แนะนำหนังสือ 1 กรกฎาคม 2559

 

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
BK_1_010759ชื่อหนังสือ :–         ตราไปรษณียากรไทย 2558
ชื่อผู้แต่ง :–             
Call Number :
– อ 769.569593 ต167 2558  รายละเอียด :–   หนังสือ“ตราไปรษณียากรไทย 2558” เล่มนี้จัดทำขึ้นโดย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยชื่อชุดของแสตมป์ พร้อมภาพประกอบสีสันที่สวยงาม รวมถึงมีรายละเอียดที่สำคัญๆในการจัดทำแสตมป์แต่ละชุดที่ออกวางจำหน่ายในปี พ.ศ. 2558 ทั้งหมด และที่สำคัญจะมีแสตมป์ตัวอย่างของแต่ละชุด ซึ่งเป็นของจริงและสามารถใช้งานได้ตามกฎหมายมาให้ชมอีกด้วย ยกตัวอย่างแสตมป์ชุด นักษัตรประจำปี (มะแม), วันเด็กแห่งชาติ 2558,  72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สื่อแห่งความรัก,  เทศกาลตรุษจีน, งานกาชาด 2558, งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558, วันอนุรักษ์มรดก-ไทย 2558, และเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเลขที่ชุด และวันแรกของการออกจำหน่ายของแสตมป์แต่ละชุด  มาให้ทราบด้วย
BK_2_010759ชื่อหนังสือ :–           คู่มือกู้ชีพ สำหรับแพทย์ พยาบาล และเวชกรฉุกเฉินทุกระดับ
ชื่อผู้แต่ง :–             สันต์ หัตถีรัตน์
Call Number :–    616.025 ส576ค 2555 รายละเอียด :– หนังสือ “คู่มือกู้ชีพ สำหรับแพทย์ พยาบาล และเวชกรฉุกเฉินทุกระดับ” เล่มนี้มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ศัพท์ในการกู้ชีพ,  การกู้ชีพ ณ จุดเกิดเหตุ, การกู้ชีพขั้นต้น, การกู้ชีพขั้นสูง, การกู้ชีพในกรณีพิเศษ เช่น ภาวะหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน, ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ, โรคลมปัจจุบัน (ภาวะหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน) เป็นต้น สัญญาณอันตราย, การกู้ชีพในเด็ก, การกู้ชีพเด็กเกิดใหม่  มีเนื้อหาที่กะทัดรัดและง่ายต่อการนำไปใช้ ดังนั้นผู้ที่จะนำไปใช้ควรเลือกใช้ส่วนที่ตนทำได้และให้เหมาะ   กับสภาวการณ์ต่างๆ รวมทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณีด้วย
BK_3_010759ชื่อหนังสือ :–          แสงแดด โอสถมหัศจรรย์ แสงแห่งชีวิตที่เป็นยารักษาโรค
ชื่อผู้แต่ง :–            นิดดา หงษ์วิวัฒน์
Call Number :–   พ 615.8315 น566ส 2558 รายละเอียด :– แสงแดดเป็นแสงแห่งพลังชีวิต ทำให้พืชทั้งหลายเติบใหญ่ให้ดอกออกผล เป็นแสงที่ทำให้บรรดาเหล่าสัตว์ทั้งหลาย ไม่เว้นแม้แต่มนุษย์ ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง เติบโต มีสุขภาพดี แสงแดดจึงเป็นยารักษาโรค      ที่มีประสิทธิภาพ มีสรรพคุณครอบจักรวาล เพียงแต่ต้องทำความเข้าใจว่าแสงแดดทำปฏิกิริยาทางเคมีกับร่างกายของเรา อย่างไร มีผลต่อผิวหนังและอวัยวะทั้งหลายของเราทั้งภายในและภายนอกอย่างไร แสงแดดช่วยให้กระแสเลือดหมุนเวียน  ดีอย่างไร แสงแดดสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายทำให้กระดูกแข็งแรงอย่างไร หนังสือ “แสงแดด โอสถมหัศจรรย์ แสงแห่งชีวิต    ที่เป็นยารักษาโรค” มีคำตอบมาให้ทราบ
BK_4_010759ชื่อหนังสือ :–     กฎเกณฑ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ GATT และองค์การการค้าโลก  (WTO)
ชื่อผู้แต่ง :–         ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร
Call Number :–  382.41 ท341ก 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “กฎเกณฑ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ GATT และองค์การการค้าโลก (WTO)” เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความตกลงสินค้าเกษตรหรือ AOA ( Agreement on Agriculture) ของ WTO (World Trade Organization) ซึ่งกล่าวถึง หลักเกณฑ์ของ AOA ในเรื่องการเข้าสู่ตลาด การอุดหนุนภายในประเทศ และการอุดหนุนการส่งออก  ซึ่งเป็นพันธกรณีที่ประเทศไทยและประเทศสมาชิกของ WTO ต้องปฏิบัติ และการที่ประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปยังต่างประเทศ แล้วต้องเผชิญกับมาตรการทางการค้าของประเทศผู้นำเข้าที่เป็นอุปสรรคต่อสินค้าเกษตรของไทยที่ส่งออก   ไปนั้น มาตรการทางการค้าดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายของ WTO หรือไม่ และในทางกลับกัน หากประเทศไทยต้องการ     ใช้มาตรการใดๆ กับสินค้าเกษตรที่นำเข้ามายังประเทศไทยด้วย หนังสือเล่มนี้ช่วยทำให้ทราบได้ว่า มาตรการของไทยนั้น จะมีความสอดคล้องกับความตกลง AOA ของ WTO หรือไม่ มีคำตอบภายในเล่ม ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลทั่วไป นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ นักธุรกิจที่สนใจหรือมีความเกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเกษตร
BK_5_010759ชื่อหนังสือ :–         การส่งเสริมการขาย
ชื่อผู้แต่ง :–           คำนาย อภิปรัชญาสกุล  
Call Number :–    658.82 ค357ก 2558  รายละเอียด :–  หนังสือ “การส่งเสริมการขาย” เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ ยังสอดคล้องกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาตนเอง โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการส่งเสริมการขาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการส่งเสริมการขาย อุปสรรคและปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการขาย การวางแผนส่งเสริมการขาย เครื่องมือในการส่งเสริมการขาย แนวทางเลือกเทคนิคต่างๆ ในการส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภค      คนกลางและพนักงานขาย การทดสอบและประเมินผลการส่งเสริมการขาย เป็นต้น
BK_6_010759ชื่อหนังสือ :–          เขียนผังไฟฟ้าง่ายๆ ด้วย Visio
ชื่อผู้แต่ง :–            นพ มหิษานนท์
Call Number :–     621.3192 น164ข 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “เขียนผังไฟฟ้าง่ายๆ ด้วย Visio” เล่มนี้ เหมาะสำหรับช่างและผู้ที่ต้องการเขียนผังไฟฟ้า เป็นหนังสือที่อ่านง่าย ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและการใช้โปรแกรมในเล่มเดียวกัน โดยกล่าวถึงหลักการและแนวทางของผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า อาทิ มาตรฐานสายไฟฟ้าเพื่อการออกแบบ การคำนวณโหลด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบระบบไฟฟ้า การเลือกใช้ขนาดสายไฟ และอุปกรณ์ป้องกันในตู้คอนซูเมอร์ การออกแบบวงจรย่อย การสร้างแปลนอาคาร การวิธีเขียนแบบไฟฟ้า และการสร้างสัญลักษณ์วงจรไฟฟ้าไว้ใช้งานเอง ซึ่งผู้อ่านสามารถสร้างโอกาสและการสร้างงานของตนเองได้ด้วยผังไฟฟ้าแบบมืออาชีพ อีกทั้งปรับเปลี่ยนและแก้ไขตามความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว
BK_7_010759ชื่อหนังสือ :–      พัฒนาการของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองของศาลปกครองไทย ระหว่างปี พ.ศ.2543ถึง พ.ศ. 2558
ชื่อผู้แต่ง :–             
Call Number :– 342.0664 พ533 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “พัฒนาการของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองของศาลปกครองไทย ระหว่างปี พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2558” เล่มนี้เป็นพัฒนาการทำงานและกระบวนการยุติธรรมของศาลปกครองไทย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ได้จัดพิมพ์โดยรวบรวมเนื้อหาและข้อสรุปจากกิจกรรมต่างๆ ทีจัดขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทของศาลปกครองในนานาประเทศ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมในคดีปกครอง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศาลอื่นในอารยประเทศต่อไป
BK_8_160659ชื่อหนังสือ :–         การจัดการด้านการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ชื่อผู้แต่ง :–           วัลลิงส์, รามอน
Call Number :–   พ 658.4063 ว451น 2558
 รายละเอียด :– หนังสือ “นวัตกรรมธุรกิจข้ามสายพันธุ์” เล่มนี้จะเพลิดเพลินไปกับแนวความคิดใหม่ๆ ด้วยเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ ท้าทายความคิด พร้อมกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ได้จริงและจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ชื่อว่า นวัตกรรมธุรกิจข้ามสายพันธุ์ ด้วยการเรียนรู้จากสายงานอื่น ซึ่งไม่ใช่เพียงคิดนอกกรอบ      แต่คือการคิดนอกธุรกิจที่จะสร้างแรงบันดาลใจและเติมความเฉียบคม เพื่อก่อกำเนิดการเชื่อมต่อทางธุรกิจที่แสนมหัศจรรย์
BK_9_010759ชื่อหนังสือ :–            การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri
ชื่อผู้แต่ง :–              ฮาตะ, โทชิมิจิ
Call Number :-  658.3124 ฮ281ก 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri” เล่มนี้ถือเป็นเล่มแรกในประเทศไทยที่แนะนำ “วิธีพัฒนาบุคลากรในโรงงานอย่างเป็นระบบ” เขียนจากประสบการณ์ของผู้อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต   มากว่า 20 ปี ที่มองเห็นปัญหา และทางออกของการเพิ่มผลิตภาพในโรงงาน เป็นแนวทางพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน  ช่วยขจัดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ เพิ่มอัตราการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และลดต้นทุนอย่างได้ผล ดังนั้น การบ่มเพาะ      ให้คนทำงานมีจิตวิญญาณที่คำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และปรับปรุงงานอยู่เสมอไม่ใช่เรื่องง่าย  หนังสือเล่มนี้จึง      จะช่วยชี้แนะแนวทาง ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรที่หน้างานการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม มีรายละเอียดการสอนงาน และแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นลำดับขั้น ตามแนวทางแบบ “Monozukuri” ซึ่งมีวิธีบริหารจัดการอย่างเป็นระบบใส่ใจในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ อันเป็นจุดแข็งที่ทำให้บริษัทผู้ผลิตสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในเวทีโลก
BK_10_010759ชื่อหนังสือ :–             สร้าง Responsive learning ด้วย Adobe Captivate 8
ชื่อผู้แต่ง :–               กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
Call Number :– 006.7869 ก281ส 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “สร้าง Responsive learning ด้วย Adobe Captivate 8” เล่มนี้เป็นหนังสือที่ออกแบบสื่อการสอนดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ ที่สามารถแสดงผลได้กับทุกอุปกรณ์ โดยได้อธิบายการใช้งาน Adobe Captivate 8 ไว้อย่างละเอียด ลําดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน อ่านและทำตามได้ง่าย เรียนรู้กระบวนการทำงานอย่างถูกต้อง แนะนำเทคนิค       การนำไฟล์จาก Adobe Captivate ไปใช้กับระบบ LMS MOODLE และมีตัวอย่างชิ้นงาน (Workshop) เพื่อเป็นแนวทาง    ในการประยุกต์ใช้งาน ทั้งนี้ผู้อ่านสามารถศึกษาเรียนรู้ได้จากระดับเริ่มต้นไปยังระดับสูง หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสําหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ นักพัฒนาสื่อ และผู้สนใจทั่วไป
BK_11_010759ชื่อหนังสือ :-         รู้ทันการค้า ในตลาดจีน 1,300 ล้านคน
ชื่อผู้แต่ง :–           เองุจิ, มาซาโอะ
Call Number :–  พ 650.0951 อ886ร 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “รู้ทันการค้า ในตลาดจีน 1,300 ล้านคน” เล่มนี้ได้แนะนำวิธีการที่จะไปลงทุน      ทำธุรกิจในประเทศจีน ผ่านมุมมองผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจชาวญี่ปุ่น จากกรณีศึกษามากมาย ทั้งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว อย่าคิดไปลงทุนทำธุรกิจในเมืองจีน ถ้ายังไม่รู้จักผู้บริโภคชาวจีน ไม่รู้ใจคู่ค้า และไม่รู้นิสัยของพนักงาน     ชาวจีน เพราะนี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันทำการค้าทั่ว ๆ ไปในต่างบ้านต่างเมือง แต่คือสงครามที่ต้องชิงไหวชิงพริบ รัดกุมรอบด้าน แบบแผนเดิม ๆ ที่เคยใช้ได้ผล อาจกลับตาลปัตรเมื่อมาทำการค้าในจีน หากเตรียมตัวให้พร้อม ศึกษาข้อพึงระวัง เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค และวิธีผูกมิตรกับคู่ค้าชาวจีนไว้ ตลาดอันหอมหวานขนาดมหึมาจากประชากรกว่า 1,300 ล้านคน ก็กำลังรอคุณอยู่
BK_12_010759ชื่อหนังสือ :–         ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์และการบริหารการพัฒนา
ชื่อผู้แต่ง :–           ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี
Call Number :–   330.9593 ณ318ป 2558 รายละเอียด :– พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนไทยเพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนามาเป็นเวลานานแล้ว และได้มีการทําความเข้าใจ ขับเคลื่อนและมีการประยุกต์ใช์  หนังสือ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์และการบริหารการพัฒนา” เล่มนี้จึงต้องการเผยแพร่ความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์และพัฒนาบริหารศาสตร์ ให้กับนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป  โดยการทําความเข้าใจกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชทาน  แล้วนําเอาหลักเศรษฐศาสตร์มาขยายความ เพื่อให้เห็นว้าเศรษฐศาสตร์ ก็สามารถช่วยสร้างความพอเพียงตามปรัชญาได้ ดังนั้น การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ จึงช่วยสร้างความพอเพียงในพฤติกรรมและกรอบความคิดได้ ปรัชญาไม่ใช่เรื่องที่อยู่นอกโลก หรือชีวิตประจําวัน (ไม่ใช่เรื่องขวางโลก) แต่ทําให้โลกดีขึ้น และมีความสอดคล้องกับวิทยาการสมัยใหม่ หากรู้จักเลือกใช้ความรู้

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center