แนะนำวารสาร 16 ธ.ค. 2561

วารสาร-แนะนำวารสาร 16 ธ.ค. 2561ชื่อวารสาร (Title) :-  พลาสติก
ISSN: –     0125-8591
จัดพิมพ์:  –  ราย 2 เดือน
สำนักพิมพ์: –  สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
ฉบับล่าสุด: –       ปีที่ 34 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.2561)
รายละเอียด: –      แนะนำวารสารประจำวันที่ 16 ธ.ค. 2561 วารสารพลาสติกฉบับนี้ได้มีการรวบรวมภาพเหตุการณ์ต่างๆ ในงาน A-PLAS 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติกสำหรับภูมิภาค ASEAN ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค บางนาที่ผ่านมา นอกจากนี้ภายในฉบับยังอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระ ยกตัวอย่าง เช่น บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ได้จัดงาน SD Day 2018 ทั้งนี้เพื่อเป็นการจุดประกายการใช้ทรัพยากรอย่างยั้งยืน โดยการทำต้นแบบถนนพลาสติก    รีไซเคิล… 9 นวัตกรรมยานยนต์ ที่เราจะได้เห็นของจริงกันในเร็ววันนี้แล้ว และเรื่อง การคิดค้นและผลิตเม็ดพลาสติก PE เกรดพิเศษของ GC โดยนำมาผลิตเป็นถุงทวารเทียม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ เป็นต้น และยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง


วารสาร-แนะนำวารสาร 16 ธ.ค.2561ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารศิลปศาสตร์
ISSN: –   1513-9131 
จัดพิมพ์:  –  1 ปี 2 ฉบับ
สำนักพิมพ์: –  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฉบับล่าสุด: –       ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2561)
รายละเอียด: –      แนะนำวารสารประจำวันที่ 16 ธ.ค. 2561 วารสารศิลปศาสตร์ฉบับที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนี้ ได้นำเสนอเนื้อหาบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความแปล ที่หลากหลายและน่าสนใจอย่างยิ่ง โดยเนื้อหาดังกล่าวจะมุ่งเน้นประเด็นสังคมศาสตร์ ประเด็นด้านภาษา วัฒนธรรมและอุดมการณ์ชาติ อาทิเช่น บทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาหนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที: ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์… “ เป็นต้น และยังได้นำเสนอบทความวิชาการ อาทิเช่น เรื่อง “กลวิธีการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ”  เป็นต้น นอกจากนี้ท้ายฉบับมีบทความแปล ว่าด้วยสังคมวิทยาเศรษฐกิจกับการวิพากษ์สังคม ผู้อ่านท่านใดสนใจติดตามภายในฉบับได้เลยนะคะ