แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2560

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 16 ธ.ค. 2560 ชื่อวารสาร(Title):- วารสารศิลปศาสตร์
ISSN :-             1513-9131
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 2 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายในฉบับได้คัดสรรบทความที่ผสมผสานกันระหว่างการนำความรู้เดิมมาตีความและนำมาวิเคราะห์ใหม่ อาทิ เช่น บทความเรื่อง “แนวคิดการหล่อหลอมเด็กต่างวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกัน” เรื่อง “การพัฒนาเกมประกอบการเรียนรู้เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะ-    หมังกุหนิง” และเรื่อง “การแปรการใช้ศัพท์ในภาษาไทดำของคนสามระดับอายุ” เป็นต้น

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 16 ธ.ค. 2560ชื่อวารสาร(Title):- วิศวสารลาดกระบัง
ISSN :-            0125-1724
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (ก.ย.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความวิชาการและ บทความวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยเฉพาะ ภายในฉบับมีบทความที่หลากหลายทั้งบทความวิชาการเรื่อง “ความจุความลับของช่องสัญญาณไร้สาย” และบทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนจากเกล็ดปลาด้วยวิธีทดสอบแรงกระแทก” และบทความวิจัยเรื่อง “ ระบบการตรวจจับฟ้าผ่าในประเทศไทย โดยวิธี TOA” เป็นต้น นอกจากที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น ยังมีบทความอีกมากที่น่าสนใจและน่าติดตาม ท่านใดสนใจสามารถติดตามตัวเล่มได้


แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 1 ธ.ค. 2560ชื่อวารสาร(Title):- วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ISSN :-             
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 3 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารที่นำเสนอเนื้อหา บทความ ผลงานวิจัย และสาระน่ารู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นหลัก ภายในฉบับประกอบด้วยคอลัมน์ต่างๆ ที่น่าสนใจทั้ง    นิพนธ์ต้นฉบับ บทปริทัศน์ เวทีทรรศนะ ปกิณกะ และปิดท้ายด้วยคอลัมน์วารสารสโมสร และสำหรับนิพนธ์ต้นฉบับและบทปริทัศน์ มีด้วยกัน 7 เรื่อง ซึ่งได้แก่เรื่อง “การพิสูจน์ชนิดทางพฤกษศาสตร์ของเครื่องยาจันทร์เทศและจันทร์หอมด้วยวิธีโครมาโทรกราฟีแบบชั้นบาง” จะสำคัญอย่างไรต้องติดตาม และอีกเรื่อง “องค์ประกอบทาง  เคมีจากส่วนเหนือดินของหญ้ายุ่ม” ซึ่งเคยเป็นข่าวฮือฮากันในเรื่องสรรพคุณกระชับช่องคลอด เป็นต้น ส่วนในคอลัมน์เวทีทรรศนะก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยกับเรื่อง “กระท่อมกับกัญชาไม่ควรเป็นยาเสพติดให้โทษ…” ซึ่งควรจะเป็นสมุนไพรควบคุมแทนที่จะเป็นยาเสพติดให้โทษ เพื่อจะได้นำมาวิจัยและเป็นประโยชน์ทางการแพทย์     ต่อไป นอกเหนือจากที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าติดตามอย่างยิ่ง

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 1 ธ.ค. 2560ชื่อวารสาร(Title):- วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
ISSN :-            1685-3008
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 3 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    โครงการวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (ส.ค.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ ผลงานวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในทุกๆ ด้าน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเนื้อหาของบทความมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ยกตัวอย่างบทความเรื่อง “ปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทย: ผลจากปัจจัยทางด้านอุปสงค์หรือปัจจัยทางด้านอุปทาน?”  และ เรื่อง “การประเมินความทับซ้อนของกฎระเบียบและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆของไทย: กรณีศึกษาการตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก” เป็นต้น


แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อวารสาร(Title):- อุตสาหกรรมสาร
ISSN :-             0125-8516
จัดพิมพ์ :–         ราย 2 เดือน
สำนักพิมพ์ :-    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 59 ฉบับเดือน (พ.ย.-ธ.ค.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระน่ารู้ ที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจไอศกรีม ซึ่งฉบับนี้ได้หยิบเอาเรื่องราวของไอศกรีมมาถ่ายทอดให้เห็นกันชัดๆ ทั้งอุตสาหกรรมไอศกรีมมูลค่าตลาดหมื่นล้าน  ตลาดไอศกรีมในประเทศไทย รวมถึงเรื่องราวของไอศกรีมทุเรียนที่กินได้ทั้งเปลือก ไอศกรีมผงของทางภาคเหนือที่สร้างนวัตกรรมใหม่เขย่าวงการไอศกรีมเมืองไทยให้สะเทือนเข้าไปอีก และยังมีไอศกรีมทางภาคใต้ที่จับเอาแพะมา   รีดนมทำไอศกรีมขายได้อีก นอกจากนี้ยังเป็นการหักมุมของพริกไทยตรามือ ที่หันมาผลิตไอศกรีมเครื่องเทศ     จะน่าทานอย่างไรต้องติดตาม และไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย ในต่างแดนก็ยังมีไอศกรีมโถส้วมที่ฮอตสุดๆ      แค่นึกภาพก็บรรยายไม่ถูกเลยทีเดียว ตบท้ายด้วยความรู้ใหม่ว่าด้วยเรื่องไอศกรีมช่วยบำบัดโรคได้อย่างไร ซึ่งน่าสนใจมากๆ

library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อวารสาร(Title):- วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
ISSN :-            0858-2025
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 )ก.ค.-ก.ย.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ นิพนธ์ต้นฉบับ บทความฟื้นวิชา รวมถึงบทคัดย่องานวิจัยในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและให้ความรู้ทางด้านโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตที่หลากหลายเรื่องราวและน่าสนใจอย่างยิ่ง โดย เฉพาะบทบรรณาธิการ เรื่อง Beyond HLA Typing, What s Next?” น่าสนใจอย่างไรต้องติดตาม นอกจากนี้ยังมีบทนิพนธ์ต้นฉบับ อย่างเช่น เรื่อง “การนำวิธี Real-time     มาใช้สำหรับการตรวจชนิดเอชแอลเอในผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย” เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของงานเปลี่ยนอวัยวะและปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต รวมทั้งการจัดหาเกล็ดเลือดให้ผู้ป่วย ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของงานบริการโลหิตที่ต้องถือหน้าที่ ภายในฉบับยังมีบทความที่น่าสนใจและน่าติดตามอีกมาก


แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

วารสาร SCREENชื่อวารสาร(Title):- วารสาร SCREEN
ISSN :-             
จัดพิมพ์ :–         ราย 3 เดือน
สำนักพิมพ์ :-    สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 25 ฉบับที่ 78 (2560)
รายละเอียด :-   แนะนำนิตยสารฉบับล่าสุดที่เป็นฉบับพีเศษ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นครั้งสุดท้าย    โดยการนำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ขึ้นเป็นภาพปก ซึ่งทางผู้จัดพิมพ์ได้ใช้เทคนิคการพิมพ์สกรีนสี่สี โดยการแยกสีและทำฟิล์มด้วยความละเอียดที่ 120 เส้นต่อตารางนิ้ว และใช้เทคนิคที่เรียกว่า Rubber Look Gold พิมพ์เป็นกรอบล้อมอีกชั้นหนึ่ง ทำให้กรอบดูมีมิติ และภาพพระบรมฉายาลักษณ์ดูโดดเด่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วภายในฉบับยังมีเนื้อหาบทความ ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการพิมพ์มานำเสนออีกด้วย อาทิเช่น บทความเรื่อง “การปรับตัวของธุรกิจสิ่งพิมพ์ในภาวะปัจจุบัน” เป็นต้น

แนะนำวารสารชื่อวารสาร(Title):- วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ISSN :-             0125-0892
จัดพิมพ์ :–         ราย 3 เดือน
สำนักพิมพ์ :-    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 54 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาทั้งบทความบทสัมภาษณ์พิเศษ ตลอดจนสาระความรู้ต่างๆ ซึงภายในฉบับที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนี้ มีบทสัมภาษณ์พิเศษที่น่าสนใจเรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ12 สู่อนาคตประเทศไทย” ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ เพื่อความยั่งยืนของสังคมไทย นอกจากนี้ยังมีบทความเรื่อง “เพิ่มศักยภาพเด็กไทย สร้างสรรค์นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ”  ซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจเช่นกัน และยังมีอีกหลากหลายบทสัมภาษณ์ที่น่าติดตาม และในส่วนของบทความที่น่าสนใจก็มี อาทิเช่น ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย, นวัตกรรมนำสู่อนาคตประเทศไทย และ เกษตรกรยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย เป็นต้น


แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2560

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 1 ต.ค. 2560ชื่อวารสาร(Title):- ศิลปากร
ISSN :-             0125-0531
จัดพิมพ์ :–         ราย 2 เดือน
สำนักพิมพ์ :-    กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 60 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำนิตยสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระน่ารู้ ที่เกี่ยวข้องและครอบคลุมความรู้      และข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมทุกๆ แขนง ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ ซึ่ง     เนื้อหาภายในฉบับที่กำลังนำเสนอในขณะนี้จัดทำขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จ-  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก    จึงมีบทความที่เกี่ยวกับเกร็ดความรู้จากประวัติศาสตร์ ทั้งบทความเรื่อง “พระราชพิธียก พระจุลมงกุฎ สวมยอดพระมณฑปพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี” เรื่อง “พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับข้าว” ในคอลัมน์ถามมา-ตอบไป เรื่อง “พระปฐมบรมราชโองการ กับ พระราชโองการปฏิสันถาร แตกต่างกันอย่างไร” ”และท้ายสุดซึ่งเป็นของชิ้นเอกของกรมศิลปากร เรื่อง “โขนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ” เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายบทความที่น่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 1 ต.ค. 2560ชื่อวารสาร(Title):- วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
ISSN :-            0857-3743
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 3 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.2560
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาทั้งบทความวิชาการ บทความวิจัย สาระน่ารู้ ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร    ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการพยาบาลทุกสาขา และการสาธารณสุข ภายในฉบับนำเสนอบทความที่หลากหลาย   อาทิ เช่นเรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุโดยใช้กระบวนการพยาบาลร่วมกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” “หุ่นถูกปลูกทักษะ: นวัตกรรมสื่อการสอนทางการพยาบาล และเรื่อง “ผลของสื่อแอนิเมชั่นต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย” เป็นต้น ยังมีอีกหลากหลายบทความที่เป็นประโยชน์และน่าติดตาม


แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2560

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 16 ก.ย. 2560ชื่อวารสาร(Title):- สยามวิชาการ
ISSN :-             1513-1076
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 2 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-     มหาวิทยาลัยสยาม
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 18 ฉบับที่ 31 (ส.ค.-ธ.ค.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี เป็นหลัก ภายในฉบับมีบทความวิจัยที่หลากหลายและน่าสนใจ อาทิเช่น บทความวิจัยเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” เรื่อง “ทัศนคติ ความคาดหวัง และการรับรู้จริง ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร”      เป็นต้น นอกจากที่นำเสนอมาข้างต้น ยังมีบทความวิจัยที่น่าสนใจและน่าติดตามอีกด้วย

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 16 ก.ย. 2560ชื่อวารสาร(Title):- วารสารสิ่งแวดล้อม
ISSN :-             0859-3868
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาสาระ งานวิจัย และงานวิชาการ ที่มีความหลากหลาย โดยครอบคลุมงานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมที่บูรณาการศาสตร์ต่างๆ ทั้งในมิติของการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งในเชิงนโยบาย การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การให้ข้อมูล รวมถึงการสร้างความตระหนักและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม     อาทิเช่น รูปแบบการเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่อาศัยชุมชนบนรอยเลื่อนแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย             การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแจ้งเตือนภัยพิบัติแผ่นดินไหวของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดเชียงราย และ   การติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ เป็นต้น และยังมีบทความที่น่าสนใจอีกมากภายในฉบับ


แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 1 ก.ย. 2560ชื่อวารสาร(Title):- วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ISSN :-             0857-4553
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 3 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-     มหาวิทยาลัยสยาม
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.2559)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย ซึ่งมีเนื้อหาสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเป็นอย่างยิ่ง ภายในฉบับมีหลากหลายบทความที่น่าสนใจ  อาทิเช่น ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกวัยเรียน การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลนิติจิตเวช การพัฒนาโปรแกรมการให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมสำหรับผู้ติดสุรา ที่เป็นโรคซึมเศร้าที่มารับบริการในโรงพยาบาลชุมชน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความหว้าเหว่ในผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งภายในฉบับยังมีอีกหลากหลายบทความที่น่าติดตาม

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 1 ก.ย. 2560ชื่อวารสาร(Title):- วิศวสารลาดกระบัง
ISSN :-             0125-1724
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-     มหาวิทยาลัยสยาม
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (มิ.ย.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ  บทความวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก อาทิเช่น บทความวิจัยเรื่อง User Authentication in an Internet Protocol, สายอากาศร่องรูปตัวเอสแพร่กระจายคลื่นสองทิศทางโพลาไรซ์วงกลมสำหรับเครื่องอ่านข้อมูลอาร์เอฟไอดียูเอชเอฟสากล, เครื่องคัดแยกโลหะโดยใช้คลื่นอัลตร้าโซนิค, และเครื่องเตรียมท่อนอ้อยสำหรับคั้นน้ำ เป็นต้น นอกจากที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นนี้แล้ว ยังมีบทความวิจัยอีกมากมายที่น่าสนใจและน่าติดตามอีกด้วย


แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 16 ส.ค. 2560ชื่อวารสาร(Title):- Engineering Today
ISSN :-             1685-618X
จัดพิมพ์ :–         ราย 2 เดือน
สำนักพิมพ์ :-     มหาวิทยาลัยสยาม
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 15 ฉบับที่ 159 (พ.ค.-มิ.ย. 2560)  
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาสาระสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม เป็นหลัก ภายในฉบับนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งบทสัมภาษณ์ 2 วิศวกรในบทบาทของ    2 อาชีพ นั่นคือ กิจจา ศรีพัฑฒางกุระ ผู้มุ่งผลิตไฟให้ถึงเป้าหมาย 7,500 เมกะวัตต์ ในปี 2560  และศ. ดร.วิบูลย์ แสงระวีพันธุ์ศิริ ผู้สร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และทุ่มเทให้กับสังคม และตามด้วยคอลัมน์ Thailand 4.0 “ปูนซีเมนต์นครหลวงขึ้นแท่น โรงงานดิจิทัลอัจฉริยะ เป็นแห่งแรก ในประเทศไทย” คอลัมน์ Logistics กับ “โครงการท่าเรือตัวอย่าง: ท่าเรืออันดามัน” เป็นต้น และยังรวมถึงคอลัมน์อื่นๆ อีกมากที่น่าสนใจและติดตามได้ภายในฉบับ

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 16 ส.ค. 2560ชื่อวารสาร(Title):- วารสารบรรณศาสตร์ มศว
ISSN :-             0125-2836
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 2 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-     มหาวิทยาลัยสยาม
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารที่นำเสนอเนื้อหา บทความวิจัย บทความวิชาการที่เกี่ยวกับทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมถึงศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในฉบับมีบทความวิจัยที่หลากหลาย อาทิเช่น บทความวิจัยเรื่อง “ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” บทความวิชาการเรื่อง           “ พื้นที่สาธารณะและการผลิตพื้นที่ : ความหมายใหม่ของความสัมพันธ์ทางสังคม” และท้ายฉบับยังมีบทวิจารณ์หนังสือที่น่าสนใจอีกด้วย


แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 1 ส.ค. 2560ชื่อวารสาร(Title):-  วารสารกระแสวัฒนธรรม
ISSN :-             1513-4458
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 2 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-     มหาวิทยาลัยสยาม
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 18 ฉบับที่ 33 (ม.ค.-มิ.ย.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยภายในฉบับนำเสนอเนื้อหาบทความและงานวิจัยที่น่าสนใจและหลากหลาย อาทิเช่น บทความเรื่อง “พวงหรีด: วัฒนธรรมตะวันตกที่งอกงามในประเทศไทย” บทความเรื่อง “การทวงถามในภาษาไทย : การศึกษากลวิธีทางภาษาและข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ” เป็นต้น ซึ่งนอกจากที่แนะนำมาข้างต้นแล้ว ยังมีบทความอีกมากที่น่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 1 ส.ค. 2560ชื่อวารสาร(Title):- วารสารสิ่งแวดล้อม
ISSN :-             0859-3868
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-     สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหา ที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งทรงดำเนินมาตลอดระยะเวลากว่า 7 ทศวรรษที่พระองค์ทรงครองราชย์ จึงได้มีการถวายพระราชสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และสำหรับเนื้อหาภายในฉบับนี้มีบทความพระราชกรณียกิจ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจอยู่หลากหลายบทความด้วยกัน แม้จะเป็น เพียงส่วนน้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ ที่พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทย อาทิเช่น “กังหันชัยพัฒนา นวัตกรรมตามพระราชดำริ” “เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ : วิถีสู่ความยั่งยืน จากคำสอนของพ่อ” และ “แกล้งดิน…กุญแจ…ไขสู่ความสำเร็จการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัด มรดกแห่งภูมิปัญญาที่พ่อสร้าง…สู่การพัฒนาอาชีพ” เป็นต้น


แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2560

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 16 ก.ค. 2560ชื่อวารสาร(Title):-  วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
ISSN :-             1905-6303
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–      ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2560)
รายละเอียด :–  
แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ บทความวิจัย ที่หลากหลายทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับ มัคคุเทศก์ การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน   เป็นต้น ภายในฉบับยังมีบทความที่น่าสนใจทั้งบทความภาษาไทย และบทความภาษาอังกฤษ รวมทั้งหมด 7 บทความด้วยกัน อาทิเช่น บทความเรื่อง “การศึกษาตัวบ่งชี้ในการจัดการฝึกอบรมผู้ประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ตามกรอบแห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551” และ บทความเรื่อง “การท่องเที่ยว: แม่น้ำตะนาวศรี เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา” เป็นต้น

ชื่อวารสาร(Title) :- วารสารสภาการพยาบาล
ISSN :-             1513-1262
จัดพิมพ์ :–          ราย  3  เดือน
ฉบับล่าสุด :–      ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.2560)
รายละเอียด :–   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ บทความวิชาการ ที่มีสาระและความน่าสนใจ   ที่หลากหลายน่าติดตาม อาทิเช่น ภาพลักษณ์พยาบาลไทยในสื่อหนังสือพิมพ์ ประสบการณ์การดูแลตนเองของ    ผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในผู้สูงอายุ การจัดการด้านโภชนาการและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง  และโปรแกรมการดูแลช่องปากในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด เป็นต้น นอกจากนี้ภายในฉบับยังมีบทความที่น่าสนใจ และ   น่าติดตามอีกมาก
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
ชื่อวารสาร(Title)- จุฬาลงกรณ์เวชสาร
ISSN :-             0125-6483
จัดพิมพ์ :–         ราย 2  เดือน
ฉบับล่าสุด :–      ปีที่ 61 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.2560)
รายละเอียด :–   แนะนำวารสารทางการแพทย์ฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความทางวิชาการ รวมถึงคอลัมน์ต่างๆ     ทั้งบทบรรณาธิการ นิพนธ์ต้นฉบับ บทฟื้นฟูวิชาการ เวชศาสตร์ร่วมสมัย ซึ่งในแต่ละคอลัมน์มีนำเสนอ   บทความที่หลากหลายและน่าสนใจทั้งสิ้น อาทิเช่น บทความเรื่อง “บทบาทของเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในสังคมผู้สูงอายุ” และในนิพนธ์ต้นฉบับมีบทความเรื่อง“การใช้ที่ประคองข้อมือในท่าตรงเพื่อรักษาภาวะเส้นประสาทมีเดียนถูกกดรัดที่อุโมงค์ข้อมือ” เป็นต้น ส่วนในตอนท้ายฉบับยังมีคอลัมน์ย่อวารสาร ซึ่งมีบทความที่น่าสนใจ  มาให้ติดตามอีกด้วย
ชื่อวารสาร(Title) :- ELECTRICITY & INDUSTRY Magazine
ISSN :-              0859-385X
จัดพิมพ์ :–          ราย 2 เดือน
ฉบับล่าสุด :–      ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย.2560)
รายละเอียด :–   แนะนำนิตยสารที่เผยแพร่ความรู้ของสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ซึ่งนำเสนอเนื้อหาบทความ สาระความรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องของหุ่นยนต์ที่เริ่มมีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น ซึ่งภายในฉบับมีบทความที่น่าสนใจเรื่อง “เจาะลึก 7 หุ่นยนต์เปลี่ยนโลก จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมโลกอนาคต” และยังมีบทความอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน คือเรื่อง “69 เทคโนโลยีด้าน llot ที่น่าจับตาในปี 2017” และบทความเรื่อง “น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า GTL ของเชลล์ ตอบโจทย์การผลิตไฟฟ้าของชาติอย่างไร” เป็นต้น  นอกจากนี้ภายในฉบับยังคงมีบทความและเนื้อหาสาระต่างๆที่น่าสนใจให้ติดตามอีกมาก
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560
ชื่อวารสาร(Title)- วงการแพทย์
ISSN :-             1513-590X
จัดพิมพ์ :–         รายเดือน
ฉบับล่าสุด :–      ปีที่ 19 ฉบับที่ 468 (เม.ย.2560)
รายละเอียด :–   แนะนำนิตยสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาสาระความรู้ในเรื่องราวต่างๆ ในวงการแพทย์ ทั้งข่าวสาร ความคืบหน้าในเรื่องของวิทยาการเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงบทความ ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ ตลอดจนตารางงานสัมมนาต่างๆ และในคอลัมน์โลกกว้าง มีบทความที่น่าสนใจหลากหลายบทความด้วยกัน ทั้งบทความเรื่อง “ภาวะแทรกซ้อน  ในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นจากเบาหวานวัยเด็กและวันรุ่น” รายงานพิเศษเรื่อง “วัคซีนไข้เลือดออก มิติใหม่ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก” และบทความเรื่อง “อ้วนกลมระบมไต” เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านเวชกรรมและผู้ที่สนใจทั่วไป
ชื่อวารสาร(Title) :- ศิลปวัฒนธรรม
ISSN :-
จัดพิมพ์ :–          รายเดือน
ฉบับล่าสุด :–      ปีที่ 38 ฉบับที่ 8 (มิ.ย.2560)
รายละเอียด :–   แนะนำนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ   ชีวิตความเป็นอยู่ เรื่องราวและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ กวีนิพนธ์ ตลอดจนสาระน่ารู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ และ    น่าติดตามทั้งสิ้น และในตอนท้ายฉบับมีบทความที่น่าสนใจมากเรื่อง  “ชีวิตเหมือนฝันราชทูตไทยยุคโยนหินถามทาง ถึงการทูตสมัยใหม่” ซึ่งกว่าจะพัฒนามาจนถึงปัจจุบันได้ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคมากมาย แต่ธรรมเนียมการทูต แต่โบราณของคนไทยก็ยังมีพื้นฐานที่มีเอกลักษณ์พิเศษ เป็นของตนเองตลอดมา
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2560
ชื่อวารสาร(Title)- สยามวิชาการ
ISSN :-             1513-1076
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 18 ฉบับที่ 30 (มี.ค.-ก.ค.2560)
รายละเอียด :–    เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบริหารธุรกิจ           การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ และทางด้านการบัญชี นอกจากนี้ยังจะเป็นสื่อกลาง     ในการแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งภายในฉบับมีบทความที่น่าสนใจหลากหลายบทความด้วยกัน อาทิเช่น บทความเรื่อง “กระบวนทัศน์การบริหารจัดการองค์การภาครัฐไทย : เปรียบเทียบ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) กับการบริหารสาธารณะแนวใหม่ (NPS)” และบทความเรื่อง “การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เป็นต้น
ชื่อวารสาร(Title) :- วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ISSN :-             0125-0892
จัดพิมพ์ :–          1 ปี 4 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–      ปีที่ 53 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2559)
รายละเอียด :–   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ บทสัมภาษณ์ ตลอดจนสาระน่ารู้ที่สำคัญๆ เกี่ยวกับการน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ  ตามด้วยบทสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.ปรเมธี- วิมลศิริ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง “น้อมนำ เศรษฐกิจพอเพียง สู่แผนพัฒนาชาติแบบยั่งยืน” และยังมีบทความเรื่อง “การติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วง 4 ปี ของแผนพัฒนาฯ      ฉบับที่ 11” เป็นต้น ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทยสืบไป
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ชื่อวารสาร(Title)- MBA
ISSN :-            1513-8275
จัดพิมพ์ :–        ราย 2 เดือน
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ 19 ฉบับที่ 207 (มี.ค.-เม.ย. 2560)
รายละเอียด :–   แนะนำนิตยสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอและรวบรวมเนื้อหาบทความ สาระน่ารู้ ตลอดจนข่าวสารต่างๆ     ที่น่าสนใจ อาทิเช่น เรื่อง ว่าด้วย “ทฤษฎีแห่งการประกอบการ” เพื่อ Theory of Business เรื่อง“Hands-on   Education” โดย มทร.ล้านนา เป็นบทความที่น่าสนใจมากที่เดียว โดยเนื้อหาบทความจะเป็นการเตรียมระบบ การสร้างบุคลากรตั้งแต่เริ่มในชั้นมัธยม และต่อเนื่องมายังหลักสูตรในระดับต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตแรงงานนักปฏิบัติการ บุคลากรที่มีทักษะความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการเติบโตของ    ประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 เพื่อไปสู่ภาคอุตสาหกรรม และตลาดแรงงานที่สำคัญของชาติต่อไป เป็นต้น นอกจากนี้ภายในฉบับยังมีเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อีกมากมายที่รอผู้ที่สนใจอยู่
ชื่อวารสาร(Title) :- The Absolute Sound & Stage
ISSN :-            1685-3431
จัดพิมพ์ :–        รายเดือน
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 182 (พ.ค.2560)
รายละเอียด :–   แนะนำนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหา เกี่ยวกับระบบ แสง สี เสียง ดนตรี สตูดิโอ ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีเอวีมีเดียต่างๆ ในปัจจุบันความเคลื่อนไหวในแวงวงระบบเสียง ถือได้ว่าร้อนแรงทีเดียว  เพราะในแบรนด์ระบบเสียงชั้นนำของโลกมีการเปิดตัวรุ่นโมเดลใหม่ออกสู่ตลาดกันอย่างเต็มที่ ภายในฉบับ      จึงมีบทความที่ให้ความรู้ ในเรื่องของเสียง อาทิเช่น บทความเรื่อง เสียงคืออะไร หูมนุษย์ทำงานอย่างไร เรียนรู้และการใช้งาน Audio Crossover เคล็ดลับการบันทึกเสียง Mixing Skill : เรียนรู้ทักษะการมิกซ์เสียง เป็นต้น    และยังมีบทความเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจอีกมาก
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ชื่อวารสาร(Title)- เอกสารภาษีอากร
ISSN :-            0125-6580
จัดพิมพ์ :–        รายเดือน
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ 36 ฉบับที่ 427 (เม.ย.2560)
รายละเอียด :–   แนะนำวารสารวิชาการทางกฎหมายบัญชีและภาษีอากรที่นำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายน่าติดตาม ทั้งที่เป็นบทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานสำคัญ เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินในประเทศให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืนและอีกเรื่องที่น่าสนใจ ได้แก่ แนวทางการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งอาจต้องมีการปรับเปลี่ยน ดังนั้นผู้ที่ มีหน้าที่เสียภาษีต้องรีบทำความเข้าใจ และที่ไม่ควรพลาดเช่นกันกับบทความเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย ซึ่งจะช่วยปรับฐานความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีป้ายให้ดีขึ้น พร้อมด้วยตัวอย่างคำพิพากษาและคำอธิบายที่จะช่วยให้รู้ชัดว่ากรณีใดบ้างที่ต้องเสียภาษี เป็นต้น
ชื่อวารสาร(Title) :- วารสารสุทธิปริทัศน์
ISSN :-            0857-2690
จัดพิมพ์ :–        ราย 3 เดือน
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ 31 ฉบับที่ 97 (ม.ค.-มี.ค.2560)
รายละเอียด :–   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความวิจัย บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายสาขาวิชา ทั้งทางด้านการตลาดและการสื่อสาร การเงินการลงทุน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษา กฎหมายธุรกิจ การบริหารชุมชน และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น  ซึ่งบทความภายในฉบับมีทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีจำนวนทั้งสิ้น 20 บทความด้วยกัน  ยกตัวอย่างบทความวิจัยเช่น เรื่อง “การดูแลคุ้มครองอย่างเหมาะสม : การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย” เป็นต้น  และในตอนท้ายฉบับมีคอลัมน์หนังสือน่าอ่านมานำเสนออีกด้วย
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2560
ชื่อวารสาร(Title) :- วิศวกรรมสาร
ISSN :-           0125-0523
จัดพิมพ์ :–       1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ 69 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ธ.ค.2559)
รายละเอียด :–   แนะนำวารสารฉบับล่าสุด และคงเป็นฉบับสุดท้ายที่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม ซึ่งหลังจากนี้จะมีการผลิตออกมาในรูปแบบออนไลน์ แต่เนื้อหาต่างๆ ยังคงน่าสนใจเหมือนเดิม และสำหรับภายในฉบับที่กำลังนำเสนอ ในขณะนี้ยังคงมีเนื้อหา บทความวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรม ที่หลากหลายเช่นกัน ยกตัวอย่างบทความที่น่าสนใจ เช่น เรื่อง การออกแบบและสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙, กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา, และมาตรการการกำกับดูแลด้านความปลอดภัย ของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทความจากคอลัมน์ประจำที่น่าสนใจอีกมาก
ชื่อวารสาร(Title) :-   COMTODAY
ISSN :-
จัดพิมพ์ :–        รายปักษ์
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ 26 ฉบับที่ 545 (ปักษ์หลัง มี.ค.2560)
รายละเอียด :–   แนะนำนิตยสารที่นำเสนอเนื้อหา บทความ ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านไอทีเป็นหลัก ภายในฉบับนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย น่าติดตามและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในคอลัมน์ Buyer’s Guide : ปรับตัวแทบไม่ทันเทคโนโลยีโน้ตบุ๊กที่เปลี่ยนไป ช่วยให้ชีวิตประจำวันคุณง่ายขึ้น, Navigator App  ซึ่งเป็นแอพฯ นำทางสำหรับคนที่ชื่นชอบการเดินทาง, ลองศึกษากันดูก่อนเดินทาง หรือถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับภาษา       ก็มีบทความเรื่อง แปลภาษาฉับไวด้วยกล้องสมาร์ตโฟน หรือจะเป็นเรื่อง Game Caster เทรนด์คนรุ่นใหม่ เล่นเกมยังไงให้ได้เงิน ซึ่งแน่นอนต่างคนก็ต่างมุมมอง เพราะการเล่นเกมถือเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมอง  ส่วนหนึ่ง แต่จะเป็นโทษอย่างยิ่ง หากไม่รู้จักแบ่งเวลา ไม่รู้จักรับผิดชอบ หรือเล่นแบบเอาเป็นเอาตายไม่สนใจอย่างอื่น
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2560
ชื่อวารสาร(Title) :- ELEADER
ISSN :-           1685-3938
จัดพิมพ์ :–       รายเดือน
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ 28 ฉบับที่ 337 (มี.ค.2560)
รายละเอียด :–   แนะนำวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีและไอทีเป็นหลัก เนื้อหาภายในฉบับจะเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกธุรกิจ และการประยุกต์ใช้ไอที โดยมีส่วนผสมของ ทั้งทฤษฎีและแนวความคิดทางธุรกิจ ภายในฉบับมีหลากหลายบทความที่น่าสนในทั้งสิ้น ทั้งใน เรื่องของ FUTURE OF DATA CENTER (ก้าวข้ามขีดจำกัดธุรกิจ), ICT GOVERNMENT (ความจริงของเน็ตประชารัฐผสานสมาร์ตเอเจนต์), IT AUDIOTORIAL (การตรวจสอบศูนย์คอมพิวเตอร์หรือห้องคอมพิวเตอร์), DIGITAL OF THING (FinTech ประเทศไทยพร้อมแค่ไหน) และ360 IT SECURITY (องค์กรจะเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ในรูปแบบใหม่ๆได้อย่างไร?) เป็นต้น และยังมีอีกมากมายที่น่าติดตาม
ชื่อวารสาร(Title) :-   Secret (ซีเคร็ต)
ISSN :-           1906-232X
จัดพิมพ์ :–       รายปักษ์
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ 9 ฉบับที่ 210 (26 มี.ค.2560)
รายละเอียด :– แนะนำนิตยสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาที่เน้นหนักไปทางแนวรักสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต เป็นหลักให้แก่ชีวิต เป็นที่พึ่งทางใจ ด้วยการนำเสนอแง่คิดดีๆ จากหลากหลายบุคคลผ่านเนื้อหาที่เข้าใจง่าย อ่านสนุก ให้แง่คิด เคล็ดลับ และแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิต ภายในฉบับมีเรื่องราวต่างๆ มากมาย ยกตัวอย่างเช่น มุ่งมั่น แข่งกับตัวเอง ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ วัชรตระกูล, ชาติชายไทยกล้า จากลูกชาวนาสู้ชีวิตสู่วีรบุรุษในเปลวเพลิง, มองให้เป็น เห็นด้วยใจ เรื่องราวของหมอนวดตาบอดที่มีความคิดไม่มืดบอด อ่านแล้วดีต่อใจ, ชีวิตสุดดราม่าของหญิงสาวผู้เคยถูกตราหน้าว่าเป็นลูกเมียน้อย ก่อนชีวิตพลิกอีกครั้งในฐานะเศรษฐีนีเงินล้านชั่วข้ามคืน และแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จ เป็นต้น
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1-16 มีนาคม 2560
ชื่อวารสาร(Title) :- รามาธิบดีพยาบาลสาร
ISSN :-           0857-8052
จัดพิมพ์ :–       1 ปี 3 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2559)
รายละเอียด :– แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ บทความวิจัย และบทความวิชาการจากผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ซึ่งได้แก่ เรื่อง “การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในผู้เป็นโรคไตเรื้อรัง” และบทความวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับการดูแลผู้ที่มาคลอดเช่นเรื่อง “การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมสนับสนุนการคลอดของพยาบาล” และนอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ชื่อวารสาร(Title) :-   วารสารสิ่งแวดล้อม
ISSN :-           0859-3868
จัดพิมพ์ :–       1 ปี 4 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.2560)
รายละเอียด :– แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ เรื่องราวน่ารู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติ ทั้งขยะติดเชื้อ ขยะทั่วไป การถ่ายทอดองค์ความรู้ และมุมมองจากผู้มีประสบการณ์ที่ทำงานมาอย่างยาวนานกับปัญหาเหล่านี้ ภายในฉบับยังมีบทความที่น่าสนใจมากมาย ทั้งบทความเรื่อง มลภาวะ และอันตรายของน้ำทิ้งจากการย้อมผ้า, ข้าว…ความสำคัญ คุณค่าทางอาหาร และการปนเปื้อน, หญ้าเนเปียร์ กับการผลิตพลังงานทดแทน และบทความเรื่อง สถานการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในทศวรรษหน้า เป็นต้น ซึ่งยังมีอีกหลากหลายบทความที่จะให้ความรู้และเปิดมุมมองต่างๆแก่ผู้อ่านได้อีกมาก
ชื่อวารสาร(Title) :- วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
ISSN :-           1905-6303
จัดพิมพ์ :–       1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2559)
รายละเอียด :– แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความวิจัย บทความวิชาการที่เกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยวที่ทันสมัย และน่าสนใจ ซึ่งมีหลากหลายบทความด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น บทความวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของตัวแปรส่งผ่านระหว่างคุณภาพของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินและความประทับใจของนักท่องเที่ยว ใน   เขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย” และบทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา” เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการเรื่อง “Slow Tourism” เป็นการท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
ชื่อวารสาร(Title) :-   วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
ISSN :-           0858-2025
จัดพิมพ์ :–       1 ปี 4 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2559)
รายละเอียด :– แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหา ผลงานวิจัย บทความ ตลอดจนกิจกรรมข่าวสารทางวิชาการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภายในฉบับมีผลงานวิจัยและบทความที่หลากหลาย     และน่าติดตามทั้งสิ้น อาทิ เช่นเรื่อง “ การพัฒนาการจัดหาโลหิตของจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558” เรื่อง “การวิเคราะห์ปริมาณการค้นคืนหมู่เลือดระบบอื่นๆ จากฐานข้อมูลเทียบกับปริมาณความต้องการของผู้ป่วย ธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์” เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมีบทความที่ให้ความรู้และมีประโยชน์อีกมากมายที่น่าสนใจ
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ชื่อวารสาร(Title) :- วารสารเมืองโบราณ
ISSN :-           0125-426X
จัดพิมพ์ :–       ราย 3 เดือน
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.2560)
รายละเอียด :– แนะนำวารสารที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดกไทยทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึงภายในฉบับที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนี้ จะมีบทความ พิเศษเรื่อง “ท่องพุทธภูมิ…เกสรียะ: พุทธสถานที่พระพุทธเจ้าทรงวางบาตร” และเรื่อง “การแสดงโนรารับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคใต้ในปี ๒๕0๒” เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับ อโยธยาศรีรามเทพนคร เมืองต้นกำเนิดแห่งกรุงศรีอยุธยา ถิ่นฐาน ผู้คนตามลำน้ำบนที่ราบป่าสักตอนล่าง และ ที่นี่..สถานีชุมทางบ้านภาชี เป็นต้น
ชื่อวารสาร(Title) :-   วารสารกระแสวัฒนธรรม
ISSN :-           1513-4458
จัดพิมพ์ :–       1 ปี 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ 17 ฉบับที่ 32 (ก.ค.-ธ.ค.2559)
รายละเอียด :– แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความวิจัย บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมพื้นบ้านที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นบทความวิจัยเรื่อง สำรับอาหารพื้นถิ่นเมืองพิษณุโลก, เพลงทับในรูปแบบการแสดงหนังตะลุง : กรณีศึกษานายทับในคณะของนายหนังตะลุง ที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติ, และบทความวิชาการ เช่น เรื่องภูมิปัญญาและการสืบทอดผ้าไทยพวนบ้านใหม่ จังหวัดนครนายก, การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมเพื่อเยาวชน เป็นต้น
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ชื่อวารสาร(Title) :- สารคดี
ISSN :-           0857-1538
จัดพิมพ์ :–       รายเดือน
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ 32 ฉบับที่ 382 (ธ.ค.2559)
รายละเอียด :– แนะนำนิตยสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ สาระน่ารู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพิเศษที่เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) เมื่อยังทรงพระเยาว์ พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระราชประวัติการศึกษา พระราชพิธีสถาปนา      และเฉลิมพระนามาภิไธย พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ พระรัชทายาท และการทรงราชย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวต่างๆ อีกมากมายและหลากหลาย อาทิเช่น คอลัมน์ ศัพท์ซอยวิทย์, ซองคำถาม, และคอลัมน์ Art& Culture เป็นต้น ซึ่งน่าสนใจและน่าติดตามอีกมาก
ชื่อวารสาร(Title) :-   วารสารกรมบัญชีกลาง
ISSN :-
จัดพิมพ์ :–       ราย 2 เดือน
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ 57 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.2559)
รายละเอียด :– แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวสาระที่น่ารู้มากมาย ทั้งบทความที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมในการพัฒนาประเทศ ในยุค Digital Economy   เพื่อการขับเคลื่อนเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” และเรื่องราวที่ควรรู้เกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิดที่รัฐ ไม่เกิดความเสียหาย ยังมีสาระน่ารู้และน่าสนใจ เช่น วิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการต่างๆ, มาตรฐานการบัญชี    ช่วงถามมา – ตอบไป, ข่าวความเคลื่อนไหวด้านกฎหมาย ระเบียบ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจ     และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 มกราคม 2560
ชื่อวารสาร(Title) :- ดอกเบี้ย
ISSN :-           0125-7331
จัดพิมพ์ :–       รายเดือน
ฉบับล่าสุด :–   ปีที่ 36 ฉบับที่ 426 (2559)
รายละเอียด :– แนะนำนิตยสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเรื่องราวอันเป็นมงคล ที่เกี่ยวกับองค์รัชทายาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารในเรื่องการเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย นอกจากนี้เนื้อหาภายในฉบับได้กล่าวถึง พระราชประวัติ พระราชกิจ กษัตริย์นักการทหาร กษัตริย์นักบิน เจ้าฟ้านักกีฬา เจ้าฟ้าลูกหนัง ทรงเป็นนักประพันธ์ รวมถึงพระราชปณิธาน พร้อมกับภาพประกอบสีสวยงาม ซึ่งทั้งหมดล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งบรมราชจักรี ที่ทรงรักและห่วงใยพสกนิกรชาวไทย
ชื่อวารสาร(Title) :-   วารสารนักบริหาร
ISSN :-           0125-4960
จัดพิมพ์ :–       ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับล่าสุด :–   ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2559)
รายละเอียด :– แนะนำวารสารที่นำเสนอเนื้อหา บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ในสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น ด้านการจัดการศึกษา ด้าน เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจและการจัดการ ด้านนิติศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ภายในฉบับได้นำเสนอบทความที่มีประโยชน์และน่าสนใจมากมาย อาทิเช่น บทความเรื่อง “นวัตกรรมของฝากจากทุนทางวัฒนธรรม” และบทความเรื่อง “เครือข่ายสังคมค้าขายออนไลน์ : คุณลักษณะของความต่างที่เป็นตัวเลือกระหว่างเฟซบุ๊ก ไลน์ และอินสตาแกรม” เป็นต้น นอกจากที่แนะนำไว้ ยังมีบทความที่ดีๆและมีประโยชน์อีกหลากหลาย ซึ่ง น่าติดตามอีกด้วย
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 1 มกราคม 2560
ชื่อวารสาร(Title) :- อนุสาร อ.ส.ท.
ISSN :-           0125-7226
จัดพิมพ์ :–       รายเดือน
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ 57 ฉบับที่ 5 (ธ.ค.2559)
รายละเอียด :– แนะนำนิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ที่นำเสนอเนื้อหาบทความ และเรื่องราวต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นความทรงจำของบุคคลต่างๆ ที่เคยถวายงานรับใช้ รวมถึงพระราชกรณียกิจ ในด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจทั้ง เรื่องการรำลึกด้วยรัก ร.๙ ของชาวไทย, ภาพประทับใจในรัชกาลที่๙ของชาว อ.ส.ท, สถาปัตยศิลป์แห่ง แผ่นดินรัชกาลที่๙, เรือพระราชพิธีราชประเพณีแห่งองค์ราชัน และรวมใจไทยถวายอาลัยรัชกาลที่๙ เป็นต้น รวมถึงภาพปกของอนุสาร อ.ส.ท. ฉบับนี้ ซึ่งเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมฉายาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้อัญเชิญเป็นปกอนุสาร อ.ส.ท. อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2503-พ.ศ. 2559 ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนต้องจารึกลงในความทรงจำของปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง
ชื่อวารสาร(Title) :-   MBA
ISSN :-           1513-8275
จัดพิมพ์ :–       ราย 2 เดือน
ฉบับล่าสุด :–    ปีที่ 18 ฉบับที่ 203 (ต.ค.-พ.ย.2559)
รายละเอียด :– นิตยสารฉบับนี้เป็นฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในฉบับได้ประมวลภาพลำดับเหตุการณ์ต่างๆ นับตั้งแต่13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 หลังการทราบข่าว พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย เสด็จสวรรคต นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการหลวง ตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ เป็นต้น

แนะนำวารสาร นิตยสาร ประจำปี 2560
แนะนำวารสาร ประจำปี 2560Academic Resource Center