แนะนำหนังสือ 16 กรกฎาคม 2558

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
BK_1_160758ชื่อหนังสือ : กลองยาว : ศิลปะพื้นบ้านของไทยทุกภาค
ชื่อผู้แต่ง : มนตรี ถิรวิทย์วรกุล
Call Number :
786.93 ม151ก 2549 รายละเอียด : หนังสือ“กลองยาว : ศิลปะพื้นบ้านของไทยทุกภาค” เป็นหนังสือที่กล่าวถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในทุกภูมิภาคของไทย ที่ยังสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งมีทั้ง การสอน การตี การแห่ และการรำกลองยาว จึงเป็นการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่กับประเพณีท้องถิ่น เช่น การบวชทอดกฐิน ทอดผ้าป่า แห่เทียนพรรษา ลอยกระทง และสงกรานต์ตลอดไป จึงสมควรอย่างยิ่งที่ผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้ได้ฝึกการตีและการรำกลองยาวให้กับอนุชนรุ่นหลังๆ ได้สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไว้สืบไป
BK_2_160758ชื่อหนังสือ : รอยยิ้มและน้ำตาของหัวใจ
ชื่อผู้แต่ง : ปิงซิน
Call Number : อ 895.13 ป611ร 2558 รายละเอียด : หนังสือ“รอยยิ้มและน้ำตาของหัวใจ”  เป็นพระราชนิพนธ์แปลจากพระวิริยภาพอีกเล่มหนึ่ง    ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งรวมวรรณกรรมจีน 4 เรื่องของ 3 นักเขียนหญิงในแวดวงวรรณกรรมจีนร่วมสมัย  ได้แก่วรรณกรรมเรื่อง “โคมส้มดวงน้อย” และ “หมิงจื่อกับเหมียวน้อยมีจื่อ” เป็นเรื่องที่อ่านแล้วทำให้รู้สึกสะเทือนใจ      ได้ข้อคิด ซึ่งสะท้อนให้เห็นความงดงามยิ่งใหญ่ของหัวใจอันบริสุทธิ์ อันเป็นลักษณะสากลของมนุษย์ทุกวัยในทุกสังคม ส่วนนวนิยายเรื่อง “สาวน้อยเสี่ยวหยูว” และ “ตำนานกับข้าวคู่” ผู้เขียนได้สะท้อนให้เห็นถึงความรักของมนุษย์ที่มีความ เป็นสากล และยากจะอธิบายอย่างกระจ่างชัดด้วยเหตุผลหรือตรรกะใดๆนอกจากนี้ วรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องยังได้สอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรมและประเพณีของสังคมจีน ผ่านเรื่องราวของตัวละครหลักในเรื่อง ลักษณะร่วมอันโดดเด่นของบทวรรณกรรมใน “รอยยิ้มและน้ำตาของหัวใจ” คือ นักเขียนทั้ง 3 ท่านเป็นหญิงที่มีภูมิหลังหลากหลายแต่มี “หัวใจ” อันประณีตละเอียดแบบผู้หญิงร่วมกัน
BK_3_160758ชื่อหนังสือ : สร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 2015 ฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง :
Call Number : 006.686 ส355 2558 รายละเอียด : หนังสือ “สร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 2015 ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้ได้เจาะลึก ความสามารถของ SketchUp สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับมือโปร อธิบายพื้นฐานการใช้ SketchUp ตั้งแต่การสร้าง ตกแต่ง และแก้ไขโมเดล รู้จักกับการใช้เครื่องมือวัดระยะ การปรับสภาพพื้น การแก้ไขเส้นโครงร่าง การใช้งานคอมโพเนนต์ เลเยอร์ และสไตล์สร้างชิ้นงานซับซ้อน พรีเซนต์งาน พิมพ์แบบด้วย LayOut และแสดงงานบน Google Earth การสร้างโมเดลจากภาพ 2 มิติ ด้วย Match Photo อธิบายการใช้โปรแกรมเสริมที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน แนะนำปลั๊กอินสุดฮิตสำหรับงานตกแต่งภายใน เสริมความเข้าใจด้วยตัวอย่างจริงกว่า 30 ชิ้นงาน แถมฟรี ดีวีดีรอม วีดีโอสอนการใช้เครื่องมือและไฟล์ตัวอย่าง
BK_4_160758ชื่อหนังสือ : ประมวลกฎหมายอาญา : ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และย่อหลักกฎหมายจากคำพิพากษาศาลฎีกา         อาญาศตวรรษ
ชื่อผู้แต่ง : พงศ์ธร บุญอารีย์
Call Number : 345 พ125ป 2546 รายละเอียด : หนังสือ “ประมวลกฎหมายอาญา” เล่มนี้ เป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และย่อหลักกฎหมายจากคำพิพากษาศาลฎีกาอาญาศตวรรษ ซึ่งผู้เขียนได้เขียนขึ้นเพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยย่อหลักกฎหมายจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ นับตั้งแต่การเริ่มใช้กฎหมายลักษณะอาญา เป็นตัวอย่างในการทำความเข้าใจและยังเป็นคำอธิบายบทบัญญัติในแต่ละมาตราด้วย ซึ่งถ้าผู้อ่านท่านใดสนใจในรายละเอียด สามารถศึกษาเพิ่มเติม จากคำพิพากษาศาลฎีกาเต็มได้
BK_5_160758ชื่อหนังสือ : ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดาร เล่ม 1
ชื่อผู้แต่ง : ฮอลล์, ดี.จี.อี
Call Number : 959 ฮ174ป 2557 รายละเอียด : หนังสือ “ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดารเล่ม 1-2” (A History of South-East Asia) ของท่านศาสตราจารย์ฮอลล์นั้น เป็นหนังสือที่สำคัญที่สุดเล่มหนึ่งในโลกของวิชาการ          ที่ยังคง “ความคลาสิก” จนกลายเป็นคัมภีร์คู่มือสำคัญที่จะเริ่มต้นรู้จักภูมิภาคแห่งนี้ ความพิเศษประการหนึ่งของเล่มพิมพ์ใหม่ฉบับนี้ อยู่ที่รูปประกอบมากมาย และคำบรรยายภาพสั้นกระชับชัดเจน ฯลฯ จนกลายเป็นหนังสือหาอยาก เรื่องราวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีลักษณะภูมิศาสตร์ของตนโดยเฉพาะ ในอดีตดินแดนนี้เป็นกึ่งกลางโลกอารยธรรมที่เจริญแล้วจาก 2 ประเทศมาบรรจบกัน คือระหว่างอารยธรรมอินเดียกับอารยธรรมจีน ครั้งล่วงมาสมัยล่าอาณานิคมตะวันตกเอเชียอาคเนย์ก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลและวัฒนธรรมนั้นและความสำคัญทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เห็นได้อีกครั้งในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนในปัจจุบันดินแดนแถบนี้ก็ยังคงเป็นสมรภูมิสงครามสมัยใหม่ที่มาในรูปแบบของอิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
BK_6_160758ชื่อหนังสือ : การส่งเสริมการขาย
ชื่อผู้แต่ง : องอาจ ปทะวานิช
Call Number : 658.82 อ117ก 2557 รายละเอียด : สำหรับการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการรูปแบบของการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกันอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย และประหยัดต้นทุน การส่งเสริมการขายเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่ง อันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้ นอกเหนือจาก การโฆษณา การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ์และการตลาดทางตรง อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามใน “การส่งเสริมการขาย” เล่มนี้ได้
BK_7_160758ชื่อหนังสือ : Dateline earth : โลกในอุ้งมือสื่อ
ชื่อผู้แต่ง : ดิกชิต, กุนดา
Call Number : พ 302.2322 ด517ด 2557 รายละเอียด : หนังสือ “Dateline earth : โลกในอุ้งมือสื่อ” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่กล่าวถึงเกี่ยวกับอาชีพสื่อมวลชน หรือ นักข่าว ที่จะต้องต่อสู้เพื่อพื้นที่การรายงานข่าวประเด็นทางเลือกในสำนักข่าวกระแสหลัก โดยมุ่งเน้นวิธีการายงานข่าวอย่างมืออาชีพ มีความลุ่มลึกและหนักแน่นในหลักฐาน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและความยากจนความไม่เป็นธรรม ที่สำคัญเพื่อกระตุ้นให้นักข่าวรุ่นใหม่สนใจขุดคุ้ยข่าวให้ถึงต้นตอของวิกฤติโลก แล้วเปิดโปงให้เป็นที่สนใจของสาธารณชนและผู้กำหนดนโยบาย
BK_8_160758ชื่อหนังสือ : การดูแลรักษาสตรีที่มีภาวะเสื่อมของอวัยวะเพศและทางเดินปัสสาวะ
ชื่อผู้แต่ง : – 
Call Number : 618.10426 ก449 2557
 รายละเอียด : หนังสือ “การดูแลรักษาสตรีที่มีภาวะเสื่อมของอวัยวะเพศและทางเดินปัสสาวะ” เล่มนี้ ได้มีการรวบรวมบทความแบบสหสาขาอาชีพ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในเวชปฏิบัติ และต่อยอดไปสู่การศึกษาวิจัยในอนาคตโดยเนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศและทางเดินปัสสาวะส่วนล่างในวัยหมดระดู, ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากภาวะเสื่อมของอวัยวะเพศและทางเดินปัสสาวะ, การวินิจฉัยภาวะเสื่อมของอวัยวะเพศและทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง, การบำบัดภาวะเสื่อมของอวัยวะเพศและทางเดินปัสสาวะส่วนล่างด้วยฮอร์โมน ฯลฯ หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
BK_9_160758ชื่อหนังสือ : ศัพท์เตรียมสอบโทอิก
ชื่อผู้แต่ง : ประไพ ภูงามเชิง
Call Number : 428.0076 ป335ศ 2557 รายละเอียด : หนังสือ “ศัพท์เตรียมสอบโทอิก” เป็นคู่มือชั้นเยี่ยมสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC     ซึ่งได้มีการรวบรวมคำศัพท์ที่มักออกในข้อสอบ TOEIC ไว้อย่างหลากหลาย แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนตามชนิดของคำ    เช่น Noun, Verb, Adverb, Adjective และ Preposition ง่ายต่อการจดจำและนำไปใช้สำหรับทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพ รู้ความหมายของคำศัพท์มากกว่า 3,000 คำ ช่วยให้จับโจทย์ในการทำข้อสอบ    ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังต่อยอดการใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน และการทำงานได้อย่างหลากหลาย
BK_10_160758ชื่อหนังสือ : ลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชน : อ่านและสอนที่จอห์นส์ ฮอปกินส์
ชื่อผู้แต่ง : เอนก เหล่าธรรมทัศน์
Call Number : พ 323.042 อ893ล 2558 รายละเอียด : หนังสือ “ลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชน : อ่านและสอนที่จอห์นส์ ฮอปกินส์” เขียนโดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ นักรัฐศาสตร์ชื่อดังของไทย  เป็นหนังสือดี เล่มหนึ่ง ที่ให้ความรู้ทางทฤษฎีและประวัติศาสตร์ ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม  โดยมีการอธิบาย และเสนอแนะถึงแนวคิดการบริหารเมือง ที่เน้นให้อำนาจของประชาชน โดยการเอาอำนาจจากรัฐให้มากที่สุด รัฐประชาธิปไตยคือ รัฐที่มีและใช้อำนาจจำกัด ดังนั้นต้องปล่อยและสนับสนุนให้ชุมชนในสังคมนั้นจัดการบริการสาธารณะต่างๆ ด้วยตนเอง เนื้อหาเป็นความรู้พื้นฐาน อ่านง่าย เข้าใจง่ายสำหรับทุกคน
BK_11_160758ชื่อหนังสือ : ถั่วโอชะ : ตำรับหลากหลายทั้งถั่วฝัก ถั่วเมล็ดสด และถั่วเมล็ดแห้ง
ชื่อผู้แต่ง : –
Call Number : 641.33 ถ316 2558 รายละเอียด : หนังสือ “ถั่วโอชะ : ตำรับหลากหลายทั้งถั่วฝัก ถั่วเมล็ดสด และถั่วเมล็ดแห้ง”  “Healthy Eating ถั่วโอชะ” นำเสนอคุณูปการของถั่วที่ไม่ได้เป็นเพียงของกินเล่น แต่มีประโยชน์สูงถึงขั้นกินเป็นอาหารมื้อหลักได้ทีเดียว เพราะอุดมไปด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ ที่จำเป็นต่อร่างกาย นอกจากช่วยเสริมสุขภาพแล้ว ถั่วยังช่วยป้องกันและรักษาโรคร้ายแรงหลายๆ โรคด้วย เป็นอาหารจากพืชที่ธรรมชาติสร้างไว้ให้มนุษย์ได้กินตั้งแต่สมัยดึก      ดำบรรพ์ ภายในเล่มมีสูตรทั้งหมด 64 สูตรด้วยกัน มีความหลากหลายทั้งด้านรสชาติ หน้าตา และสีสัน ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน เครื่องดื่ม โดยแบ่งประเภทเป็น “ถั่วฝัก” อาทิ ถั่วลันเตาหวาน ถั่วพู ถั่วแขก ฯลฯ “ถั่วเมล็ดสด” อย่างถั่ว    ปากอ้าที่คนไทยนิยมแบบทอด และตามด้วย “ถั่วเมล็ดแห้ง” ที่หากินได้ทั่วไป เช่น ถั่วชิกพี มีโปรตีนสูงสุดในตระกูล       ถั่วเมล็ดแห้ง เหมาะสำหรับทุกวัย นอกจากสูตรอาหาร ที่อุดมด้วยคุณประโยชน์มหาศาลจากถั่วแล้ว ผู้อ่านจะเข้าใจว่า ทำไมจึงควรกินถั่ว
BK_12_160758ชื่อหนังสือ : เรียนลัดการสื่อสารทางธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : บอยส์, แคโรลิน
Call Number : พ 658.452 บ243ร 2558 รายละเอียด : หนังสือ “เรียนลัดการสื่อสารทางธุรกิจ” เล่มนี้จะพาไปรู้จักกับสุดยอดเคล็ดลับการสื่อสารทางธุรกิจ จากสุดยอดกูรูธุรกิจชื่อดัง อ่านเข้าใจง่าย แม้จะไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน หัวใจสำคัญในการสื่อสาร บอกเล่าถึงสิ่งสำคัญในการสื่อสารที่จะต้องตระหนักถึงในทุกสถานการณ์ การจับจุดภาษากาย อธิบายถึงหัวใจสำคัญในการสื่อสาร และสิ่งที่เราต้องระมัดระวัง   สื่อสารกับทีมอย่างมีประสิทธิผล พร้อมเผยเคล็ดลับในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านาย การขายให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนเทคนิคการรับมือกับทุกปัญหา

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center