แนะนำหนังสือ 1 ตุลาคม 2559

 

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2559
bk_1_011059ชื่อหนังสือ :–       25 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2530-พ.ศ.2555
ชื่อผู้แต่ง :–             
Call Number :
–    อ 069.09593 ย318 2555  รายละเอียด :–   “25 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2530-พ.ศ.2555”เล่มนี้เป็นหนังสือที่ระลึก เนื่องในโอกาส ครบรอบ 25 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยเนื้อหาภายในเล่ม เป็นการนำเสนอโบราณวัตถุ รวมถึงภาพถ่ายโบราณวัตถุอีกส่วนหนึ่งที่ค้นพบในสุวรรณภูมิ ที่มีอายุย้อนหลังไปกว่า สองพันปี และยังรวมถึงพระพุทธรูป แผ่นทองดุน พระพิมพ์ดินเผา เครื่องสำริด เครื่องประดับ เครื่องประดับทอง เครื่องประดับที่ทำจากแก้วหลากสี เหรียญเงินและเหรียญทองคำ เป็นต้น โดยนำมาจัดแสดงในชื่อนิทรรศการ “จินตกรรมจินตนาการ สุวรรณภูมิ” ซึ่งทั้งหมดล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่งทางวัฒนธรรมของดินแดนสุวรรณภูมิ ที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมเอเชียใต้ ทราบใดที่วัตถุนั้นยังไม่สูญสลาย เรื่อเล่าเหล่านั้นก็ยังคงอยู่ และรอเวลาให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าชมและศึกษาค้นคว้ากันต่อไป
bk_2_011059ชื่อหนังสือ :–          ร่างรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2559
ชื่อผู้แต่ง :–            
Call Number :–   อ 342.593 ร399 2559 รายละเอียด :– รัฐธรรมนูญ ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐ และเป็นกฎหมายแม่บทของกฎหมายทั้งหลายของรัฐ ซึ่งกฎหมายใดที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญต้องถือเป็นโมฆะ ในหนังสือ “ร่างรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2559” ฉบับนี้ จึงมีสาระที่สำคัญๆ คือ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มี 279 มาตรา 16 หมวด และบทเฉพาะกาล ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศมีกลไกในการดูแลการปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ และเพื่อให้มีการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ สำเร็จและบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป
bk_3_011059ชื่อหนังสือ :–         รวมศัพท์คณิตศาสตร์ GMAT : สำหรับผู้เตรียมสอบคณิตศาสตร์ GMAT
ชื่อผู้แต่ง :–             ทศพร คล้ายอุดม
Call Number :–   510.3 ท237รว 2556 รายละเอียด :– หนังสือ “รวมศัพท์คณิตศาสตร์ GMAT” เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เตรียมสอบ GMAT ได้เข้าใจคำศัพท์ภาษาคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างละเอียด ซึ่งได้รวบรวมและเรียบเรียงหมวดศัพท์คณิตศาสตร์ GMAT ทั้งหมด โดยเรียงตามอักษรจาก A-Z พร้อมอธิบายด้วยภาพคณิตศาสตร์ สูตร ตาราง พร้อมตัวอย่างประกอบ ง่ายต่อการเข้าใจ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ทีเตรียมสอบ GMAT ได้เป็นอย่างดี และมีสรุปคำศัพท์คณิตศาสตร์ที่พบบ่อยในข้อสอบ GMAT มาให้ดูด้วย
bk_4_011059ชื่อหนังสือ :–        รอยยิ้มและน้ำตาของหัวใจ
ชื่อผู้แต่ง :–          ปิงซิน
Call Number :– พ 895.13 ป611ร 2558 รายละเอียด :–   หนังสือ “ถนนสายเพชรพลอย” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่ประกอบด้วย ๑๑๑ คำถามซึ่งเป็นคำถามที่หนังสือ “รอยยิ้มและน้ำตาของหัวใจ” ประกอบไปด้วยวรรณกรรมจีนร่วมสมัย 4 เรื่อง ของ 3นักเขียนหญิงวรรณกรรมเรื่อง “โคมส้มดวงน้อย” และ “หมิงจื่อกับเหมียวน้อยมีจื่อ” แม้ตัวละครจะเป็นเด็กแต่ก็เป็นวรรณกรรมเด็กที่มิได้มุ่งเฉพาะให้เด็กๆ อ่านเท่านั้น มีลักษณะเป็นร้อยแก้วสั้นๆ ที่ซาบซึ้งจับใจด้วยเหตุการณ์ง่ายๆ สามัญธรรมดา แต่เป็นเรื่องที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกสะเทือนใจอย่างนุ่มนวล ไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่นกล้าหาญของเด็กน้อยที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา หรือความผูกพันลึกซึ้งของเด็กกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรด เมื่อผู้ใหญ่อ่านจะได้ข้อคิดอันสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามยิ่งใหญ่ของหัวใจอันบริสุทธิ์ ซึ่งมิได้หมายถึงหัวใจเด็กๆ เท่านั้น แต่หัวใจที่มีความรักบริสุทธิ์ก็ย่อมมีอยู่ในมนุษย์ ทุกคนและมีอยู่ในทุกสังคม
bk_5_011059ชื่อหนังสือ :–         ความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทย เกี่ยวกับประวัติและคำสอนของศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ชื่อผู้แต่ง :–             กอบกุล รายะนาคร
Call Number :–    297 ค181 2559  รายละเอียด :-หนังสือ หนังสือ “ความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทย เกี่ยวกับประวัติและคำสอนของศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม” เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงความผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่ปรากฏอยู่ในหนังสือและตำราของนักวิชาการไทย ที่เขียนเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและศาสนทูตมุฮัมมัด ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจถูกต้องแก่ผู้อ่าน ที่ไม่เคยรู้และไม่เคยทราบข้อเท็จจริงมาก่อน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการสร้างสังคมสมานฉันท์ในสังคมไทย ซึ่งประกอบไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม และชีวประวัติของท่าน นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในหนังสือเล่มนี้ได้
bk_6_011059ชื่อหนังสือ :–          การปฏิรูประบบสถาบันและกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพิษจากอุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่ง :–            กอบกุล รายะนาคร
Call Number :–  363.17 ก358ก 2558 รายละเอียด :–  หนังสือ “การปฏิรูประบบสถาบันและกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพิษจากอุตสาหกรรม” เล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะจากภาคอุตสาหกรรม บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมการทิ้งขยะอุตสาหกรรม ข้อมูลการศึกษาภาคสนาม รวมถึงบทวิเคราะห์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิรูประบบสถาบันและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรม และการป้องกันปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
bk_7_011059ชื่อหนังสือ :–          แกะดำโลกสวย
ชื่อผู้แต่ง :–            สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ  
Call Number :– 923.2593 ส232ก 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “แกะดำโลกสวย” เล่มนี้ ไม่ใช่หนังสือชีวประวัติ แต่เป็นตำนานของ “ดร.อาทิตย์- อุไรรัตน์” อดีตประธานรัฐสภา, อดีตผู้บริหารและเจ้าของโรงพยาบาลพญาไท และปัจจุบัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศ เขาคือนักสู้คนหนึ่ง ที่กล้าบอกว่าตนเองเป็นนักล้มเหลว เมื่อทั้งชีวิตต้องเผชิญ กับความผิดพลาด ความเสี่ยง และความสูญเสียนับครั้งไม่ถ้วน ซึ่งผู้เขียนและคณะทำงานของมหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดทำขึ้นเนื่องในวาระที่มหาวิทยาลัยรังสิตกำลังก้าวย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 จึงถือว่านำเสนอได้ถูกเวลาและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุด เนื้อหาภายในเล่มจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน ได้ลุกขึ้นสู้เผชิญกับความล้มเหลวได้อย่างองอาจ เผชิญหน้ากับความผิดพลาดได้อย่างมีสติ และแม้จะพบอุปสรรคหรือความผิดหวังเพียงใด ก็ไม่เคยฟูมฟายหรือพ่ายแพ้
bk_8_011059ชื่อหนังสือ :–         ในหลวงของเรา
ชื่อผู้แต่ง :–           งามพรรณ เวชชาชีวะ  
Call Number :–  อ 923.1593 ง337น 2555
 รายละเอียด :–   หนังสือ “ในหลวงของเรา” เล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชทานพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อมอบให้สถานศึกษาใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา อันจะเป็นการเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอัจริยภาพให้เยาวชนดีรับทราบโดยทั่วถึงกัน
bk_9_011059ชื่อหนังสือ :–           คู่มือปลัดอำเภอ
ชื่อผู้แต่ง :–            
Call Number :-  352.66 ค695 2558  รายละเอียด :– การทำงานของฝ่ายปกครองโดยเฉพาะปลัดอำเภอ จำเป็นต้องมีความแม่นยำและชัดเจนใน วิธีการปฏิบัติราชการ รวมถึงมีเทคนิคการทำงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถบรรลุภารกิจของฝ่าย ปกครองได้ หนังสือ “คู่มือปลัดอำเภอ” เล่มนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ปลัดอำเภอใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนโดยสรุปขั้นตอนการปฏิบัติ และอ้างอิงระเบียบกฎหมายไว้อย่างครอบคลุม สะดวกต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
bk_10_011059ชื่อหนังสือ :–         ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ปี 2558 ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ชื่อผู้แต่ง :–               
Call Number :     658.57 ผ194 2559 รายละเอียด :– กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้รวบรวมผลงานต้นแบบ 264 ผลิตภัณฑ์ ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จัดทำเป็นหนังสือ “ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ” เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาจนกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และตรงตามความต้องการของตลาด ล้วนอาศัยองค์ความรู้ในด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์จุดเด่นและแนวคิดของผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างทั้งสิ้น ที่สำคัญยังตอกย้ำบทบาทของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการเป็น ‘เพื่อนแท้ผู้ประกอบการ’ โดยการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการสร้างความโดดเด่นและแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นต่อไป
bk_11_011059ชื่อหนังสือ :-            การเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ชื่อผู้แต่ง :–            
Call Number :–   RH 362.1969792 ก513 2558  รายละเอียด :–  “การเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี” เป็นรายงานการศึกษาวิจัยอีกเรื่องหนึ่ง ที่มีการกล่าวถึงแนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและความเสมอภาคในการประกอบอาชีพของผู้ติด เชื้อเอชไอวี ให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
bk_12_011059ชื่อหนังสือ :–         Mekong Museum Pieces : Catalogue
ชื่อผู้แต่ง :–           
Call Number :– 069.5 ม859 2557 รายละเอียด :– ในพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งจะมีวัตถุทางวัฒนธรรมชิ้นเอกอยู่ใน Museum Collection เสมอ โดยวัตถุทางวัฒนธรรมเหล่านั้น จะช่วยสร้างจุดเด่นให้กับพิพิธภัณฑ์ในเชิงความหมายและคุณค่า ทำให้สามารถศึกษาเรื่องราวต่างๆ จากวัตถุในอดีตจากการจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์ ที่จะบอกกล่าวต่อสาธารณะชน นักศึกษา และผู้ที่สนใจแสวงหาความรู้ หนังสือ “Mekong Museum Pieces : Catalogue” เล่มนี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center