แนะนำวารสาร ประจำปี 2561

แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 1 ต.ค. 2561

วารสาร-แนะนำวารสาร 1 ต.ค.2561ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
ISSN: –          19051387
จัดพิมพ์:  –     1 ปี 3 ฉบับ
สำนักพิมพ์: –     ASEAN Institute for Health Development Mahidol University
ฉบับล่าสุด: –       ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.2561)
รายละเอียด: –      แนะนำวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลการศึกษาวิจัยทางด้านการพัฒนาสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่ทั้งผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรทางด้านสาธารณสุข และทางด้านการแพทย์ ทั้งในระดับประเทศและประชาชนที่สนใจทั่วไป อีกทั้งยังเผยแพร่งานวิจัยด้านสาธารณสุขที่ยอดเยี่ยมจากบุคลากรสาธารณสุขทั่วโลก วารสารสาธารณสุขและการพัฒนานี้ได้รับการจัดทำดัชนีการอ้างอิงวารสารอาเซียน (ACI) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อีกด้วย


วารสาร-แนะนำวารสาร 1 ต.ค.2561ชื่อวารสาร (Title) :-   Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST)
ISSN: –       0125-3395 (print) / 2408-1779 (online)
จัดพิมพ์:  –     ราย 2 เดือน
สำนักพิมพ์: –    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฉบับล่าสุด: –       ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย.2561)
รายละเอียด: –     แนะนำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับนี้นำเสนอเนื้อหา บทความ ผลงานวิจัย ความรู้และความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์การเกษตรและชีววิทยา,เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมเกษตร, เคมีและเภสัชศาสตร์, วิศวกรรมและการวิจัยอุตสาหกรรม, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รวมถึงวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ เป็นต้น ภายในฉบับมีบทความวิจัยที่หลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง อาทิเช่น


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 16 ก.ย. 2561

วารสาร-แนะนำวารสาร 16 ก.ย.2561ชื่อวารสาร (Title) :-  รัฐสภาสาร
ISSN: –         0125-0957
จัดพิมพ์:  –      ราย 2 เดือน
สำนักพิมพ์: –     กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ฉบับล่าสุด: –       ปีที่ 66 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย.2561)
รายละเอียด: –      แนะนำวารสารรัฐสภาสารฉบับล่าสุดที่เผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งยังได้นำเสนอเนื้อหา บทความวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารวิชาการในงานรัฐสภาและงานอื่นๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งภายในฉบับมีบทความที่น่าสนใจยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จะมีความแตกต่างไปจากเดิมอย่างไรติดตามได้จากบทความเรื่อง “นายกรัฐมนตรีคนนอก  (ภาคปัจฉิมบท)” โดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการได้มาและคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และบทความเรื่องต่อมา คือ “รัฐธรรมนูญกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญของออสเตรเลีย” ซึ่งมีเนื้อหาที่กล่าวถึงประเพณีทางรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรเลีย โดยศึกษาจากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการทางการเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงระบอบการปกครองรัฐธรรมนูญ และระบบกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น


วารสาร-แนะนำวารสาร 16 ก.ย.2561ชื่อวารสาร (Title) :- วารสารวิชาการ
ISSN: –             2286-9514
จัดพิมพ์:  –          1 ปี 2 ฉบับ
สำนักพิมพ์: –         สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับล่าสุด: –           ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2561)
รายละเอียด: –           แนะนำวารสารวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด ทั้งนี้ภายในฉบับได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยบทความวิจัย 9 บทความ และบทความวิชาการอีก 1 บทความ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ความก้าวหน้าใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย และในที่นี้ขอยกตัวอย่างบทความวิจัยเรื่อง “การออกแบบการทดลองและการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคัดแยกฝาขวด” เป็นต้น และยังมีบทความวิชาการ เช่น บทความเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ออฟ เอเวอรี่ธิง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบภควันตภาพสำหรับพลเมืองดิจิทัล” ซึ่งบทความแต่ละบทความจะมีรายละเอียดอย่างไร ติดตามภายในฉบับได้


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 1 ก.ย. 2561

วารสาร-แนะนำวารสาร 1 ก.ย.2561ชื่อวารสาร (Title) :-  จุฬาลงกรณ์เวชสาร
ISSN: –                      0125-6483
จัดพิมพ์:  –                 ราย 2 เดือน
สำนักพิมพ์: –             หน่วยวารสาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฉบับล่าสุด: –             ปีที่ 62 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย.2561)
รายละเอียด: –         แนะนำวารสารจุฬาลงกรณ์เวชสารฉบับล่าสุดฉบับนี้ เนื้อหาเป็นสื่อเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางการแพทย์และสาธารณสุข อีกทั้งยังเป็นวารสารทางการแพทย์ที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการแพทย์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการแพทย์ ซึ่งภายในฉบับที่กำลังนำเสนอเป็นผลการประชุมวิชาการของสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้  จึงได้มีการรวบรวมบทความจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผลงานวิจัยในรูปแบบบทความและบทคัดย่อจากการประชุม ซึ่งประกอบด้วย บทความฟื้นฟูวิชาการ บทความนิพนธ์ต้นฉบับ บทความเวชศาสตร์ร่วมสมัย และบทคัดย่อรวมทั้งหมด 50 เรื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อนำไปใช่ในการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิงทางด้านวิชาการ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ นิสิต นักศึกษาทุกระดับ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง


วารสาร-แนะนำวารสาร 1 ก.ย.2561ชื่อวารสาร (Title) :-  ศิลปากร
ISSN: –                      0125-0531
จัดพิมพ์:  –                 ราย 2 เดือน
สำนักพิมพ์: –             กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ฉบับล่าสุด: –             ปีที่ 61 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.2561)
รายละเอียด: –       แนะนำนิตยสารศิลปากรซึ่งเป็นฉบับล่าสุดโดยภายในฉบับได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมในสาระสำคัญต่างๆ และเพื่ออนุรักษ์สืบทอดมรดกวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป ซึ่งเนื้อหาภายในฉบับนี้เป็นการแนะนำอุทยานประวัติศาสตร์ “สต๊กก๊อกธม” จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งถือเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่ที่ได้มีการบูรณะและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามคงไว้ซึ่งคุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะสถาปัตยกรรม และโบราณคดี นอกจากนี้ยังนำเสนอบทความเรื่อง “เครื่องสำริดประจำอโรคยศาลเมืองศรีมโหสถ” รวมถึงคอลัมน์ถามมา- ตอบไป เรื่อง “รอยพระพุทธบาทคู่ จังหวัดปราจีนบุรีมาจากไหน” เป็นต้น ภายในฉบับยังมีบทความที่น่าสนใจอีกหลากหลายและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 16 ส.ค. 2561

วารสาร-แนะนำวารสาร 16 ส.ค. 2561ชื่อวารสาร (Title) :-  วงการแพทย์
ISSN: –                      513-590X
จัดพิมพ์:  –                  รายเดือน
สำนักพิมพ์: –              บริษัท วงการแพทย์ พลัส มีเดีย จำกัด
ฉบับล่าสุด: –               ปีที่ 20 ฉบับที่ 482 (มิ.ย..2561)
รายละเอียด: –           แนะนำนิตยสารวงการแพทย์ฉบับล่าสุด ซึ่งได้นำเสนอเนื้อหาสาระ บทความ บทความวิชาการ ผลงานวิจัย ความรู้ทางด้านการแพทย์ ตลอดจนข่าวสารความคืบหน้าวิทยาการเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งภายในฉบับมีคอลัมน์ต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น ในคอลัมน์ Get Up ซึ่งมีทั้งเรื่อง WHO เรียกร้องกำจัดไขมันทรานส์ ซึ่งเป็นที่กล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายในขณะนี้ และในคอลัมน์โลกกว้างทางแพทย์  มีเรื่อง เสริม n-3 Fatty Acid สำหรับโรคตาแห้ง ยังมีคอลัมน์รอบรู้เรื่องยา คอลัมน์เฉพาะโรค ซึ่งมีเรื่อง อาการสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุ (Essential tremor) รายละเอียดเป็นอย่างไรต้องติดตาม และยังมีบทความเรื่อง “วัยรุ่นกับยาแก้ไอ” ซึ่งน่าสนใจทีเดียว เพราะปัจจุบันปัญหาการใช้ยาเสพติดในวัยรุ่นมีหลากหลายรูปแบบ ต้องติดตามรายละเอียดภายในฉบับนะคะ และเมื่ออ่านแล้วสามารถหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้ลูกหลานหลงผิดได้


วารสาร-แนะนำวารสาร 16 ส.ค. 2561ชื่อวารสาร (Title): –  HEALTH
ISSN: –                      0859-5453
จัดพิมพ์: –                  1 ปี 3 ฉบับ
สำนักพิมพ์: –             กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับล่าสุด: –              ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.2561)
รายละเอียด: –       แนะนำวารสารการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุด ซึ่งนำเสนอเนื้อหา บทความวิชาการ ผลงานวิจัย ตลอดจนข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วยบทความ เรื่อง “การคำนวณขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป G*Power” และยังมีบทความวิทยาการด้านสาธารณสุขอีก 10 บทความด้วยกัน ตัวอย่างเช่น บทความเรื่อง “การเผชิญปัญหาของครอบครัวที่มีวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม” เป็นต้น ผู้อ่านสนใจก็สามารถ Download ได้ในรูปแบบ pdf. File

 


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 1 ส.ค. 2561

วารสาร-แนะนำวารสาร 1 ส.ค. 2561ชื่อวารสาร (Title):-   วารสารธรรมศาสตร์
ISSN:-             0859-5747
จัดพิมพ์:           1 ปี 3 ฉบับ
สำนักพิมพ์:-     กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ฉบับล่าสุด:-      ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.2561)
รายละเอียด:-    เป็นวารสารทางวิชาการฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหา บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมถึงมนุษยศึกษาที่ใช้ความรู้ในเชิงสหวิทยาการและพหุสาขาวิชาในการวิเคราะห์ ทั้งในเรื่องประชากรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมศาสตร์ สื่อสารมวลชน และสถาปัตยกรรม เป็นต้น ภายในฉบับจึงมีบทความที่หลากหลาย อาทิเช่น บทความเรื่อง “รูปแบบของปัจจัยความสำเร็จมนการบริหารการตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0” และบทความเรื่อง “อำนาจแพทย์ และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย” เป็นต้น


วารสาร-แนะนำวารสาร 1 ส.ค. 2561ชื่อวารสาร (Title):-    ในวงการพิมพ์
ISSN:-                0125-2259
จัดพิมพ์:-            ราย 2 เดือน
สำนักพิมพ์:-        หจก. เทคเพรส เซอร์วิส
ฉบับล่าสุด:-        ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (พ.ค.-มิ.ย.2561)
รายละเอียด:-      เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนสาระน่ารู้ต่างๆ ที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในแวดวงการพิมพ์ ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์ด้านการพิมพ์ในปัจจุบันยังต้องสู้กันไป ใครมีช่องทางจะทำให้โรงพิมพ์สามารถยืนหยัดต่อไปอย่างไรก็ต้องทำกัน ยกตัวอย่างเช่น บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง ได้ติดตั้ง PRINTTECH LED UV ชุดใหญ่ รุกตลาดงานพิมพ์คอมเมอร์เชียล ทั้งนี้เพื่อยกระดับตัวเองขึ้นเป็นไทยแลนด์ 4.0 ตามยุคสมัยของเทคโนโลยีดิจิตอล ทั้งนี้ยังมีอีกหลายๆบริษัทที่พยายามหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ และนอกจากนี้แล้วภายในฉบับยังมีห้างร้าน พร้อมกับวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการพิมพ์โดยเฉพาะมาให้เลือกชมเลือกหากันอีกด้วย


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 16 ก.ค. 2561

วารสาร-แนะนำวารสาร 16 ก.ค.2561

ชื่อวารสาร (Title):-   วารสารศิลปศาสตร์
ISSN:-            1513-9131
จัดพิมพ์:-        1 ปี 2 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฉบับล่าสุด:-     ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2561)
รายละเอียด:-   เป็นวารสารทางวิชาการฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาที่เป็นการเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษา การค้นคว้าใหม่ๆ ทฤษฏีการวิจัย วิธีวิทยา และแนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยภายในฉบับประกอบด้วยบทความที่หลากหลาย ทั้งบทความวิจัย บทความวิชาการ ซึ่งบทความวิจัยจะมุ่งเน้นในเรื่องการการศึกษาวิจัยด้านภาษาและการเรียนการสอนภาษาสำหรับการสื่อสารในสังคมวัฒนธรรมสมัยใหม่ เช่น บทความวิจัยเรื่อง “กลวิธีทางภาษาเพื่อการจัดการการสัมพันธภาพของพนักงานสายการบินต้นทุนต่ำในการปฏิเสธการขอร้องต่อผู้โดยสาร” เป็นต้น และในส่วนของบทความวิชาการก็ได้เน้นเนื้อหาด้านวรรณกรรมและสังคมวัฒนธรรม รวมถึงมุมมองด้านสังคม ประวัติศาสตร์ และชาติพันธุ์ ยกตัวอย่างเช่น บทความเรื่อง “ลอดลายมังกร: การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ธุรกิจไทยในทศวรรษ 2490-2520” เป็นต้น  ซึ่งยังมีบทความอีกหลากหลายที่น่าสนใจและน่าติดตาม


วารสาร-แนะนำวารสาร 16 ก.ค.2561ชื่อวารสาร (Title):-   วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
ISSN:-             0857-1600
จัดพิมพ์:-         1 ปี 2 ฉบับ
สำนักพิมพ์:-     ฝ่ายแผนและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฉบับล่าสุด:-      ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (ธ.ค.2560)
รายละเอียด:-    เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ศึกษา และสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหลัก ซึงเนื้อหาภายในฉบับประกอบด้วยบทความที่เข้มข้นถึง 16 เรื่องด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น บทความวิจัยเรื่อง “การเหนี่ยวนำโปรเฟจที่แทรกอยู่ใน Lactobacillus paracasei ที่แยกได้จากนมเปรี้ยว” เป็นต้น และขอยกตัวอย่างบทความวิชาการเรื่อง “การฟื้นฟูดินปนเปื้อนร่วมกันระหว่างสารประกอบปิโตเลี่ยมไฮโดรคาร์บอนและโลหะหนักด้วยพืชภายใต้ภาวะความเค็ม” เป็นต้น  ภายในฉบับยังมีบทความอีกมากมายที่น่าติดตาม ซึ่งนอกจากนี้แล้วยังมีบทความรับเชิญที่น่าสนใจ และผู้อ่านสามารถติดตามภายในฉบับได้อีกด้วย


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 1 ก.ค. 2561

วารสาร-แนะนำวารสาร-ห้องสมุด 010761ชื่อวารสาร (Title): –  วารสารสภาการพยาบาล

ISSN: –  1513-1262
จัดพิมพ์: –  1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์ (Publisher): –  สำนักงานสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข                 
ฉบับล่าสุด: –  ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.2561)
รายละเอียด:-  เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้านการพยาบาลเป็นหลัก โดยภายในฉบับจะมีเนื้อหาสาระที่หลากหลายน่าสนใจ และน่าติดตามอย่างยิ่ง อาทิ ในกลุ่มของผู้สูงอายุ มีทั้งการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคร่วม ความมีสัมพันธภาพในครอบครัว ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยของผู้สูงอายุในชุมชนแออัด เป็นต้น ส่วนในกลุ่มของมารดาทารก เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประสบการณ์ของมารดาที่มีบุตรได้รับการผ่าตัดหัวใจ:การวิจัยเชิงคุณภาพ และในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจจะเป็นเรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถแห่งตน  เป็นต้น


วารสาร-แนะนำวารสาร-ห้องสมุด 010761ชื่อวารสาร (Title): วารสารวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISSN: 0858-4435
จัดพิมพ์: ราย 2 เดือน
สำนักพิมพ์ (Publisher): –  กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต               
ฉบับล่าสุด : –  ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย.2561)
รายละเอียด:-  เป็นวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาษาไทย) ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด ที่นำเสนอเนื้อหาบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ขอยกตัวอย่างบทความวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำนายการติดเกมของเด็กและวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร” ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตัวอย่างเช่น เรื่อง “ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของยีสต์แอลกอฮอล์จากลูกแป้งเหล้าในจังหวัดเชียงใหม่” ส่วน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยกตัวเอย่างเช่น เรื่อง “องค์ประกอบบรรยากาศความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในสายการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดสงขลา” และทางด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น เรื่อง “ ผลของเวลาในการนึ่งต่อคุณภาพของข้าวเกรียบจากแป้งมันสำปะหลัง” เป็นต้น ภายในฉบับยังมีบทความวิจัยอีกหลากหลายที่น่าสนใจ สามารถติดตามภายในฉบับได้


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 16 มิ.ย. 2561

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 16 มิ.ย.2561ชื่อวารสาร (Title): –   วารสารนโยบายพลังงาน
ISSN:-   0859-3701
จัดพิมพ์ (Frequency): –   ราย 2 เดือน
สำนักพิมพ์ (Publisher): –   สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ฉบับล่าสุด : –   ปีที่ –  ฉบับที่ ฉบับที่ 123 (ธ.ค.2560- ม.ค.2561)
รายละเอียด :-   เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาต่างๆ รวมถึงรายละเอียดในเรื่องของ การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ (Energy Storage system) อีกทั้งยังมีบทความที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอพพลิเคชั่น CM Taxi จากโครงการระบบคารางเดินรถสองแถวแดง ซึ่งเป็นโครงการที่คิดค้นขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทย และสนับสนุนให้คนเชียงใหม่ใช้แอพพลิเคชั่นในการเรียกรถสองแถว ซึ่งถือเป็นการประหยัดเวลาในการรอรถ และยังถือเป็นการลดการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีบทความทางด้านปิโตเลียม ในการศึกษาดูงาน แนวทางส่งเสริมการแข่งขันของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ รวมถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงปลายปี 2560 ด้วย


ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 16 มิ.ย.2561ชื่อวารสาร (Title):-   วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ISSN:-   0857-684x
จัดพิมพ์(Frequency):-   1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์ (Publisher):-   กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ฉบับล่าสุด:-   ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.2561)
รายละเอียด:-    เป็นวารสารวิชาการที่นำเสนอเนื้อหาบทความ บทความวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และการพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นต้น ภายในฉบับมีบทความวิจัยที่เกี่ยวกับทางด้านต่างๆ ที่หลากหลายและน่าสนใจยิ่ง ยกตัวอย่างบทความวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง “การแทรกซึมของคลอไรด์และการกัดกร่อนเหล็กเสริมของคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันในสภาพแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 5 ปี” และยังมีบทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่น่าสนใจเรื่อง “การพัฒนาน้ำหมักมะขามป้อมพร้อมดื่ม” ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนรักสุขภาพ และตามด้วยตัวอย่างบทความทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเรื่อง “รูปแบบการจัดการความรู้สู่ทุนทางปัญญาในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม” เป็นต้น ภายในฉบับยังมีบทความที่น่าสนใจอีกมาก สามารถติดตามภายในฉบับได้


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561

ห้องสมุด-แนะนำวารสาร-วารสาร 010661
ชื่อวารสาร (Title):-   สยามวิชาการ
ISSN: –  1513-1076
จัดพิมพ์:-   1 ปี 2 ฉบับ
สำนักพิมพ์ (Publisher):-  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ฉบับล่าสุด:-  ปีที่ 19  เล่มที่ 1 ฉบับที่ 32 (มี.ค.-ก.ค.2561)
รายละเอียด:-  เป็นวารสารวิชาการฉบับล่าสุดของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งได้นำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี  เป็นต้น โดยภายในฉบับยังมีบทความที่หลากหลายและน่าสนใจยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น เรื่อง “การทดสอบสมมติฐาน การบริโภคสินค้าคงทนในอดีตส่งผลกระทบเชิงลบต่อการบริโภคสินค้าคงทนในปัจจุบัน” และ เรื่อง “การพัฒนารายได้ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม”  เป็นต้น ผู้อ่านท่านใดสนใจติดตามได้ที่สำนักทรัพยากรสารสนเทศ


ห้องสมุด-แนะนำหนังสือ-วารสาร 010661ชื่อวารสาร (Title):-   ธรรมศาสตร์เวชสาร
ISSN:-   1513-5241
จัดพิมพ์:-   1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์ (Publisher):-  งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ฉบับล่าสุด:-   ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2560)
รายละเอียด:-  เป็นวารสารฉบับล่าสุดที่เผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย รวมถึงบทความทางวิชาการ ซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมและหลากหลาย ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชศาสตร์ชุมชน ทันตกรรม แพทย์แผนไทยประยุกต์ และวิจัยแพทยศาสตร์ศึกษา ตลอดจนบทความพิเศษอีกหลากหลายเรื่อง โดยเฉพาะในบทบรรณาธิการมีบทความเรื่อง “ก้าวย่างประวัติศาสตร์การจัดการเรียนรู้ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อชาวชนบท (สบพช.)” เป็นต้น นอกจากนี้ภายในฉบับยังมีคอลัมน์ประจำ อาทิ เช่น นิพนธ์ต้นฉบับ ซึ่งมีผลงานวิจัยที่หลากหลายเรื่องและน่าติดตามยิ่ง  รวมถึงคอลัมน์บทปริทัศน์ ซึ่งก็มีบทความที่น่าสนใจเช่นกัน  และท้ายฉบับมีดรรชนีเพิ่มเติมมาให้ผู้อ่านอีกด้วย


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 160561ชื่อวารสาร (Title):-   Engineering Today
ISSN:-  1685-618X
จัดพิมพ์:-  ราย 2 เดือน
สำนักพิมพ์ (Publisher):-   บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด               /span>
ฉบับล่าสุด:-   ปีที่ 16 ฉบับที่ 164 (มี.ค.-เม.ย.2561)
รายละเอียด:- แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาต่างๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงบทความที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคอลัมน์ Construction เรื่อง “สนข. จับมือ วสท.สร้างมาตรฐานระบบรางไทย ชูศักยภาพไทยพร้อมก้าวสู่ Hub ระบบรางของอาเซียน” ซึ่งถือเป็นโครงการ Mega Project ของประเทศไทย ซึ่งน่าสนใจและน่าติดตามทีเดียว และตามด้วยบทสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ในคอลัมน์ Engineering 4.0 และ ที่พลาดไม่ได้ กับคอลัมน์ Robotic เรื่อง “สกว. โชว์ผลงานวิจัย หุ่นยนต์แขนกล ในงาน THAILAND Taking off    to New Heights” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสู่ก้าวใหม่ในการพัฒนาประเทศไปอีกขั้น นอกจากนี้แล้วยังมีคอลัมน์อื่นๆ ที่มีสาระความรู้ที่ทันยุคดิจิทัลมานำเสนออีกหลากหลายภายในฉบับ


ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 160561ชื่อวารสาร (Title):-   วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
ISSN:-  0858-2025
จัดพิมพ์:-  1ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์ (Publisher):-  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย               
ฉบับล่าสุด:-  ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.2561)
รายละเอียด:-  แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาความรู้และบทความที่น่าสนใจ ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง ”มาตรฐานและคุณภาพของงานด้านการบริการโลหิตในประเทศไทย : แนวคิดเรื่องมาตรฐานและคุณภาพและภารกิจของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย” ซึ่งได้กล่าวถึงคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังมีนิพนธ์ต้นฉบับเรื่อง “การศึกษาแนวทางการเตรียมเลือดที่เหมาะสมสำหรับผ่าตัดในผู้ป่วยประเภท Elective Surgery ของโรงพยาบาลกลาง” เป็นต้น และตามด้วยบทความพิเศษที่จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่องานของห้องปฏิบัติการ เรื่อง Highlight of HKSHI Master Class 2017” เป็นต้น


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 1 พ.ค. 2561ชื่อวารสาร (Title):-   วารสารพยาบาลศาสตร์                            
ISSN:-   0125-8885
จัดพิมพ์:-   1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์ (Publisher):-   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                
ฉบับล่าสุด:-   ปีที่ 35 ฉบับพิเศษ เล่มที่ 2 (ต.ค.-ธ.ค.2560)
รายละเอียด:-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหา รายงานการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการพยาบาลและการดูแลสุขภาพเป็นหลัก ซึ่งภายในฉบับที่กำลังนำเสนอในขณะนี้มีบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Vietnam National University. Hanoi จึงขอยกตัวอย่างบทความที่น่าสนใจ เช่น บทความเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง” และ เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเอามดลูกออกทั้งหมด” เป็นต้น วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่งแก่นักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป


ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 1 พ.ค. 2561ชื่อวารสาร (Title):-   วารสารมหาวิยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ISSN:-   0858-7418
จัดพิมพ์:-   1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์ (Publisher):-   งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลันนเรศวร
ฉบับล่าสุด:-   ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2560)
รายละเอียด:-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาที่มีทั้งบทความปริทัศน์ บทความวิจัยทั้งสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกตัวอย่างบทความที่น่าสนใจ เช่น บทความปริทัศน์เรื่อง Potential uses of Artocarpus altilis Heartwood Extract in Cosmeceuticals ” และบทความเรื่อง Comparison of Arch Widths Measurements Made on Digital and Plaster Models” รวมถึงเรื่อง “สื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านมในท่ามาตรฐาน”  เป็นต้น ยังมีบทความอีกหลากหลายและน่าติดตามอีกมาก นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ของวาสารมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ www.journal.nu.ac.th ภายใต้ระบบ ThaiJo ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย อีกด้วย


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 16 เมษายน 2561

ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำวารสาร 16 เม.ย. 2561ชื่อวารสาร(Title):- วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
ISSN :-            0125-278X
จัดพิมพ์ :–        1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความวิจัย บทความปริทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับสหสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และสังคมศาสตร์และภาษาศาสตร์ โดยภายในฉบับมีบทความปริทัศน์ที่น่าสนใจ อาทิเช่น เรื่อง “การดัดแปรยางธรรมชาติด้วยวิธีทางเคมี: การทบทวนวรรณกรรมอย่างกระชับ” ซึ่งเป็นการปรับปรุงและเพิ่มคุณสมบัติของยางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้แล้วยังมีบทความวิจัยอีกหลากหลาย ทั้ง การศึกษาวิธีการสกัดและปริมาณของสาระสำคัญในสมุนไพรหญ้าเขาแพะ, การตรวจสอบการส่งผ่านคลื่นของทุ่นลอยกันคลื่น เป็นต้น


ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำวารสาร 16 เม.ย. 2561ชื่อวารสาร(Title):- วงการแพทย์
ISSN :-            1513-590X
จัดพิมพ์ :–         รายเดือน
สำนักพิมพ์ :-    บริษัท วงการแพทย์ พลัส มีเดีย จำกัด
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 20 ฉบับที่ 478 (ก.พ.2561)
รายละเอียด :-   แนะนำนิตยสารวงการแพทย์ฉบับล่าสุดที่ต้องการมานำเสนอเนื้อหาสาระ บทความ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง       กับแวดวงการแพทย์ ภายในฉบับมีคอลัมน์ต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น คอลัมน์ In Focus เรื่อง “PMAC ระดมภาคีแก้วิกฤติโรคอุบัติใหม่ฯ เชื้อดื้อยา –ไวรัสซิกา ต่อยอดวิจัยเพื่อพัฒนาตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว” คอลัมน์โลกกว้างทางแพทย์, ข่าวสารการแพทย์, รอบรู้เรื่องยา, เสี่ยวหนึ่งของชีวิต ซึ่งมีบทความเรื่อง “โรคลมชัก” มีความสำคัญอย่างไรต้องติดตาม และยังมีคอลัมน์ เฉพาะโรค ที่นำเสนอบทความเรื่อง “โรคของเนื้อปอดจากการสูบบุหรี่” จะน่ากลัวอย่างไรติดตามได้ค่ะ นอกจากตัวอย่างข้างต้นแล้ว ยังมีอีกหลากหลายที่น่าสนใจและน่าติดตามอย่างยิ่ง


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 1 เมษายน 2561

ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำวารสาร 1 เม.ย. 2561ชื่อวารสาร(Title):- นิเทศสยามปริทัศน์
ISSN :-            1513-2226
จัดพิมพ์ :–        1 ปี 2 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 16 ฉบับที่ 21 (2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดซึ่งเป็นวารสารวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ฉบับล่าสุด ที่เผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการโดยมีเนื้อหาครอบคลุมในสาขาวิชาการต่างๆ ทั้งสาขาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาการโฆษณา สาขาการประชาสัมพันธ์ สาขาสื่อดิจิทัล สาขาวิทยุโทรทัศน์-ภาพยนตร์ และสาขาการสื่อสารการแสดง รวมทั้งสาขาวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านนิเทศศาสตร์ อีกทั้งยังเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการทั้งบทความวิจัย และบทความวิชาการ ที่หลากหลายและน่าสนใจ อาทิเช่น เรื่อง “ทวิลักษณ์ในงานภาพกับลายลักษณ์อักษรที่ซึ่งจิตนาการและสุนทรียภาพอุบัติพร้อม” เป็นต้น และในตอนท้ายฉบับ          จะมีบทวิจารณ์หนังสือมาให้อ่าน นอกจากนี้แล้วยังมีวิทยานิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก อีกด้วย    ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านนิเทศศาสตร์ต่อไป


ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำวารสาร 1 เม.ย. 2561ชื่อวารสาร(Title):- พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
ISSN :-            1906-2540
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 2 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ม.ค.2561)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ บทความวิชาการ ที่หลากหลายและน่าสนใจโดยเฉพาะงานวิจัยในสาขาเศรษฐศาสตร์ และรวมถึงสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายในฉบับที่กำลังนำเสนอในขณะนี้ มีบทความที่น่าสนใจ รวม 5 บทความด้วยกัน อาทิเช่น เรื่อง Ex ante and ex post Moral Hazard in Public Health Insurance in Thailand” เป็นการศึกษาถึงปัญหาจริยธรรมวิบัติ ซึ่งมักจะเกิดกับระบบประกันทั่วไป เป็นปัญหาที่เกิดจากการขาดการดูแลสุขภาพ รวมถึงปัญหาการใช้บริการรักษาสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมีบทความที่น่าติดตามอีกหลายบทความ และท้ายฉบับยังมีคอลัมน์ Book Review หนังสือน่าอ่านมาให้ลองศึกษาดูอีกด้วย


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 16 มี.ค. 2561 ชื่อวารสาร(Title):- วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ISSN :-            –
จัดพิมพ์ :–        1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความ ผลงานวิชาการ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภายในฉบับยังมีบทความพิเศษที่น่าสนใจเรื่อง “การแพทย์แผนไทยในยุคประเทศไทย 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ซึ่งได้มีการทบทวนเรื่องการแพทย์แผนไทยตั้งแต่ยุค1.0 จนถึงปัจจุบัน รายละเอียดจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตาม และนอกจากนี้แล้วยังมีบทความวิจัยที่หลากหลาย อาทิเช่น “ภูมิปัญญาการรักษาโรคมะเร็ง     ของหมอพื้นบ้าน: กรณีศึกษาหมอพื้นบ้าน 4 ราย” ถึงแม้ว่าการแพทย์แผนปัจจุบันจะพัฒนาก้าวหน้าไปมาก แต่การรักษามะเร็งก็ยังต้องการการพัฒนาอีกมาก หมอพื้นบ้านจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ป่วยเป็นมะเร็ง นอกจากนี้ใน  คอลัมน์ปกิณกะ ยังคงเป็นเรื่องตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย ซึ่งฉบับนี้จะมีดีปลีและมะตูม ตามด้วยพจนานุกรมศัพท์  การแพทย์แผนจีน เป็นต้น


ชื่ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 16 มี.ค. 2561อวารสาร(Title):- วารสารสิ่งแวดล้อม
ISSN :-            0859-3868
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.2561)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และมีการนำเสนอคอลัมน์สั้นๆ ที่น่าสนใจอีกคอลัมน์นั้นคือ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ส่วนภายในฉบับที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนี้เป็นเรื่องราวของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อันเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และตามมาด้วยการศึกษาในเรื่องของแนวทางการพัฒนาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ยังมีบทความด้านการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องของแนวทางในการรีไซเคิลแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของ        แผ่นพริ้น (ส่วนอโลหะ) และปิดท้ายด้วยเรื่องราวของมลพิษในรูปของฝุ่นในประเทศจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเลยทีเดียว


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2561

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 1 มี.ค. 2561 ชื่อวารสาร(Title):- วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ISSN :-            2228-8724
จัดพิมพ์ :–        ราย 1 ปี
สำนักพิมพ์ :-    ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 9 ฉบับที่ – (ม.ค.-ธ.ค. 2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาสาระทางวิชาการ และมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหลัก ภายในฉบับประกอบด้วยบทความวิจัยที่น่าสนใจ 10 ชื่อเรื่องด้วยกัน อาทิเช่น บทความเรื่อง “การพัฒนาออนโทโลจีปัจจัยเชิงคุณภาพสำหรับระบบค้นหาเชิงความหมายในการออกข้อสอบภาคปฏิบัติสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ” และ เรื่อง “การวิเคราะห์การจำแนกข้อความด้วยการเปรียบเทียบความเสถียรของอัลกอริทึม” เป็นต้น ยังมีบทความวิชาการอีก 1 ชื่อเรื่อง ซึ่งได้แก่บทความเรื่อง “แนวทางการคำนวณดัชนีพลังงานจำเพาะเพื่อการชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานในกระบวนการขนส่ง” เป็นต้น และในท้ายฉบับยังมีคอลัมน์ “หนังสือแนะนำ” ซึ่งเป็นหนังสือใหม่ที่น่าสนใจมานำเสนออีกด้วย


ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 1 มี.ค. 2561ชื่อวารสาร(Title):- วารสารกฎหมายปกครอง
ISSN :-            1513-1777
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 3 ตอน
สำนักพิมพ์ :-    สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 31 ตอนที่ 3 
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายปกครองเป็นหลัก ภายในฉบับมีบทความที่หลากหลายและน่าสนใจมานำเสนอมากมาย อาทิเช่น บทความเรื่อง “พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม : รากฐานการกำเนิดศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเขียนโดย ดร.ปัญญา อุชาชน      ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งภายในบทความนอกจากผู้อ่านจะทราบเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 แล้วยังได้ทราบถึงสภาพการเมืองการปกครองและการพัฒนารัฐธรรมนูญของไทยอีกด้วย จะน่าสนใจอย่างไรต้องติดตาม นอกจากนี้แล้วยังมีบทความเรื่อง”ปัญหากฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น” ซึ่งน่าสนใจอีกเช่นกัน โดยเป็นการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นถึงปัญหาหรือข้อบกพร่อง รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา นอกจากที่ยกตัวอย่างมาแล้วนี้ ยังมีบทความอีกหลายๆบทความที่น่าสนใจ หากผู้อ่านท่านใดสนใจก็สามารถติดตามหาอ่านได้


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ชื่อวารสาร(Title):- วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ
ISSN :-            2287-0717
จัดพิมพ์ :–        1 ปี 2 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 6 เล่มที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาต่างๆ  ตลอดจนบทความ บทความวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านบริหารธุรกิจ ภายในฉบับมีบทความที่หลากหลายและน่าติดตามทั้งสิ้น โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยบทความรับเชิญ 2 บทความ อาทิเช่น บทความเรื่อง “การศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มของผู้บริโภคสื่อโฆษณาในสตรีมบนกลุ่มวิดีโอออนไลน์” เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยอีก 9 บทความ ยกตัวอย่างเช่น บทความวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการซื้อและการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา” และเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการด้วยการจัดการความรู้ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน”   เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงบทความอีกมากมาย ผู้อ่านสามารถติดตามภายในฉบับได้


ชื่อวารสาร(Title):- สงขลานครินทร์เวชสาร
ISSN :-            0125-8435
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาและบทความ รวมถึงบทความวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนความรู้ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  ซึ่งภายในฉบับมีบทความที่หลากหลายน่าสนใจและน่าติดตามยิ่ง ขอยกตัวอย่างบทความวิจัย เช่น เรื่อง“ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในคนไทยสุขภาพดีภายหลังนโยบายแผนงานขยายการสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีในทารกแรกเกิด” และในบทความปริทัศน์ เรื่อง “ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน: ผลกระทบต่อสุขภาพสตรี และการพยาบาล” เป็นต้น นอกจากที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นแล้ว ยังมีบทความอีกมากที่อยากให้ติดตาม ซึ่งผู้อ่านสามารถหาอ่านได้ โดยเรามีบริการไว้ ที่ชั้นวางวารสาร สำนักทรัพยากรสารสนเทศ


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 1 ก.พ. 2561ชื่อวารสาร(Title):- วารสารบรรณศาสตร์ มศว.
ISSN :-            0125-2836
จัดพิมพ์ :–        1 ปี 2 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาและบทความซึ่งน่าสนใจและมีอยู่หลากหลายบทความด้วยกัน โดยเฉพาะบทความวิจัย ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 9 บทความ อาทิเช่น บทความวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์ ในประเทศไทย : กรณีศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย” และอีกบทความที่น่าสนใจเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงสำหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในห้องสมุดประชาชน” ซึ่งก็น่าติดตามไม่แพ้กัน และท้ายสุดยังมีบทวิจารณ์หนังสือเรื่อง Using Social Media in the Classroom: A Best Practice Guide.” ซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้สอน และยังมีบทความอีกหลากหลายภายในฉบับที่น่าติดตามนอกจากที่ยกตัวอย่างมาแล้ว สนใจติดตามหาอ่านภายในฉบับได้ค่ะ


ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 1 ก.พ. 2561ชื่อวารสาร(Title):- วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ISSN :-            0857-684X
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหา ที่น่าสนใจ ซึ่งมีทั้งบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และทางด้านการพัฒนาอุสาหกรรม และรวมถึงบทความวิชาการ ซึ่งในส่วนของบทความวิจัยที่เกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มีบทความวิจัยที่น่าสนใจหลากหลายบทความด้วยกัน อาทิเช่น บทความเรื่อง “การจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงในประเทศไทย”, เรื่อง “การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว สำหรับวิเคราะห์และแยกแยะสัญญาณรูปคลื่นไฟฟ้า” เป็นต้น นอกจากนี้ขอยกตัวอย่างบทความวิจัยที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาทิเช่น “การคัดเลือกและจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถผลิต   โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต จากน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคนิคการย้อมด้วยสารเรืองแสง” เป็นต้น นอกจากที่นำเสนอมาข้างต้นนี้แล้ว ภายในฉบับยังมีบทความที่น่าติดตามและน่าสนใจอีกมากมาย


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 16 มกราคม 2561

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 16 ม.ค. 2561

 

ชื่อวารสาร(Title):- วารสารสิ่งแวดล้อม
ISSN :-             0859-3868
จัดพิมพ์ :–         ราย 3 เดือน
สำนักพิมพ์ :-    สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาและบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทุกวันนี้มีแนวโน้มที่ผู้คนหันมาสนใจและเอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัยจากสารพิษต่างๆ กันมากขึ้น ดังนั้นภายในฉบับจึงมีบทความที่น่าสนใจและอยากมานำเสนอทั้งในเรื่องการแพร่กระจายของโลหะหนักจากขยะอิเล็กทรอนิกส์  การปนเปื้อนตะกั่วในลำห้วยคลิตี้และการฟื้นฟู  มิติทางสังคมกับการใช้ประโยชน์แม่น้ำลี้  และยังมีสะระสำคัญจากงานเสวนา เรื่อง “วิกฤตขยะบกสู่แพขยะในทะเล จะแก้อย่างไร?” ซึ่งเคยเกิดขึ้นในทะเลอ่าวไทยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทำให้ประเด็นขยะมูลฝอยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอีกครั้ง นอกจากนี้ภายในฉบับยังมีบทความที่น่าสนใจและน่าติดตามอีกมาก ท่านใดสนใจติดตามอ่านที่ตัวเล่มได้เลย


ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 16 ม.ค. 2561ชื่อวารสาร(Title):- ในวงการพิมพ์
ISSN :-             0125-2259
จัดพิมพ์ :–         ราย 2 เดือน
สำนักพิมพ์ :-    หจก.เทคเพรส เซอร์วิส
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 (พ.ย.-ธ.ค.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหา บทความ รายงานพิเศษ  ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนสาระน่ารู้ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านแวดวงการพิมพ์ ภายในฉบับจึงมีเรื่องราวมากมาย รวมถึงหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9   “ประสิทธิ์ ชนิตราภิรักษ์” ศิลปินผู้แกะแม่พิมพ์ธนบัตร  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การอัพเดตการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  อีกทั้งมีการเรียนรู้การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น  และการพิมพ์แบบไร้น้ำ ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรต้องติดตาม นอกจากนี้แล้วยังมีบทสัมภาษณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จจากอาชีพการพิมพ์ ซึ่งน่าสนใจเลยทีเดียว


แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 1 มกราคม 2561

ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 1 ม.ค. 2561ชื่อวารสาร(Title):- วารสารอุตสาหกรรม
ISSN :-             
จัดพิมพ์ :–         ราย 2 เดือน
สำนักพิมพ์ :-    สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ –  ฉบับที่ 7 (ส.ค.-ก.ย.2560) 
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความในแวดวงของอุสาหกรรม โดยภายในฉบับที่กำลังนำเสนอ ได้มีการติดตามความคืบหน้า 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อให้เอกชนได้รับทราบและปรับทิศทางขององค์กรให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมเปิดแผน 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์ หุ่นยนต์ และ อาหาร เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อต่อยอดธุรกิจสุขภาพและความงามอีกด้วย ผู้อ่านท่านใดสนใจสามรถติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่ยุต 4.0 ภายในฉบับได้


ห้องสมุด-วารสาร-แนะนำวารสาร 1 ม.ค. 2561ชื่อวารสาร(Title):- วารสารห้องสมุด
ISSN :-            0857-0086
จัดพิมพ์ :–         1 ปี 2 ฉบับ
สำนักพิมพ์ :-    สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ฉบับล่าสุด :–     ปีที่ 61 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2560)
รายละเอียด :-   แนะนำวารสารฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหา บทความ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ภายในฉบับมีบทความที่น่าอ่านและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในเรื่องของแนวทางการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดของกทม. ว่าเป็นไปในทิศทางใดบ้าง อีกทั้งความสำคัญในเรื่องของการอ่าน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำหรับการแสวงหาความรู้ที่ดีที่สุดเลยทีเดียว ตามด้วยบทความเรื่อง “ ก้าวสู่ความเป็นศูนย์เรียนรู้และคลังความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว โดยเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ” เป็นต้น จะมีรายละเอียดสำคัญและน่าสนใจอย่างไรติดตามภายในฉบับได้

แนะนำวารสาร ประจำปี 2561
e-library library Siam University
Academic Resource Center