การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างยั่งยืน = Sustainable Tourism and Hotel Resources Management

แนะนำหนังสือประจำวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567

ชื่อหนังสือ : “การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างยั่งยืน = Sustainable Tourism and Hotel Resources   Management”

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์

เลขเรียกหนังสือ : 338.4791 ช356ก 2565

รายละเอียด : ผู้แต่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และทรัพยากรในโรงแรม

 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ภาค กล่าวคือ

ภาคที่ 1 สาระและบริบทเกี่ยวกับการท่องเทีี่ยว

ภาคที่ 2 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ

ภาคที่ 3 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว

โดยเป็นหนึ่งในเอกสารการสอนในชุดวิชาต่างๆ ของวิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์

 

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างยั่งยืน / ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์