แนะนำวารสาร ประจำปี 2556

แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่  16 ธันวาคม 2556
JN_1_161256ชื่อวารสาร(Title) : -ไทยไภษัชยนิพนธ์ (Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences)
ISSN : -1686-9540
จัดพิมพ์ : ราย ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.56)
รายละเอียด : เป็นวารสารใหม่ ที่นำเสนอเนื้อหา ความรู้ที่ครอบคลุมทางด้านเภสัชศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพ  และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่เภสัชกรในรูปการศึกษาต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้หรือทักษะใหม่ๆ จากการวิจัย เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างขึ้น ภายในฉบับนำเสนอบทความวิชาการที่น่าสนใจ ซึ่งประกอบ 3 ส่วนคือ บทความนิพนธ์ต้นฉบับ บทความนิพนธ์ปริทัศน์ และบทความฟื้นฟูวิชาการ ยกตัวอย่างบทความนิพนธ์ต้นฉบับที่น่าสนใจ เช่น เรื่อง “ การตรวจสอบสารปรอทแอมโมเนียและไฮโดรควิโนน ในครีมทาหน้าขาวที่วางจำหน่ายในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” ทั้งนี้เพื่อช่วยกระตุ้นเตือนผู้บริโภคให้มีความระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หน้าขาวดังกล่าว เป็นต้น นอกจากนี้ภายในฉบับยังมีบทความที่น่าติดตามอีกหลากหลายบทความอีกด้วย
JN_2_161256ชื่อวารสาร(Title) : -The Prototype Electronics
ISSN : -1906-6899
จัดพิมพ์ : ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ – ฉบับที่ 38 (พ.ย.56)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหา บทความ สาระความรู้เพื่อเพิ่มเติมจินตนาการและสานต่อความคิดสร้างสรรค์ให้กับงานอิเล็กทรอนิกส์ ภายในฉบับมีเรื่องราวที่หลากหลายทั้งเรื่องการแก้ปัญหาจากการลืมล็อกประตูรถยนต์ ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน สร้างง่ายและติดตั้งสะดวก มาพร้อมกับคำอธิบาย พร้อมภาพประกอบสีสันสวยงาม ถ้าชอบลืมก็ติดตามได้ภายในฉบับ และยังมีแนะนำเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่มีการพัฒนาและทำขึ้นจากฝีมือของคนไทย ที่สำคัญยังเป็นเครื่องพิมพ์ 3 มิติในแบบซอร์สเปิด หรือ Open Source มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดส่วนต่างๆ ด้วยเจตนาเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษา ทั้งนี้เพื่อต้องการส่งเสริมองค์ความรู้ของเทคโนโลยีแก่นักเรียน นักศึกษา ต่อไป และนอกจากนี้ ยังมีสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจอีกมากมาย ให้ติดตาม
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2556
JN_1_011256ชื่อวารสาร(Title) : -Productivity World
ISSN : -0859-4139
จัดพิมพ์ : ราย 2 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 18 ฉบับที่ 107 (พ.ย.-ธ.ค.56)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระ บทความ ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลิตภาพ ทั้งเรื่องความรู้ความเข้าใจ เรื่องแนวคิด และเทคนิค วิธีการเพิ่มผลิตภาพที่ถูกต้องแก่ธุรกิจอุตสาหกรรม ภายในฉบับมีบทความที่น่าสนใจมากมายทั้งบทความเรื่อง SGS ผูกใจสำเร็จด้วยการให้ใจ” ซึ่ง SGS ถือเป็นบริษัทชั้นนำของโลกที่มีชื่อเสียงทางด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และอีกหลากหลายบริการในแวดวงอุตสาหกรรม แน่นอนว่าพนักงานต้องมีความสำคัญมาก และไว้ใจได้ มีความผูกพันต่อองค์กรสูง ทางบริษัทจึงมีการดูแลพนักงานทุกระดับชั้น เป็นการให้ใจอย่างหนึ่งธุรกิจจึงจะสำเร็จลงได้ และอีกบทความที่สำคัญนั้นคือ Nowism Impressive Service: Trend ใหม่ในธุรกิจบริการ” ซึ่งรวมๆ แล้วในปัจจุบันนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการใช้สินค้าและบริการอย่างเร่งด่วน ทันทีทันใด และยังต้องทำให้เขารู้สึกดี รู้สึกประทับใจด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการนำเอา Trend เรื่อง Nowism มาใช้ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ธุรกิจได้ เช่น การชมพรีเมียร์ลีก แบบสดๆ ผ่านจอมือถือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายบทความให้ติดตามอีกด้วย
JN_2_011256ชื่อวารสาร(Title) : -กุมารเวชสาร (Thai Pediatric Journal)
ISSN : -1513-6264
จัดพิมพ์ : ราย 1 ปี 3 ฉบับ
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.56) 
รายละเอียด : เป็นวารสารใหม่ที่นำเสนอเนื้อหาบทความ บทความวิจัย สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสาธารณสุข ซึ่งจะพัฒนาให้เด็กและเยาวชนไทย มีสุขภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นภายในฉบับที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนี้ จึงมีเนื้อหาที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ ” ซึ่งมีทั้งการดูแลรักษาทารก การดูแลผู้ป่วยเด็กที่อยู่ในขั้นวิกฤต และภายในฉบับยังมีบทความที่หลากหลายและน่าสนใจทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น “โรคอุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ” และ“ ทารกที่ขาดออกซิเจนแรกคลอด : ช่วยเหลืออย่างไรให้เด็กมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ” เป็นต้น
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556
JN_1_161156ชื่อวารสาร(Title) : -ซีเคร็ต (Secret)
ISSN : -1906-232X
จัดพิมพ์ : ราย ทุกวันที่ 10 และ 26 ของเดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 6 ฉบับที่ 129 (10 พ.ย.56)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งสาระความรู้ ข่าวสารน่ารู้ต่างๆ ที่ทันสมัย และบทความที่น่าสนใจ โดยเฉพาะฉบับที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนี้ เป็นฉบับไว้อาลัยแด่สองผู้ยิ่งใหญ่ทางธรรม นั้นคือ สมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และ ท่านโกเอ็นก้า วิปัสสนาจารย์ชาวอินเดีย ผู้เผยแพร่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังมี เรื่องราวของทางด้านผู้ที่รักสุขภาพทั้งหลาย มาให้ติดตามกันด้วย
JN_2_161156ชื่อวารสาร(Title) : -อนุสาร อสท.
ISSN :   -0125-7226
จัดพิมพ์ : ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 54 ฉบับที่ 4 (พ.ย.56)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารเพื่อการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นหลัก โดยเฉพาะฉบับที่ได้นำเสนอในขณะนี้เนื้อหาสาระ บทความ สารคดี ข่าวสาร  ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่รายรอบขอบเขตอาเซียน มีตั้งแต่ ตามรอยอองรี มูโอต์ ซึ่งเป็นนักเดินทางสำรวจอุษาคเนย์ผู้ยิ่งใหญ่ กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง, บุโรพุทโธ-บาหลี, แบ็กแพ็กเยือนพม่า, ล่องเขมรใต้, ลาวใต้ ,หลงใหลพระตะบอง เป็นต้น นอกจากนี้ ในประเทศไทยก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย เช่นกัน โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายน นี้ มีกิจกรรม งานประเพณี และเทศกาลท่องเที่ยวมากมาย ทั้งลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย หรือจะเป็นงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง จังหวัดตาก เป็นต้น ใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวก็ติดตามได้
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
JN_1_011156ชื่อวารสาร(Title) : -วารสารอัยการ
ISSN :  -8057-7730
จัดพิมพ์ : ราย 3 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 26 ฉบับที่ 269 (ต.ค.-ธ.ค.2556)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหา ข่าวสาร บทความที่หลากหลาย ทั้งในวงการยุติธรรม เรื่องราวต่างๆ ที่ว่าด้วยกฎหมาย ทั้งอาชญากรรม กฎหมายยาเสพติด การคุ้มครองผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเรื่องสุขภาพร่างกาย เป็นต้น ภายในฉบับมีบทความที่น่าสนใจมากมาย เช่น เรื่อง “ศูนย์คุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามาก นอกจากที่นำเสนอมาแล้วภายในฉบับยังมีบทความที่น่าติดตามอีกมาก
JN_2_011156ชื่อวารสาร(Title) : -อุตสาหกรรมสาร
ISSN :  -0125-8516
จัดพิมพ์ : ราย 2 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 55 ฉบับเดือน (พ.ย.-ธ.ค.2556)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหา บทความ ข้อมูล เรื่องราวต่างๆ ทั้งในเรื่องแนวโน้มของอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การให้บริการต่างๆ ตลอดจนตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจอุตสาหกรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในวารสารที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนี้ มีบทความที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง ”โครงการหลวง บนเส้นทางตลาดฟู้ดเซอร์วิส” “ดอยคำ ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง” ซึ่งจะทำให้ทราบเรื่องราวความเป็นมาในผลผลิตที่ออกมาจำหน่าย “โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โรงงานต้นแบบสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก” เป็นต้น ท้ายฉบับมีแนะนำหนังสือที่น่าสนใจ ให้ตัดสินใจเลือกซื้อหาอีกด้วย
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2556
JN_1_161056ชื่อวารสาร (Title) : -ข่าวช่าง (Contractors’ Times)
ISSN :  -0125-0469
จัดพิมพ์ : ราย  2 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 40 ฉบับที่ 433 (ก.ย.-ต.ค.56)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระ ข่าวสาร บทความ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทความต่างๆ ที่นำเสนอภายในฉบับนี้  เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้งบประมาณ2 ล้านล้านบาท ที่หลายฝ่ายกำลังจับตามอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการชี้วัดอนาคตเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่จะเป็นหัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณ์ คุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ ที่จะชี้จุดยืนไขทางออกค่าแรง 300 บาท และพลาดไม่ได้กับคอลัมน์ Green Construction เรื่อง “การรีไซเคิลเศษปูนและกากคอนกรีต” ทั้งนี้จะได้ช่วยการลดขยะ และลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย
JN_2_161056ชื่อวารสาร(Title) : -EC Electrical & Control
ISSN :  -1685-3679
จัดพิมพ์ : ราย 2 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 12 ฉบับที่ 69 (ก.ย.-ต.ค.56)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่มีเนื้อหาเน้นหนักไปทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และระบบควบคุม รวมถึงนำเสนอความรู้ ความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเทคโนโลยีทางวิศวกรรม ไฟฟ้าและระบบควบคุม ตลอดจนทางด้านอุตสาหกรรม การบริหาร การจัดการ  ทั้งนี้เพื่อต้องการให้มีการเสริมสร้างและการพัฒนาทางวิศวกรรมและการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น นอกจากนี้ภายในฉบับยังนำเสนอบทความอีกมากมาย ทั้งเรื่อง “เทคนิคการใช้และควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง” “ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินกับมาตรฐาน NEC” เป็นต้น ท้ายฉบับมีแนะนำหนังสือดีมีประโยชน์ที่เกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งไฟฟ้ามาให้พิจารณาอีกด้วย
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2556
JN_1_011056ชื่อวารสาร(Title) : -วารสารวงการแพทย์
ISSN :  -1513-590X
จัดพิมพ์ : รายปักษ์
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 15 ฉบับที่ 397 (1-15 ก.ย.2556) 
รายละเอียด : เป็นวารสารที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านเวชกรรม และผู้ที่สนใจทั่วไป ภายในฉบับนำเสนอเนื้อหาสาระ ความรู้ในเรื่องของแพทย์ บทความ ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ และตารางงานสัมนาต่างๆ ตลอดจนข่าวสารความคืบหน้าทางด้านวิทยาการเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ต่างๆ ที่หลากหลายและน่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น คอลัมน์โลกกว้างทางแพทย์, ข่าวสารการแพทย์, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคอลัมน์ “In Focus” มีบทความเรื่อง “ไกด์ไลน์รักษาไข้เลือดออกในผู้ใหญ่ ตัดวงจรระบาด ป่วย-ตาย สูง” ซึ่งในขณะนี้ ในประเทศไทยมีสถิติผู้ป่วยไข้เลือดออกอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงมาก พบว่าในปี พ.ศ. 2556 มีผู้ป่วยเพิ่มกว่า 3 เท่าตัว เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2555 ในช่วงเวลาเดียวกัน สนใจก็ติดตามอ่านได้ในวารสารที่นำเสนอดังกล่าว
JN_2_011056ชื่อวารสาร(Title) : -ศิลปวัฒนธรรม
ISSN :  –
จัดพิมพ์ : ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 34 ฉบับที่ 11 (ก.ย.2556)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระ บทความ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทั้งสิ่งของเครื่องใช้  โบราณสถาน โบราณวัตถุ กวีนิพนธ์  ศิลปร่วมสมัย  ประเพณีความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของคนในแต่ละชุมชน เรื่องราวบุคคลสำคัญของประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉบับที่นำเสนออยู่ในขณะนี้ เป็นโอกาสดีที่ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต หรือ วันมหิดล ได้เวียนมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในปีนี้ก็ครบรอบ ๘๔ ปี หรือ ๗ รอบนักษัตรพอดี จึงขอยกตัวอย่างบทความที่น่าสนใจเรื่อง”ประวัติศาสตร์วิเคราะห์: สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สวรรคตด้วยพระโรคอะไรกันแน่?” ผู้อ่านบางท่านอาจจะยังไม่ทราบเรื่องราวต่างๆ มาก่อน ก็สามารถติดตามอ่านได้
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2556
JN_1_160956ชื่อวารสาร(Title) : -วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล (Mahidol Dental Journal)
ISSN :  -0125-5614
จัดพิมพ์ : ราย 1 ปี 3 ฉบับ
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.2556)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหา บทความวิจัย ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฟัน การดูแลรักษาฟัน การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของฟัน เป็นหลัก ภายในฉบับมีบทความวิจัยที่น่าสนใจด้วยกัน 6 บทความ โดยนำเสนอเนื้อหาต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 4 บทความ และนำเสนอในรูปของภาษาไทยอีก 2 บทความ ซึ่งแต่ละบทความที่นำมาเสนอมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจ
JN_2_160956ชื่อวารสาร(Title) : -คลินิก
ISSN :  -0857-149X
จัดพิมพ์ : ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 29 ฉบับที่ 9 (ก.ย.2556)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระ ข่าวสาร ที่ได้ประมวลเอาความรู้ทางด้านเวชปฏิบัติและการใช้ยามาให้ทราบ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบเวชปฏิบัติทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะแพทยศาสต์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป ในส่วนของบทความต่างๆ ที่นำมาเสนอก็ล้วนเป็นความรู้ที่ทันสมัย ถูกต้อง กะทัดรัด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดาย ภายในฉบับมีบทความที่น่าสนใจอย่างยิ่งทั้งเรื่อง “ผลิตแพทย์เพื่อระบบบริการปฐมภูมิ: สร้างฝันให้เป็นจริง?” “ประเภทของโรคติดเชื้อของระบบประสาท” “การผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสด้วย” และบทความเรื่อง “เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยและการนำไปสู่การปฏิบัติ” เป็นต้น
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 กันยายน 2556
JN_1_010956ชื่อวารสาร(Title) : -เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
ISSN :  -1906 – 0475
จัดพิมพ์ : ราย  เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ -ฉบับที่ 389 (ส.ค.2556)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ ข้อมูลข่าวสาร การโฆษณาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โครงงาน การทดลอง ซึ่งได้มีการนำมาประยุกต์ใช้งานในแวดวงวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  นอกจากนี้ภายในฉบับยังมีเนื้อหาที่น่าติดตามอีกมากมาย ทั้งทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และทางด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์ โดยมีบทความที่น่าสนใจเรื่อง อุปกรณ์เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมของเทคโนโลยีที่มีขนาดจิ๋วใช้ในการผ่าตัด การปลูกถ่าย ที่เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ เป็นต้น
JN_2_010956ชื่อวารสาร(Title) : -SME THAILAND MAGAZINE
ISSN :  -1686-6037
จัดพิมพ์ : ราย  เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 9 ฉบับที่ 104 (ส.ค.2556)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหา บทความ ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SME เป็นหลัก ภายในฉบับมีการนำเสนอเรื่องราวของการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย และเป็นตัวอย่างอันจะนำไปสู่ความสำเร็จ ทั้งเรื่องกลิ่น เสียง เครื่องหมายการค้าเทรนด์ใหม่ที่ SME ไม่ควรมองข้าม, จากโรงคั่ว ถึง กาแฟถ้วยโปรด ฝันเล็กๆ ของนักธุรกิจสาว, และเรื่องไขความสำเร็จ ธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นต้น นอกจากนี้ภายในฉบับยังมีธุรกิจที่หลากหลายและน่าติดตามอีกมาก และที่สำคัญมีงาน SME THAILAND EXPO 2013 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5-8  กันยายน 2556 ที่เมืองทองธานี เป็นงานเดียวที่ผู้ประกอบการ SME ไม่ควรพลาด เพราะจะได้พบกับเส้นทางสู่ความสำเร็จธุรกิจ SME
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2556
JN_1_160856 ชื่อวารสาร(Title) : -อนุสาร อสท.
ISSN :  -0125-7226
จัดพิมพ์ : ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 54 ฉบับที่ 1 (ส.ค.2556)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระ ข่าวสาร สารคดี ตลอดจนความรู้เรื่องการท่องเที่ยว แหล่งและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยตามที่ต่างๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ภายในฉบับยังได้เห็นภาพบรรยากาศในงาน ”เทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย “(Thai Festival 2013) ซึ่งจัดโดย สถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงเวียนนา โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน นอกจากนี้ยังมีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งภูหลวง, วิถีชีวิตสีเขียว ลับแล และอีกมากมาย พร้อมที่พัก และภาพประกอบที่มีสีสันที่สวยงาม
JN_2_160856ชื่อวารสาร(Title) : -SCIENCE ILLUSTRATED
ISSN :  -2229-0346
จัดพิมพ์ : ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ – ฉบับที่ 26 (ส.ค.2556)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระ บทความ ความรู้ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ การสำรวจโลก เป็นหลัก ซึ่งนำเสนอทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ มนุษย์ ชีวิตสัตว์โลก ทั้งนี้ ภายในฉบับยังมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าติดตามอีกมาก ทั้งเรื่อง หุ่นยนต์จะฉลาดกว่ามนุษย์หรือไม่, กัญชายามหัศจรรย์,  สัตว์ vs มนุษย์, แชมเปี้ยนสัตว์หูดี เป็นต้น ท้ายฉบับมีเกมส์ที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์มานำเสนออีกด้วย
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2556
JN_1_010856ชื่อวารสาร(Title) : -EC Electrical & Control
ISSN :  -1685-3679
จัดพิมพ์ : ราย 2 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 12 ฉบับที่ 68 (ก.ค.-ส.ค.2556)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาเน้นหนักไปทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และระบบควบคุม เป็นหลัก นอกจากนี้ยังเน้นการนำเสนอความรู้ ความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า และอุตสาหกรรม ตลอดจนการบริหาร การจัดการ ภายในฉบับยังมีบทความที่หลากหลายและน่าสนใจ ทั้งในเรื่องของสารานุกรมไฟฟ้า พื้นฐานที่ควรรู้, การตรวจวัดค่าในจุดอันตรายด้วยระบบไร้สาย, และเรื่องโปรเจคเตอร์ DLP กับ LCD เป็นต้น ท้ายฉบับมีแนะนำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอีกด้วย
JN_2_010856ชื่อวารสาร(Title) : -เส้นทางเศรษฐี
ISSN :  –
จัดพิมพ์ : ราย ปักษ์
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 19 ฉบับที่ 329 (ปักษ์หลังก.ค.2556)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระ ข่าวสาร  ทางด้านช่องทางสร้างอาชีพอิสระ การทำธุรกิจ  การตลาด การเสริมไอเดียใหม่ๆ ของจุดขาย ธุรกิจสุขภาพและความงาม ซึ่งเรื่องราวหลากหลายต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีที่มาที่ไป ที่เหมาะสำหรับเป็นตัวอย่างที่ดีในการประกอบอาชีพ การต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ในการทำกิน ทำอย่างไร? ธุรกิจเหล่านั้นจึงประสบความสำเร็จ ซึ่งภายในฉบับมีตัวอย่าง “ตำนานข้าวผัดปูเมืองทอง” ซึ่งใช้กลยุทธ์ธรรมดา และประสบความสำเร็จอย่างมากในปัจจุบัน มานำเสนออีกด้วย
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
JN_1_160756ชื่อวารสาร(Title) : -ผู้ส่งออก
ISSN :  -0859-192X
จัดพิมพ์ : ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 26 ฉบับที่ 616 (ก.ค. 2556)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศยุคใหม่ที่นำเสนอเนื้อหา บทความ ข้อมูลข่าวสารทางด้านธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ การตลาด ซึ่งปัจจุบันอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทมากขึ้น มีการเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจกับผู้บริโภคภาคธุรกิจกับธุรกิจ ทำให้การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต้องปรับเปลี่ยนในวงกว้างมากขึ้นโดยผ่านทางสื่อออนไลน์ ยกตัวอย่างบทความเรื่อง 3G กับโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ, เรื่องFacebook Marketing แบบหวังผล นอกจากนี้ยังมีบทความที่เกี่ยวกับตลาดอัญมณีและเครื่องประดับที่ยังแข็งแกร่งและมีโอกาสในการขยายการส่งออกได้มากขึ้นอีกด้วย
JN_2_160756ชื่อวารสาร(Title) : -หมอชาวบ้าน
ISSN :  -0125-2275
จัดพิมพ์ : ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 35 ฉบับที่ 411 (ก.ค.2555)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระ บทความ ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของสุขภาพเป็นหลัก ทั้งเรื่องของยาบำรุงกับผู้สูงอายุจำเป็นแค่ไหน ซึ่งจะช่วยตอบข้อสงสัยในเรื่องของการใช้ยาบำรุง อีกเรื่อง เมื่อเด็กเป็นไข้ (หวัด) ซ้ำซาก จะอธิบายถึงสาเหตุ และการป้องกันปัญหาของเด็กให้ทราบ นอกจากนี้ภายในฉบับยังมีเรื่องที่หลากหลายและน่าติดตามอย่างมาก และท้ายฉบับมีข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสุขภาพ พร้อมทั้งมีแนะนำหนังสือน่าอ่านมาให้ติดตามด้วย
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
JN_1_010756ชื่อวารสาร(Title) : วารสารสยามวิชาการ
ISSN :  -1513-1076
จัดพิมพ์ : ราย 1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 13 ฉบับที่ 21 (พ.ย.2555-ก.พ.2556)
รายละเอียด : เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี ซึ่งภายในฉบับมีบทความวิชาการที่น่าสนใจ และหลากหลาย ยกตัวอย่าง เช่น เรื่องการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบที่มีคุณภาพในประเทศไทย และเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการส่งออกอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น นอกจากนี้ท้ายฉบับยังมีบทวิจารณ์หนังสือ ที่รวบรวมปรัชญาหลักการลงทุนของนักลงทุนระดับโลก มาพอสังเขป และให้ติดตามหาอ่านอีกด้วย
JN_2_010756ชื่อวารสาร(Title) : -เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
ISSN :  -1686-5731
จัดพิมพ์ : ราย 1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2556)
รายละเอียด : เป็นวารสารวิชาการที่นำเสนอความรู้หลากหลายสาขาทั้งทางด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการบัญชี  และทางด้านเศรษฐศาสตร์  ซึ่งภายในฉบับมีทั้งบทความวิชาการ บทความวิจัย ยกตัวอย่างเช่น บทความวิชาการเรื่อง หนี้สาธารณะของประเทศไทยและแนวทางการบริหารหนี้สาธารณะ, และเรื่องลักษณะเฉพาะของแบรนด์เพื่อสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน เป็นต้น ส่วนบทความวิจัย ได้แก่ เรื่องวิธีปฏิบัติทางบัญชีในการวัดมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ปรับปรุง 2552 กรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนไทยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2556
JN_1_160656ชื่อวารสาร(Title) : -วารสารกระแสวัฒนธรรม
ISSN :  -1513-4458 
จัดพิมพ์ : ราย 1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 14 ฉบับที่ 25 (ม.ค.-มิ.ย.2556)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความวิชาการ บทความวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ทั้งนี้ภายในฉบับยังมีบทความวิจัยที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เช่น บทความเรื่อง”การรับรู้เรื่องการเปิดเสรีอาเซียนและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล “และบทความเรื่อง” ภาพลักษณ์ของตลาดน้ำในสายตาของเยาวชนไทย” เป็นต้น ยังมีอีกหลากหลายบทความที่น่าติดตามอย่างยิ่ง
JN_2_160656ชื่อวารสาร(Title) : -วารสารสุทธิปริทัศน์
ISSN :  -0857-2690
จัดพิมพ์ : ราย  3 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 27 ฉบับที่ 82 (เม.ย.-มิ.ย.2556)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความวิจัย บทความวิชาการ ในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งทางด้านการศึกษา ทางด้านบริหาร ทางด้านนิติศาสตร์ ภายในฉบับมีบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่น่าสนใจมากมาย อาทิ บทความทางด้านการศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับอาสาสมัครผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น สำหรับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย” ทางด้านบริหารได้แก่เรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ การบริการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในประเทศไทย” เป็นต้น นอกจากที่กล่าวมาเบื้องต้นแล้ว ยังมีบทความที่น่าติดตามอีกมาก นอกจากนี้ท้ายฉบับยังมีแนะนำหนังสือทางด้านรัฐศาสตร์ ที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในยุคปัจจุบันอีกด้วย
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2556
JN_1_010656ชื่อวารสาร(Title) : -วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม NIDA JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
ISSN :  -1906-5485
จัดพิมพ์ : ราย 1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2555)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่บอกรับใหม่ และนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งการบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง มลพิษอุตสาหกรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ภายในฉบับมีบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น อิทธิพลของสิ่งปกคลุมดินที่มีผลต่ออุณหภูมิในบรรยากาศของกรุงเทพมหานคร, การปรับตัวของร้านโชห่วยภายใต้กระแสการขยายตัวของร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ เป็นต้น ท้ายฉบับมีบทวิจารณ์หนังสือมาให้ศึกษาข้อมูลอีกด้วย
JN_2_010656ชื่อวารสาร(Title) : -วารสารการเงินการคลัง
ISSN :  -1686-607X
จัดพิมพ์ : ราย 1 ปี 4 ฉบับ
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 25 ฉบับที่ 75 (เม.ย.-มิ.ย.2556)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหา บทความ ที่เกี่ยวกับทางด้าน การคลังและภาษี การเงิน เศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจระหว่างประเทศ กฎหมาย ตลอดจนการสัมภาษณ์บุคลที่มีชื่อเสียง และสาระบันเทิงน่ารู้ทั้งด้านสุขภาพ และการท่องเที่ยว เป็นต้น ภายในฉบับยังมีบทความที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ เช่น เรื่องทวาย : โอกาสที่ประเทศไทยไม่ควรพลาดและเรื่องสถานการณ์การออมและการลงทุน และการพัฒนาตลาดทุนไทย : แนวโน้มปี 2556 เป็นต้น
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
JN_1_160556 ชื่อวารสาร(Title) : -วารสารอัยการ
ISSN :  -8057-7730
จัดพิมพ์ : ราย  3 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 26 ฉบับที่ 267 (เม.ย.-มิ.ย.2556)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหา บทความทางด้านกฎหมาย และเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของสำนักงานอัยการ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งฉบับที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนี้เป็นฉบับครบ 120 ปี องค์การอัยการ เนื้อหาภายในฉบับจึงอัดแน่นไปด้วยความรู้มากมายตั้งแต่เรื่อง พิพิธภัณฑ์อัยการไทย, เส้นทางสู่อาชีพอัยการ, และกฎหมายที่อาจต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อรองรับบทบาทใหม่ของภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น
JN_2_160556ชื่อวารสาร(Title) : -SECRET
ISSN :  -2229-0346
จัดพิมพ์ : ราย 3 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ – ฉบับที่ 35 (พ.ค.2557)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหา บทความ ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม ภายในฉบับมีบทความและเรื่องราวมากมายที่เป็นประโยชน์ทั้งจากประสบการณ์ดีๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตของเพื่อนมนุษย์ที่กำลังทุกข์ อ่านแล้วจะได้คลายทุกข์  นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการดูแลสุขภาพ เรื่องของอาหาร และยังมีเรื่องใกล้ๆ ตัว ที่อ่านแล้วจะเป็นข้อคิดที่ดีได้
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
JN_1_010556ชื่อวารสาร(Title) : -100 วัตต์
ISSN :  -0857-922X
จัดพิมพ์ : ราย  2 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ – ฉบับที่ 143 (เม.ย.2556)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่เน้นหนัก และเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้วิทยุสื่อสารเป็นหลัก ภายในฉบับยังนำเสนอเนื้อหาต่างๆ ทั้งบทความ ผลการทดลอง ผลงานทางวิชาการ โครงงาน ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อ ตลอดจนความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้วิทยุสื่อสาร และงานด้านอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมในทุกรูปแบบ และยังมีการเลือกซื้อวิทยุสื่อสารตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีกมาก นอกจากนี้ยังมีโครงงานที่มีภาพประกอบพร้อมขั้นตอนการทำ ที่สามารถเรียนรู้และลองทำด้วยตัวเองได้ เช่นเรื่องการสร้างสายอากาศติดหน้ากระจกรถยนต์ เป็นต้น
JN_2_010556ชื่อวารสาร(Title) : -Asia Food Beverage Thailand
ISSN :  -1685-831X
จัดพิมพ์ : ราย 2 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 11 ฉบับ 60 (มี.ค.เม.ย.2556)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษไทย ที่แปลควบคู่กันไปตลอดทั้งฉบับ ภายในฉบับมีนำเสนอในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลัก นอกจากนี้ยังกล่าวถึงในเรื่องของการผลิตอาหาร ส่วนผสมของอาหาร  การบรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเรื่องการขนส่งผลิตภัณฑ์อาหาร  ภายในฉบับยังมีบทความที่น่าสนใจอีกมาก ทั้งเรื่อง High Potential for Thai Organic Foods Market, Combination of Food Preservation เป็นต้น
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2556
JN_1_160456ชื่อวารสาร(Title) : -อุตสาหกรรมสาร
ISSN :  -0125-8516
จัดพิมพ์ : ราย 2 เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 55 ฉบับเดือน (มี.ค.-เม.ย.2556)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทควมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอุตสาหกรรม การตลาด ธุรกิจ  การจัดการ การบัญชีและการเงิน ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่างๆ และโดยเฉพาะฉบับที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนี้ เป็บฉบับพิเศษครบรอบ 71 ปี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายในฉบับจึงมีโครงการส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนา ผู้ประกอบการ SMEs หลากหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ, โครงการกลยุทธ์บริหารการตลาดยุคใหม่ เป็นต้น
JN_2_160456ชื่อวารสาร(Title) : -Phototech
ISSN :  0859-4139
จัดพิมพ์ : ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 22 ฉบับที่ 232 (มี.ค.2556)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวและถ่ายภาพ ที่นำเสนอเนื้อหาสาระ บทความ ที่เน้นหนักในเรื่องของวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านการถ่ายภาพ เป็นหลัก ภายในฉบับกล่าวถึงเทคนิคการใช้กล้องถ่ายรูป การใช้มุมกล้อง การใช้แสง การเลือกใช้กล้องถ่ายรูปให้เหมาะสมกับงาน การดูแลรักษากล้องถ่ายรูป ตลอดจนการเลือกซื้อกล้องและอุปกรณ์ประกอบพร้อมภาพประกอบ ทั้งนี้เพื่อการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมการถ่ายภาพให้ควบคู่กันไปตลอดอีกด้วย
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2556
JN_2_010456 ชื่อวารสาร(Title) : -เอกสารภาษีอากร
ISSN :  -0125-6580  
จัดพิมพ์ : ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 32 ฉบับที่ 378 (มี.ค.2556)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ ที่น่าสนใจมากมาย ทั้งทางด้านบัญชี ภาษีอากร การวางแผนภาษี การตรวจสอบ TAX AUDIT การเงิน คำพิพากษา กฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้ ภายในฉบับยังมีบทความที่น่าสนใจเรื่อง”ข้อควรระวังในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50” ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องอ่านเพราะอยู่ในช่วงของการเตรียมการสำหรับบางคนในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล นอกจากนี้ยังมีบทความพิเศษ เรื่อง”รู้เขารู้เรา…ก่อนเข้าสู่ AEC ตอน…ฟอร์มดีและห่วงโซ่ธุรกิจ …” ทั้งนี้สำหรับนักธุกิจไทยต้องเตรียมตัวศึกษาหาข้อมูลให้เข้าใจ จะได้ไม่พลาดพลั้งในการดำเนินธุรกิจหากต้องการมุ่งตลาดนอกประเทศ นอกจากนี้ท้ายฉบับยังมีตอบข้อหารือกรมสรรพากรมานำเสนออีกด้วย
ชื่อวารสาร(Title) : -E-CommerceJN_1_010456
ISSN :  –
จัดพิมพ์ : ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 14 ฉบับ 171 (มี.ค.2556)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระ บทความ ข่าวสารทางด้านธุรกิจ การตลาด โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ ตั้งแต่การซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจอีกหลากหลายทั้งเรื่อง ทิศทางของปริ้นเตอร์และเทคโนโลยีงานพิมพ์, กูเกิล ชูบริการใหม่ส่งเสริมธุกิจท่องเที่ยว เป็นต้น ท้ายฉบับยังมีแนะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ ทั้งคอมพิวเตอร์, กล้องถ่ายรูป, เครื่องปริ้นเตอร์ พร้อมข้อมูลและภาพสีที่สวยงาม
และมีแนะนำหนังสือใหม่ด้วย
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2556
ชื่อวารสาร(Title) : -COMPUTER  TODAY
ISSN :  –
จัดพิมพ์ : ราย ปักษ์
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 22 ฉบับที่ 447(ปักษ์หลัง ก.พ.2556)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่าความทันสมัยของไอทีมีแต่จะพัฒนา เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้นเราต้องรับทราบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ทั้งเรื่องของการเติบโตของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ซึ่งก็ได้รับอานิสงค์จากการต่อสู้กันระหว่าง Apple กับ Android ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้คนหันมาใช้  “แอพ” กันมากขึ้น เพราะปัจจุบันนี้มีแอพให้เราได้เลือกโหลดใช้กันในหลากหลายแบบ ภายในฉบับที่กำลังนำเสนอนี้ก็เช่นกัน มีเรื่องที่น่าสนใจมากมายเช่น เรื่อง USB OTG สายเดียว เสียบได้ทุกอุปกรณ์ ทั้งเครื่องพีซี โน๊ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ในเรื่องของการถ่ายโอนข้อมูล เป็นต้น
JN_2_160356ชื่อวารสาร(Title) : -เส้นทางเศรษฐี
ISSN :  -0859-1652
จัดพิมพ์ : ราย ปักษ์
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 19 ฉบับ 320 (ปักษ์แรกมี.ค.2556)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระ ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงธุรกิจการค้าเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันธุรกิจการค้าใหม่ๆ ยังคงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ภายในฉบับที่กำลังนำเสนอจึงมีผู้รู้ที่จะมาแนะนำเพื่อเติมมุมคิดที่แตกต่าง บอกเล่ากลยุทธ์ง่ายๆ ในการพลิกมุม เปลี่ยนภาพธุรกิจรูปแบบเดิมๆ ให้กลายเป็นกิจการร่วมสมัย มีจุดเด่น มีความแตกต่าง ที่จะสร้างเป็นจุดขายได้ชัดเจนมากกว่าเดิม และโดดเด่นกว่าคู่แข่งในธุกิจประเภทเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีความรู้ด้านการค้าขาย ซึ่งทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์  สามารถทำธุรกิจอย่างอิสระถ้าเรารู้ช่องทาง
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2556
JN_1_010356ชื่อวารสาร(Title) : -NATIONAL GEOGRAPHIC (ฉบับภาษาไทย)
ISSN :  –
จัดพิมพ์ : ราย  เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 12 ฉบับที่ 139 (ก.พ.2556)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระความรู้ทางด้านสารคดี ในธรรมชาติทั้ง ป่า เขา สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ การสำรวจชีวิตสัตว์โลก ซึ่งภายในฉบับ
ที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนี้ มีบทความที่เด่นและน่าสนใจเรื่อง” เมื่อพิษช่วยชีวิต” ซึ่งพิษที่ว่าเป็นพิษจากงูแมมบาเจมสัน ในแคเมอรู และสัตว์มีพิษชนิดอื่นๆ นักวิจัยกล่าวว่า ชีวพิษ เป็นพิษจากสัตว์มีพิษทุกชนิด ซึ่งเป็นอาวุธสังหารอันทรงพลังที่สุดของธรรมชาติ ดังนั้น จึงต้องเร่งหาวิธีเปลี่ยนเพชฌฆาตให้กลายเป็นยา ซึ่งถ้าทำสำเร็จก็จะเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจและติดตามอีกด้วย
JN_2_010356ชื่อวารสาร(Title) : -Business+
ISSN :  1-0857-7838
จัดพิมพ์ : ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 24 ฉบับที่ 288 (ก.พ.2556)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารนำเสนอเนื้อหาข่าวสาร บทความ ที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ต่อการดำเนินชีวิตและการวางแผนทางธุรกิจ อย่างเช่นในคอลัมน์ People on Spot ที่ได้บอกเล่าถึงนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่กำลังร้อนแรงด้วยเส้นทางชีวิตที่น่าประทับใจ ยกตัวอย่างเช่น คุณศุภกร ประทีปถิ่นทอง เจ้าของธุรกิจ แพนด้าแลนด์มินิแฟคตอรี่ และ บริษัทไฟแนนซ์ มหาชน แดปปิตอล ลีซซิ่ง จำกัด ซึ่งผลักดันตัวเองจากเด็กวัดสู่เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มูลค่าหลายร้อยล้าน เป็นต้น ยังมีอีกหลายๆ ตัวอย่างที่น่าสนใจ ท้ายฉบับยังมีแนะนำหนังสือที่น่าอ่านมาให้เลือกหาด้วย
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556
JN_1_160256.jpgชื่อวารสาร(Title) : -จีนไทย
ISSN :  -1685-3415
จัดพิมพ์ : ราย  เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 12 ฉบับที่ 129 (ก.พ.2556)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารจีนไทยสองภาษาซึ่งช่วยเสริมทักษะทางภาษาจีน ได้นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระความรู้ ข่าวสาร ที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ และต้องการศึกษาเรียนรู้ทางด้านภาษาจีน เพราะภายในฉบับมีคอลัมน์ต่างๆ ทั้ง คอลัมน์ห้องเรียนจีนไทย ข่าวประจำฉบับ ข่าวบันเทิง ห้องเรียนเพลงจีนไทย ไขปัญหาไวยากรณ์ และห้องเรียนวิชาแปล เป็นต้น นอกจากนี้ท้ายฉบับยังมีข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนใหม่ ให้กับผู้ที่สนใจและให้ลองทำดูอีกด้วย
JN_2_160256.jpgชื่อวารสาร(Title) : -หมอชาวบ้าน
ISSN :  -0125-2275
จัดพิมพ์ : -ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 34 ฉบับที่ 406 (ก.พ.2556)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระความรู้ ข่าวสารที่เน้นหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นหลัก ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันมีคนหันมาดูแลสุขภาพตัวเองกันมากขึ้น ภายในฉบับจึงมีบทความที่น่าสนใจอย่างเช่น เรื่อง “กินปลาเป็นตัว หรือ กินน้ำมันปลาเป็นเม็ด?” อะไรดีกว่ากันต้องศึกษาดู อีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือ มีบทสัมภาษณ์ นายแพทย์สมศักดิ์ เทียมเก่า จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับผลงานที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อเพื่อนมนุษย์ เรื่อง”ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง 270 นาทีชีวิต” เราจะสังเกตได้อย่างไรว่าตัวเอง คนใกล้ตัว ประสบปัญหา โรคหลอดเลือดสมอง ลองศึกษาดูนะค่ะ
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
JN_1_010256ชื่อวารสาร(Title) : -เที่ยวรอบโลก
ISSN :  -0125-8265
จัดพิมพ์ : ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ – ฉบับที่ 365 (ม.ค.2556)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหา สาระความรู้ ข่าวสาร ทางด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก อากาศที่กำลังเย็นสบาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ถ้าต้องการเที่ยวภายในประเทศช่วงนี้ก็ต้องเป็นภาคเหนือ ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ที่มีทั้งดอกไม้นานาชนิด และที่หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง ชมไร่สตรอเบอร์รี่และกังหันลม ส่วนใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ฉบับที่กำลังนำเสนออยู่ขณะนี้ ได้พาไปเที่ยวประเทศอียิปต์ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 5000 ปี จากนั้นเที่ยวญี่ปุ่นที่โอกินาวา เพื่อตามรอยวัฒนธรรมริวกิว และสีสันหรรษาของฮาวายแห่งตะวันออก เป็นต้น ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่น่าสนใจ พร้อมกับโปรแกรมทัวร์ของบริษัทต่างๆ ติดตามได้ภายในฉบับ
JN_2_ 010256ชื่อวารสาร(Title) : -The Prototype Electronics
ISSN :  -0906-6899
จัดพิมพ์ : ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ – ฉบับที่ 31 (ม.ค.2556)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ โครงงาน สาระความรู้ การจิตนาการ เทคนิคน่ารู้ในการสร้าง หรือดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเสริมความรู้ความสามารถให้แก่นักเรียน นักศึกษา การสานต่อความคิดสร้างสรรค์โครงงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8 ที่ได้รับการติดตั้งลงในอุปกรณ์พกพาสมัยใหม่ ภายในฉบับนี้ยังรวบรวมโครงงานถึง 8 โครงงาน มาให้ได้เรียนรู้ระบบการทำงาน อย่างเช่น เรื่องตู้รับจดหมายแจ้งเตือนด้วย LED เป็นต้น ยังมีเรื่องที่น่ารู้น่าติดตามอีกมากมายภายในฉบับ
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 มกราคม 2556
JN_1_160156ชื่อวารสาร(Title) : สารคดี
ISSN :  -0857-1538
จัดพิมพ์ :  -ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 28 ฉบับที่ 334 (ธ.ค.2555)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระความรู้ ข่าวสารทางด้านสารคดี ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ เป็นต้น ภายในฉบับที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนี้ได้พาย้อยรอย ตามเสด็จสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ต้องเสด็จไปประทับ “ลี้ภัยทางการเมือง” ที่เกาะปีนัง ในเขตแดนมลายูของอังกฤษ หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 และนอกจากนี้ยังมีข่าวการจัดอบรมนักเขียน ช่างภาพ สารคดี ที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนการติดตามเบื้องหลังการสร้างวิมานให้แก่เหล่าเทพยดา ซึ่งล้วนแต่การอาศัยศิลปะ ฝีมือช่าง ซึ่งเป็นงานที่ละเอียด พร้อมทั้งเรื่องราว และอาจารย์ผู้ประกอบพิธีตั้งศาลพระภูมิมาให้ความรู้อีกด้วย
JN_2_160156ชื่อวารสาร(Title) : -วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISSN :  -1686-6037
จัดพิมพ์ : ราย ปีละ 4 ฉบับ
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 (ธ.ค.2555)
รายละเอียด : เป็นวารสารที่นำเสนอบทความที่เข้มข้นทางด้านเนื้อหา และรายละเอียดลึกซึ้งในทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายโดยตรง ภายในฉบับมีบทความที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย ยกตัวอย่างบทความเรื่อง “ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง” ซึ่งได้สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับความบกพร่องของบทบัญญัติในกฎหมาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจอีกหลายๆ บทความ ที่น่าติดตาม ท้ายฉบับยังมีฎีกาวิเคราะห์ ในเรื่องปัญหาการรับโอนโครงการคอนโดมิเนียมกับการเพิกถอนการฉ้อฉล ตลอดจนปกิณกะกฎหมาย อีกด้วย
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 มกราคม 2556
JN_1_010156ชื่อวารสาร(Title) : -SCIENCE ILLUSTRATED
ISSN :  -2229-0346
จัดพิมพ์ : ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ – ฉบับที่ 18 (ธ.ค.2555)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระ ความรู้ ที่เน้นหนักและเกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์ ดวงดาว  สัตววิทยา ชีววิทยา ประวัติศาสตร์ ความรู้ที่เกี่ยวกับการแพทย์ การใช้ยา ตลอดจนเรื่องธรรมชาติของพืชและสัตว์ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน และในสมัยดึกดำบรรพ์ นอกจากนี้ภายในฉบับยังมีเรื่องที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เรื่อง”ฤาจะถึงวันสิ้นโลก ?” ซึ่งเป็นที่กล่าวถึงกันว่า วันที่ 21 ธ.ค.2555 เป็นวันสิ้นโลก ตามปฏิทินโบราณของชาวมายา จะเป็นเรื่องเท็จจริงอย่างไรต้องติดตามอ่าน ท้ายฉบับมีปัญหาทดสอบเชาว์ปัญญาอีกด้วย
JN_2_010156ชื่อวารสาร(Title) : -Future Magazine
ISSN :  -0125-5665
จัดพิมพ์ : ราย เดือน
ฉบับล่าสุด : ปีที่ 32 ฉบับที่ 7 (ธ.ค.2555)
รายละเอียด : เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบ 2 ภาษา ที่เน้นหนักในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นหลัก ทั้งเรื่องคำอธิบาย คำศัพท์ คำกิริยา คำตรงกันข้าม Grammar การสอนเรื่องทักษะการพูด การอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ การสอนร้องเพลงซึ่งมีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ มีข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมเฉลย และท้ายฉบับมีคอลัมน์ถาม-ตอบ เป็นต้น

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center