แนะนำวารสาร ประจำปี 2558

แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2558
JN581216 v1 ชื่อวารสาร(Title) : วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISSN :  1906-5485
จัดพิมพ์ : ราย 1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.58)
รายละเอียด : เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหา บทความ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และในฉบับนี้ขอนำเสนอบทความวิจัยที่เป็นการประยุกต์กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในหลากหลายบริบทสิ่งแวดล้อม      ในหลายระดับ ซึ่งได้แก่บทความเรื่อง “การส่งเสริมการจัดการมลพิษทางน้ำโดยชุมชน” และเรื่อง “คุณภาพชีวิตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตจากความเสื่อมสภาพของแม่น้ำลี้ จังหวัดลำพูน” เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทความปริทัศน์เรื่อง “ภาพอนาคตเพื่อการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามอ่านได้ในฉบับ และในตอนท้ายฉบับ ยังมีแนะนำหนังสือน่าอ่านมานำเสนอด้วย
JN581216 v2ชื่อวารสาร(Title) : วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
ISSN :  1906-2230
จัดพิมพ์ : ราย 1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.58)
รายละเอียด : เป็นวารสารวิชาการฉบับล่าสุด ที่นำเสนอเนื้อหาบทความ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านนิเทศศาสตร์   เป็นหลัก และที่กำลังนำเสนอในขณะนี้จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับทางด้านการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา  ซึ่งจะ       อัดแน่นไปด้วยบทความทางวิชาการที่เข้มข้น รวมทั้งมีประเด็นความรู้ด้านการสื่อสารการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคยุคสื่อออนไลน์และการประชาสัมพันธ์ทั้งอดีตและยุคดิจิตอล ยกตัวอย่างบทความเรื่อง “การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” และ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ทฤษฏีพฤติกรรมตามแผนในการอธิบายพฤติกรรมการนำข้อมูลบนเฟซบุ๊กแฟนเพจประกอบการตัดสินใจซื้อ” เป็นต้น จะมีรายละเอียดอย่างไรต้องติดตาม  นอกจากนี้ภายในฉบับยังมีบทความที่น่าสนใจอีกมาก

 

แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558
JN_581201 v1ชื่อวารสาร(Title) : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISSN :  1513-9131
จัดพิมพ์ : ราย 1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2558)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่เผยแพร่ความรู้และผลการศึกษา การค้นคว้าใหม่ๆ ทฤษฏี การวิจัย วิธีวิทยา และแนวคิดในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ในรูปของบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ ตลอดจนบทวิจารณ์หนังสือ ภายในฉบับที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนี้นำเสนอเนื้อหาสาระที่หลากหลายและเข้มข้นด้วยบทความวิจัยที่น่าสนใจทั้งสิ้น 9 บทความด้วยกัน มีการนำเสนอแง่มุมใหม่ๆ ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น บทความวิจัยเรื่อง “รื้อสร้างภาพลักษณ์ตายตัว : กลวิธีการตอบโต้อาณานิคมสมัยใหม่ในนวนิยายเรื่อง เจ้าการะเกด ของแดนอรัญ แสงทอง” และเรื่อง “สุขภาวะทางเพศ และกิจกรรมทางเพศของนักศึกษาชายรักชาย” เป็นต้น สนใจศึกษารายละเอียดภายในฉบับได้
JN_581201 v2ชื่อวารสาร(Title) : MBA
ISSN :  1513-8275
จัดพิมพ์ : ราย 2 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 191 ฉบับที่ 17 (ต.ค.-พ.ย.2558)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระความรู้ ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านธุรกิจ การตลาด การเงิน การลงทุน ภายในฉบับมีบทความที่หลากหลายและน่าสนใจ ทั้งเรื่อง “ปาฏิหาริย์ทองคำ กำลังจะกลับมา ” ผู้อ่านท่านใดสนใจติดตามรายละเอียดภายในฉบับได้ และอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ “ทิศทางการควบรวมกิจการของไทยในอาเซียน” ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ขนส่งและโลจิสติกส์  สารสนเทศและการสื่อสาร ท่องเที่ยวและโรงแรม เป็นต้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการทั้งหลายที่กำลังมีแผนการลงทุน
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
JN_1_161158ชื่อวารสาร(Title) : วารสารศรีปทุมปริทัศน์ (ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ISSN :  1315-7287
จัดพิมพ์ : ราย 1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2558)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระบทความวิจัย บทความทางวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในฉบับมีบทความวิจัยจำนวน 14 เรื่อง ด้วยกันอาทิ เช่น เรื่อง “หญิงรักหญิงกับการประชดประชัน”, เรื่อง “องค์ประกอบและแนวทางการทำประกันคุณภาพอย่างมีความสุขของอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน” และ เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาใช้ชีวิตบั้นปลายในจังหวัดเชียงใหม่ของผู้สูงอายุชาวต่างชาติ” เป็นต้น และท้ายฉบับมีแนะนำหนังสือใหม่ พร้อมภาพตัวอย่างปกมานำเสนออีกด้วย
JN_2_161158ชื่อวารสาร(Title) : วารสารการเงินการคลัง
ISSN :  1686-607X
จัดพิมพ์ : ราย 1 ปี 4 ฉบับ
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 27 ฉบับที่ 85 (ต.ค.-ธ.ค.2558)
รายละเอียด :
เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระบทความ ผลงานทางวิชาการ ที่ให้ความรู้และเกี่ยวข้องทางด้านการคลัง การเงิน กฎหมาย สถิติ และเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงมาตรการและนโยบายของกระทรวงการคลัง ความเคลื่อนไหว ข้อเท็จจริง และการวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐกิจ และสำหรับฉบับที่นำเสนออยู่ในขณะนี้จะเน้น     ในเรื่องนโยบายการออมของประเทศ ยกตัวอย่างบทความเรื่อง “กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ความมั่นคงในชีวิต สร้างได้ด้วยการออม” และ เรื่อง “ย้อนมองรายได้รัฐบาล สร้างอนาคตด้วยนวัตกรรมการจัดเก็ยรายได้” เป็นต้น และถ้าผู้อ่านท่านใดสนใจในเรื่องการออม ท้ายฉบับยังมีคอลัมน์ “คุยคนคลัง” ที่น่าสนใจและน่าติดตามอย่างยิ่ง
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
ชื่อวารสาร(Title) : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ISSN :  1686-9664
จัดพิมพ์ : ราย 2 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ส.ค.2558)
รายละเอียด : เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่ได้รับอภินันทนาการมาจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในฉบับนำเสนอเนื้อหา บทความ บทความวิจัย ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมถึงงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ยกตัวอย่างบทความวิจัยที่น่าสนใจเช่น เรื่อง “การใช้ประโยชน์ปุ๋ยมูลไส้เดือนในการปรับปรุงดินสำหรับการปลูกผักคะน้า” และยังมีบทความวิชาการเรื่อง “สารยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซีจีเนสกับการรักษามะเร็ง” เป็นต้น
ชื่อวารสาร(Title) : Digital Camera
ISSN :  1686-1957
จัดพิมพ์ : ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ – ฉบับที่ 142 (ต.ค.2558)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระความรู้ที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวผจญภัยถ่ายภาพสุดประทับใจ การเตรียมตัวที่ถูกต้อง และเคล็ดลับการหาค่าเปิดรับแสงให้ถูกต้องในทุกสภาวะ วิธีการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า พร้อมร่วมเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งถือเป็นจุดหมายปลายทางที่สุดยอดของนักถ่ายภาพเลยทีเดียว ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์ภาพถ่ายที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร พร้อมกับการเปิดเผยทุกเคล็ดลับในการบันทึกภาพอย่างละเอียดทุกขั้นตอน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2558
JN_1_161058ชื่อวารสาร (Title) : นิตยสาร สสวท.
ISSN :  0857-2801
จัดพิมพ์ : ราย 2 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 43 ฉบับที่ 195 (ก.ค.-ส.ค.2558)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาสาระ บทความ ซึ่งเน้นหนักในเรื่องการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ภายในฉบับมีบทความที่น่าสนใจมากมายทั้งเรื่องดวงดาว  เช่นบทความเรื่อง “บนท้องฟ้ามีดาวกี่ดวง”, “ดาวชุมนุมกับดาวร่วมทิศ” และยังมีเรื่อง “การแลกเปลี่ยนเงินตรา…คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน” ส่วนคอลัมน์รอบรู้เทคโนโลยี ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน มีบทความเรื่อง “การวัดแนวระดับและมุมเท ด้วย application บน smart phone” เป็นต้น
JN_2_161058ชื่อวารสาร(Title) : ฟาร์มาไทม์
ISSN :  1686-1957
จัดพิมพ์ : ราย 2 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 12 ฉบับที่ 114 (ก.ค.-ส.ค.2558)
รายละเอียด : เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเภสัชกรรมและเวชกรรมทุกสาขา ภายในฉบับมีบทความที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะบทความพิเศษเรื่อง “อาการชาต้องป้องกันและรักษาควบคู่”, “เรื่องของวิตามิน C ที่คุณอาจจะยังไม่รู้” และเรื่อง “บทบาทของโพรไยโอติกส์ในการรักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเศษแยบพลันในเด็ก” เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่น่าสนใจเรื่อง “ศิริราชผลิตวัคซีนและน้ำยาทดสอบโรคภูมิแพ้ไรฝุ่น จำหน่ายครบวงจรรายแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน” มาให้ทราบด้วย
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2558
JN_1_011058ชื่อวารสาร(Title) : ศิลปวัฒนธรรม
ISSN :  –
จัดพิมพ์ : รายเดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 36 ฉบับที่ 11 (ก.ย.2558)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับทางด้านประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ภายในฉบับมีคอลัมน์ต่างๆ ที่น่าสนใจ มานำเสนอ ซึ่งได้แก่ สโมสรศิลปวัฒนธรรม จดหมาย, สโมสรย่อย, วาทะเล่าประวัติศาสตร์, เส้นทัพ–เส้นทาง, เส้นสายลายสือ, แลหลัง-ฟังเพลง,  สัพเพเหระ- ดคี, และกวีนิพนธ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจ อาทิ เช่น “ท้องกับเจ๊ก : การเมืองเรื่อง ผู้หญิง ในราชสำนักกรุงธนบุรี” “สักวาฟ้าขาวเหล่าโปลิส : โปลิสกับการใช้อำนาจในสมัยรัชการที่ 5” เป็นต้น และยังมีอีกหลากหลายบทความ สนใจติดตามหาอ่านได้
JN_2_011058ชื่อวารสาร(Title) : วงการแพทย์
ISSN :  1513-590X
จัดพิมพ์ : รายปักษ์
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 17 ฉบับที่ 444 (16-31 ส.ค.2558)
รายละเอียด : เป็นวารสารทางการแพทย์อีกฉบับหนึ่งที่น่าสนใจ และเป็นฉบับล่าสุด ที่นำเสนอเนื้อหาสาระความรู้ ในเรื่องของแพทย์ ข่าวสารความคืบหน้าทางวิทยาการเทคโนโลยีต่างๆ บทความ ผลงานวิจัย บทความวิชาการตลอดจนตารางงานสัมมนาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านเวชกรรม และผู้ที่สนใจทั่วไป ภายในฉบับยังมีคอลัมน์ต่างๆ ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น คอลัมน์โลกกว้างทางแพทย์, ข่าวสารการแพทย์,  เฉพาะโรค   เป็นต้น จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างต้องติดตามอ่านภายในฉบับ
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2558
JN_1_160958ชื่อวารสาร(Title) : วารสารการเงินการคลัง
ISSN :  1686-607X
จัดพิมพ์ : 1 ปี 4 ฉบับ
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 27 ฉบับที่ 84 (ก.ค.-ก.ย.2558)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระความรู้ที่หลากหลาย เกี่ยวกับทางด้านการคลัง การเงิน เศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ  ข้อมูลด้านสถิติ  รวมถึงมาตรการและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับกระทรวงการคลังเพื่อให้ผู้ที่สนใจติดตามความเคลื่อนไหว ข้อเท็จจริง และการวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐกิจ รวมถึงผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง และในตอนท้ายฉบับยังมีคอลัมน์สาระบันเทิง ซึ่งมีมานำเสนอทั้ง ในเรื่องของสุขภาพ และสถานที่ท่องเที่ยว มาให้อ่านคลายเครียดกัน
JN_2_160958ชื่อวารสาร(Title) : CPD & Account
ISSN :  –
จัดพิมพ์ : รายเดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 12 ฉบับที่ 141 (ก.ย.2558)
รายละเอียด : เป็นวารสารเพื่อนักบัญชีรุ่นใหม่ที่แสวงหาความท้าทาย โดยภายในฉบับนำเสนอเนื้อหาสาระและบทความ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของ “บทลงโทษสำหรับนักบัญชี” ซึ่งจะอธิบายถึงโทษจากการปฏิบัติของนักบัญชี เรื่องสำคัญอย่างนี้นักบัญชีไม่ควรพลาด และอีกบทความ อธิบายถึงเรื่อง “ภาษีซื้อขอคืนได้ หรือเครดิตภาษีขายได้” มีรายละเอียดอย่างไรต้องติดตาม และสุดท้ายยังมีแนะนำเรื่องของ “ศัพท์เกี่ยวกับผลกำไร” มาให้ติดตามด้วย
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 กันยายน 2558
JN_1_010958ชื่อวารสาร(Title) : ดอกเบี้ย
ISSN :  0125-7331
จัดพิมพ์ : รายเดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 35 ฉบับที่ 409 (ก.ค.58)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระความรู้ ตลอดจนข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตลาดหุ้น ประกันชีวิต –ประกันภัย กฎหมาย และภาษี เป็นต้น  ภายในฉบับมีบทความที่หลากหลายน่าสนใจ และน่าติดตามทั้งสิ้น ทั้งเรื่องของ “มังกรจีนสะดุด ฟองสบู่ตลาดหุ้นแตก” ที่หลายฝ่ายเฝ้าติดตามซึ่งก็น่าสนใจมากทีเดียว และอีกเรื่อง “ได้เวลาซื้อทองกันหรือยัง?” ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน และสำหรับใครที่กำลังจะตัดสินใจ ต้องติดตามอ่าน และเรื่องสุดท้ายที่ผู้อ่านต้องรับรู้กันไว้บ้าง เรื่อง “KBANK ปฏิวัติ Core Banking System เปิดศึกดิจิทัล แบงกิ้ง เต็มรูปแบบ” มีรายละเอียดน่าสนใจแต่ไหนในแต่ละบทความ ติดตามภายในฉบับได้
JN_2_010958ชื่อวารสาร(Title) : ข่าวช่าง (Contractors’ times)
ISSN :  0125-0469
จัดพิมพ์ : ราย 2 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 42 ฉบับที่ 444 (ก.ค.-ส.ค.58)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความบทสัมภาษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการก่อสร้าง โดยเฉพาะสกู๊ปพิเศษว่าด้วยเรื่อง “ตีแผ่ ข้อเท็จจริง กรณีเหล็กเส้น กับผลกระทบอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย” ทั้งยังมีบทสัมภาษณ์พิเศษ คุณจรรยา สว่างจิตร ผู้ซึ่งคลุกคลีตร่ำหวอดอยู่ในแวดวงธุรกิจเหล็กเส้นมานาน จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอะไรต้องติดตาม นอกจากนี้ยังคงนำเสนอสาระเพื่อวงการก่อสร้างที่เข็มข้น ทั้งเรื่อง “เกาะติดความคืบหน้างานก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร” รวมไปถึง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย รถไฟทางคู่และความร่วมมือทางด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน และ ไทย-ญี่ปุ่น” เป็นต้น
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2558
JN_1_160858 ชื่อวารสาร(Title) : Marketeer
ISSN :  1686-9664
จัดพิมพ์ : รายเดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 16 ฉบับที่ 185 (ก.ค. 2558)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาสาระน่ารู้ ข่าวสาร และบทความที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการออกแบบงานโฆษณา ซึ่งในฉบับนี้มีการสร้างชิ้นงานที่ทันสมัยขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคโฆษณาประชาสัมพันธ์ ภายในฉบับมีบทความที่น่าสนใจมากมาย เช่น บทความเรื่อง “ก้าวไปอีกขั้นกับ Digital Service Provider บทบาทใหม่บนเส้นทางผู้บริการดิจิทัลอย่างเต็มตัว ของ AIS” ซึ่งมีรายละเอียดอย่างไรต้องติดตามกัน นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นกัน ทั้งเรื่อง “Fest ทางเลือกใหม่ ไร้สารก่อมะเร็ง” เป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ปลอดภัย เมื่อสัมผัสกับอาหารแล้วทำให้เรามั่นใจยิ่งขึ้น และอีกเรื่องในตอนท้ายฉบับ ในคอลัมน์ Portfolio เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์งาน Design ในแต่ละชิ้น สนใจติดตามอ่านภายในฉบับได้
JN_2_160858ชื่อวารสาร(Title) : Industrial Technology Review
ISSN :  0859-0095
จัดพิมพ์ : รายเดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 21 ฉบับที่ 273 (ส.ค.2558)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ ข้อมูลข่าวสาร การโฆษณาผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับทางด้านอุตสาหกรรมเป็นหลัก ภายในฉบับมีบทความที่หลากหลายน่าติดตามทั้งสิ้นทั้งเรื่อง สมาร์ทกริด กริดไฟฟ้าอัจฉริยะ, Smart City พัฒนาประเทศไทย สู่รูปแบบการเป็นเมืองอัจฉริยะ, ปฏิรูปการจัดการความรู้ยุคดิจิคอล และ แซส เตรียมบุกตลาดตลาดสมาร์กริด ด้วยเทคโนโลยีซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2558
JN_1_010858ชื่อวารสาร(Title) : วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
ISSN :  2286-9824
จัดพิมพ์ : 1 ปี 3 ฉบับ
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.2558)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหางานวิจัย ที่มีความหลากหลายในองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยในด้านสุขภาพของชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน กระบวนการเรียนรู้ในการผลิตข้าวปลอดภัย ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ จังหวัดกำแพงเพชร เป็นต้น และยังมีบทความที่เกี่ยวกับระบบขนส่ง หรือ โลจิสติกส์  ซึ่งคาดว่าประเทศไทยน่าจะเป็น จุดศูนย์กลาง ของเส้นทางการคมนาคมทั้งหลาย ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีกลยุทธการเตรียมความพร้อมจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม นอกจากนี้ภายในฉบับยังมีบทความวิจัยอีกมากมายที่น่าสนใจและน่าติดตามทั้งสิ้น
JN_2_010858ชื่อวารสาร(Title) : เที่ยวรอบโลก
ISSN :  0125-8265
จัดพิมพ์ : ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ – ฉบับที่ 395 (ก.ค.2558)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเป็นหลัก ภายในฉบับที่กำลังแนะนำในขณะนี้ ได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งสิ้น ทั้ง IRAN, HAINAN, FUKUI, TOKYO ในแต่ละประเทศจะมีภูมิประเทศ ศิลปะ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีตลอดจนอาหารการกิน จะเป็นอย่างไรต้องติดตาม ซึ่งนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอีกหลากหลาย ทั้งนวนิยาย สุขภาพ การท่องเที่ยวภาคอีสานของประเทศไทยและอีกมากมายให้เลือกติดตาม ภายในฉบับยังนำเสนอภาพสีสันสวยงาม และถ้าใครคิดจะเดินทางด้วยกรุ๊ปทัวร์ก็มีให้เลือกหาได้
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
JN_1_160758ชื่อวารสาร(Title) : วารสารกฎหมาย
ISSN :  –
จัดพิมพ์ : ราย ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (มี.ค.2558)
รายละเอียด : เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายเป็นหลักและในฉบับนี้จะเน้นบทความที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศของบ้านเมืองที่อยู่ในช่วงของการปฏิรูปประเทศ ภายในฉบับจึงมีหลากหลายบทความที่น่าสนใจทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น บทปริทัศน์เรื่อง “ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปตามแนวทางของ คอ.นธ.: การปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง องค์กรอิสระและการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอรัปชั่น” โดย ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน ซึ่งบทความดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญที่มีการดำเนินการอยู่และยังมีบทความเรื่อง “การพระราชทานอภัยโทษทางวินัย” เป็นต้น จะมีรายละเอียดอย่างไรต้องติดตาม  นอกจากนี้ท้ายฉบับยังมีบทวิจารณ์หนังสือทางด้านกฎหมาย ที่น่าสนใจ รวมถึงบทแนะนำวิทยานิพนธ์โดยกองบรรณาธิการอีกด้วย
JN_2_160758ชื่อวารสาร(Title) : Construction Variety
ISSN :  1905-7945
จัดพิมพ์ : ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 11 ฉบับที่ (พ.ค.-มิ.ย.2558)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหา บทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เครื่องมือและการติดตั้งเครื่องมือในงานต่างๆ ธุรกิจ นวัตกรรม ตลอดจนในเรื่องของพลังงาน  ภายในฉบับมีบทความที่น่าสนใจมากมายด้วยกัน ทั้งบทความเรื่อง “เกาะติดความคืบหน้าอุโมงค์ใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยา” ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งก็น่าติดตาม ส่วนอีกเรื่อง  “โปรเจคสุดล้ำ ตึกใต้ดิน 65 ชั้น ทรงพีรามิดหัวกลับ แห่งแรกของโลก” จะมีอะไรแปลกใหม่และน่าสนใจอย่างไร  และเรื่องสุดท้ายที่คนไทยต้องรับทราบเรื่อง “แผ่นดินไหวเนปาล สะท้อนไทยที่ต้องเฝ้าระวัง”  อยากทราบรายละเอียดต้องติดตามในฉบับ นอกจากนี้ท้ายฉบับยังมีหนังสือ Pocket Book  ที่เกี่ยวข้องมานำเสนอด้วย
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
JN_1_010758ชื่อวารสาร(Title) : วารสารพยาบาลศาสตร์
ISSN :  1513-5454
จัดพิมพ์ : ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 16 ฉบับที่ 30 (ม.ค.-มิ.ย.2558)
รายละเอียด : เป็นวารสารพยาบาลฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาสาระความรู้ บทความวิชาการ บทความวิจัย ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับงานพยาบาลเป็นหลัก โดยภายในฉบับมีบทความวิจัยที่น่าสนใจมานำเสนอ 4 เรื่อง ด้วยกัน ยกตัวอย่าง เช่น เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างพลังทักษะในการจัดการกับสิ่งเร้า ความคิดเชิงบวก และความทุกข์ทรมานทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์อุทกภัยโดยตรง” เรื่อง “ ผลของโปรแกรมการทบทวนความรู้ต่อความรู้และการรับรู้ความสามารถในการเรียนรายวิชาการรักษาโรคเบื้องต้นของนักศึกษาพยาบาล” เป็นต้น นอกจากที่ยกตัวอย่างข้างต้นแล้ว ภายในฉบับยังมีบทความวิจัยที่น่าติดตาม พร้อมภาพการจัดกิจกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามอีกด้วย
JN_2_010758ชื่อวารสาร(Title) : บ้านและสวน
ISSN :  0125-1996
จัดพิมพ์ : ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 39 ฉบับที่ 466 (มิ.ย.2558)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระความรู้ ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับบ้านและสวนเป็นหลัก ภายในฉบับมีคอลัมน์ต่างๆ ที่หลากหลายและน่าสนใจ ทั้งในเรื่องของศิลปะและการการออกแบบ, บ้านสวยและการตกแต่ง โดยมีเจ้าของบ้านมาร่วมพูดคุยด้วย และยังมีคอลัมน์ ไม้ประดับและการจัดสวย, สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง, ผลิตภัณฑ์และของตกแต่ง, ชีวิตในบ้าน ตลอดจนสารคดีและเรื่องน่ารู้ต่างๆ ที่มานำเสนอ พร้อมภาพสีที่สวยงาม สนใจก็ติดตามหาอ่านได้
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2558
JN_1_160658ชื่อวารสาร(Title) : วารสารกรมบัญชีกลาง
ISSN :  –
จัดพิมพ์ : ราย 2 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 56 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ.2558)
รายละเอียด : เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ โดยภายในฉบับได้นำเสนอบทสัมภาษณ์อธิบดีกรมบัญชีกลาง ซึ่งท่านจะมาเผยเคล็ดลับการทำงานแบบถึงไหนถึงกัน ต้องติดตาม นอกจากนี้ยังมีบทความพิเศษ “การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว” ตลอดจนคอลัมน์ต่างๆ ที่น่าสนใจ ทั้งสาระน่ารู้กับกรมบัญชีกลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, ความรู้คู่สิทธิประโยชน์, รู้ไว้กำไรกว่าอย่าประมาท และคอลัมน์ปกิณกะ  ที่พูดถึง สีกับอารมณ์ความรู้สึก สีอะไรมีความหมายอย่างไรต้องติดตาม
JN_2_160658ชื่อวารสาร(Title) : วิศวสารลาดกระบัง
ISSN :  0125-1724
จัดพิมพ์ : ราย 3 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มี.ค.2558)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความวิชาการ บทความวิจัย ที่เกี่ยวข้องและเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก ภายในฉบับมีบทความที่หลากหลายและน่าสนใจมากมาย ทั้งบทความเรื่อง “เครื่องปฏิกรณ์ชนิดหมุนวนสำหรับเพาะเลี้ยงสาหร่าย” “แนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในประเทศไทย” และยังมีบทความวิจัยที่อยากแนะนำเรื่อง “สมบัติของคอนกรีตมวลรวมหินทรายเกาะยอผสมเถ้าแกลบ  สังข์หยด” เป็นต้น สนใจบทความเรื่องใดติดตามอ่านภายในฉบับได้
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2558
JN_1_010658ชื่อวารสาร(Title) : วารสารนิเทศสยามปริทัศน์
ISSN :  1513-2226
จัดพิมพ์ : ราย ปี
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 13 ฉบับที่ 15 (2557)
รายละเอียด : เป็นวารสารวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ฉบับล่าสุด ที่นำเสนอเนื้อหาบทความ บทความวิจัย ที่ครอบคลุมในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งสาขาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาการโฆษณา สาขาการประชาสัมพันธ์ สาขาสื่อดิจิทัล สาขาวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสาขาสื่อสารการแสดง รวมถึงสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในฉบับยังมีบทความวิจัยที่หลากหลายและน่าติดตาม อาทิ บทความวิจัยเรื่อง “แบบจำลองการสื่อสารในยุคดิจิทัล” และเรื่อง “การสร้างเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเล่นพื้นบ้านไทยสำหรับพิพิธภัณฑ์เล่นได้ จังหวัดเชียงราย” เป็นต้น และท้ายฉบับมีบทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจมาให้พิจารณาอีกด้วย
JN_2_010658ชื่อวารสาร(Title) : วารสารกฎหมายปกครอง
ISSN :  11513-1777
จัดพิมพ์ : ราย 1 ปี 3 ตอน
ฉบับล่าสุด : เล่มที่ 31 ตอนที่ 1 (2557) 
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายปกครองเป็นหลัก ภายในฉบับมีบทความมากมายที่น่าสนใจและน่าติดตามทั้งสิ้น ทั้งบทความเรื่อง “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลและผู้แทนนิติบุคคล และบทสันนิษฐานให้รับผิดทางอาญา” และบทความที่เกี่ยวกับ “ระยะเวลาเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่เป็นการให้ประโยชน์” และอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่ต่างกันโดยเฉพาะในเรื่องของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย จำเป็นต้องอ่านเรื่อง “การุณยฆาตและวาระสุดท้ายของชีวิตตามกฎหมายฝรั่งเศส” จะเป็นอย่างไร ต้องติดตาม และท้ายฉบับยังมีในส่วนของความเห็นทางกฎหมาย ซึ่งมีการรวบรวมความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำเนินคดีล้มละลาย การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง  เป็นต้น ท่านใดสนใจติดตามภายในฉบับได้ง
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558
JN_1_160558 ชื่อวารสาร(Title) : วารสารสิ่งแวดล้อม
ISSN :  0859-3868
จัดพิมพ์ : ราย 3 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.2558)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระ บทความ ที่สืบเนื่องมาจากการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนในพื้นที่กับบริบทแวดล้อม ทั้งในเรื่องของมลพิษทางน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน การทำงานและการจัดการความสัมพันธ์ที่ก่อตัวในระดับต่างๆ ของเครือข่ายลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา นอกจากนี้บทความเรื่อง การจัดการทรัพยากรน้ำในฐานะทรัพยากรร่วมภายใต้บริบทของกฎหมาย ก็ได้มีนักกฎหมายที่มีมุมมองต่อปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ว่า ยังขาดกฎหมายแม่บทในการจัดการน้ำอีกด้วย  และนอกจากที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นแล้ว ยังมีอีกหลายๆ บทความที่น่าสนใจ และน่าติดตามอ่านอย่างยิ่ง
JN_2_160558ชื่อวารสาร(Title) : จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
ISSN :  0125-6564
จัดพิมพ์ : ราย 3 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 37 ฉบับที่ 143 (ม.ค.-มี.ค.2558)
รายละเอียด : เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ และงานวิจัยที่หลากหลายสาขา ทั้งทางด้านการบริหาร ทางด้านการเงิน ทางด้านการตลาด และทางด้านการบัญชี ซึ่งยกตัวอย่างเช่น บทความทางด้านการบริหาร เรื่อง บริษัทจัดการส่งออกในประเทศไทย: ความสามารถในการลดต้นทุนธุรกรรมและผลการดำเนินงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยทางการเงิน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์: กรณีศึกษานโยบาย จำนำข้าว และเรื่อง ผลการพยากรณ์ของแบบจำลองโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ กรณีศึกษาหุ้นกู้ภาคเอกชน  ในประเทศไทย และยังมีบทความวิจัยทางด้านการตลาด เรื่อง อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีต่อ ความพึงพอใจของลูกค้า และการเปลี่ยนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น ผู้อ่านท่านใดสนใจติดตามหาอ่านได้
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
JN_1_010558ชื่อวารสาร(Title) : ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
ISSN :  0859-385X
จัดพิมพ์ : ราย 2 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ.2558)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหา บทความ สาระความรู้ ตลอดจนกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทางด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า ภายในฉบับจะเน้นในเรื่องของพลังงานทดแทน โดยเฉพาะด้านโซลาเซลล์ นอกจากนี้ ภายในฉบับยังมีบทความที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งเรื่อง การตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวของโลหะโดยใช้วิธีการเคลือบทางไฟฟ้า, เรื่อง โซลูชันส์หลังคาสีเขียว…เพื่อบรรยากาศธรรมชาติแบบร่วมสมัย และเรื่อง สแตนดี้ (STANDY)…รถวีลแชร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ เป็นต้น สนใจติดตามอ่านภายในฉบับได้
JN_2_010558ชื่อวารสาร(Title) : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
ISSN :  1686-5731
จัดพิมพ์ : ราย 1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2558)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ บทความวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านบริหารธุรกิจ ทางด้านบัญชี และทางด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นหลัก ภายในฉบับมีบทความวิจัย และบทความ ที่หลากหลาย น่าติดตามอย่างยิ่ง ยกตัวอย่างบทความวิจัยเรื่อง การยอมรับกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เพื่อการจัดการความมั่นคงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นต้น และบทความอีกเรื่อง เช่น จะประเมินมูลค่าตราสารหนี้ที่เหมาะสมทำกันอย่างไร นอกจากนี้แล้ว ภายในฉบับยังมีอีกหลากหลายบทความที่น่าสนใจและน่าติดตามทั้งสิ้น ติดตามภายในฉบับได้
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2558
JN_1_160458ชื่อวารสาร(Title) : คลินิก
ISSN :  0857-149X
จัดพิมพ์ : ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 31 ฉบับที่ 4(364) (เม.ย.2558)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความวิชาการ สาระความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เวชปฏิบัติและการใช้ยาสำหรับผู้ประกอบเวชปฏิบัติทุกสาขา โดยภายในฉบับมีบทความที่หลากหลาย และน่าสนใจทั้งสิ้นทั้งในเรื่องของข้อผิดพลาดกับงานฉุกเฉิน, โปรแกรมการฟื้นตัวหลังผ่าตัด และบทความวิชาการอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือเรื่อง Public Access Defibrillation (PAD) จะเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจอย่างไร ต้องติดตาม นอกจากตัวอย่าง ชื่อบทความทางวิชาการที่ยกมาข้างต้นแล้ว ยังมีคอลัมน์ต่างๆ
ที่มีประโยชน์ และน่าติดตามอีกมากต้องติดตามกัน
JN_2_160458ชื่อวารสาร(Title) : วารสารบริหารธุรกิจ
ISSN :  0125-233X
จัดพิมพ์ : ราย 3 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 38 ฉบับที่ 145 (ม.ค.-มี.ค.2558)
รายละเอียด : เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหา บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ  โดยจะมีทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาที่ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม ทั้งทางด้านการตลาด การบัญชี การเงินและการธนาคาร การบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการประเมินราคาสินทรัพย์ รวมไปถึงการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีบทความปริทัศน์ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับแวดวงธุรกิจด้วย สนใจติดตามหาอ่านได้
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2558
JN_1_010458 ชื่อวารสาร(Title) : วารสารกระแสวัฒนธรรม
ISSN :  1513-4458
จัดพิมพ์ : ราย 1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 15 ฉบับที่ 28 (ก.ค.-ธ.ค.2557)
รายละเอียด : เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่น่าสนใจซึ่งมีอยู่หลากหลายบทความด้วยกัน ขอยกตัวอย่างบทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ของนักท่องเที่ยวไทย ซึ่งจะมีแรงจูงใจใดต้องศึกษาดู และอีกหลายบทความวิจัยทั้ง แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบทความวิชาการ เรื่อง การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์เลอเวือะ (ละว้า) เป็นต้น ท่านใดสนใจบทความใดก็สามารถติดตามหาอ่านได้
JN_2_010458ชื่อวารสาร(Title) : ในวงการพิมพ์
ISSN :  0125-2259
จัดพิมพ์ : ราย 2 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 38 ฉบับที่ 5 (ม.ค.-ก.พ.2558)
รายละเอียด : เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาสาระความรู้ บทความ ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงอุตสาหกรรมการพิมพ์ ภายในฉบับมีบทความมากมายที่น่าติดตาม ทั้งเรื่อง ข้อแตกต่างระหว่าง Densitometerและ SpectroPhotometer ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้วัดค่าสี จะมีความแตกต่างอย่างไรต้องติดตาม และอีกบทความน่ารู้เกี่ยวกับการพิมพ์งานระบบดิจิตอล เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์การผลิตและบริการงานพิมพ์ดิจิตอล ก็น่าติตามเช่นกัน และอีกเรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราไม่สนใจไม่ได้แล้ว กับบทความที่เกี่ยวกับเรื่องของ วัสดุสัมผัสอาหาร จะเป็นอย่างไรถ้าบรรจุภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่เราต้องบริโภคกันเป็นประจำไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด สนใจติดตามหาอ่านรายละเอียดได้
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2558
JN_1_160358ชื่อวารสาร(Title) : วงการแพทย์
ISSN :  1513-590X
จัดพิมพ์ : ราย ปักษ์
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 17 ฉบับที่ 430 (16-31 ม.ค.2558)
รายละเอียด : เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาสาระ ความรู้ในเรื่องของแพทย์ ตลอดจนข่าวสารความคืบหน้า ทางด้านวิทยาการเทคโนโลยีต่างๆ  บทความ ผลงานวิจัย ตารางงานสัมมนา และบทความทางวิชาการ และภายในฉบับยังมีสกู๊ปพิเศษที่น่าสนใจเรื่อง “ความสำเร็จและความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ในรอบปี 2557” ซึ่งมีผลงานทางด้านการแพทย์ในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องของโรงพยาบาลศิริราชผลิตแอนติบอดีรักษาอีโบลาได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของไทย และยังมีอีกหลากหลายเรื่องในสกู๊ปพิเศษต้องติดตาม นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์อื่นๆ อีกมากทั้งข่าวสารการแพทย์, เฉพาะโรค, และคอลัมน์ มุมนิติเวช ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางการใช้น้ำหนักแห่งสาเหตุการตาย ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ และผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางด้านการแพทย์เป็นต้น
JN_2_160358ชื่อวารสาร(Title) : อาหาร & สุขภาพ
ISSN :  –
จัดพิมพ์ : ราย 2 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 27 ฉบับที่ 170 (2558)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระ บทความ ความรู้ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพ ทั้งในด้านโภชนาการ การรับประทานอาหารเสริม การรักษาสุขภาพ การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพและความงาม สุขภาพแม่และเด็ก และเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลากหลาย ทั้งเรื่องของสัญญาณเตือนภัยของโรคที่คุณคิดไม่ถึง ซึ่งมีหลายสาเหตุด้วยกันต้องตามอ่าน นอกจากนี้ยังมีโรคต่างๆ ในสุภาพสตรี, ไขมันที่ดี สำหรับคุณ, หรือจะหลีกเลี่ยงโรคเบาหวาน ,วงจรอุบาทว์ของโรคเบาหวานและการอักเสบ จะหลีกเลี่ยงอย่างไรก็ต้องติดตามกัน และยังมีเรื่องราวอีกมากมายภายในฉบับที่น่าสนใจและน่าติดตามทั้งสิ้น
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2558
JN_1_010358ชื่อวารสาร(Title) : การเงินธนาคาร
ISSN :  0125-7597
จัดพิมพ์ : ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ – ฉบับที่ 394 (ก.พ.2558)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระความรู้ ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินธนาคาร การตลาด เศรษฐกิจ ตลาดหุ้นไทย ธุรกิจSME การลงทุนตราสารหนี้ ตลาดทองคำ สถานะธนาคาร การประกันภัย และอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าติดตาม ยกตัวอย่างบทความที่เกี่ยวกับภาษีที่น่าสนใจมาให้ดูกันก่อน เช่น กลยุทธ์วางแผนรวยด้วยภาษี ซึ่งเป็นการวางแผนตามอัตรา 7 ขั้น ตามที่กรมสรรพากรแนะนำ สนใจติดตามรายละเอียดภายในฉบับได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่อง 10 กองทุนยอดเยี่ยมผลงานเด่นแห่งปี 2015, ทะเบียนสมรส…สิทธิที่คุณควรรู้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องอย่างไรกับในเรื่องของกฎหมาย และอีกเรื่องเบาๆในคอลัมน์ “เกร็ดวงจุ้ย” เรื่อง วิธีจัดฮวงจุ้ยห้องทำงานปีมะแม เพื่อเสริมโชคลาภและความสำเร็จ ซึ่งก็น่าสนใจเช่นกัน ต้องติดตามอ่านในฉบับ
JN_2_010358ชื่อวารสาร(Title) : Asia Food Beverage Thailand
ISSN :  1685-831X
จัดพิมพ์ : ราย 2 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 13 ฉบับที่ 71 (ม.ค.-ก.พ.2558)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระ ข้อมูลความรู้ ข่าวสาร และบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของอาหารซึ่งเริ่มตั้งแต่ การผลิต ส่วนผสมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต การบรรจุภัณฑ์ การตลาด การควบคุมการผลิต ไปจนถึงการขนส่ง ภายในฉบับนำเสนอในรูปแบบ 2 ภาษา คือมีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  แปลควบคู่กันไป นอกจากนี้ยังมีบทความดีๆ ที่น่าสนใจ ทั้งในเรื่องของ การผลิตอาหารที่ปลอดภัย หรือที่เรียกว่า “ผลิตภัณฑ์สีเขียว” ซึ่งผู้ประกอบการหันมาให้ความสนใจในด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคกันมากขึ้น รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ที่ทำจากพลาสติก ปัจจุบันมีแนวโน้ม ว่าอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากทั่วโลกด้วย  และยังมีเรื่องราวดีๆ ที่น่าสนใจอีกมากภายในฉบับ ติดตามหาอ่านกันได้
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
JN_1_160258ชื่อวารสาร(Title) : เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ พลัส
ISSN :  1906-0475
จัดพิมพ์ : ราย  เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ – ฉบับที่ 410 (ก.พ.5558)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระ บทความ ข้อมูลข่าวสารต่างๆในวงการเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม และเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย ทั้งโครงงาน สื่อสารโทรคมนาคม ทฤษฏีวงจร เทคโนโลยีอุปกรณ์ Industrial Electronics และเรื่องทั่วๆ ไป โดยเฉพาะฉบับที่กำลังแนะนำอยู่ในขณะนี้ ได้นำเสนอโครงงานที่เกี่ยวกับแอมป์หูฟัง และ Android Relay Cord ควบคุมรีเลย์ 8 ช่อง และยังมีบทความที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหุงต้มอาหารด้วยการเหนี่ยวนำระบบส่งเพาเวอร์ไร้สาย มานำเสนออีกด้วย ผู้อ่านท่านใดสนใจติดตามหาอ่านได้
JN_2_160258ชื่อวารสาร(Title) : Customs Import-Export
ISSN :  1685-9324
จัดพิมพ์ : 
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 14 ฉบับที่ 156 (2557)
รายละเอียด : เป็นวารสารฉบับล่าสุดและเป็นฉบับครบรอบก้าวขึ้นสู่ปีที่14 โดยภายในฉบับได้นำเสนอเนื้อหา บทความ ข่าวสาร สาระความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านธุรกิจการนำเข้า –การส่งออก เป็นหลัก ซึ่งฉบับนี้ได้หยิบยกแนวคิดการนำเข้าแบรนด์ Luxury มาขยายตลาดในประเทศไทยในแง่มุมนักบริหารที่สามารถขยายตลาดเอาใจผู้ที่หลงใหลแบรนด์หรูและไม่อยากไปซื้อจากต่างประเทศ อีกทั้งคอลัมน์ SMEs GO INTER ซึ่งมีเรื่องราวของธุรกิจที่น่าสนใจมากทีเดียว คอลัมน์ EXIM WORLD และในคอลัมน์ COVER STORY ซึ่งก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กัน นอกจากนี้แล้วยังมีคอลัมน์อื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลายหลายต้องติดตามกัน ภายในฉบับยังนำเสนอเนื้อหาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แปลควบคู่กันไปตลอดทั้งฉบับด้วย
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
JN_1_010258ชื่อวารสาร(Title) : วารสารพยาบาลศาสตร์
ISSN :  0125-8885
จัดพิมพ์ : ราย 1 ปี 4 ฉบับ
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2557)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอ บทความวิชาการ และรายงานการวิจัย ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับทางด้านพยาบาลเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางการปฏิบัติ การศึกษา ภายในฉบับมีบทความ และรายงานการวิจัยที่น่าสนใจมากมาย อาทิ บทความวิชาการเรื่อง “การบำบัดการรู้คิดและปรับพฤติกรรมเพื่อลดอาการของโรควิตกกังวลในวัยรุ่น: การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์” และตัวอย่างรายงานการวิจัยเรื่อง “ผลของการใช้ความเย็นและความร้อนต่อการอักเสบและความเจ็บปวดของแผลฝีเย็บในมารดาหลังคลอด” เป็นต้น ท้ายฉบับมีดรรชนีวารสารภาษาไทย พ.ศ. 2557 ที่เกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาล และที่เกี่ยวข้องมาให้ทราบด้วย
JN_2_010258ชื่อวารสาร(Title) : ครัวคุณต๋อย
ISSN :  2351-0951
จัดพิมพ์ : ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ –  ฉบับที่ 6 (ม.ค.58)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารบอกรับใหม่ ที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระความรู้ ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารเป็นหลัก โดยเฉพาะคอลัมน์สูตรอาหาร ซึ่งภายในฉบับที่กำลังแนะนำอยู่ในขณะนี้ มีสูตรอาหารที่หลากหลายเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว ทั้งสูตรไข่ตุ๋นโบราณ สูตรหมูมะนาว ตบท้ายด้วยสูตรการทำขนมหวานกับสูตรกล้วยเชื่อม ตลาดพลู ซึ่งแต่ละสูตรจะมีบอกส่วนผสม และขั้นตอนการทำอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์อื่นๆ ทั้งคอลัมน์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมรายละเอียดที่พัก ร้านอาหารอร่อยๆ ทั้งในและต่างประเทศ มาให้ศึกษาดูกันก่อนตัดสินใจ ท้ายฉบับยังมียังมีคอลัมน์โหราพยากรณ์ โดยปู โลกเบี้ยว และเรื่องขำๆ มาให้คลายเครียดกันด้วย
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 มกราคม 2558
JN_1_160158ชื่อวารสาร(Title) : วารสารยุติธรรม
ISSN :  –
จัดพิมพ์ :  –
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 (2557)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระ ข่าวสาร บทความ ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงยุติธรรมเป็นหลัก ภายในฉบับมีคอลัมน์ต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะคอลัมน์แรก “กำลังใจในพระดำริ” ได้รายงานถึงพระกรณียกิจของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจำกลางนครพนม ในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมหัวข้อ “ผู้หญิงอิสรภาพที่ถูกจำกัดภายใต้วาทกรรมยาเสพติด” และตามด้วยเรื่องจากปก นำเสนอการจัดสัมมนาว่าด้วยทิศทางของกระทรวงยุติธรรมปี 2558 และในคอลัมน์บทความเคลื่อนไหว ที่ 3 องค์กรให้ความร่วมมือดูแลคุ้มครองเยียวยาประชาชน  นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์สร้างอาชีพ รู้จักไอที และเคล็ดลับสุขภาพ  เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจทั้งสิ้น และยังมีเรื่องราวอีกหลากหลายที่น่าติดตามอีกมากภายในฉบับ
JN_2_160158ชื่อวารสาร(Title) : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ISSN :  0859-9092
จัดพิมพ์ : ราย ไตรมาส
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 20 ฉบับที่ 79 (ต.ค.-ธ.ค.2557)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระ บทความ กิจกรรม ข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การธนาคาร การเงิน การคลัง ผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นหลัก โดยเริ่มจากข่าวดีในเรื่องของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ได้รับการยกย่องเป็น “สุดยอดธนาคารแห่งปี 2557” ในด้านผลประกอบการการดำเนินงานที่โดดเด่น ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน นอกจากนี้ยังมีบทความ อาทิ เรื่องนวัตกรรมที่อยู่อาศัยในอดีตและอนาคต แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย เมืองและสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในต่างประเทศ วิสัยทัศน์ผู้นำ ธอส. และ 100 ปี สหพันธ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ (IUHF) เป็นต้น ท้ายฉบับมีทำเนียบสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในแต่ละภาคทั่วประเทศ มาให้ทราบอีกด้วย
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 มกราคม 2558
JN_1_010158ชื่อวารสาร(Title) : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
ISSN :  1686-5731
จัดพิมพ์ : ราย 1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2557)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ ทั้งบทความวิชาการ บทความวิจัย ที่มีเนื้อหาเป็นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาที่นำเสนอจะเกี่ยวข้องกับทางด้าน บริหารธุรกิจ การบัญชี และทางด้านเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้ภายในฉบับยังมีบทความและบทความวิจัยที่น่าสนใจอีกมาก อาทิ บทความเรื่อง ระบบคุณภาพและเครื่องมือทางการบริการ, มุมมองใหม่สำหรับโอกาสทางการตลาดและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าสตรีในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น และในส่วนบทความวิจัยที่น่าสนใจเช่น เรื่อง การเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลในประเทศไทยและการกำกับดูแลด้านการแข่งขัน เป็นต้น ผู้อ่านท่านใดสนใจสามารถติดตามอ่านได้
JN_2_010158ชื่อวารสาร(Title) : Micro Computer Magazine
ISSN :  0857-0140
จัดพิมพ์ : ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 32 ฉบับที่ 353 (ธ.ค.57)
รายละเอียด : เป็นวารสารเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีในองค์กรธุรกิจทุกระดับ โดยนำเสนอเนื้อหาสาระที่เจาะลึกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และไอที ตลอดจนเทคนิค และวิธีการในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมไปถึงบทความพิเศษในการเสนอรายงานความเคลื่อนไหว สถานการณ์ ข่าวสาร ในวงการคอมพิวเตอร์และไอที ทั้งในและต่างประเทศ และท้ายนี้มีข่าวที่น่าสนใจส่งท้ายปีมาบอกกล่าว นั้นคืองานแสดงนิทรรศการและสัมมนา SMART NETWORK 2014 ซึ่งจัดโดยทีมงานของนิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือว่าเป็นงาน เน็ตเวิร์กประจำปีที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของเมืองไทยเลยทีเดียว 

 

 

 

 


แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center