คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ

แนะนำหนังสือประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567

ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

เลขเรียกหนังสือ : 341 ป413ค 2559

รายละเอียด : กฎหมายระหว่างประเทศเป็นกฎหมายที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน และทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคการค้าเสรี อีกทั้งกฎหมายระหว่างประเทศได้มีเนื้อหาครอบคลุมหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม การก่อการร้าย สำหรับหนังสือ “คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ” อธิบายหลักการพื้นฐานที่ทันสมัยของกฎหมายระหว่างประเทศทั้งในยามสันติและยามขัดกันด้วยอาวุธ เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ภาค กล่าวคือ ภาคหนึ่ง : กฎหมายระหว่างประเทศภาคสันติ ภาคสอง :  กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดยแนวทางการเขียนหนังสือเล่มนี้อาศัยทั้งแนวทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์ตัวบทสนธิสัญญาและกฎหมายเปรียบเทียบ นอกจากนี้ยังพยายามค้นหาตัวอย่างทางปฏิบัติของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศสาขาต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจว่ากฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างไร