แนะนำหนังสือ 1 กันยายน 2559

 

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 กันยายน 2559
bk_1_010959ชื่อหนังสือ :–             อักษรศาสตร์บรมราชกุมารี
ชื่อผู้แต่ง :–             
Call Number :
–    อ 923.1593 อ467 2559  รายละเอียด :–   หนังสือ “อักษรศาสตร์บรมราชกุมารี” เล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระราชูปถัมภิกาของคณะอักษรศาสตร์ ทางคณะจึงได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาล เนื้อหาภายในเล่มจึงกล่าวถึง พระราชประวัติของพระองค์ที่เดี่ยวข้องกับวิชาอักษรศาสตร์ รวมถึงเรื่องราวต่างๆ มากมาย ซึ่งทางคณบดีและอาจารย์ที่เคยถวายงาน ตลอดจนพระสหาย และนักเรียนทุนของพระองค์ ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ ให้กับผู้อ่านและเยาวชนรุ่นหลังสืบต่อไป
bk_2_010959ชื่อหนังสือ :–          ร้านน้ำชา บทละครพูด 3 องก์
ชื่อผู้แต่ง :–            เหลาเส่อ
Call Number :–   895.126 ห734ร 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “ร้านน้ำชา บทละครพูด 3 องก์” เล่มนี้เป็นบทละครสะท้อนสังคมของ เหลาเส่อ นักเขียนผู้มีชื่อเสียงยิ่งในวงวรรณกรรมจีนร่วมสมัย แบ่งออกเป็น 3 องก์ สาระของบทละครพูดเรื่องนี้สะท้อนผ่านตัวละครต่างๆ และบรรยากาศในร้านน้ำชาเก่าแก่นาม ยู่ไท่ ในเมืองปักกิ่ง ตั้งแต่ช่วงปลายราชวงศ์ชิงจนถึงทศวรรษ 1940 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นช่วงที่สังคมจีนวุ่นวายมาก ไม่มีความสุขสงบ ประเทศจีนอ่อนแอ เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง ประชาชนยากลำบาก มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง เจ้าหน้าที่บ้านเมืองกดขี่ข่มเหงประชาชน ร้านน้ำชา ยู่ไท่ เป็นสถานที่ซึ่งได้เห็นเรื่องราวต่างๆ มากมาย ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงผ่านกาลเวลาในช่วง 5 ทศวรรษ (ค.ศ. 1898 – ช่วงแรกๆ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2) ที่ล่วงเลยไปพร้อมกับความสิ้นหวัง
bk_3_010959ชื่อหนังสือ :–      ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เซมิคอนดักเตอร์ชิป พันธุ์พืชใหม่
ชื่อผู้แต่ง :–              ไชยยศ เหมะรัชตะ
Call Number :–    346.048 ช882ล 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เซมิคอนดักเตอร์ชิป พันธุ์พืชใหม่” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิของนักแสดง สิทธิบัตรการประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เครื่องการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวมถึง พันธุ์พืช โดยได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
BK_4_010959ชื่อหนังสือ :–         ระเบียบวิธีวิจัย : หลักการ แนวคิด เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย
ชื่อผู้แต่ง :–            ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
Call Number :– 001.42 ณ212ร 2557 รายละเอียด :– หนังสือ “ระเบียบวิธีวิจัย : หลักการ แนวคิด เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย” เล่มนี้ได้รวบรวมสารระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย ซึ่งประกอบด้วยความหมายและความสำคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสำคัญของการวิจัยและการออกแบบการวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความและการนำเสนอข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัยและการเขียนโครงการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นทำวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถนำแนวคิด หลักการและแนวทางในการปฏิบัติการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยต่อไป
bk_5_010959ชื่อหนังสือ :–          ฤทธิ์แห่งใจ
ชื่อผู้แต่ง :–            ฐิตินาถ ณ พัทลุง 
Call Number :–   พ 158.1 ฐ336ฤ 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “ฤทธิ์แห่งใจ” ได้รวมเอาหลักคิดเข็มทิศชีวิต ฤทธิ์แห่งใจ ที่ผู้ใช้นำไปสร้างความสำเร็จมานับไม่ถ้วน ผู้อ่านเคยไหมที่คิดถึงคนที่ไม่ได้เจอไม่ได้ติดต่อกันนาน แล้วพอคิดถึงก็บังเอิญได้เจอคนคนนั้นพอดี หรือ เคยไหมในช่วงที่เรามีความทุกข์มากๆ ก็ยิ่งมีปัญหาเข้ามารุมเร้าเพิ่มขึ้น เพราะอะไร ทั้งหมดนี้คือ ฤทธิ์แห่งใจ เราทุกคนมีฤทธิ์แห่งใจเป็นอำนาจอยู่ในตนเอง จะดีมากขนาดไหน หากทุกคนรู้ว่า เครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการสร้างชีวิตคือใจของเราเอง เวลาที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายนอก สิ่งที่ทำให้เราได้รับสิ่งที่เราต้องการ คือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพใจเราเอง การเปลี่ยนนั้นมีขั้นตอนมีเงื่อนไขที่จำเป็นแน่นอน ชัดเจน เงื่อนไขนั้นคืออะไร หนังสือ “ฤทธิ์แห่งใจ” เล่มนี้มีคำตอบ
bk_6_010959ชื่อหนังสือ :–           กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง พ.ศ.2537 และ พ.ศ.2558
ชื่อผู้แต่ง :–             อนุชาติ คงมาลัย
Call Number :–  346.0482 อ187ก 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง พ.ศ.2537 และ พ.ศ.2558” เล่มนี้ ผู้เขียนต้องการให้เป็นองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งหลายให้มากขึ้น เป็นองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาต่างๆในการเสริมสร้างและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนผู้มีอำนาจในการดำเนินการและดำเนินคดี เพื่อคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงทั้งหลาย
bk_7_010959ชื่อหนังสือ :–          สึนามิ : คลื่นแห่งการปฏิรูป
ชื่อผู้แต่ง :–              
Call Number :–  พ 363.34 ส735 2558 รายละเอียด :– หนังสือ“สึนามิ : คลื่นแห่งการปฏิรูป” เล่มนี้ได้เรียบเรียงโดยผู้ที่มีประสบการณ์ตรงได้เผยให้เห็นถึงความดีงามของสังคมไทย สังคมโลก ความสำเร็จ ความบกพร่อง ความผิดพลาดทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งยังเผยให้เห็นธาตุแท้ของสังคมไทย ทั้งในยามปกติ และยามวิกฤติ โดยเผยให้เห็นสิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะมีอดีตที่ซุกซ่อนไว้ อันก่อให้เกิดการปฏิรูปเกือบจะทุกด้านและเป็นการปฏิรูปจากฐานรากจากล่างขึ้นบน โดยมีเนื้อหาทั้งจาก บทเรียนและประสบการณ์ ในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว บทเรียนจากการฟื้นฟูชีวิตและชุมชนผู้ประสบภัยสึนามิ ความงอกงามของขบวนการประชาชนหลังภัยสึนามิ บทเรียนภัยพิบัติสู่การปฏิรูป เรื่องเล่าจากผู้ประสบภัยและอาสาสมัครสึนามิ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประสบภัยในต่างประเทศ
bk_8_010959ชื่อหนังสือ :–         ศิลปะในการไกล่เกลี่ย
ชื่อผู้แต่ง :–           คมวัชร เอี้ยงอ่อง  
Call Number :– 303.69 ค151ศ 2558
 รายละเอียด :หนังสือ“ศิลปะในการไกล่เกลี่ย” เล่มนี้ได้รวบรวมแนวคิด กิจกรรม และกรณีศึกษาเกี่ยวกับ การไกล่เกลี่ยที่หลากหลาย โดยมีการนำไปใช้และประสบความสำเร็จมาแล้วเป็นอย่างดี ภายในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่าง ละเอียด พร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็น นักกฎหมาย นิสิต นักศึกษา เพื่อได้ใช้เป็นแนวทางการประกอบการเจรจาหรือปรับใช้ในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี
bk_9_010959ชื่อหนังสือ :–         คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์
ชื่อผู้แต่ง :–           จิรประภา มากลิ่น 
Call Number :-  346.0482 จ493ค 2558  รายละเอียด :– หนังสือ “คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์” เล่มนี้ มีการเรียบเรียงโดยอธิบายหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ อันเป็นสากล ที่มีอยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศต่างๆ รวมทั้งรวบรวมคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงสาระสำคัญของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เพื่อให้กฎหมายมีความทันสมัยและสอดคล้องกับการแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในสังคมดิจิทัล
bk_10_010959ชื่อหนังสือ :–             รักนะลูก…แต่จะไม่ตามใจ (จนหนูเสียเด็ก)
ชื่อผู้แต่ง :–               ซามาลีน, แนนซี
Call Number :     พ 155.4 ซ219ร 2554 รายละเอียด :– ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้นมีมากมาย พ่อแม่ทุกคนมุ่งทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูกและเปี่ยมด้วยความรักจนบางครั้งกลายเป็นการตามใจ แต่การเลี้ยงดูลูกให้ดีนั้น เราไม่สามารถใช้เพียงแค่ความรักเท่านั้น เพราะเส้นแบ่ง ระหว่าง “ความรัก” กับ “การถูกตามใจ” นั้นใกล้กันมากและพ่อแม่ไม่อาจใช้เพียงแค่ความรักอย่างเดียวเพื่อคาดหวังให้ลูกเป็นคนเก่ง คนดี มีทักษะชีวิตและมีวินัย ดังนั้นหนังสือ “รักนะลูก…แต่จะไม่ตามใจ (จนหนูเสียเด็ก)” เล่มนี้ ผู้เขียนซึ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยา ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่และเป็นเรื่องๆ จำนวน 100วิธี ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อผลสำเร็จของการสอนลูกอย่างถูกวิธี และเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นได้
bk_11_010959ชื่อหนังสือ :-          การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้อมูล การตีความ และการหาความหมาย
ชื่อผู้แต่ง :–            เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์
Call Number :–   001.42 บ795ก 2552  รายละเอียด :– หนังสือ “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้อมูล การตีความ และการหาความหมาย” เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อการเป็นนักวิจัยเชิงคุณภาพที่น่าเชื่อถือโดยผู้เขียนได้รวบรวมแก่นสาระสำคัญของขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพตั้งแต่เริ่มจนถึงท้ายสุดของกระบวนการ ตลอดจนกลเม็ดเคล็ดลับในการเป็นนักวิจัยที่ดี เหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจที่ต้องการทำงานวิจัยเชิงคุณภาพให้มีคุณภาพ
bk_12_010959ชื่อหนังสือ :–         บทเรียนการต่อสู้ “กฎหมายลาคลอด 90 วัน”
ชื่อผู้แต่ง :–           
Call Number :–  344.0224 บ128 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “บทเรียนการต่อสู้ “กฎหมายลาคลอด 90 วัน”” เล่มนี้ได้กล่าวถึงความสำเร็จในการเคลื่อนไหวกฎหมายลาคลอด 90 วัน ขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน และภาคีต่างๆ ที่ต่อสู้กันมาอย่างยาวนาน ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้มีการขยายมาตรฐาน ชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานหญิงในภาคเอกชนทั้งหมด ให้ได้รับเงินสงเคราะห์รวมถึงระยะเวลาของการลาคลอดเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกชัยชนะของการต่อสู้ของแรงงานหญิง

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center