แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2560

ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryชื่อหนังสือ: 106 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
ชื่อผู้แต่ง: พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, บรรณาธิการ
Call Number: อ 353.77 ห159 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 106 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร” เล่มนี้ ทางกรมศิลปากรได้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานอนุรักษ์   มรดกศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร โดยมีการรวบรวมร้อยกรองรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ประวัติและพัฒนาการของกรมศิลปากร ยังนำเสนอผลงานที่สำคัญบางส่วน     ในรอบปีที่ผ่านมาของหน่วยงานภายในของกรมศิลากร การดำเนินงานตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สำนัก-สถาปัตยกรรม สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ สำนักช่างสิบหมู่  เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์สืบสาน และพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติให้ยั่งยืนสืบไป


ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryชื่อหนังสือ: Conversational Chinese 301 workbook volume 1
ชื่อผู้แต่ง: Yuhua, Kang  
Call Number: 495.1824076 Y94C 2015 v1
รายละเอียด: หนังสือ Conversational Chinese 301 workbook volume 1” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มจะเป็นบทสนทนาภาษาจีนพร้อมแบบฝึกหัดทดสอบด้วยตนเอง โดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนควบคู่กันในคำสั่งแต่ละบท นอกจากนี้ยังมีคำเฉลยท้ายเล่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจในการเรียนรู้ และฝึกฝนด้วยตนเอง


ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryชื่อหนังสือ: การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
ชื่อผู้แต่ง: ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์
Call Number: 155.25 ถ341ก 2557
รายละเอียด:  แนะนำหนังสือ “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว” เล่มนี้ ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 12 บท ซึ่งประกอบด้วย ภาพรวมของเศรษฐกิจบริการและงานบริการ ผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว ผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ หลักการให้บริการและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกายและรูปลักษณ์ของผู้ให้บริการมารยาทและการวางตัวของผู้ให้บริการ มารยาทในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบสากล ศิลปะการสื่อสารของผู้ให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า มนุษยสัมพันธ์ในงานบริการ จริยธรรมในการทำงานบริการ เป็นต้น


ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryชื่อหนังสือ: 345 spoken Chinese expressions textbook 1
ชื่อผู้แต่ง: Xianchun, Chen
Call Number: 495.1824 X6T 2017 v1
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 345 spoken Chinese expressions textbook 1” เล่มนี้ เป็นสำนวนภาษาจีน345 รูปแบบประโยคที่ใช้บ่อย ซึ่งครอบคลุมไวยากรณ์และคำศัพท์ในระดับประถมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็นสี่เล่ม ในแต่ละเล่มประกอบด้วยตำราแผ่นพับการปฏิบัติและการทดสอบ รวมถึงซีดีเพลงประกอบในรูปแบบ MP3 เป็นชุดตำราเรียน     สำหรับนักเรียนหลักสูตรระยะสั้นและผู้เรียนรู้ด้วยตนเองในระยะเริ่มแรก ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกภาษาจีนแบบปากเปล่าได้


ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryชื่อหนังสือ: ฉลาดรู้เน็ต 3 ตอน Trust on mobile internet
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Call Number: พ 004.678 ฉ165 2560 ล3
รายละเอียด: ในยุคที่ Mobile internet เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวัน การค้นหาข้อมูลหรือการทำธุรกรรมทางออนไลน์ รวมไปถึงการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ อาจทำให้ไม่ทันระมัดระวังตัว และตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือผู้ไม่ประสงค์ดีได้ ดังนั้น หนังสือ “ฉลาดรู้เน็ต 3 ตอน Trust on mobile internet” เล่มนี้ เป็นคู่มือ  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้ Mobile Internet ให้เกิดประโยชน์ อย่างมั่นคงปลอดภัย ด้วยความมั่นใจและรู้เท่าทัน โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยร้ายที่อาจแฝงมากับผู้ไม่หวังดีบนโลกไซเบอร์ได้


ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryชื่อหนังสือ: Learning Chinese through movies (1)
ชื่อผู้แต่ง: Yunhui , Zhao
Call Number: 495.1824 Y95L 2010 v1
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ Learning Chinese through movies (1)” นี้ประกอบด้วยเล่ม 1และเล่ม 2 แต่ละบทประกอบด้วยบท 6-7 บทโดยแต่ละบทจะรองรับคลิปวิดีโอ โดยในแต่ละบทจะมีคลิปวิดีโอประมาณ 20 นาทีประกอบ    การเรียนด้วย และต้องใช้เวลาเรียนประมาณ 8 ชั่วโมง แต่ละบทจะถูกแบ่งออกเป็น 6 ส่วนคือบทนำ บทสนทนา การฝึกฝนการอ่านและการทำแบบฝึกหัด คำศัพท์ เป็นต้น


ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryชื่อหนังสือ: The heart of hospitality : great hotel and restaurant leaders share their secrets
ชื่อผู้แต่ง: Solomon, Micah
Call Number: 647.94 S689H 2016
รายละเอียด: แนะนำหนังสือThe heart of hospitality : great hotel and restaurant leaders share their secrets”เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ ร้านอาหาร ด้านการจัดการโรงแรม ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นหัวใจของงานบริการทั้งสิ้น อุตสาหกรรมการบริการขึ้นอยู่กับความเข้าใจ ความต้องการของผู้เข้าพักทุกเพศทุกวัย ซึ่งหากคุณต้องการสร้างและรักษาระดับการบริการที่ดีและน่าจดจำ จะทำให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันที่เหนือชั้น


ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryชื่อหนังสือ: แนวปฏิบัติสู่ความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
ชื่อผู้แต่ง: กิติยศ ยศสมบัติ
Call Number: 615.1 ก677น 2560
รายละเอียด: หนังสือ “แนวปฏิบัติสู่ความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน” เล่มนี้ เป็นหนังสือคู่มือในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมระบบบริการ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเภสัชกรชุมชน ความรู้เรื่องการคำนวณขนาดยาสำหรับเด็ก และเครื่องมือในการดูแล คัดกรอง และการส่งต่อผู้ป่วย ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา สร้างสรรค์องค์ความรู้ สื่อ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ ในการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น


ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryชื่อหนังสือ: ฮิโรโอกะ อาซาโกะ สตรีผู้บุกเบิกธุรกิจของญี่ปุ่น
ชื่อผู้แต่ง: ชิเอโกะ, ฟุรุกาวะ
Call Number: น ช576ฮ 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ ฮิโรโอกะ อาซาโกะ สตรีผู้บุกเบิกธุรกิจของญี่ปุ่น” เล่มนี้ เป็นนวนิยายอิงประวัติ  ของ ฮิโรโอกะ อาซาโกะ สตรีผู้บุกเบิกธุรกิจของญี่ปุ่น เรื่องราวของเธอสะท้อนให้เห็นถึงระบบเศรษฐกิจการค้าของ     ญี่ปุ่นในสมัยปลาย เอโดะ-ไทโช ซึ่งเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นกำลังพัฒนาประเทศให้ทันสมัยทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา     มีระบบเงินตรา มีการตั้งราคาสินค้าโดยตลาด มีเครือข่ายของพ่อค้าแม่ค้ารองรับอย่างเป็นระบบ และเธอยังทำให้เสียง     ของผู้หญิงมีพลังยิ่งขึ้นในการบริหารธุรกิจ การทำงานของเธอเป็นต้นแบบของใครหลายคน จนเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงเก่ง     และแกร่งที่น่าศึกษาชีวิตอีกคนหนึ่งของญี่ปุ่น


ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryชื่อหนังสือ: จิตวิทยาและคุณภาพบริการท่องเที่ยว
ชื่อผู้แต่ง: บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 
Call Number: 338.4791 บ563จ 2557
รายละเอียด: หนังสือ “จิตวิทยาและคุณภาพบริการท่องเที่ยว” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับจิตวิทยา   และคุณภาพบริการท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาบริการท่องเที่ยว การรับรู้เเละการเรียนรู้     ในบริการท่องเที่ยว ความคาดหวังในบริการท่องเที่ยว เเรงจูงใจในบริการท่องเที่ยว พฤติกรรมในบริการท่องเที่ยว        ศิลปะการพูด  เเละมนุษยสัมพันธ์ในบริการท่องเที่ยวความพึงพอใจในบริการท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพบริการท่องเที่ยว ระบบคุณภาพบริการท่องเที่ยว เเละการจัดการคูณภาพบริการท่องเที่ยว โดยอธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมบทสรุปชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย


ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryชื่อหนังสือ: กลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
ชื่อผู้แต่ง: ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว 
Call Number: พ 658.314 ธ625ก 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ“กลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข” เล่มนี้ นำเสนอประโยชน์และแนวทาง การออกแบบกลยุทธ์เพื่อสร้างองค์กร เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ จึงนำเสนอแนวคิดองค์กรแห่งความสุข และกลยุทธ์การสร้างองค์กรแห่งความสุข ซึ่งนำเสนอตามหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ-บพิตร ในเรื่องความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พร้อมทั้งนำแนวคิดและยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น


ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryชื่อหนังสือ: โครงการบำบัดน้ำเสีย (คลองด่าน) ใครสั่งเลิก? รัฐต้องจ่ายค่าโง่ 9 พันล้าน!
ชื่อผู้แต่ง: เกาศัลย์ แก้วยิ่งยงค์
Call Number: 628.352 ก832ค 2560
รายละเอียด: หนังสือ “โครงการบำบัดน้ำเสีย (คลองด่าน) ใครสั่งเลิก? รัฐต้องจ่ายค่าโง่ 9 พันล้าน!”  เล่มนี้เกี่ยวข้องกับคดี “คลองด่าน” หรือโครงการก่อสร้าง บ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ ย้อนกลับมาที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้หวนคืนระบบไต่สวนใหม่อีกครั้ง เมื่อมีการ            ยื่นเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับพวก เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2559 โดยทนายของกลุ่มกิจการร่วมค้า (NVPSKG)  เป็นเวลา     13 ปี แล้วที่บอกเลิกสัญญาให้เป็นโมฆะ และยุติการสร้างเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2546 ด้วยเป็นการ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการตรวจสอบคณะกรรมการ แล้วได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย


แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยามe-library librarySiam UniversityAcademic Resource Center