แนะนำหนังสือ 1 กุมภาพันธ์ 2560

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ชื่อหนังสือ :–         มรดกวัฒนธรรมไทย
ชื่อผู้แต่ง :–           กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม      
Call Number :
–   อ 390.09593 ม192 2559  รายละเอียด :–   หนังสือ “มรดกวัฒนธรรมไทย” เล่มนี้ มีสาระอันเนื่องด้วยภารกิจรับผิดชอบของกรมศิลปากรทุกแขนง จัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 ภูมิหลังมรดกวัฒนธรรมไทย บทที่ 2 มรดกวัฒนธรรมไทย ด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ด้านภาษาและวรรณกรรม รวมถึงแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา และวรรณกรรมด้านศิลปกรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้านนาฏศิลป์และดนตรี และด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และบทที่ 3 บทสรุปทิศทางมรดกวัฒนธรรมไทย พร้อมภาพประกอบ และตัวอย่างมรดกวัฒนธรรมไทยชิ้นเยี่ยมทุกสาขา
ชื่อหนังสือ :–        ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 15 จังหวัดนครปฐม
ชื่อผู้แต่ง :–          สันติ เล็กสุขุม 
Call Number :–   915.9304 ป119 2552 รายละเอียด :– หนังสือ “ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 15 จังหวัดนครปฐม” เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของวัดพระประโทนเจดีย์วรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร และจังหวัดนครปฐม ซึงถือเป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มีประวัติความเป็นมาเชื่อมโยงสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ไทย มาตั้งแต่สมัยทวาราวดีตราบจนปัจจุบัน ทั้งยังเป็นหนึ่งในดินแดนแห่งแรกๆ ที่พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่สำคัญๆ แหล่งท่องเที่ยว เทศกาลงานประเพณี รวมถึงชีวิตความ     เป็นอยู่ของชาวนครปฐม
ชื่อหนังสือ :–         สมเด็จพระบรมราชินี “ครู” ศรีแผ่นดิน
ชื่อผู้แต่ง :–           สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
Call Number :–   อ 923.1593 ส243 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “สมเด็จพระบรมราชินี “ครู” ศรีแผ่นดิน” เล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  ซึ่ง ทางคุรุสภา โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ภายในเล่มได้ประมวลพระราชจริยวัตรในความเป็นครู พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพด้านการศึกษา ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ทั่วไปทั้งในประเทศและนานาประเทศ หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าและจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาสืบไป
ชื่อหนังสือ :–        เจ็ดมิติแห่งความมหัศจรรย์ ณ แดนอาทิตย์อุทัย (ภาคที่ 2)
ชื่อผู้แต่ง :–          อริยา กีรติชีวัน
Call Number :–   915.204 อ398จ 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “เจ็ดมิติแห่งความมหัศจรรย์ ณ แดนอาทิตย์อุทัย (ภาคที่ 2)” เล่มนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงจากความทรงจำและประสบการณ์ที่น่าประทับใจในหลากหลายมิติในการเปิดประตูสู่แดนอาทิตย์อุทัยทั้งมิติแห่งความมหัศจรรย์ทางด้านประวัติศาสตร์ของชาติอาทิตย์อุทัย มิติแห่งความมหัศจรรย์ทางด้านศิลปกรรมอันงดงาม มิติแห่งความมหัศจรรย์ทางด้านอารยะสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา มิติแห่งความมหัศจรรย์ทางด้านวัฒนธรรมอันงดงาม มิติแห่งความมหัศจรรย์อันงดงามที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของมหานครเกียวโต มิติแห่งความมหัศจรรย์ทางด้านการจัดการศึกษาที่ก้าวไกล และมิติแห่งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอันงดงามทั่วภูมิภาค เป็นต้นซึ่งถือเป็นหนังสือที่ดีมีคุณค่าต่อนักอ่าน
ชื่อหนังสือ :–          รังสีอาทิตย์
ชื่อผู้แต่ง :–            เสริม จันทร์ฉาย
Call Number :–   523.72 ส923ร 2557  รายละเอียด :– หนังสือ “รังสีอาทิตย์” เล่มนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับรังสีอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของ   โลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยเนื้อหาหลักๆแล้วจะครอบคลุมทั้งการคำนวณ การวัดรังสีอาทิตย์ การประยุกต์ใช้ข้อมูลรังสีอาทิตย์ ตลอดจนรังสีอาทิตย์ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งนอกจากความรู้และข้อมูลต่างๆแล้ว ยังสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการวางแผนติดตั้งระบบพลังงานรังสีอาทิตย์ต่างๆ เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์สุริยะ ระบบทำความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
ชื่อหนังสือ :–         หมู่บ้านในเงาฝน
ชื่อผู้แต่ง :–           พลชัย เพชรปลอด, ผู้เรียบเรียง
Call Number :–    พ 307.14 ห199 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “หมู่บ้านในเงาฝน” เล่มนี้เป็นงานวิจัยอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งถือเป็นกรณีศึกษา   ในเรื่องการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาชุมชนที่เกิดในชุมชนมุสลิม บ้านโครงการพัฒนา 8 ตำบลสามพระยา จังหวัดเพชรบุรี ด้วยเหตุนี้จึงมีการศึกษาเพื่อถอดบทเรียนของชุมชนดั้งเดิม เพื่อหาแนวทางพัฒนา โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และคนในชุมชน สำหรับหมู่บ้านโครงการพัฒนาแห่งนี้ อาจเป็นเงาสะท้อนให้อีกหลายๆชุมชน สามารถนำแง่คิด มุมมอง นำไปพิจารณาปรับใช้ได้
ชื่อหนังสือ :–        การดูแลอย่างมีคุณภาพในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ชื่อผู้แต่ง :–          วิบูลย์ เรืองชัยนิคม…[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ
Call Number :– 618.2 ก451 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “การดูแลอย่างมีคุณภาพในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์” เล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย การรักษาทารกในครรภ์โดยการส่องกล้องหรือใช้เครื่องมือขนาดเล็ก การผ่าตัดเปิดหน้าท้องเพื่อรักษาทารกในครรภ์ที่มีภาวะไขสันหลังไม่ปิด การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์โรคไข้เลือดออก ภาวะคลอดติดไหล่ ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด บทบาทของพยาบาลในการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำคร่ำอุดกั้นหลอดเลือดในปอดและการคลอดติดไหล่ บทบาทของสูติแพทย์ในการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด : บทบาทที่สำคัญของการผดุงครรภ์ ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด  การพยาบาลมารดาที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด  ภาวะแทรกซ้อนจำเพาะของครรภ์แฝด เป็นต้น   ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัยแก่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ต่อไป
ชื่อหนังสือ :–           กายนคร ฉบับผญา
ชื่อผู้แต่ง :–             จ.เขมจิตต์   
Call Number :–   พ 895.911 จ111ก 2559
 รายละเอียด :– หนังสือ “กายนคร ฉบับผญา” เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทกวีพื้นบ้านล้านช้าง (อีสาน) ที่นำเอาเรื่องการศึกษาและการปฏิบัติ เพื่อเข้าถึงปรมัตถธรรมมาเป็นนิทานสมมติ โดยเปรียบเทียบรูปนาม คือกายเป็นนครใจเป็นกษัตริย์ โดยการเปรียบเทียบอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย มีการสู้รบกันจนมีแพ้ มีชนะกัน ซึ่งเป็นการสอนการศึกษาธรรมเพื่อให้เกิดปัญญา หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการสอนการเข้าถึงและเรียนรู้อีกวิธีหนึ่ง
ชื่อหนังสือ :–        คนเริ่มต้น
ชื่อผู้แต่ง :–          จันทราภา จินดาทอง
Call Number :-   361.614 จ281ค 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “คนเริ่มต้น” เล่มนี้เป็นเรื่องเล่าของการมีส่วนร่วมระหว่าง คนเริ่มต้น และผู้รักษา   การตามกฎหมาย ในการจัดการสิทธิ การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ เนื้อหาภายในเล่มจึงเป็นเพียงการสะท้อนความเป็นคน ที่โลกแห่งกฎหมายพยายามนำเสนอว่าเขาเหล่านี้ควรได้รับการยอมรับในสังคมที่มีสิทธิเท่าเทียมกันโดยขจัดทัศนคติการแบ่งแยก ความไม่เสมอภาคและการเลือกปฏิบัติ
ชื่อหนังสือ :–         ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย : การสังเขปประเด็นใหม่จากงานวิจัย
ชื่อผู้แต่ง :–           มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี. ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
Call Number :  709.593 ป373 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย : การสังเขปประเด็นใหม่จากงานวิจัย” เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ ซึ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาความคิด ความเชื่อและความเป็นไปของคนแต่ละยุคสมัย  ผ่านงานศิลปกรรมต่างๆ โดยรวมงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และประณีตศิลป์ จากงานวิจัยของอาจารย์ ในภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีทั้งในรูปหนังสือ และบทความ จึงได้คัดเลือกประเด็นทางวิชาการ ของอาจารย์แต่ละท่านมาเรียบเรียงไว้ในหนังสือเล่มนี้
ชื่อหนังสือ :-       ชนะตั้งแต่ยังไม่ลงแข่ง
ชื่อผู้แต่ง :–         กอร์ดอน, จอน
Call Number :– 658.402 ก364ช 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “ชนะตั้งแต่ยังไม่ลงแข่ง” เป็นหนังสือที่แปลมาจาก You win in the Locker Room First” ที่นำเสนอแนวคิดของการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับการทำงานและใช้ชีวิตเสมือนมีโค้ชมาอยู่ข้างกาย การแข่งขันในทุกสนาม ไม่ว่าจะเป็นสนามธุรกิจ ครอบครัว โรงเรียน หรือ สนามไหนๆ ก็ล้วนแล้วแต่มีความดุเดือดไม่แพ้ในสนามแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเลย ทุกคนล้วนต้องการเป็นผู้ชนะและทำทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แต่จะดีกว่าไหม ถ้าหากสามารถเป็นผู้ชนะได้ตั้งแต่ยังไม่ก้าวเท้าลงสนามแข่ง ไมค์ สมิธ หนึ่งในสุดยอดโค้ชแห่งวงการอเมริกันฟุตบอล และจอน กอร์ดอน นักเขียนระดับเบสต์เซลเลอร์ ที่ปรึกษาและนักพูดผู้สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างทีม จะร่วมมือกันทำหน้าที่เป็นโค้ชให้คุณสร้างสุดยอดทีมที่พร้อมชนะในทุกสนามการแข่งขัน ด้วยหลักปฏิบัติง่ายๆ เพียง 7 ข้อที่เรียกว่า 7C บางข้ออาจเป็นสิ่งที่คุณทำอยู่ บางข้ออาจเป็นความรู้ใหม่ แต่แน่นอนว่าทำได้ไม่ยากเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการกีฬา วงการธุรกิจ วงการแพทย์ โรงเรียน หรือเป็นพ่อ แม่ ผู้นำครอบครัวก็ตาม ถ้าอยากชนะ คุณต้องชิงสร้างทีมที่ชนะตั้งแต่ก่อนลงแข่ง
ชื่อหนังสือ :–       สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ถิ่นลพบุรี
ชื่อผู้แต่ง :–         วรรณา นาวิกมูล, บรรณาธิการ
Call Number :– RH 709.593 ส336 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ถิ่นลพบุรี” เล่มนี้ได้รวบรวมบทความเนื่องในการประชุมวิชาการโดยเนื้อหาภายในเล่มจะมีบทความทางด้านต่างๆ ทั้งทางด้านโบราณคดี, ประวัติศาสตร์-ประวัติศาสตร์ศิลปะ, ธรรมชาติวิทยาและวรรณกรรม, จารึกโบราณและเอกสารโบราณ, พิพิธภัณฑ์และปกิณกะ เป็นต้น ซึงมีภาพประกอบพร้อมเนื้อหา จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจ

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center