call Number : 923.1593 ส314 2557 รายละเอียด : “สมุดภาพที่ระลึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นการรวบรวมภาพถ่ายของสถานเอกอัครราชทูตฯ และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ในโอกาสที่เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 7- 9 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นการเสด็จเยือนครั้งแรกของราชวงศ์ไทย โดยพระองค์ได้เสด็จเยือนสถานที่ต่างๆ ทั้งพิพิธภัณฑ์แห่งชาติติมอร์-เลสเต, ป้อมปราการเมาบารา, ศูนย์ฝึกอบรมและไร่เกษตรทดลองไรลาโกของสมาคมธุรกิจสหกรณ์แห่งชาติ, คลินิกสุขภาพของสมาคมธุรกิจสหกรณ์แห่งชาติ, สถาบันกาแฟติมอร์ตะวันออกของสมาคมธุรกิจสหกรณ์แห่งชาติ, สถานสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสลาร์โดบอม ซามาริตาโน, งานเปิดโครงการขจัดปัญหาความอดอยากหิวโหยให้หมดไปของสหประชาชาติในติมอร์-เลสเต ณ อาคารรัฐสภา, และเยี่ยมโรงเรียนมัธยมศึกษาเอ็นซิโน บาซิโก เฮรา  เป็นต้น โดยนอกจากจะเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและติมอร์ฯ สู่การทูตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
BK_6_010458ชื่อหนังสือ : เศรษฐศาสตร์มหภาค
ชื่อผู้แต่ง : สุจิตรา กุลประสิทธิ์
Call Number : 339 ส753ศ 2557 รายละเอียด : หนังสือ “เศรษฐศาสตร์มหภาค” เล่มนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากการพิมพ์ในครั้งที่ 1 โดยมีการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ และได้เพิ่มเติมเนื้อหา และภายในตัวเล่มเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องของ รายได้ประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจ เงินเฟ้อ เงินฝืด การว่างงาน การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยรวมแล้วเนื้อหาชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย มีการนำวิธีการทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายมาใช้ประกอบการอธิบาย พร้อมทั้งยกตัวอย่าง และสรุปประเด็นหลักการที่สำคัญๆ ให้กระชับมากที่สุด รวมทั้งได้มีคำถามท้ายบท เพื่อให้ผู้เรียน และผู้ที่สนใจได้ฝึกทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และสามารถนำไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานการศึกษา ในระดับขั้นสูงต่อไป
BK_7_010458ชื่อหนังสือ : กายภาพบำบัดในข้อเท้าและเท้า
ชื่อผู้แต่ง : ธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย
Call Number : 617.585062 ธ582ก 2557 รายละเอียด : เนื้อหาในหนังสือ “กายภาพ บำบัดในข้อเท้าและเท้า” เล่มนี้ กล่าวถึงกายวิภาคศาสตร์ของข้อเท้าและเท้าจลนวิทยาของข้อเท้าและเท้า การตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัด บริเวณข้อเท้าและเท้า การรักษาทางกายภาพบำบัดในข้อเท้าและเท้า การดัดดึงข้อเท้าและข้อต่อในเท้า และการออกกำลังกายบริเวณข้อเท้าและเท้า โดยเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บที่ข้อเท้าและเท้า ผู้อ่านสามารถยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทางคลินิกได้อย่างเป็นระเบียบแบบแผน ส่งผลให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพทางกายภาพบำบัดได้อย่างสัมฤทธิผล
BK_8_010458ชื่อหนังสือ : ภาวะผู้นำแบบโลกาภิวัตน์ : แนวคิดและการวิจัย
ชื่อผู้แต่ง : สัมฤทธิ์ กางเพ็ง
Call Number : 658.4092 ส616ภ 2557
 รายละเอียด : การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ฯลฯ ได้ส่งผลกระทบต่อบทบาทผู้นำในองค์การ ที่ต้องเผชิญกับสังคมที่มีลักษณะผสมผสานทั้งในเรื่องของคน และวัฒนธรรม ดังนั้นหนังสือ “ภาวะผู้นำแบบโลกาภิวัตน์ : แนวคิดและการวิจัย” จึงจำเป็นอย่างมากกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภายในตัวเล่มได้นำเสนอเนื้อหาสาระที่สำคัญ 4 ส่วน ด้วยกัน ทั้งแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำแบบโลกาภิวัตน์ การวิจัยในศตวรรษที่ 21 และ ตามด้วยบทส่งท้าย นอกจากนี้ยังได้นำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำแบบโลกาภิวัตน์ไว้ในภาคผนวกทั้งทางด้านปรัชญา การศึกษา และการบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป
BK_9_010458ชื่อหนังสือ : บันทึกของลูกช้าง
ชื่อผู้แต่ง : กัญจนา ศิลปอาชา
Call Number : พ 599.67 ก382บ 2558 รายละเอียด : หนังสือ “บันทึกของลูกช้าง” เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่จะเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนและเสียงสะอื้นไห้ของช้างไทย มีเค้าโครงมาจากเรื่องจริง ช้างทุกเชือกที่ถูกเอ่ยถึงมีตัวตนจริงๆ ตัวหนังสือที่ร้อยเรียงในรูปแบบวรรณกรรมนี้ จะพาผู้อ่านเข้าไปสัมผัสโลกของช้างไทยในมุมที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน นอกจากจะได้รับความบันเทิงในความสดใสร่าเริงของ “ดอกไม้” ช้างเด็กวัยสองขวบซึ่งเป็นตัวละครเอกของเรื่องและผองเพื่อนแล้ว ผู้อ่านจะได้รู้ว่าชะตากรรมของช้างแต่ละเชือกถูกมนุษย์ทารุณอย่างไรบ้าง บางช่วงบางตอนอาจจะทำให้สะเทือนใจจนน้ำตาไหล เช่น  ช้างเดินเร่ร่อนขอทานในเมืองใหญ่ ช้างถูกบังคับให้แสดงละครในสวนสัตว์ เมื่ออ่านจบจะทำให้ผู้อ่านทั้งเด็กและผู้ใหญ่เกิดความเห็นอกเห็นใจ สงสารช้าง หันมารักช้าง ปกป้องช้าง และเพื่อให้เกิดจิตเมตตาต่อช้าง หันมาร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปดีกว่า “บันทึกของลูกช้าง” จึงเป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งที่สมควรเผยเเพร่ให้กว้างขวางต่อไป
BK_10_010458ชื่อหนังสือ : เคมีวิเคราะห์
ชื่อผู้แต่ง : สราวุฒิ สมนาม
Call Number : 543 ส354ค 2557 รายละเอียด : วิชาเคมีวิเคราะห์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบดั้งเดิม และแบบอาศัยเครื่องมือ การแยกสารให้บริสุทธิ์ การนำหลักสถิติต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการออกแบบการทดลอง การศึกษาวิชาเคมีวิเคราะห์ จึงเป็นรากฐานสำคัญสำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาในเคมีแขนงอื่นหรือวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆได้ เช่น การเรียนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ อุตสาหกรรมเกษตรฯลฯ หนังสือเล่มนี้ได้ทำขึ้นโดยพยายามเรียบเรียงเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย มีโจทย์และตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการประยุกต์ใช้ และเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจทฤษฎีทางเคมีวิเคราะห์ต่างๆ ในเบื้องต้น โดยในที่นี้จะเน้นหลักการทางเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น การเก็บตัวอย่าง การใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และหลักการเบื้องต้นของการสกัด
BK_11_010458ชื่อหนังสือ : พื้นฐานและหลักการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง : ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
Call Number : 379.593 ป461พ 2557 รายละเอียด : หนังสือ “พื้นฐานและหลักการศึกษา” เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เขียนขึ้นโดยมุ่งหวังให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน หลักการ กระบวนทัศน์ทางการศึกษา และวิชาชีพครู ได้รู้และเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู้ และเพิ่มพูนสมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ โดยมีเนื้อหาที่มุ่งตอบสนองต่อมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาหลักๆ 3 ส่วน ด้วยกัน คือ 1.พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการศึกษา 2. หลักการจัดการศึกษา และ 3. ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู และท้ายบทมีการตอบคำถามชวนคิดมาให้ลองทำดูด้วย
BK_12_010458ชื่อหนังสือ : Standard English grammar
ชื่อผู้แต่ง : สำราญ คำยิ่ง
Call Number : 425 ส698ส 2557 รายละเอียด : หนังสือ “Standard English grammar” เป็นหลักภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษหรือไม่เคยเรียนมาก่อน โดยเริ่มตั้งแต่อักขระ พยัญชนะ การผสมคำตัวกล้ำ ตัวควบ พร้อมทั้งอธิบายหลักการใช้ภาษาแบบง่ายๆ เริ่มตั้งแต่ Article ,Noun ,Pronoun ,Verb , Adjective , adverb , Preposition , โดยไม่ต้องมีครูสอนเหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับต้น ซึ่งมีการอธิบายที่ละเอียด ในลักษณะง่ายๆ สไตล์ลูกทุ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ในทันที ถึงแก่น เป็นคู่มือประกอบการสอนของคุณครู หรือ ประกอบการเรียนของนักเรียนได้ประโยคภาษาอังกฤษกว่า 4,000 ประโยค (แปลไทย)

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center