แนะนำหนังสือ 1 พฤศจิกายน 2558

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
BK_1_011158ชื่อหนังสือ : สารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ชื่อผู้แต่ง :  ส. พลายน้อย
Call Number : 
อ 390.09593 ส113ส 2553 รายละเอียด : หนังสือ “สารานุกรมวัฒนธรรมไทย” เล่มนี้ได้รวบรวมคำ ศัพท์สำคัญทางวัฒนธรรมไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิเช่น วิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย ความเข้าใจถึงธรรมเนียมการปฏิบัติทางประเพณีต่างๆ เน้นนำเสนอความหมาย และประโยชน์ในเชิงอรรถสารคดี จึงนับเป็นหนังสือความรู้ทางวัฒนธรรมไทยเล่มหนึ่งที่สำคัญยิ่ง
มะนาวมือใหม่ชื่อหนังสือ :  ทางเลือกและหลากวิธีการเริ่มต้นปลูกมะนาวมือใหม่ เป้าหมายนอกฤดู
ชื่อผู้แต่ง :  จันทรา อู่สุวรรณ
Call Number : 634.334 จ279ท 2557 รายละเอียด : หนังสือ “ทางเลือก & หลากวิธีเริ่มต้นปลูกมะนาวมือใหม่ เป้าหมายนอกฤดู” เล่มนี้ ได้รวบรวมสารพันเทคนิคในการปลูกมะนาวเเต่ละแบบ ที่สามารถทำให้มะนาวมีผลผลิตดก เเละมีคุณภาพ จากสวนมะนาวที่ประสบความสำเร็จทั้ง 8 สวน มาเล่าสู่กันฟัง ตั้งเเต่วิธีการปลูกมะนาวทั้งแบบลงดิน แบบปลูกในวงบ่อซีเมนต์ ปลูกลงในกระถาง ปลูกลงในโอ่ง ปลูกมะนาวแบบแก้มลิง ปลูกมะนาวในล้อยาง หรือจะปลูกแบบระยะชิด เรื่อยไปถึงการดูแลรักษา การป้องกันกำจัดโรคเเละเเมลงศัตรู การเลือกกิ่งพันธุ์ การทำตลาด เเละการบังคับให้มะนาวออกนอกฤดู ซึ่งทั้งหมดได้รวบรวมไว้ในหนังสือโดยละเอียดเเล้ว
มนุษย์กับวัฒนธรรมชื่อหนังสือ : มนุษย์กับวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่ง : ยศ สันตสมบัติ 
Call Number : 306 ย152ม 2556 รายละเอียด : หนังสือ มนุษย์กับวัฒนธรรม” เล่มนี้เป็นหนังสือตำราที่ได้รับรางวัลชั้นดีมากจากโครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียนได้พยายามนำเสนอสาระ ประเด็น ขอบเขตความสนใจและมโนทัศน์พื้นฐานของมานุษยวิทยาวัฒนธรรมสำหรับผู้สนใจทั่วไป และเพื่อใช้เป็นตำราพื้นฐานประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาในวิชามนุษย์กับสังคม มานุษยวิทยาเบื้องต้น และวัฒนธรรมเปรียบเทียบ ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่าสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ทุกแห่งหนทั่วโลก มีคุณค่าและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน มนุษย์จึงควรเรียนรู้และทำความเข้าใจในวิถีชีวิตของผู้อื่นด้วยความเคารพ การศึกษาด้านวัฒนธรรมเป็นเสมือน “กระจกเงา” ส่องมนุษย์ ทำให้เราหันมาสำรวจและวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง จากการศึกษาวิถีชีวิตของผู้อื่น ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษาทางด้านวัฒนธรรมยังมีบทบาทสำคัญ ช่วยให้เรามีความเข้าใจในวิถีชีวิตของสังคมวัฒนธรรมอื่น ความเข้าใจนี้จะนำมาซึ่งความชื่นชมและเคารพซึ่งกันและกัน อันเป็นบ่อเกิดของเอกภาพและความหลากหลายและการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชื่อหนังสือ : เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่ง : กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
Call Number : 004.6 ก672ค 2554 รายละเอียด : หนังสือ หนังสือ “เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)” เล่มนี้ กล่าวถึงแนวคิด การทำงาน โปรโตคอล และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีอธิบายด้วยการแบ่งการทำงานของเครือข่ายออกเป็นชั้นสื่อสาร (Layer) ทั้งหมด 5 ชั้น คือ ชั้นสื่อสารระดับแอปพลิเคชัน (Application Layer), ชั้นสื่อสารนำส่งข้อมูล (Transport Layer),  ชั้นสื่อสารควบคุมเครือข่าย (Network Layer), ชั้นสื่อสารเชื่อมต่อข้อมูล (Data Link Layer) และชั้นสื่อสารกายภาพ (Physical Layer) โดยเรียกชั้นสื่อสารทั้ง 5 นี้ว่า Internet Protocol Stack ซึ่งจะอ้างอิงการทำงานจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และใช้วิธีอธิบายจากชั้นสื่อสารที่อยู่ด้านบนลงมาจนถึงชั้นสื่อสารที่อยู่ด้านล่าง โดยจะกล่าวถึงการทำงานของแต่ละชั้นสื่อสารอย่างละเอียด รวมทั้งโปรโตคอล และเทคโนโลยีที่สำคัญของแต่ละชั้นสื่อสาร  หนังสือเล่มนี้เหมาะกับนิสิต และนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งผู้ที่สนใจต้องการศึกษาการทำงานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นชื่อหนังสือ : เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ชื่อผู้แต่ง : วันรักษ์  มิ่งมณีนาคิน 
Call Number : 330 ว436ศ 2558รายละเอียด : หนังสือ “เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เล่มนี้ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นไว้ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความหมาย ประวัติ ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับวิชาอื่นๆ การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่น การผลิต ต้นทุน รายรับ กำไร รวมถึงตลาด การกำหนดเวลา บัญชีรายได้ประชาชาติ การเงิน การธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ตลอดจนการค้าและการเงินระหว่างประเทศ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยทั้งในแง่ลักษณะและปัญหา อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และแบบฝึกหัดท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ
รีไซเคิลของใช้แล้วชื่อหนังสือ : รีไซเคิลของใช้แล้ว กลับมาใช้งานด้วยวิธีการง่าย ๆ
ชื่อผู้แต่ง :
Call Number : 745.59 ร492 2537 รายละเอียด : หนังสือ “รีไซเคิลของใช้แล้ว กลับมาใช้งานด้วยวิธีการง่าย ๆ” เล่มนี้นำเสนอสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ แล้วเพิ่มเติมการตกแต่งใส่ไอเดียเข้าไป ให้กลายเป็นทั้งของใช้ และของตกแต่งบ้าน ได้อย่างสวยงาม ทั้งพลาสติก กล่องโฟม ขวด หรือแก้ว สามารถนำกลับมาสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ได้ทั้งสิ้น ขยะที่ทิ้งๆ ขว้างๆ จะไม่ใช่เพียงแค่ขยะไร้ค่าอีกต่อไป มันจะสามารถเปลี่ยนเป็นงาน และสร้างประโยชน์ให้กับเราได้ หากรู้จักนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับมันได้ประโยชน์แถมยังลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย
การบริหารองค์การชื่อหนังสือ : การบริหารองค์การ 
ชื่อผู้แต่ง : วันชัย มีชาติ
Call Number : 658.4 ว426ก 2557 รายละเอียด : “การบริหารองค์การ” เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนเกี่ยวกับองค์การและการบริหาร เนื้อหาสาระของหนังสือจะครอบคลุมในเรื่องการจัดการและบริหารองค์การเป็นหลักโดยจะไม่เข้าไปพิจารณาถึงการจัดการในด้านพฤติกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์การและทำให้การดำเนินงานขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ ซึ่งในส่วนของการจัดการกับพฤติกรรมในองค์การนั้น ผู้เขียนได้กล่าวถึงไว้แล้วในหนังสืออีกเล่มหนึ่งคือ พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ ซึ่งได้มีการจัดพิมพ์ก่อนหน้านี้แล้ว เนื้อหาส่วนดังกล่าวจึงไม่นำมากล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้แม้ว่าจะมีความสำคัญในการบริหารองค์การอย่างมากก็ตาม
ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEsชื่อหนังสือ : มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ NPAEs : ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากข้อกำหนดเดิมและแนวทางปฏิบัติทางบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : วรศักดิ์ ทุมมานนท์ 
Call Number : 657.3 ว287ม 2557
 รายละเอียด : หนังสือ “มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ NPAEs : ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากข้อกำหนดเดิมและแนวทางปฏิบัติทางบัญชี” เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ กรอบแนวคิด การนำเสนองบการเงิน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  สินค้าคงเหลือ  เงินลงทุน  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  ต้นทุนการกู้ยืม สัญญาเช่า ภาษีเงินได้ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น รายได้ การรับรู้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ สัญญาก่อสร้าง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ ตลอดจนสรุปข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับนักบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
คู่มือการเรียนรู้ Microsoft word 2013ชื่อหนังสือ : คู่มือการเรียนรู้ Microsoft Word 2013 + Windows 8 : เพื่อใช้งานและการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Certification
ชื่อผู้แต่ง :
Call Number : ต 005.369 ค695 2558 รายละเอียด : หนังสือ “คู่มือการเรียนรู้ Microsoft Word 2013 + Windows 8 : เพื่อใช้งานและการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Certification” เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาของ โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word 2013 ที่แนะนำถึงเครื่องมือ และคุณลักษณะของคำสั่งใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้ผู้เริ่มใช้โปรแกรมที่สนใจนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำเอกสาร ทั้งในเรื่องการสร้าง การติดต่อสื่อสาร ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ใดก็ตาม สามารถบันทึกได้  และได้มีการเพิ่มความหลากหลายของลูกเล่นด้านการบันทึกด้วย
สร้างแบบจำลองเพื่อการตัดสินใจชื่อหนังสือ : สร้างแบบจำลองเพื่อการตัดสินใจ Optimization modeling ด้วย Excel (Solver)
ชื่อผู้แต่ง : ศักดิ์สิทธิ์ ศุขสุเมฆ 
Call Number : 658.4030285 ศ332ส 2557 รายละเอียด : คำตอบอันเป็นที่สุดมักเป็นสิ่งที่ต้องการของทุกคน ไม่ว่าจะเป็น กำไรสูงที่สุด เวลาสั้นที่สุด ใช้คนน้อยที่สุด พอใจที่สุด คำตอบเช่นนี้มักไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด แต่ผู้อ่านสามารถหาคำตอบได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่เก่งคณิตศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ไม่ต้องอาศัยซอฟต์แวร์เฉพาะ เพียงใช้ Solver ซึ่งเป็นโปรแกรมย่อย (Add–in) ในเอกเซลที่คัดสรรมาในหนังสือ “สร้างแบบจำลองเพื่อการตัดสินใจ Optimization modeling ด้วย Excel (Solver)” เล่มนี้ เรียนรู้จากตัวอย่างจริง ละเอียด อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ทุกขั้นตอนแสดงด้วยภาพแบบจำลองและสูตรที่ใช้ ละเอียดเพียงพอต่อการทำความเข้าใจด้วยตัวเอง จนสามารถนำไปสร้างแบบจำลองของตนเองได้
การเงินระหว่างประเทศชื่อหนังสือ : การเงินระหว่างประเทศ
ชื่อผู้แต่ง : ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
Call Number : 332.042 ฐ312ก 2557 รายละเอียด : หนังสือ “การเงินระหว่างประเทศ”  เป็นหนังสือที่น่าสนใจเล่มหนึ่ง ภายในเล่มแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กล่าวถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับดุลการชำระเงิน ระบบการเงินระหว่างประเทศ และพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ส่วนที่ 2 กล่าวถึงเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ตลอดจนอธิบายความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงวิธีการบริหารความเสี่ยงประเภทนั้นๆ และส่วนที่ 3 กล่าวถึงการลงทุนทางตรงต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ลงทุนระหว่างประเทศ การบริหารการใช้เงินทุนระยะสั้นและระยะยาวต่างประเทศ
Mice business ธุรกิจไมซ์ชื่อหนังสือ : ธุรกิจไมซ์ (ธุรกิจการจัดประชุมขององค์กร ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า)
ชื่อผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
Call Number : 658.456 บ563ธ 2557 รายละเอียด : เป็นหนังสือที่นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญๆ เกี่ยวกับ “ธุรกิจไมซ์” ซึ่งเป็นธุรกิจแขนงหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 ธุรกิจคือ ธุรกิจการจัดประชุมขององค์การ ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ และธุรกิจการจัดแสดงสินค้า ซึ่งประเทศไทยเองก็มีความตื่นตัวในเรื่องธุรกิจไมซ์เป็นอย่างมาก ประเทศไทยเราจะได้เปรียบในเรื่องวัฒนธรรมประเพณี จึงได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพอยู่บ่อยครั้ง เนื้อหาภายในเล่มได้ถ่ายทอดไว้อย่างละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย ซึ่งช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นตำราสำหรับการเรียนการสอนวิชาธุรกิจไมซ์ในระดับปริญญาตรีและผู้ที่สนใจทั่วไป

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center