แนะนำหนังสือ 1 กุมภาพันธ์ 2559

 

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
BK_1_010259ชื่อหนังสือ :–      เที่ยววัดไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อผู้แต่ง :–        ไกรนุช ศิริพูล
Call Number :
– 294.3435 ก975ท 2558 รายละเอียด :–  หนังสือ เที่ยววัดไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้อ่านได้ทราบถึงความสำคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัดที่สำคัญๆ อันเกี่ยวเนื่องด้วยประวัติศาสตร์ของชาติไทย และบุคคลสำคัญในราชวงศ์จักรี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยปฐมบท ที่กล่าวถึงความสำคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสิน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ชาติไทยกับพระพุทธศาสนา      และเที่ยววัดไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้ง 110 วัด โดยมีรายชื่อวัดต่างๆ พร้อมกับประวัติความเป็นมาอย่างละเอียด
BK_2_010259ชื่อหนังสือ :–       โรคผนังลูกตาชั้นกลางอักเสบในเวชปฏิบัติ
ชื่อผู้แต่ง :–          เกษรา พัฒนพิฑูรย์ 
Call Number :–  617.7 ก815ร 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “โรคผนังลูกตาชั้นกลางอักเสบในเวชปฏิบัติ” เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้ความรู้เกี่ยวกับโรคผนังลูกตาชั้นกลางอักเสบที่พบได้บ่อยทั้งที่เกิดจากการติดเชื้อและที่ไม่มีการติดเชื้อ สาเหตุและระบาดวิทยา วิธีการวินิจฉัยโรค ตลอดจนวิธีการรักษาและนำความรู้มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน และจักษุแพทย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป
BK_3_010259ชื่อหนังสือ :–        ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ชื่อผู้แต่ง :–          ศรัญยา วรากุลวิทย์
Call Number :– 338.4791 ศ159ป 2558 รายละเอียด :–  หนังสือ “ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เล่มนี้ผู้อ่านจะได้รับความรู้และความเข้าใจในวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลก และของประเทศไทย ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งด้านการสื่อสาร เทคนิควิทยาการการท่องเที่ยว การตลาดการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาการการคมนาคมในรูปแบบต่างๆ การพัฒนารถไฟความเร็วสูงในเอเชีย  ส่งเสริมการขยายโอกาสการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง การพัฒนาการบริการที่พักแรม และอาหาร การพัฒนาสินค้าที่ระลึก รูปแบบการจัดบริการต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว และการพัฒนารูปแบบของการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ เป็นต้น
BK_4_010259ชื่อหนังสือ :–      พจนานุกรมศัพท์ คำอธิบายศัพท์ อังกฤษ-ไทย พื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ควรรู้
ชื่อผู้แต่ง :–        พรวศิน ศิริสวัสดิ์
Call Number :– อ 658.5003 พ278พ 2558 รายละเอียด :– สำหรับหนังสือ “พจนานุกรมศัพท์ คำอธิบายศัพท์อังกฤษ-ไทย พื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ควรรู้” เล่มนี้ ได้รวบรวมจากตำรา งานวิจัย ประสบการณ์ในการสอน ซึ่งได้อธิบายความหมาย      และยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจความหมายของศัพท์พื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน     ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้และเพิ่มพูนองค์ความรู้ในด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน      ให้มากยิ่งขึ้น จัดทำขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบการ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ
BK_5_010259ชื่อหนังสือ :–       จิตวิทยาบุคลิกภาพร่วมสมัยและจิตบำบัด
ชื่อผู้แต่ง :–         ศรีเรือน แก้วกังวาล
Call Number :– 155.2 ศ243จ 2558 รายละเอียด :–  ทุกวันนี้ผู้คนมีปัญหาทางจิตใจกันมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงต้องพยายามเยียวยาให้กับตัวเอง และเยียวยาให้กันและกันให้ยิ่งมากขึ้น หนังสือ “จิตวิทยาบุคลิกภาพร่วมสมัยและจิตบำบัด” เล่มนี้เขียนขึ้นสืบเนื่องจากหนังสือ ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ ที่ได้รับความนิยมสูงสุด เมื่ออ่านหนังสือเล่มที่กล่าวถึงแล้ว ก็ควรจะต้องอ่านเล่มนี้ต่อไปด้วย ทฤษฎีในหนังสือเล่มนี้ เป็นทฤษฎีบุคลิกภาพแห่งยุคสมัยปัจจุบัน มีการประยุกต์นำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างกว้างขวางในแทบทุกมิติของชีวิตแทบทุกทฤษฎีที่กล่าวในหนังสือเล่มนี้ จะมีแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์   และมีมาตรฐาน มีการนำทฤษฎีเหล่านี้ไปใช้ในการทำจิตบำบัด ครอบคลุมมิติของชีวิตหลากหลายด้าน กล่าวคือ ความหวาดกลัว ความกลัวไร้เหตุผล ความซึมเศร้า  หนังสือเล่มนี้จะเป็นคำตอบที่จะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักตัวเอง ผู้อื่น และสังคม   รอบข้างมากยิ่งขึ้น
BK_6_010259ชื่อหนังสือ :–       สตรอว์เบอร์รีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อผู้แต่ง :–         สุรางคนา ไม้ตราวัฒนา
Call Number :– 634.75 ส858ส 2557 รายละเอียด :–  หนังสือ “สตรอว์เบอร์รีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เป็นการถ่ายทอดและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกสตรอว์เบอร์รีในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  เนื้อหาการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบที่สวยงาม โดยเริ่มตั้งแต่ ความเป็นมา วิธีการปลูก การนำไปใช้จนถึงคุณประโยชน์ ซึ่งเป็นการรวบรวมประสบการณ์จากนักวิชาการและเกษตรกรในโครงการส่งเสริมสตรอว์เบอร์รีในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อครั้งที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้พัฒนาการปลูกสตรอว์เบอร์รี ในพื้นที่ดังกล่าว
BK_7_010259ชื่อหนังสือ :–         ธุรกิจสายการบิน
ชื่อผู้แต่ง :–           สมยศ วัฒนากมลชัย
Call Number :– 387.7 ส274ธ 2557 รายละเอียด :– หนังสือ “ธุรกิจสายการบิน” เล่มนี่นำเสนอเนื้อหาในรายละเอียดเฉพาะส่วนที่สอดคล้องกับ คำบรรยายลักษณะวิชา โดยให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทสายการบิน รวมทั้งภาระหน้าที่ของแผนกต่างๆ ที่สำคัญ เช่น แผนกสำรองที่นั่ง แผนกออกบัตรโดยสาร แผนกการโดยสาร แผนกขนส่งสินค้า ตลอดจนบทบาทของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง
BK_8_010259ชื่อหนังสือ :–       การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด
ชื่อผู้แต่ง :–         ศิริวรรณ แสงอินทร์  
Call Number :– 618.20231 ศ486ก 2557
 รายละเอียด :– หนังสือ การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด” เล่มนี้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับพยาบาลห้องคลอด โดยเนื้อหาภายในเล่มแบ่งออก    เป็น 5 บท ประกอบด้วย การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยาก การพยาบาลมารดาที่ชักนำการคลอดและเร่งคลอด การพยาบาลมารดาที่ช่วยคลอดด้วยคีม การพยาบาลมารดาที่ช่วยคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ การพยาบาลมารดาที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ซึ่งในแต่ละบทได้นำแนวทางในกระบวนการพยาบาลมาใช้ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
BK_9_010259ชื่อหนังสือ :–      การประมวลผลภาพดิจิตอลการประมวลผลภาพดิจิตอล
ชื่อผู้แต่ง :–        ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล
Call Number :- 621.367 ศ336ก 2555 รายละเอียด :–  หนังสือ “การประมวลผลภาพดิจิตอล” เล่มนี้มีเนื้อหาหลักที่ครอบคลุมถึง หลักการพื้นฐานรวมถึงคุณสมบัติของภาพดิจิตอล การดำเนินการแบบจุดในรูปแบบต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างฮิสโทแกรม และการดำเนินการแบบจุด การดำเนินการทางพีชคณิต/ลอจิก หลักการการคำนวณคอนโวลูชัน และสหสัมพันธ์  การแปลงภาพ แบบไม่ต่อเนื่อง ตัวกรองและการกรองทั้งในโดเมนความถี่และเชิงพื้นที่ การดำเนินการเรขาคณิต รวมทั้งการประมาณค่าด้วยกริดควบคุม การแบ่งส่วนของภาพ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการขีดแบ่ง การเติบโตพื้นที่ และการหาขอบ รวมถึงการแปลงฮัฟ พื้นฐานของไบนารีมอร์ฟอโลยี และนอกเหนือจากนี้ยังได้ยกตัวอย่างการนำการประมวลผลภาพดิจิตอลไปใช้งานอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจในความรู้พื้นฐานของการประมวลผลภาพดิจิตอล และยังสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
BK_10_010259ชื่อหนังสือ :–       รูเบนส์
ชื่อผู้แต่ง :–         เบลคิน, คริสติน โลห์ส
Call Number :– 759.9493 บ824ร 2557 รายละเอียด :– เป็นหนังสือชุดศิลปะแนวใหม่ มีเนื้อหาที่ทันสมัย น่าเชื่อถือและอ่านสนุก หนังสือชุดนี้ ยังช่วยจุดประกายความคิด และสะท้อนให้เห็นมุมมองของประวัติศาสตร์ศิลปะ และการสร้างสรรค์งานศิลป์จากทุกมุมโลก หนังสือ “รูเบนส์” เล่มนี้ก็เช่นเดียวกัน เป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้าของผู้เขียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลงานของรูเบนส์ไม่ได้โดดเด่นเฉพาะเปลือยตามแบบฉบับรูเบนส์เท่านั้น แต่ผู้เขียนยังศึกษาถึงเทคนิคและกระบวนการทำงานในสตูดิโอศิลปะ ทั้งยังศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นทางศาสนาและการเมือง ตลอดจนการแกะรอยเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของรูเบนส์ ซึ่งผู้เขียนได้คลายปมที่ผูกไว้ในภาพเขียนเชิงสัญลักษณ์ตามบริบทที่เกิดขึ้น
BK_11_010259ชื่อหนังสือ :-        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ชื่อผู้แต่ง :–          จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ
Call Number :–  658.3 จ138ก 2558  รายละเอียด :–  หนังสือ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” เล่มนี้มีเนื้อหาที่ศึกษาถึงแนวคิด รูปแบบ หลักการ บทบาทและหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย การสรรหา คัดเลือก การสร้างขวัญและสิ่งจูงใจ การวางแผนและนโยบาย การพัฒนา การประเมิน การบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความเป็นอยู่ที่ดีและสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

BK_12_010259ชื่อหนังสือ :–       ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด
ชื่อผู้แต่ง :–         ทิศนา แขมมณี 
Call Number :– 371.102 ท512ถ 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด เล่มนี้จะกล่าวถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกระดับการศึกษาให้สามารถน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการคิด การศึกษาเล่าเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิตให้เป็นไปในทางสายกลาง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความสงบสุข  และก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน เนื้อหาภายในเล่มแบ่งเป็นตอนๆ ตอนที่ 1 จะเกี่ยวกับ การถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : สาระสำคัญ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  การถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประยุกต์สู่การสอน และในตอนที่ 2 เกี่ยวกับ การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิดการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนการสอนการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบแยกส่วนการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบเน้นกระบวนการคิด : นวัตกรรมการสอนหลักการสอนสำหรับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center