ห้องสมุดมารวย@มหาวิทยาลัยสยาม

ห้องสมุดมารวย@สยาม ได้รับการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมมือกันในโครงการส่งเสริมความรู้ และขยายฐานผู้ลงทุน เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสยาม เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ ด้านการเงินและการลงทุนไปสู่นักศึกษา คณาจารย์และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสยามได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดสร้างห้องสมุด “มารวย@สยาม” ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สมัยใหม่ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จนสำเร็จเรียบร้อย จึงได้กำหนดพิธีเปิดห้องสมุด “มารวย@สยาม” อย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553 เวลา 16.30 น. โดยมี ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ อดีตกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณภัทรียา เบ็ญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ และ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมทำพิธีเปิด และในการเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้ คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาปาฐกถาเป็นปฐมฤกษ์ที่ห้องสมุด “มารวย@สยาม” ในวันเดียวกัน เวลา 17.30 น. หัวข้อเรื่อง “จีน ผู้นำในเศรษฐกิจใหม่”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสยาม ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ 5 โครงการหลัก เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสยามเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และแผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน ในเขตธนบุรีและปริมณฑล (1) การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาตลาดทุน (2) การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงิน และการตลาดทุนผ่านเครือข่ายสารสนเทศ (3) การมอบโปรแกรมฝึกซื้อขายออนไลน์ (4) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษธุรกิจให้แก่สถาบันอุดมศึกษา และ(5) ลิขสิทธิ์ห้องสมุดมารวย อีกทั้งมหาวิทยาลัยสยาม ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือกับบริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท ในโครงการส่งเสริมการออมและการลงทุนแก่นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป และลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการพัฒนาองค์การใช้ข้อมูลทางธุรกิจ

ห้องสมุดมารวย@สยาม