แนะนำวารสาร ประจำปี 2559

แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2559
ชื่อวารสาร(Title) :– วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ISSN :–           0858-4435
จัดพิมพ์ :–       ราย  1 ปี 4 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ 24 ฉบับที่ 5 (ฉบับพิเศษ) 2559
รายละเอียด :– เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความวิจัย บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์    และเทคโนโลยี โดยภายในฉบับมีบทความในสาขาต่างๆ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, วิทยาศาสตร์การแพทย์, และสาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ยกตัวอย่างบทความวิทยาศาสตร์กายภาพเช่น เรื่อง “กระบวนการหาทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการขยะชุมชนตามแนวพระราชดำริ: กรณีศึกษา ชุมชนสุขใจ วิลเลจ เขตบางเขตกรุงเทพมหานคร” และบทความสาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เช่นเรื่อง “การประยุกต์ใช้โปรแกรม R สำหรับการสอนและการวิจัยทางชีววิทยา” เป็นต้น
ชื่อวารสาร(Title) :–   วารสารกฎหมาย
ISSN :–           
จัดพิมพ์ :–       1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (ก.ย.2559)
รายละเอียด :– เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายเป็นหลัก ภายในฉบับมีบทความที่หลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น บทความเรื่อง “กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับสิทธิที่ไม่อาจถูกพักใช้ได้” และ “ความสัมพันธ์เชิงตรรกะของการกระทำความผิดหลายฐานอันเกิดจากกรรมเดียว” เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทวิเคราะห์คำพิพากษา บทวิจารณ์หนังสือ และบทแนะนำวิทยานิพนธ์ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และผู้ที่สนใจทั่วไป
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559
jn_1_011259ชื่อวารสาร(Title) :– วารสารการเงินธนาคาร
ISSN :–           0125-7597
จัดพิมพ์ :–       รายเดือน
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ – ฉบับที่ 415 (พ.ย.2559)
รายละเอียด :– วารสารฉบับที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนี้เป็นฉบับพิเศษสุดอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยทางกองบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคารได้มีการรวบรวม ชุดภาพธนบัตรที่ออกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งธนบัตรที่ระลึกที่ออกมาในโอกาสพิเศษต่างๆ ธนบัตรที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีภาพประกอบสีสวยงาม นอกจากนี้แล้วยังมีเนื้อหาสาระที่อัดแน่นเหมือนเดิม โดยเฉพาะคอลัมน์ Cover Story เรื่อง “ประเทศไทยในอนาคต 20 ปีข้างหน้า” ซึ่งจะได้รู้และลองจินตนาการดูว่า อีก20 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นอย่างไร และเราจะเตรียมตัวอย่างไร และอีกเรื่องที่น่าสนใจได้แก่ เรื่อง “บทเรียนผู้นำ จาก พ่อ ของแผ่นดิน” ซึ่งผู้เขียนได้น้อมนำปรัชญาแห่งการปกครองที่แฝงอยู่ใน     พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ   เป็นต้น และยังมีอีกหลากหลายบทความที่น่าสนใจ
jn_2_011259ชื่อวารสาร(Title) :–   วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ISSN :–           1906-7321
จัดพิมพ์ :–       1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–   ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2559)
รายละเอียด :– เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ ที่หลากหลายทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาองค์การ ยกตัวอย่างบทความเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การของบริษัทในอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์” ซึ่งนับว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับสังคมไทยเลยทีเดียว และยังมีบทความเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยใช้โปรแกรมฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา” เป็นต้น และในตอนท้ายฉบับยังมีบทวิจารณ์หนังสือดีๆ มาให้พิจารณาอีกด้วย
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
jn_1_161159ชื่อวารสาร(Title) :– วารสารสุทธิปริทัศน์
ISSN :–           0857-2690
จัดพิมพ์ :–       ราย 3 เดือน
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ 30 ฉบับที่ 95 (ก.ค.-ก.ย.2559)
รายละเอียด :-เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ บทความวิชาการ บทความวิจัย ที่มีคุณภาพโดยผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ทั้งนี้ภายในฉบับได้แบ่งเป็นบทความวิชาการจำนวน 4 บทความ   และบทความวิจัยอีกจำนวน 13 บทความ ซึ่งมีบทความที่เกี่ยวกับทางด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคล            การลงทุนและบริหารธุรกิจ เช่น เรื่อง “การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ถูกต้องทำอย่างไร” และยังมีบทความด้านความเป็นผู้ประกอบการ เช่น “การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการสร้างสังคมความ    เป็นผู้ประกอบการ: กรณีศึกษาประเทศไทย” เป็นต้น นอกจากนี้ ท้ายฉบับยังมีคอลัมน์หนังสือน่าอ่านมานำ    เสนออีกด้วย
jn_2_011159ชื่อวารสาร(Title) :–   วารสารการบริหารคน
ISSN :–         
จัดพิมพ์ :–       
ฉบับล่าสุด :–   ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2559)
รายละเอียด :– เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก และรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูลข่าวสาร และทัศนคติ ในการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากวารสารฉบับนี้จะเป็นฉบับพิเศษครบ 50 ปีแล้ว ภายในฉบับก็ยังมีบทความที่น่าสนใจเหมือนเดิมเช่น เรื่อง “ก้าวต่อไปของ  HR: การพัฒนาทุนมนุษย์ไร้ขอบเขต”, และเรื่อง “ถอดรหัสความรู้” เป็นต้น ทั้งนี้สำหรับจุดเปลี่ยนของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญนั้นจะต้องมีการขับเคลื่อน         ทุนมนุษย์ในการก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคง
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
jn_1_011159ชื่อวารสาร(Title) :– วารสารวิทยาศาสตร์
ISSN :–           0125-0515
จัดพิมพ์ :–       ราย 2 เดือน
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ 70 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ส.ค. 2559)
รายละเอียด :– เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ภายในฉบับมีบทความที่หลากหลายและน่าสนใจ อาทิ เช่น บทความจากปกเรื่อง “จากขุนเขาสู่…ศิลปาชีพ” เป็นการจัดนิทรรศการ ซึ่งนำเสนอแนวคิดจากศิลปาชีพบนขุนเขาสู่ศิลปกรรมร่วมสมัย และยังมีบทความทางวิทยาศาสตร์เรื่อง “Food and Feed Innovation Center by Biotec” นอกจากนี้แล้วบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง “แนวทางการจัดการมูลฝอย: เศษอาหาร พลาสติก และเศษแก้วบนเกาะสีชัง” ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน และยังมีบทความอีกมากมายต้องติดตามอ่านดู ท้ายฉบับมีคอลัมน์แนะนำหนังสือในแวดวงวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมาให้เลือกซื้อหาอีกด้วย
jn_2_011159ชื่อวารสาร(Title) :–   วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
ISSN :–           0858-2025
จัดพิมพ์ :–       1 ปี 4 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2559)
รายละเอียด :– เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ นิพนธ์ต้นฉบับ และรายงานผู้ป่วย ที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน โลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ภายในฉบับมีนิพนธ์ต้นฉบับ 3 เรื่องด้วยกันอาทิ เช่น เรื่อง การศึกษาชนิดแอนติบอดีต่อเกล็ดเลือดของผู้ป่วยที่ส่งตรวจที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาติไทย และเรื่อง การวิเคราะห์ผลการตรวจชนิดเอชแอลเอโดยวิธี Next-Generation Sequencing จาก ข้อมูลของการทดสอบความชำนาญที่โรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรายงายผู้ป่วยเรื่อง หมู่เลือดหายาก B Para-Bombay: รายงานผู้ป่วย เป็นต้น หากผู้อ่านท่านใดสนใจติดตามหาอ่านในฉบับที่ให้บริการได้
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2559
jn_1_161059ชื่อวารสาร(Title) :– วารสารนิติศาสตร์
ISSN :–           0857-4553
จัดพิมพ์ :–       ปีละ 4 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 (ก.ย.2559)
รายละเอียด :– เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความจากต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายเป็นหลัก ภายในฉบับมีนำเสนอบทความพิเศษเรื่อง The Issue of Compliance and Implementation with Respect to Judgments of the International Court of Justice” เขียนโดยอดีตประธานและผู้พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ  และนอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยเรื่อง “สิทธิในสุขภาพของผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย” อย่างเช่นคนต่างด้าว คนไร้ที่พึ่ง เพื่อนำเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น รวมถึงคอลัมน์ฎีกาวิเคราะห์ และคอลัมน์ปกิณกะกฎหมาย ในบทความเรื่อง “กฎหมายอาญาคืออะไร?” ผู้อ่านท่านใดสนใจติดตามภายในฉบับได้
jn_2_161059ชื่อวารสาร(Title) :–   วารสารวิศวกรรมสาร มก.
ISSN :–           1513-7996
จัดพิมพ์ :–       ปีละ 4 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–   ปีที่ 96 ฉบับที่ 29 (เม.ย.-มิ.ย.59)
รายละเอียด :– เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ ผลงานทางวิชาการสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายในฉบับมีบทความวิจัยที่น่าสนใจมากมาย ยกตัวอย่างเช่น การทำสำเนาดิจิตอล 3 มิติเพื่อการอนุรักษ์ลวดลายปูนปั้นบนสะพานมหาดไทยอุทิศ, การศึกษาปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในระบบท่อจ่ายน้ำประปา, และ เรื่อง การทำนายอุณหภูมิน้ำเย็นที่ทำได้ของคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลสวนทางตามมาตรฐาน CTI ATC 105 เป็นต้น
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2559
jn_1_011059ชื่อวารสาร(Title) :– วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ISSN :–           0857-4553
จัดพิมพ์ :–       1 ปี 3 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–   ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.2559)
รายละเอียด :– เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย ซึ่งมีเนื้อหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช ทั้งในเรื่องที่เดี่ยวกับ การพัฒนาโปรแกรมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในผู้ป่วยจิตเภท ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในชุมชน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการดูแลเด็ก ในผู้ดูแลเด็กสมาธิสั้น และความสำพันธ์ระหว่างทัศคติการยอมรับผู้ป่วยจิตเวช และการรัยรู้ลักษณะผู้ป่วยจิตเวชกับพฤติกรรมการสื่อสารของครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช เป็นต้น
jn_2_011059ชื่อวารสาร(Title) :–   วารสารวิชาการศาลปกครอง
ISSN :–           1513-7996
จัดพิมพ์ :–       1 ปี 4 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–   ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.2559)
รายละเอียด :– เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับกฎหมายของศาลปกครอง ตลอดจนคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ รวมถึงบทวิเคราะห์คดีและคำวินิจฉัยที่สำคัญ และยังมีคอลัมน์ต่างๆที่น่าสนใจอีกหลากหลาย ทั้งคอลัมน์ข่าวกฎหมายไทย แนะนำหนังสือไทย แนะนำวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจ และคอลัมน์เกล็ดข่าวต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายทั้งสิ้น ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ให้กับนักศึกษา นักกฎหมาย ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป ให้ได้รับความรู้และความเข้าใจที่กว้างขวางและถูกต้องมากยิ่งขึ้น
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2559
JN_1_160959 ชื่อวารสาร(Title) :– เมดิคอลไทม์
ISSN :–           1513-3346
จัดพิมพ์ :–       รายเดือน
ฉบับล่าสุด :–   ปีที่ 17 ฉบับที่ 375 (ก.ค.2559)
รายละเอียด :– เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและเภสัชกรรม โดยนำเสนอเนื้อหาบทความ สาระความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านแวดวงการแพทย์การใช้ยาและสุขภาพ ภายในฉบับมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งรายงานพิเศษ เรื่อง “สธ. เตรียมการฉลองก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 การสาธารณสุขไทย” และในคอลัมน์เวทีวิจัย มีเรื่อง “ผลิตภัณฑ์ยับยั้งเอชไอวีจากสารสกัดธรรมชาติ นวัตกรรมครั้งแรกของไทยและของโลก” ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง และยังมีคอลัมน์รู้ทันโรคที่ไม่ติดตามไม่ได้แล้ว เช่น เรื่อง โรคตับอักเสบ ปล่อยเรื้อรังก่อมะเร็งตับ, “ผมร่วง” เกินวันละ 50 เส้น สัญญาณเตือนความผิดปกติของร่างกาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทความน่ารู้ เรื่อง “รอบรู้เรื่องสิวและสิวที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมน” ส่วนคอลัมน์ปกิณกะสุขภาพ ก็น่าติดตามเช่นกัน และในท้ายฉบับมีบทความพิเศษ เรื่อง “อาการชา ต้องป้องกันและรักษาควบคู่กัน” ซึ่งผู้อ่านต้องไม่ควรพลาดเรื่องราวดีๆ มากมายภายในฉบับ
JN_2_160959ชื่อวารสาร(Title) :–   วารสารเมืองโบราณ
ISSN :–          0125-426X
จัดพิมพ์ :–       รายเดือน
ฉบับล่าสุด :–   ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2559)
รายละเอียด :–  เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระน่ารู้ หลักฐานเรื่องราวความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ของดินแดนที่เป็นประเทศชาติ และฉบับที่กำลังนำเสนอจะเป็นการให้พื้นที่ความสำคัญกับเมืองอู่ทองที่มีอายุร่วมสมัยก่อนนครรัฐฟูนันในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง โดยมีการเสนอภาพผังเมืองจำลองความเป็นจริงในอดีต ทั้งภาพตัวเมืองและการจัดการน้ำ รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางภูมิวัฒนธรรมที่กว้างไกล เห็นความเป็นนครรัฐเมืองท่าสำคัญในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีมาแต่สมัยฟูนัน ถ้าต้องการทราบรายละเอียดให้ลึกกว่านี้ ติดตามบทความเรื่อง “เมืองทองของการค้า และแหล่งสืบสานพุทธศาสนาแห่งสุวรรณภูมิ”, และเรื่อง“อู่ทอง นครรัฐเมืองท่าสมัยฟูนัน” เป็นต้น ภายในฉบับมีภาพประกอบพร้อมคำอธิบายใต้ภาพให้ทราบอีกด้วย
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 กันยายน 2559
JN_1_010959ชื่อวารสาร(Title) :– วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ISSN :–           1685-991X
จัดพิมพ์ :–       ราย  1 ปี 3 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–   ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.2559)
รายละเอียด :– เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เนื้อหาภายในฉบับล้วนน่าสนใจทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเรื่อง “ประสิทธิผลของการนวดไทยแบบราชสำนักเพื่อลดอาการปวดศีรษะจากการเกร็งของกล้ามเนื้อ” ซึ่งเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมาก เพราะส่วนใหญ่รักษาด้วยการใช้ยาบรรเทาปวดและยาคลายกล้ามเนื้อ อาจมีผลข้างเคียงต่อตับและไตและอวัยวะอื่นๆได้ การนวดจึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง นอกจากที่ยกตัวอย่างข้างต้นแล้ว ยังมีเรื่องที่ให้ติดตามอีกมากมาย รวมถึงคอลัมน์ปกิณกะ ยังคงมีเนื้อหาจากพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน-ไทย-อังกฤษ) และเรื่อง “ภูมิปัญญาการอยู่ไฟ” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามภายในฉบับได้
JN_2_010959ชื่อวารสาร(Title) :–   ฟาร์มาไทม์ (PHARMATIME)
ISSN :–          
จัดพิมพ์ :–       ราย 2 เดือน
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ 13 ฉบับที่ 120 (ก.ค.-ส.ค.2559)
รายละเอียด :–   เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ งานวิจัยทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารในวงการเภสัช-กรรม ทั้งนี้เพื่อรักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพของเภสัชกรรวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลทางการศึกษาเพิ่มเติมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาที่เตรียมตัวในการเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ภายในฉบับมีบทความพิเศษที่น่าสนใจทั้งเรื่อง “ความจริงที่ควรรู้กับ…คอลลาเจน บำรุงผิว”, “เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับโอเมก้า 3” ซึ่งทั้ง 2 บทความนี้ยังมีหลายๆคนที่ยังมีข้อสงสัยอยู่ จะมีประโยชน์ หรือรับประทานอย่างไรไม่ให้เกิดโทษ ติดตามอ่านภายในฉบับได้ นอกจากที่ยกตัวอย่างมา ยังมีเรื่องราวต่างๆมากมาย ที่น่าสนใจอีกมาก
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559
JN_1_160859ชื่อวารสาร(Title) :– SME Thailand Magazine
ISSN :–           1686-6037
จัดพิมพ์ :–       รายเดือน
ฉบับล่าสุด :–   ปีที่ 12 ฉบับที่ 140 (ส.ค.2559)
รายละเอียด :– เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหา บทความ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SME การตลาด ผู้ประกอบการ ภายในฉบับยังมีเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ ที่หลากหลายน่าติดตามตลอดทั้งฉบับ ยกตัวอย่าง เช่น เรื่อง    “เชียงใหม่ มหานครศูนย์กลางเศรษฐกิจ AEC ตอนบน”, “คุยกันตามประสาแม่ๆ กับ ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าเด็ก”, “จับหมวกกันน็อกใส่ดีไซน์ เพิ่มมูลค่าด้วยงาน Handmade”, Food story ครบเซ็ตเรื่องระบบจัดการร้านอาหาร” หรือจะเป็นเรื่อง “สร้างแบรนด์จากแก้วกาแฟ” เป็นต้น สนใจหรือกำลังมองหาธุรกิจอยู่ ลองตามอ่านในฉบับ เพราะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมาก
JN_2_160859ชื่อวารสาร(Title) :–   วารสารศิลปศาสตร์
ISSN :–           1513-9131
จัดพิมพ์ :–       1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–   ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2559)
รายละเอียด :–   เป็นวารสารทางวิชาการฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหา บทความวิชาการ บทความวิจัย ตลอดจน   บทวิจารณ์หนังสือ ซึ่งทุกบทความล้วนผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิมาแล้วทั้งสิ้น ภายในฉบับประกอบด้วยบทความวิชาการ 4 บทความ บทความวิจัย 3 บทความ และอีก1 บทวิจารณ์หนังสือ ขอยกตัวอย่างบทความวิชาการเรื่อง “การศึกษาการเติมเสียงวรรณยุกต์ให้กับคำยืมภาษาอังกฤษแบบทับศัพท์และระบบการสะกดคำยืมในภาษาไทย” บทความวิจัยเช่น “การจัดกิจกรรมการศึกษาส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมที่ควรปลูกฝัง แก่นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จังหวัดนนทบุรี” และยังมีบทวิจารณ์หนังสือที่รวมบทความวิชาการฉลองครบ 500 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับโปรตุเกส ผู้อ่านท่านใดสนใจติดตามภายในฉบับได้
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2559
JN_1_010859ชื่อวารสาร(Title) :– วารสารศาลยุติธรรม
ISSN :–           1513-7902
จัดพิมพ์ :–       1 ปี 4 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–   ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.2559)
รายละเอียด :– เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระน่ารู้ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านศาลยุติธรรมและวงการกฎหมาย ภายในฉบับมีเนื้อหาที่หลากหลาก ทั้งบทสัมภาษณ์พิเศษจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ในวงการกฎหมาย จะประสบความสำเร็จอย่างไรต้องติดตาม นอกจากนี้ยังมีเรื่องน่ารู้อีกมากมายทั้งบทความเรื่อง “ระบบชะลอฟ้องดีจริงหรือ กฎหมายเปรียบเทียบระหว่าง กฎหมายไทย สหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจักร” และ “กฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัว สามารถแก้ไขความประพฤติที่เสียหายของเด็กหรือเยาวชน ได้จริงหรือ?” เป็นต้น ท้ายฉบับยังมีสาระน่ารู้ ทั้งในเรื่องของสุขภาพ เราควรปฏิบัติตัวหรือเตรียมตัวอย่างไรเมื่อเป็นพลเมืองของสังคมก้มหน้า รวมถึงบทกวีและบันเทิงคดีอีกด้วย
JN_2_010859ชื่อวารสาร(Title) :–   วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN :–           1513-7287
จัดพิมพ์ :–       1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–   ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2559)
รายละเอียด :–   เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลทางการวิจัยและทางวิชาการระดับชาติทาง    ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่นำเสนอเนื้อหาสาระทางวิชาการทั้งบทความวิจัยซึ่งมีจำนวน 10 เรื่อง และบทความวิชาการจำนวน 1 เรื่อง ยกตัวอย่างเช่น “การพัฒนากระบวนการคิดตามหลักธรรมโยนิโสมนสิการโดยวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของครูผู้สอนในสถานศึกษา”, “กลยุทธ์การตลาดสำหรับนักธุรกิจร้านค้าปลีกดั้งเดิมของไทยเพื่อความอยู่รอดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เป็นต้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาเอก ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2559
JN_1_160759ชื่อวารสาร(Title) :– วารสารกฎหมาย
ISSN :–         
จัดพิมพ์ :–      1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–  ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มี.ค.2559)
รายละเอียด :– เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ ที่เน้นหนักและเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญา ซึ่งภายในฉบับที่กำลังนำเสนอมีบทความที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญา อยู่ 6 บทความ แล้ว ยังมีบทความอื่นๆ อีก 5 บทความด้วยกัน ยกตัวอย่างบทความวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายอาญา เช่น เรื่อง “ การติดตามเส้นทางการเงินของขบวนการค้าผู้หญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” เป็นต้น และยังมีบทความวิจัยอีกเรื่องที่น่าสนใจเช่นกันได้แก่เรื่อง “ กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับระบบการรายงานข้อมูลก๊าซเรื่อนกระจกเพื่อรองรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต” เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทวิเคราะห์คำพิพากษาศาล บทวิจารณ์หนังสือ และบทแนะนำวิทยานิพนธ์อีกสองเล่มด้วย
JN_2_160759ชื่อวารสาร(Title) :–   จีนไทย
ISSN :–         
จัดพิมพ์ :–      รายเดือน
ฉบับล่าสุด :–  ปีที่ 15 ฉบับที่ 170 (ก.ค.2559)
รายละเอียด :–   เป็นนิตยสารจีนไทยสองภาษา ที่นำเสนอเนื้อหา บทความ ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และเสริมทักษะภาษาจีนและภาษาไทย ภายในฉบับมีบทความที่หลากหลายทั้งเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเทศจีน และอีกมากมาย โดยในคำภาษาจีนทุกคำจะมี“PinYin”หรือ “พินอิน” ประกอบด้วย ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการออกเสียงอักษรจีนให้ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อขจัดปัญหาในการอ่าน และเพื่อยกระดับความรู้ภาษาจีนให้รวดเร็วขึ้นด้วย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
JN_1_010759ชื่อวารสาร(Title) :– วารสารเภสัชศาสตร์สยาม (Siam Pharmacy Journal)
ISSN :–          2465-4221
จัดพิมพ์ :–      1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.2559)
รายละเอียด :– เป็นวารสารใหม่ ซึ่งทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได้จัดทำขึ้น เป็นวารสารวิชาการทางเภสัชศาสตร์ที่นำเสนอเนื้อหาบทความ ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์ ซึ่งได้แก่ การบริบาลทางเภสัชกรรม วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เภสัชเคมี เครื่องสำอาง  รวมถึงสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในฉบับมีทั้งบทความวิจัย และบทความนิพนธ์ปริทัศน์ ที่น่าสนใจยิ่ง อาทิ เช่น เรื่อง “บทบาทของกรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิก (ดี เอช เอ) ต่อการพัฒนาสมองของเด็กทารก” และเรื่อง “ความคาดหวังของวิตามินซีในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” เป็นต้น
JN_2_010759ชื่อวารสาร(Title) :–   วารสารวิทยาศาสตร์
ISSN :–          0125-0515
จัดพิมพ์ :–      ราย 2 เดือน
ฉบับล่าสุด :–  ปีที่ 70 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.2559)
รายละเอียด :–   เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ บทความวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจน  สาระความรู้ต่างๆ ในแวดวงวิทยาศาสตร์ ภายในฉบับมีบทความหลากหลายที่น่าติดตาม และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ยกตัวอย่าง เช่น บทความพิเศษเรื่อง “สุริยุปราคาเต็มดวงในชุดซารอสที่ 130 ณ เมืองเตอร์นาเต” น่าสนใจอย่างไรต้องติดตาม อีกเรื่อง “อวกาศกับโอกาสการพัฒนาประเทศ” ซึ่งประเทศไทยเองก็เริ่มใช้เทคโนโลยีอวกาศจาก   งานข้อมูลสำรวจโลกด้วยดาวเทียมมานานกว่า 40 ปี รายละเอียดจะเป็นอย่างไรต้องตามอ่านกัน นอกจากนี้ยังมี “ผลงานวิจัยเด่น สกว. และ 100 งานวิจัยของ วช.” และยังมีบทความเรื่อง “ซุปเปอร์เอลนีโญ 2559” ซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ และนอกจากที่แนะนำมาแล้ว ภายในฉบับยังมีบทความที่น่าสนใจอีกมาก
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2559
JN_1_160659ชื่อวารสาร(Title) :– วารสารสิ่งแวดล้อม
ISSN :–         0859-3868
จัดพิมพ์ :–     1 ปี 4 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–  ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.2559)
รายละเอียด :– เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหา บทความ สาระความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย และสอดคล้องกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในปัจจุบัน นั้นคือการใช้เทคโนโลยีนาโนในการทำน้ำให้สะอาด      ด้วยเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ ซึ่งเป็นกระบวนการทางเคมีเข้ามาช่วยกำจัดสารปนเปื้อนต่างๆ นอกจากนี้ยังกล่าวถึง     การบำบัดน้ำเสีย ในบทความเรื่อง “การบำบัดส่วนสารอินทรีย์กึ่งระเหยในน้ำด้วยกระบวนการโตคะตะไลซิส” นอกจากบทความวิจัยดังกล่าวแล้ว ยังมีบทความเกี่ยวกับปัญหามลพิษอีกหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น เรื่อง “การจัดการคุณภาพน้ำในสวนสาธารณะ : สวนลุมพินี” เป็นต้น
JN_2_160659ชื่อวารสาร(Title) :–   เอกสารภาษีอากร
ISSN :–          0125-6580
จัดพิมพ์ :–      รายเดือน
ฉบับล่าสุด :–  ปีที่ 35 ฉบับที่ 417 (มิ.ย.2559)
รายละเอียด :–   เป็นวารสารวิชาการทางกฎหมายบัญชีและภาษีอากรที่นำเสนอเนื้อหา บทความ สาระน่ารู้ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งในเรื่องการวางแผนภาษี  ภาษีอากร คำพิพากษา และบัญชี เป็นต้น ภายในฉบับยังคงมีบทความที่หลากหลาย อาทิเช่น บทความพิเศษ เรื่อง “ประเด็นร้อน รายจ่ายลงทุนพร้อมใช้งานปีนี้หักรายจ่ายทางภาษีเพิ่มได้ 1 เท่า” ถ้าใครไม่ได้อ่านถือว่าพลาดโอกาสเลยทีเดียว อีกเรื่อง “การวางระบบป้องกันการเพิกถอนการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง” ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด  และยังอยากแนะนำ “ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี” ซึงจะเป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียว นอกจากที่ยกตัวอย่างมาแล้ว ยังมีบทความอีกมากมายที่น่าติดตามทั้งสิ้น
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2559
JN_1_010659ชื่อวารสาร(Title) :– วารสารยุติธรรม
ISSN :–         
จัดพิมพ์ :–      รายเดือน
ฉบับล่าสุด :–  ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (2559)
รายละเอียด :– เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระความรู้ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ภายในฉบับมีเรื่องราวต่างๆ ที่หลากหลายและน่าสนใจอย่างยิ่ง อย่างเช่นคอลัมน์กำลังใจ  ในพระดำริ เมื่อผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังหญิงได้รับการตอบรับอย่างมากมายจากผู้ชมในงาน “เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2559” สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับทุกฝ่าย ต่อด้วยคอลัมน์เก็บมาเล่า โดยได้เก็บเรื่องราวของเรือนจำพิเศษธนบุรี ที่ร่วมกับวิทยาลัยในวังนำหลักสูตรช่างสิบหมู่มาสอนให้กับผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมทักษะอาชีพหลัง   พ้นโทษ เป็นต้น และปิดท้ายด้วยการแนะนำสำหรับชาวออฟฟิศในการปรับพฤติกรรมระหว่างทำงานกันเสียใหม่ เพื่อให้ห่างไกลจากโรคปวดหลัง ในคอลัมน์เคล็ดลับสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีกันถ้วนหน้า
JN_2_010659ชื่อวารสาร(Title) :–   Secret (ซีเคร็ต)
ISSN :–         1906-232X
จัดพิมพ์ :–     รายปักษ์
ฉบับล่าสุด :–  ปีที่ 8 ฉบับที่ 189 (10 พ.ค. 2559)
รายละเอียด :–   เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระ ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนบทความต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจและศรัทธาในเรื่องของธรรมะจะต้องไม่ควรพลาด เพราะฉบับนี้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาล้วนๆ ทั้งเรื่องราวของสามเณรกร แห่งวัดป่ามณีกาญจน์ที่โด่งดังในโลกออนไลน์ และที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งคือ บทสัมภาษณ์พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน แห่งวัดป่าสันติธรรม เรื่องการช่วยเหลือเยียวยา   จิตใจของผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับโครงการ I see you” โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ ร่วมกับแพทย์ พยาบาล และจิตอาสา เมื่อถึงวันที่ต้องจากไปอย่างสงบ และนอกจากนี้ยังมีเรื่องเคล็ดลับดีๆ เพื่อสุขภาพมาฝากด้วย ซึ่งยังมีอีกมากมายที่น่าติดตาม สนใจสามารถติดตามอ่านได้
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
JN_1_160559ชื่อวารสาร(Title) :– วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (JEM)
ISSN :–         1906-5485
จัดพิมพ์ :–     1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2559)
รายละเอียด :– เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหา บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ภายในฉบับนำเสนองานวิจัยที่สะท้อนการ   แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ทั้งในระดับประเทศ เช่น เรื่อง “การคาดการณ์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมของการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ” และในระดับท้องถิ่น เช่น “การจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน” เป็นต้น และยังมีบทความวิชาการ เรื่อง “สถานการณ์ของปัญหามลพิษทางอากาศ ที่เกิดในเมืองใหญ่ของประเทศไทย : กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ระยอง” ปิดท้ายด้วยการแนะนำหนังสือน่าอ่านและน่าสนใจเช่นกัน
JN_2_160559ชื่อวารสาร(Title) :–   วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
ISSN :–         0857-5452
จัดพิมพ์ :–     1 ปี 4 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–  ปีที่ 28 ฉบับที่ 97 (ม.ค.-มี.ค.2559)
รายละเอียด :–   เป็นวารสารทางการศึกษาฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหา บทความวิชาการ บทความวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการศึกษาทางด้านเทคนิค วิศวกรรมศึกษาในแขนงต่างๆ ตลอดจนนวัตกรรมทางด้านการอาชีวศึกษา  เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ภายในฉบับได้นำเสนอเรื่องจากปก เรื่อง “การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์” ซึ่งน่าสนใจอย่างไรต้องติดตาม และยังมีบทความวิชาการเรื่อง Smart Classroom : ห้องเรียนใหม่สู่ความท้าทายในศตวรรษที่ 21” และตัวอย่างบทความวิจัยเรื่อง “รูปแบบภาวะผู้นำเชิงวิชาการที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เป็นต้น สนใจติดตามหาอ่านภายในฉบับได้
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2559
JN_1_010559ชื่อวารสาร(Title) :– วารสารอาหาร (Food Journal)
ISSN :–         0125-1147
จัดพิมพ์ :–     ราย 3 เดือน
ฉบับล่าสุด :–  ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.2559)  
รายละเอียด :– เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระความรู้ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารดีๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านโภชนาการและอุตสาหกรรมอาหาร ภายในฉบับมีนำเสนอบทความที่เกี่ยวกับอาหาร    และสุขภาพเรื่อง “หมาน้อย เพคตินจากธรรมชาติประโยชน์เลอค่า…พืชป่าสมุนไพรพื้นบ้าน” รวมถึงบทความวิชาการเรื่อง ชีวเคมีของพริก ตอนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องของกลิ่น และ รู้จักกินให้เป็น: สารอาหารเชิงพันธภาพ เป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีบทความเพื่อผู้บริโภคที่ได้กล่าวถึง สารซาโปนินในถั่วเหลือง…เพื่อสุขภาพที่ดี สนใจก็ติดตามภายในฉบับได้ และในตอนท้ายฉบับยังมีเมนูคู่สุขภาพมานำเสนออีกด้วย
JN_2_010559ชื่อวารสาร(Title) :–   WHAT HI-FI ?
ISSN :–         0857-3509
จัดพิมพ์ :–     ราย  เดือน
ฉบับล่าสุด :–  ปีที่ 31 ฉบับที่ 366 (เม.ย.2559)
รายละเอียด :–   เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระความรู้ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับทางด้านเครื่องเสียงและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมภาพประกอบ ปัจจุบันด้วยภาวะเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอลที่เคลื่อนมาแทนที่ ทำให้โลกของเครื่องเสียงได้รับผลกระทบ แต่ถึงอย่างไรความต้องการก็ยังคงมีอยู่ ภายในฉบับที่กำลังนำเสนออยู่ยังคงมีบทความดีๆ และน่าสนใจอีกมากทั้งเรื่อง “ลำโพง Spendor D7 ความประณีตแบบผู้ดีอังกฤษ” และเรื่อง Special Accuphase What’s Up-Next in 2016” เป็นต้น นอกจากนี้ท้ายฉบับยังมีแผ่นเสียงเพลงไทย และเพลงจากภาพยนตร์ในยุคต่างๆ มาให้ความรู้อีกด้วย
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2559
JN_1_160459ชื่อวารสาร(Title) :– วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
ISSN :–         1905-1387
จัดพิมพ์ :–     1 ปี 3 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–  ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2558)  
รายละเอียด :– เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่ได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับทางด้านการพัฒนาสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายในฉบับมีทั้งผลงานทางวิชาการ และผลการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจ อาทิเช่น เรื่อง “พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในผู้ใหญ่ที่มีภาวะเสี่ยงสูง ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย”        เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ย่อมนำไปสู่ทั้งผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรทางด้านการสาธารณสุขและการแพทย์ รวมถึงประชาชนที่สนใจทั่วไป
JN_2_160459ชื่อวารสาร(Title) :–   การเงินธนาคาร
ISSN :–         0125-7597
จัดพิมพ์ :–     ราย  เดือน
ฉบับล่าสุด :–  ปีที่ – ฉบับที่ 407 (มี.ค.2559)
รายละเอียด :–   เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ ข้อมูลความรู้ ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินธนาคาร ตลาดหุ้น การตลาด กฎหมายธุรกิจ  และด้านเศรษฐกิจ ภายในฉบับมีเรื่องราวต่างๆ        ที่หลากหลายและน่าสนใจทั้งสิ้น ทั้งในเรื่องของการ “เลิก TAX-INVOICE กระดาษ หักภาษี ณ ที่จ่ายออนไลน์ รับ e-Payment แห่งชาติ” ทางด้านกฎหมาย เช่นเรื่อง 10 ข้อคิดการทำพินัยกรรม, 4 กลยุทธ์วางแผนภาษี, และลงทุนโดยไม่ต้องใช้เงินตัวเอง เป็นต้น สนใจสามารถติดตามรายละเอียดภายในฉบับได้
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2559
JN_1_010459ชื่อวารสาร(Title) :– วารสารคลินิก
ISSN :–         0857-149X
จัดพิมพ์ :–     ราย เดือน
ฉบับล่าสุด :–  ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 (มี.ค.2559)  
รายละเอียด :– เป็นวารสารที่ให้ความรู้ทางเวชปฏิบัติและการใช้ยา สำหรับผู้ประกอบเวชปฏิบัติทุกสาขา โดยภายในฉบับนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของบทความ บทความวิชาการ บทความพิเศษ ที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิ เป็นบทความที่ให้ความรู้หลากหลายและทันสมัย ยกตัวอย่างบทความเรื่อง “โภชนาการในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจ”, “โรคติดเชื้อไวรัสซิกา” และ “อุปกรณ์ช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด” เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งยังช่วยเป็นแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพได้อีกด้วย
JN_2_010459ชื่อวารสาร(Title) :–   วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
ISSN :–          2286-9824
จัดพิมพ์ :–      1ปี 3 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–   ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.2559)
รายละเอียด :–   เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ ข่าวสาร และข้อมูลความรู้ที่หลากหลาย โดยภายในฉบับ   ที่กำลังนำเสนอในขณะนี้ มีทั้งบทความปริทัศน์ 2 เรื่อง เช่นเรื่อง “บทสำรวจวรรณกรรมสากลเพื่อการคิดทบทวน: การพัฒนา การกระจายอำนาจ และนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ” เป็นต้น ซึ่งนับว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก และยังมีบทความวิจัยอีก 11 เรื่อง ทั้งทางด้านวิสาหกิจชุมชน โลจิสติกส์ บริหารจัดการน้ำ การเกษตร ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกเรื่องล้วนแล้วแต่น่าสนใจและน่าติดตามทั้งสิ้น
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559
JN_1_160359ชื่อวารสาร(Title) :– วงการแพทย์
ISSN :–         1513-590X
จัดพิมพ์ :–     ราย เดือน
ฉบับล่าสุด :–  ปีที่ 18 ฉบับที่ 454 (ก.พ.59)  
รายละเอียด :– เป็นวารสารทางการแพทย์ที่นำเสนอเนื้อหาบทความ บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย สาระน่ารู้ ข้อมูลข่าวสารความคืบหน้า และวิทยาการเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการแพทย์เป็นหลัก ภายในฉบับมีคอลัมน์ที่หลากหลายและน่าสนใจ ทั้งคอลัมน์โลกกว้างทางแพทย์ ข่าวสารการแพทย์ รอบรู้เรื่องยา  และคอลัมน์เฉพาะโรค ซึ่งมีบทความเรื่อง “ความก้าวหน้าใหม่ๆ ของการรักษาผู้ป่วย HIV” เป็นต้น นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีเรื่องราวต่างๆ และบทความที่น่าสนใจ และน่าติดตามอีกมาก
JN_2_160359ชื่อวารสาร(Title) :–   ฟาร์มาไทม์
ISSN :–          
จัดพิมพ์ :–      ราย 2 เดือน
ฉบับล่าสุด :–   ปีที่ 13 ฉบับที่ 117 (ม.ค.-ก.พ.59)
รายละเอียด :– เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับทางด้านเภสัชกรรมและเวชกรรม ภายในฉบับมีคอลัมน์และบทความที่น่าสนใจและน่าติดตามอีกมาก ทั้งบทความเรื่อง “ เวย์โปรตีนใกล้ตัวกว่าที่คิด” รายละเอียดเป็นอย่างไรต้องติดตาม และสกู๊ปปก ที่น่าสนใจเรื่อง “วาระสุดท้ายของยาปฏิชีวนะใกล้มาถึง” และคอลัมน์รู้ทันโรค เตือนให้ “ระวัง อย่าหลงเชื่อโฆษณาอาหารเสริมรักษาโรคตา เสี่ยงภาวะตาบอดได้” รวมถึงบทความเรื่อง “เลือกใช้เครื่องสำอาง…อย่างไรให้ปลอดภัย” เป็นต้น ท่านใดสนใจติดตามอ่านภายในฉบับได้
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2559
JN_1_010359ชื่อวารสาร(Title) :–  สรรพากรสาส์น
ISSN :–         0125-5991
จัดพิมพ์ :–     ราย เดือน
ฉบับล่าสุด :–  ปีที่ 63 ฉบับที่ 1 (ม.ค. 2559)  
รายละเอียด :– เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหา บทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีเป็นหลัก ซึ่งภายในฉบับที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนี้ มีบทความที่สำคัญๆ และน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งด้านอุตสาหกรรม ศิลปะ แฟชัน ไปจนถึงคอมพิวเตอร์ ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ดังนั้นย่อมเข้าข่ายเงินได้พึงประเมิน ส่วนจะครอบคลุมด้านใดบ้างต้องติดตามอ่านเรื่องจากปก “สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา บอกลาปัญหาภาระภาษี” และบทความพิเศษเรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางภาษี ทางเลือกหนึ่งเพื่อบรรเทาปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” และ “การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่” เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายบทความที่น่าสนใจและน่าติดตามทั้งสิ้น
JN_2_010359ชื่อวารสาร(Title) :–   บ้านและสวน
ISSN :–          
จัดพิมพ์ :–      ราย เดือน
ฉบับล่าสุด :–   ปีที่ 40 ฉบับที่ 473 (ม.ค.2559)
รายละเอียด :– เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ที่หลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในเรื่องของศิลปะและการออกแบบ บ้านสวยและการตกแต่ง ไม้ประดับและการจัดสวน สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์และของตกแต่ง ตลอดจนเรื่องการใช้ชีวิตในบ้านของแขกรับเชิญแต่ละท่าน และในตอนท้ายยังมีสารคดีและเรื่องน่ารู้ต่างๆ พร้อมภาพประกอบสีที่สวยงาม
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
JN_1_160259ชื่อวารสาร(Title) :–  วารสารกระแสวัฒนธรรม
ISSN :–         1513-4458
จัดพิมพ์ :–     ราย 1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–  ปีที่ 16 ฉบับที่ 30 (ก.ค.-ธ.ค.58)
รายละเอียด :– เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหา บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ภายในฉบับมีเนื้อหาที่ประกอบด้วย บทความวิจัย 4 บทความ และบทความวิชาการอีก 3 บทความ ยกตัวอย่างบทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงานมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)” และบทความวิชาการเรื่อง “ภาษาจ้วง: ภาษาไทในประเทศจีนตามทรรศนะของนักวิชาการจีน” เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทความที่หลากหลาย น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น สนใจติดตามอ่านในฉบับได้
JN_2_160259ชื่อวารสาร(Title) :–   วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
ISSN :–          1905-6303
จัดพิมพ์ :–      ราย  1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–   ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2558)
รายละเอียด :– เป็นวารสารที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทางวิชาการ ภายในฉบับนำเสนอเนื้อหาบทความวิชาการ บทความวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งมีหลากหลายบทความที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง อาทิ บทความวิจัย เรื่อง “ทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนไทย    ต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” และบทความวิชาการเรื่อง “กลยุทธ์ระดับองค์กรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท” เป็นต้น สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามในฉบับได้
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
JN_1_010259ชื่อวารสาร(Title) :–   BIG Camera Presents: 50 Photo Projects
ISSN :–          9623-2500
จัดพิมพ์ :–     
ฉบับล่าสุด :–  ปีที่ – ฉบับที่  ปฐมฤกษ์
รายละเอียด :– เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระ ความรู้ ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับทักษะและพัฒนาการด้านเทคนิคในการถ่ายภาพ โดยเนื้อหาภายในฉบับมีการอัพเดทเทคนิคใหม่ๆ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ          ไว้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะทั้ง 50 โปรเจค ที่นำเสนอไว้ มีการใช้ภาษาที่อ่านและเข้าใจง่าย และอัดแน่นด้วยเทคนิคมากมายในการถ่ายภาพ ทั้งการถ่ายภาพแบบเอาท์ดอร์ อินร์ดอร์ ภาพพอร์ทเทรท และภาพแนวครีเอทีฟ รวมถึงคำแนะนำในการใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อช่วยสร้างภาพถ่ายให้ดียิ่งขึ้น
JN_2_010259ชื่อวารสาร(Title) :–   BIG Camera Presents: CLOSE-UP
ISSN :
จัดพิมพ์ :–     9622-7300
ฉบับล่าสุด :–  ปี่ที่ – ฉบับที่ ปฐมฤกษ์ 
รายละเอียด :– เป็นนิตยสารการถ่ายภาพอีกฉบับหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งถือเป็นสุดยอดคู่มือการถ่ายภาพแบบ CLOSE-UP ที่นำเสนอเนื้อหาสาระ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนเทคนิคขั้นสุดยอดที่จะช่วยพัฒนา ทักษะการถ่ายภาพ นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำระดับเซียนจากผู้เชี่ยวชาญ โดยครอบคลุมวิธีการถ่ายภาพทุกหัวข้อเลยทีเดียว

JN_3_010259ชื่อวารสาร(Title) :–   BIG Camera Presents: OUTDOOR
ISSN :–          9623-2300
จัดพิมพ์ :–     
ฉบับล่าสุด :–  ปี่ที่ – ฉบับที่ ปฐมฤกษ์
รายละเอียด :– เป็นนิตยสารอีกฉบับหนึ่งที่อยากแนะนำเช่นกัน ถือเป็นสุดยอดคู่มือการถ่ายภาพที่มุ่งเป้าในการสร้างแรงบันดาลใจ สำหรับช่างภาพเอาร์ดอร์ที่กำลังมองหาการถ่ายภาพที่สุดยอด ภายในฉบับมีผู้เชียวชาญให้คำแนะนำในเชิงลึก และสิ่งที่เป็นที่นิยมในการถ่ายภาพกลางแจ้ง ทั้งสัตว์ป่า ธรรมชาติ การถ่ายโคลสอัพ และแลนด์สเคป รวมถึงหัวข้อเกี่ยวกับฟิลเตอร์ อุปกรณ์ที่จำเป็น และการทดสอบเลนส์อีกด้วย
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 มกราคม 2559
JN_1_160159ชื่อวารสาร(Title) :–  นิตยสารข่าวช่าง
ISSN :–   
จัดพิมพ์ :–     รายเดือน
ฉบับล่าสุด :–  ปีที่ 42 ฉบับที่ 448 (ม.ค.2559)
รายละเอียด :– เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหลักโดยเฉพาะฉบับที่กำลังแนะนำอยู่ในขณะนี้ ได้มีมุมมองจากนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยที่มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งดูได้จากเมกะโปรเจกต์แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะทำให้ธุรกิจต่างๆ ได้รับอานิสงค์ตามมา พร้อมกับกางแผนการลงทุนสร้างถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 2 ฝั่งผ่าน 4 จังหวัด ตลอดจนการติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าแบริ่ง-สมุทรปราการ และยังมีสาระอื่นๆ อีกมากมายต้องติดตาม
JN_2_160159ชื่อวารสาร(Title) :–   COMTODAY
ISSN :
จัดพิมพ์ :–      รายปักษ์
ฉบับล่าสุด :–   ปีที่ 25 ฉบับที่ 515 (ปักษ์หลัง ธ.ค.2558)
รายละเอียด :– เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระน่ารู้ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านไอที เป็นหลัก ซึ่งการกล่าวว่าปัจจุบันนี้จะประกอบคอมไปทำไม? ในเมื่อเขาใช้โน๊ตบุ๊ก        พีซีออลอินวันกันหมดแล้ว แต่กลับกลายเป็นว่า ตอนนี้เทรนด์ของคนใช้คอมพิวเตอร์ประกอบนั้นมีมากขึ้น  เพราะได้ทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ ฉบับนี้จึงเน้นเรื่องการประกอบคอมพิวเตอร์ พร้อมกับการเลือกซื้ออุปกรณ์ทั้ง            8 อย่าง ได้อย่างเข้าใจ นอกจากนี้ยังว่าด้วยเรื่องของการส่งไฟล์ไร้สายด้วย AirDrop ในเครื่อง Mac ไปยังเครื่อง  อื่นหรือ iPhone, iPad หรือจะเป็นเรื่องการเลือกหูฟังเกมมิ่ง สำหรับคอเกมที่เน้นศักยภาพอีกด้วย ภายในฉบับมีเรื่องราวต่างๆ อีกหลากหลายที่น่าค้นหาและน่าติดตามทั้งสิ้น
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 มกราคม 2559
JN_1_010159ชื่อวารสาร(Title) :–   วารสารสิ่งแวดล้อม
ISSN :–         0859-3868
จัดพิมพ์ :–     ราย 1 ปี 4 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–  ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2558)
รายละเอียด :–  เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความวิชาการ และสาระน่ารู้ที่หลากหลายในด้านสิ่งแวดล้อม    ภายในฉบับประกอบด้วยบทสัมภาษณ์เรื่อง “การศึกษาจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม จากแอนตาร์กติก สู่ประเทศไทย” นอกจากนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่นบทความเรื่อง “แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2558-2596” และบทความเรื่อง “ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) กับความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม” ซึ่งนำเสนอประเด็นไว้น่าสนใจมาก  ท้ายฉบับยังมีสรุปประเด็นข่าวการเสวนาวิชาการเรื่อง “ขยะอิเล็กทรอนิกส์ : จัดการอย่างไรให้ปลอดภัย?” ท่านใดสนใจติดตามหาอ่านได้
JN_2_010159ชื่อวารสาร(Title) :–   หมอชาวบ้าน
ISSN :
จัดพิมพ์ :–     รายเดือน
ฉบับล่าสุด :–  ปี่ที่ 37 ฉบับที่ 440 (ธ.ค.2558)
รายละเอียด :– เป็นนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระน่ารู้ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เป็นหลัก ภายในฉบับนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งเรื่องของโรคภัยใกล้ตัว ซึ่งปัจจุบันเชื้อโรคต่างๆ ได้มีการพัฒนาขึ้นการดูแลรักษาก็ยากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โรคไข้เลือดออก” จะดูแลสุขภาพตนเองและคนใกล้ตัวให้ปลอดภัยอย่างไรติดตามอ่านได้ในคอลัมน์ ขี้โรค –  แจงยา  และนอกจากนี้ยังมีเรื่องเด่นจากปกเรื่อง  กะเพรา…ราชินีแห่งสมุนไพรไร้ทียมทาน จะมีประโยชน์มากน้อยอย่างไรก็ต้องติดตามกัน  และยังมีเรื่อง โรคลมชัก, มะรุม กับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น สนใจติดตามหาอ่านภายในฉบับได้ 

 

 

 


แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center