แนะนำหนังสือ 16 กุมภาพันธ์ 2558

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
ชื่อหนังสือ : ตราไว้ในแผ่นดินสยาม อลังการตราไปรษณียากรไทย
ชื่อผู้แต่ง :
Call Number :
อ 769.569593 ต169 2556 รายละเอียด : ตราบจนทุกวันนี้ เมืองไทยยังคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ วิจิตรงดงาม และทรงคุณค่าในทุกแขนง หนังสือ “ตราไว้ในแผ่นดินสยาม อลังการตราไปรษณีย์ยากรไทย” เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของตราไปรษณียากรไทย ที่ได้นำเอาแสตมป์มาให้ชมทั้งหมด 6 ชุดด้วยกัน แต่ละชุดทำหน้าที่บันทึกเรื่องราวสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างน่าสนใจ ทั้งในแง่เรื่องราวของกิจการไปรษณีย์ของประเทศซึ่งครบ ครบ 130 ปี, ชุดที่ระลึก “ อัคราภิรักษศิลปิน” พระราชสมัญญาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, ชุดที่ระลึก “กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก” ชุดที่ระลึก “วันอนุรักษ์มรดกไทย…ยกให้หัวโขน” ศิลปะสุดคลาสสิกที่หาชาติใดเสมอเหมือน นอกจากนี้ยังมีชุด “120 ปี สภากาชาดไทย” และชุด “120 ปี ร.ศ.112 การรักษาเอกราชชองชาติไทย” ทุกเรื่องราวมาบรรจบพบกัน ณ ปี พ.ศ. 2556 ปีที่แสตมป์ไทยได้เดินทางมายาวนานถึง 130 ปี ถือเป็นบันทึกครั้งประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การจดจำรำลึกไว้ บนดวงตราไปรษณียากรไทย และเป็นอีกหนึ่งคอเล็คชั่นที่หาได้ยากยิ่งในภายหน้า
ชื่อหนังสือ : Present perfect เพราะวันนี้…ดีที่สุดแล้ว
ชื่อผู้แต่ง : ฌอห์ณ จินดาโชติ
Call Number : พ 808.849353 ฌ111พ 2557 รายละเอียด : “Present perfect เพราะวันนี้…ดีที่สุดแล้ว” เป็นหนังสือที่อ่านง่ายขนาดกะทัดรัด เนื้อหาภายในเล่มล้วนเกิดจากความรัก ความหลงใหล บ่มเพาะผ่านกาลเวลา ทั้งจากผู้ให้กำเนิด คนดูแล คนสั่งสอน คนที่อยู่ข้างหน้า-ข้างหลัง คนในอดีต และคนในอนาคต ของผู้เขียน ซึ่งช่วงหนึ่งเขามักใช้ ‘เรื่อง’ เล่าแทน ‘ภาพ’ ซึ่งล้วนเป็นเหตุการณ์ในชีวิตที่พบเจอ ก่อนจะถ่ายทอดออกมาในมุมมองของเขา นำมาสู่ 29 ความเรียงขนาดกำลังดีที่ไม่เน้นให้กำลังใจแต่ให้ความจริงของชีวิตที่เราต้องเจอ ต้องผ่าน ต้องก้าวข้ามมันไปไม่วันใดก็วันหนึ่ง
ชื่อหนังสือ : สร้างตารางงาน และบริหารข้อมูลด้วย Excel 2007 ฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง : พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
Call Number : 005.369 พ553ส 2557 รายละเอียด : หนังสือ “สร้างตารางงาน และบริหารข้อมูลด้วย Excel 2007 ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้ได้รวบรวมการใช้งานโปรแกรม Excel 2007 ไว้อย่างละเอียด โดยครอบคลุมตั้งแต่การสร้างตาราง และการจัดการข้อมูลในเบื้องต้น ไปจนถึงการบริหารข้อมูลขั้นสูง อาทิ การสร้างและตกแต่งกราฟ 2 มิติและ 3 มิติ การแทรกภาพ รูปวาด การพิมพ์ตารางงาน อักษรศิลป์ การคำนวณข้อมูลด้วยสูตรและฟังก์ชั่น การเรียงลำดับและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การใช้งาน Marco การทำงานร่วมกับอินเตอร์เน็ตและรวม Workshop ฟังก์ชั่นการใช้งานธุรกิจ เจาะลึกทุกเรื่องต้องรู้ใน Excel 2007 เพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมาพร้อมกับซีดีรอมสอนพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น
ชื่อหนังสือ : 17 ผู้ทรงอิทธิพลในอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง : จุลนภ ศานติพงศ์
Call Number : พ 920 จ662ส 2556 รายละเอียด : หนังสือ “17 ผู้ทรงอิทธิพลในอาเซียน” เล่มนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ 17 บุคคลสำคัญจากทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกตัวอย่าง เช่น พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ , ซูการ์โน, พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์, พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ, ปราโมทยา อนันตา ตูร์, ดร.มหาธีร์ มูฮัมมัด, รามอน แมกไซไซ        ลีกวนยู, ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์, เจ้าสุภานุวงศ์ ฯลฯ บุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีชีวิตและมีบทบาทสำคัญ อยู่ในช่วงอาณานิคมจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มว่าด้วยเรื่องราวประวัติ ภูมิหลัง ครอบครัว ตลอดจนผลงานสำคัญที่พวกเขาและเธอเหล่านั้นได้สร้างขึ้นมาให้แก่ประเทศ ซึ่งล้วนแต่สร้างผลสะเทือนแก่บ้านเมืองของตน จนเกิดความเปลี่ยนแปลง            อย่างใหญ่หลวง นำพาประเทศสู่รัฐเอกราช พัฒนาชาติให้เข้มแข็งรุ่งเรือง ส่งผลสู่การรวมกลุ่มเป็นสมาคมประชาชาติ     แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) พัฒนาเป็น ประชาคมอาเซียน เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบ และนอกจากผู้อ่านจะได้รู้จักประวัติชีวิตของบุคคลเหล่านั้นแล้ว จะยังได้ทราบความเป็นมาของอาเซียนไปพร้อมๆ กันด้วย
ชื่อหนังสือ : โลกในศตวรรษที่ 21 : กรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ชื่อผู้แต่ง : จุลชีพ ชินวรรโณ
Call Number : 327 จ658ล 2557 รายละเอียด : โลกในปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกของการเปลี่ยนแปลง เป็นโลกของการปฏิสัมพันธ์ ที่มีพลวัต เป็นโลกของเทคโนโลยีสื่อสารที่รวดเร็วและกระจายเป็นวงกว้าง เชื่อมโยงการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคม ระหว่างผู้คน ชุมชน และรัฐ ซึ่งถ้าอยู่ห่างไกลกันก็ให้สามารถติดต่อถึงกันและกันได้ จนกาลเทศะซึ่งเคยเป็นอุปสรรคไม่สามารถกีดขวางปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ชุมชนในประเทศต่างๆ หนังสือ “โลกในศตวรรษที่21 : กรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” เป็นตำราที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้แสดงบทบทบนเวทีระหว่างประเทศที่เป็นรัฐและมิใช่รัฐในมิติต่างๆ ทั้งความร่วมมือ ความขัดแย้ง การดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศในปฏิสัมพันธ์กับรัฐ ความมั่นคงระหว่างประเทศและเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ตลอดจนแนวคิดและแนวศึกษาเด่นๆ ที่ช่วยอธิบายและทำความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ระหว่างประเทศ ที่นับวันจะซับซ้อนและมีพลวัตอย่างยิ่ง
ชื่อหนังสือ : คำให้การของคนเคยป่วย โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
ชื่อผู้แต่ง : ชิสา สรวิสูตร
Call Number : พ 616.7227 ช576ค 25578 รายละเอียด : พบกับวิธีง่ายๆ ในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมกับหลีกเลี่ยงโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ หนังสือ “คำให้การของคนเคยป่วย โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์” ภายในเล่มนี้ได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด ทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ห่างไกลโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ด้วยอาหารการกิน ห่างไกลโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ด้วยการออกกำลังกาย เเละห่างไกลโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ด้วยการดูแลด้านอื่นๆ สำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกท่าน หนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณ ใครที่เป็นแล้วทำอย่างไรถึงจะอยู่ร่วมกับโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์อย่างมีความสุข
ชื่อหนังสือ : เคมีอาหาร
ชื่อผู้แต่ง : นิธิยา รัตนาปนนท์
Call Number : 641.3 น614ค 2557 รายละเอียด : หนังสือ “เคมีอาหาร” มีเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับทางด้านเคมีอาหารโดยเฉพาะสารประกอบทางเคมี ที่เป็นส่วนประกอบหลักในอาารไม่ว่าจะเป็น น้ำ กรด ด่าง และเกลือ สารละลาย ระบบคอลลอยด์ในอาหาร ลิพิดโปรตีน เอนไซม์  คาร์โบไฮเดรต ไฮโดรคอลลอยด์ วิตามิน  แร่ธาตุ รงควัตถุ สารให้รส และสารให้กลิ่น รวมทั้งปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลในอาหาร ซึ่งในเล่มได้ให้รายละเอียดของสูตรโครงสร้างทางเคมี สมบัติทางกายภาพและทางเคมี การเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบทางเคมีที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการขนย้าย การเก็บรักษา และในกระบวนการแปรรูปอาหาร และอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้อง  นำเสนออย่างเป็นลำดับขั้นตอน  พร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย โดยมีเอกสารอ้างอิงให้ค้นคว้าเพิ่มเติมอีกด้วย
ชื่อหนังสือ : ภาษาอังกฤษ แค่คริสก็มันส์แล้ว 1.5
ชื่อผู้แต่ง : ไรท์, คริสโตเฟอร์
Call Number : พ 428.2 ร951ภ 2557
 รายละเอียด : หนังสือ “ภาษาอังกฤษ แค่คริสก็มันส์แล้ว 1.5” มาพร้อมด้วย MP3  เป็นการปรับปรุงเนื้อหาจากเล่ม “ภาษาอังกฤษแค่คริสก็มันส์แล้ว ฉบับสมบูรณ์” โดยเพิ่มเติมเนื้อหา และแยก Track ใน CD MP3 ใหม่ เพื่อง่ายต่อการฟังยิ่งขึ้น ในส่วนของเนื้อหายังคงรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักพูดผิดระดับชาติ อีกนับ 1,000 คำ มาเน้นย้ำให้พูดถูกกันสักที และนอกจากนี้ยังมี CD MP3 ความยาวกว่า 10 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ฝึกออกเสียงตามสำเนียงของเจ้าของภาษา ถ่ายทอดโดย “ครูคริส” คริสโตเฟอร์ไรท์ ครูสอนภาษาอังกฤษ สไตล์เด็กแนว เจ้าของผลงานเขียนขายดีกว่า 12 เล่ม เพราะภาษาอังกฤษ แค่คริสก็มันส์แล้ว
ชื่อหนังสือ : ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป
ชื่อผู้แต่ง : วัยอาจ, เดวิด เค
Call Number : 959.3 ว441ป 2557 รายละเอียด : หนังสือ “ประวัติศาสตร์ไทย ฉบับสังเขป” เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 11 บท ด้วยกัน โดยได้รวบรวมเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของดินแดนประเทศไทยในลักษณะประวัติศาสตร์อันยาวนาน เริ่มตั้งแต่ เบื้องแรกของประวัติศาสตร์ไท-ไต ซึ่งนำเสนอเรื่องการตั้งบ้านเมืองของคนไท-ไต เรื่องกลุ่มคนในน่านเจ้า และกลุ่มคนในแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในคริสต์ศตวรรษที่ 9-10 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 (ถึง พ.ศ.2545 ) 2002 พร้อมๆ กับการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมือง ต้นฉบับภาษาอังกฤษของหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกใน พ.ศ.2525 (1982) ผ่านไป 20 ปี เดวิด เค.วัยอาจ ได้ศึกษาเพิ่มเติม และนำมาปรับปรุงเป็นฉบับตีพิมพ์ครั้งที่สอง ใน พ.ศ. 2546 (2003) 3 ปีก่อนที่ท่านจะถึงแก่กรรม แม้หนังสือเล่มนี้จะมีอายุครบ 30 ปีในปีนี้ (พ.ศ.2555 (2012)) และเป็นที่รู้จักอ้างอิงกันในหมู่นักวิชาการของไทย แต่ก็เพียงระดับหนึ่งกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป เป็นผลงานที่ทรงคุณค่ายิ่ง ในส่วนหนึ่ง เพราะการวางโครงเรื่อง ที่ล้ำหน้า ด้วยการเจาะไปที่เรื่องของผู้คน กลุ่มคน วัฒนธรรม สังคม และสภาพแวดล้อม และตีปัญหาในประวัติศาสตร์ไทยที่สั่งสมสืบทอดมาอย่างยาวนาน
ชื่อหนังสือ : เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์ผู้ป่วยนอก
ชื่อผู้แต่ง :
Call Number : 617.47 ว896 2557 รายละเอียด : ปัญหาทางระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกของร่างกาย หรือผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ เป็นปัญหาสำคัญ ที่พบได้ตั้งแต่เด็ก วัยทำงาน หรือในผู้สูงอายุ ดังนั้นการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาดังกล่าว แพทย์จะต้องมีความรู้ในแนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษา รวมถึงการให้คำแนะนำผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ตำรา “เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์ผู้ป่วยนอก” เล่มนี้จึงได้รวบรวมเนื้อหา แนวทางในการวินิจฉัยโรค และการดูแลรักษาปัญหาต่างๆ ทางออร์โธปิดิกส์ ที่สำคัญและพบได้บ่อย ดังนั้นตำราเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ทั่วไป รวมถึงแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการวินิจฉัยโรค และดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อหนังสือ : กลยุทธ์ราคา
ชื่อผู้แต่ง : วิทยา จารุพงศ์โสภณ
Call Number : 658.816 ว582ก 2556 รายละเอียด : หนังสือ “กลยุทธ์ราคา Pricing & Marketing Profitability” เล่มนี้ เป็นงานเขียนที่ประกอบด้วยเนื้อหาทางทฤษฎี พร้อมทั้งการสอดแทรกตัวอย่าง และกรณีศึกษาต่างๆ ที่มาจากประสบการณ์การของผู้เขียนเอง ตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในวงการธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้อ่านในการวางแนวทางกลยุทธ์ทางด้านราคาที่มีประสิทธิภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรให้แก่องค์กร
ชื่อหนังสือ : กฎหมายภาษีอากร
ชื่อผู้แต่ง : ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
Call Number : 343.04 ศ721ก 2557 รายละเอียด : หนังสือ “กฎหมายภาษีอากร” เล่มนี้ได้มีการปรับปรุงหนังสือคำอธิบายทฤษฏีและหลักกฎหมายภาษีอากร โดยเพิ่มเติมเนื้อหา องค์ประกอบของโครงสร้างกฎหมายภาษีอากร ไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งได้แก่ ฐานภาษี การคำนวณภาษี การจัดเก็บภาษี และการระงับข้อพิพาททางภาษี นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ อีกด้วย การเพิ่มเนื้อหาดังกล่าวก็เพื่อต้องการนำเสนอแนวความคิด และมุมมองใหม่ๆ ที่ผันแปรตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากกฎหมายภาษีอากรเป็นกฎหมายมหาชนที่อยู่ภายใต้นิติวิธีที่ใช้ในกฎหมายมหาชน จึงจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องภาษี ทั้งนักบัญชี นักกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center