แนะนำหนังสือ 1 ก.พ. 2561

แนะนำหนังสือ 1 กุมภาพันธ์ 2561ชื่อหนังสือ: ชื่อและชื่อสกุลที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน พุทธศักราช 2489-2559 เล่ม 1
ชื่อผู้แต่ง: กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง
Call Number: อ 929.4 ช599 2560 ล1
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “ชื่อและชื่อสกุลที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน พุทธศักราช 2489-2559” ที่นำมาเสนอนี้เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง โดยได้มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 เล่ม ซึ่ง เล่ม 1 เป็นชื่อพระราชทานหมวดอักษร ก-ป และ เล่ม 2 เป็นชื่อพระราชทานหมวดอักษร ผ-อ และชื่อสกุลพระราชทานหมวดอักษร ก-อ โดยเนื้อหาภายในหนังสือทั้ง 2 เล่มได้รวบรวมรายชื่อและนามสกุลพระราชทานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงพระราชทานไว้ระหว่างพ.ศ. 2489-2559 ประกอบด้วยรายชื่อพระราชทาน 5,497 ชื่อ และนามสกุลพระราชทาน 312 นามสกุล จัดเรียงตามหมวดหมู่ตัวอักษร และลำดับตามช่วงเวลาที่ได้รับพระราชทาน ให้ข้อมูลความหมายของแต่ละชื่อและนามสกุลที่ได้รับพระราชทาน เพศของผู้รับพระราชทาน ชื่อ และข้อมูลของผู้ทูลเกล้าขอรับพระราชทานชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น


แนะนำหนังสือ 1 กุมภาพันธ์ 2561ชื่อหนังสือ: แพรวฉบับพิเศษ : ธ ประทับในใจชนตราบนิรันดร์
ชื่อผู้แต่ง: ศิริเพ็ญ ผลัญชัย, บรรณาธิการ  
Call Number: อ 070.175 พ963 2560
รายละเอียด: เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งสถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกรไทยไม่มีวันลืมเลือน หนังสือ “แพรวฉบับพิเศษ : ธ ประทับในใจชนตราบนิรันดร์” เล่มนี้ ได้รวบรวมเรื่องราวในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทุกขั้นตอนโดยละเอียด พร้อมภาพประกอบสี ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนถึงวันจบสิ้นพระราชพิธี บันทึกพระราชกรณียกิจอันยังประโยชน์มหาศาลต่อวิถีชีวิตพสกนิกร รวมทั้งบันทึกปรากฏการณ์แห่งความจงรักภักดีของคนไทยและยังมีสิ่งรำลึกต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์


แนะนำหนังสือ 1 กุมภาพันธ์ 2561ชื่อหนังสือ: โครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน
ชื่อผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์, ผู้เรียบเรียง
Call Number: อ 307.14 คช961 2560
รายละเอียด:  แนะนำหนังสือ “โครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน” เล่มนี้ เป็นเล่มหนึ่งในหนังสือชุดชุดศาสตร์พระราชา โดยได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป สำหรับโครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๕๐ ไร่ เป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร รวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  และพื้นที่ใกล้เคียง มาปลูกไว้ที่นี่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้นมา  และพระราชทานพันธุ์มันเทศซึ่งออกมาจากหัวมันที่ตั้งโชว์ไว้บนตาชั่งในห้องทรงงานที่วังไกลกังวลให้นำมาปลูกไว้ที่นี่  พระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ” โดยนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบสองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


แนะนำหนังสือ 1 กุมภาพันธ์ 2561ชื่อหนังสือ: คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 (อธิบายเรียงมาตรา)
ชื่อผู้แต่ง: สหรัฐ กิติ ศุภการ
Call Number: 345.08 ส459ค 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 (อธิบายเรียงมาตรา)” เล่มนี้ นำเสนอคำอธิบายมาตราที่สำคัญ ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 โดยภายในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย และสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบ สามารถใช้เป็นแนวทางในการทำความเข้าใจในตัวบทได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้เขียนอธิบายในลักษณะแปลถ้อยคำของกฎหมายทีละส่วน มีคำพิพากษาฎีกาประกอบ และอ้างอิงข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษากับอัยการผู้ช่วยไว้ด้วย


แนะนำหนังสือ 1 กุมภาพันธ์ 2561ชื่อหนังสือ: นวมรัชขัตติยานุสรณ์ : รวมผลงานรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ชื่อผู้แต่ง: รัตนพล ชื่นค้า, บรรณาธิการ
Call Number: 923.1593 น297 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “นวมรัชขัตติยานุสรณ์ : รวมผลงานรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- อดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เล่มนี้ทางคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต และน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเนื้อหาจะเป็นการรวบรวมผลงานจำนวน 99 ผลงาน อาทิ กวีนิพนธ์บทเพลง บันทึกความทรงจำ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพสร้างสรรค์เพื่อเป็นอมตานุสรณ์ในวาระดังกล่าว ทั้งได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 9 องค์ และพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อบันทึกและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ไว้ตราบนิรันดร์


แนะนำหนังสือ 1 กุมภาพันธ์ 2561ชื่อหนังสือ: 108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง
ชื่อผู้แต่ง: สมลักษณ์ คล่องแคล่ว, บรรณาธิการ
Call Number: 700.92 ห159 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง” เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อต้องการรวบรวมรายชื่อและผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่จะขยับขึ้นมาเขียนประวัติศาสตร์ศิลปะต่อไป ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มนอกจากจะบอกประวัติและรูปแบบงานของศิลปินแต่ละท่านแล้ว ยังเป็นการแทรกพัฒนาการของวงการศิลปะไทย ผลงานที่ถูกคัดสรรล้วนแล้วแต่       มีความโดดเด่น ทั้งในแง่ของเทคนิคและแนวคิด ทั้งนี้เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่คิดจะก้าวขึ้นเป็นศิลปินให้ได้สืบค้นสำหรับต่อยอดแนวคิด และเป็นการสนับสนุนศิลปินให้กลายเป็นที่รู้จักต่อไป


แนะนำหนังสือ 1 กุมภาพันธ์ 2561ชื่อหนังสือ: แรงงานเพื่อนบ้านกับคนไทย : ทำงานและอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ
ชื่อผู้แต่ง: นภาพร อติวานิชยพงศ์
Call Number: 331.62 น197ร 2560
รายละเอียด: หนังสือ “แรงงานเพื่อนบ้านกับคนไทย : ทำงานและอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ” เล่มนี้มีเนื้อหาที่เขียนขึ้นจากงานวิจัย ซึ่งภายในเล่มจะมีงานวิจัยทั้งหมด 4 เรื่องด้วยกัน ทั้งนี้ผู้เขียนพยายามนำเสนอแง่มุมการอยู่ร่วมกันระหว่างแรงงานเพื่อนบ้านกับคนไทย 3 กลุ่มด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้าง กลุ่มสหภาพแรงงานซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนผลประโยชน์ของแรงงานไทย และกลุ่มชาวบ้านในชุมชนที่มีแรงงานเพื่อนบ้านอาศัยอยู่ เป็นต้น


แนะนำหนังสือ 1 กุมภาพันธ์ 2561ชื่อหนังสือ: หลักการบริหารธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง: สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ
Call Number: 658 ส852ห 2560
รายละเอียด: หนังสือ “หลักการบริหารธุรกิจ” เล่มนี้ เป็นฉบับปรับปรุงใหม่ จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้เรียบเรียงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาสาระบางส่วนให้สอดคล้องตามหลักวิชาการ มีการค้นคว้าข้อมูลจากตำรา เอกสารและงานวิจัย พร้อมเพิ่มตัวอย่างประกอบเพื่อจะได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ยังคงหลักการและความรู้ทางการบริหารไว้เช่นเดิม ทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การ วิวัฒนาการของแนวคิดการจัดองค์การ การตัดสินใจ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ เป็นต้น เหมาะสำหรับนักศึกษา นักธุรกิจ นักบริหารองค์การในทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการประยุกต์ ค้นคว้า และการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อความอยู่รอดขององค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว


แนะนำหนังสือ 1 กุมภาพันธ์ 2561ชื่อหนังสือ: ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (การศึกษาสมบูรณ์)
ชื่อผู้แต่ง: สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์
Call Number: 370.1 ส876ป 2560
รายละเอียด: การศึกษาสมบูรณ์ เป็นวิธีหรือแนวทางในการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ผู้เขียนได้ทำการวิจัยการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ไว้เมื่อปี พ.ศ.2549 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติที่พระองค์ได้ทรงพระกรุณาทุ่มเท มุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งต่อมาได้วิเคราะห์เพิ่มเติม นำเสนอเป็นปรัชญาการศึกษาไทย ตามแนวพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระองค์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาได้มีความเข้าใจ เกิดความตระหนักมุ่งมั่นพัฒนาสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ตลอดไป หนังสือ “ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (การศึกษาสมบูรณ์)” เล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไทยและผู้สนใจทั่วไป


แนะนำหนังสือ 1 กุมภาพันธ์ 2561ชื่อหนังสือ: กลศาสตร์วิศวกรรม : ภาคสถิตยศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง: วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร
Call Number: 620.103 ว849ก 2559
รายละเอียด:  แนะนำหนังสือ “กลศาสตร์วิศวกรรม : ภาคสถิตยศาสตร์” เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรวิชากลศาสตร์วิศวกรรม ภาคสถิตยศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนเกือบทุกแห่ง เนื้อหาภายในเล่มให้ความรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานและระบบแรง สมดุลโครงสร้าง แรงกระทำเป็นบริเวณ ความเสียดทาน งานเสมือนและโมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ โดยในแต่ละบทเน้นการบรรยายเนื้อหาเชิงทฤษฎี พร้อมโจทย์ตัวอย่างและคำอธิบายอย่างละเอียดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ศึกษา อีกทั้งมีโจทย์เสริมประสบการณ์เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนและรู้จักนำไปประยุกต์ หนังสือเล่มนี้นับเป็นพื้นฐานที่ดีเพื่อการศึกษาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ด้านอื่นๆในขั้นสูงต่อไป


แนะนำหนังสือ 1 กุมภาพันธ์ 2561ชื่อหนังสือ: พลับพลึงธาร พรรณไม้น้ำถิ่นเดียวในประเทศไทยที่ใกล้สูญพันธุ์
ชื่อผู้แต่ง: นิรันดร์รัตน์ ป้อมอิ่ม
Call Number: อ 581.76 น648พ 2560
รายละเอียด: หนังสือ “พลับพลึงธาร พรรณไม้น้ำถิ่นเดียวในประเทศไทยที่ใกล้สูญพันธุ์” เล่มนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของพลับพลึงธาร การเพาะเลี้ยง การขยายพันธุ์ วิธีการปลูกเพื่อฟื้นฟูพลับพลึงธารในธรรมชาติ ตลอดจนแนวทางในการอนุรักษ์และคุ้มครองพลับพลึงธาร พร้อมกับถ่ายทอดเนื้อหาโดยละเอียดเกี่ยวกับพืชน้ำชนิดนี้ นำเสนอพร้อมภาพประกอบสีที่สวยงาม ทั้งนี้โดยทางกลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของพรรณไม้ชนิดนี้ จึงนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับอ้างอิงทางวิชาการ และเพื่อนำไปต่อยอดในการเพาะเลี้ยงเพื่อการค้า อีกทั้งเพื่อช่วยแก้ปัญหาการลดลงของพลับพลึงธารจากการเก็บหัวในธรรมชาติมาจำหน่าย


แนะนำหนังสือ 1 กุมภาพันธ์ 2561ชื่อหนังสือ: เติบโตตามรอยพ่อ
ชื่อผู้แต่ง: สุภาวดี หาญเมธี, บรรณาธิการ
Call Number: 923.1593 ต757 2560
รายละเอียด:  หนังสือ “เติบโตตามรอยพ่อ” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสร้างคนที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย      ตามรอยการเติบโตของในหลวง รัชกาลที่ ๙ และเป็นหนังสือเล่มแรกที่สถาบันอาร์แอลจี (รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป) มีความ    ปลื้มปิติเป็นล้นพ้น เมื่อพบว่าหลักใหญ่ๆ และสิ่งต่างๆ ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงใช้ในการอภิบาลพระโอรสพระธิดาเมื่อเกือบ 100 ปีก่อน เป็นองค์ความรู้ที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นเนื้อหาภายในหนังสือที่จัดทำขึ้นก็เพื่อเป็นคู่มือ หลักคิด แนวทาง และกระบวนการที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ใหญ่ไทยทุกคนควรศึกษา และสามารถใช้การเลี้ยงดูเด็กๆให้เติบโตขึ้นเป็นคนมีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ของตัวเอง โดยได้รับการดูแลอย่างครบถ้วนทั้งร่างกาย จิตใจ ความคิด การกระทำ รวมถึงการน้อมนำคุณลักษณะอันดีงามทั้งปวงของพระองค์มาปลูกฝังไว้ในลูกหลานของเราต่อไป


แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยามe-library librarySiam UniversityAcademic Resource Center