แนะนำหนังสือ 1 ธันวาคม 2558

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558
BK_581201_1ชื่อหนังสือ : ความภักดีแห่งศรัทธา : ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 99 ภาพ 99 ความในใจจากพสกนิกรที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัวของเรา
ชื่อผู้แต่ง : 
Call Number : 
อ 923.1593 ค181 2555 รายละเอียด : หนังสือ “ความภักดีแห่งศรัทธา : ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 99 ภาพ 99 ความในใจจากพสกนิกรที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัวของเรา”เป็นการรวบรวมภาพพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 99 ภาพ ผ่านผลงานศิลปะภาพวาดของศิลปิน “คุณชูศักดิ์ วิษณุคำรณ” และรวบรวม 99 ความประทับใจจากพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างสาขาอาชีพ ซึ่งได้ร่วมถวายความจงรักภักดี และถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดทำด้วยรูปเล่มอันประณีต งดงาม พร้อมบรรจุกล่องอย่างดี ภายในประกอบด้วย ดีวีดี รวบรวมบทสัมภาษณ์ ซึ่งจัดพิมพ์ทั้งสิ้น   เพียง 5,000 เล่ม เหมาะสำหรับการเก็บสะสมไว้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
BK_581201_2ชื่อหนังสือ :  การบัญชีชั้นกลาง 1
ชื่อผู้แต่ง :  กอบแก้ว รัตนอุบล
Call Number : 657.044 ก361ก 2558 รายละเอียด : หนังสือ “การบัญชีชั้นกลาง1” เล่มนี้ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน เงินสดและลูกหนี้ หนีสินระยะสั้น หนี้สินระยะยาว สินค้าคงเหลือ เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ค่าเสื่อมราคา และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีต่างๆ
BK_581201_3ชื่อหนังสือ : ปฏิบัติการชีวเคมี
ชื่อผู้แต่ง : – 
Call Number : 572.078 ป135 2557 รายละเอียด : หนังสือ “ปฏิบัติการชีวเคมี” มีความแตกต่างจากการเรียนในห้องบรรยาย ผู้เรียนต้องฝึกการทดลองด้วยตนเอง การได้คิดได้วางแผนการทดลอง การลงมือปฏิบัติการ การได้บริหารจัดการในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ร่วมกับเพื่อนๆ ร่วมกันแก้ไขปัญหาในระหว่างการทดลอง จะได้มีทักษะในการเรียนรู้และการทำงาน ภายในเล่มมีเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในปฏิบัติการชีวเคมี อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ พีเอชและบัฟเฟอร์ เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก โปรตีน ลิพิด คาร์โบไฮเดรต สเปกโทรโฟโทมิเตอร์ และโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ เป็นต้น
BK_581201_4ชื่อหนังสือ : ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต
ชื่อผู้แต่ง : วีรพร นิติประภา
Call Number : น ว829ส 2558 รายละเอียด : นวนิยายเรื่อง “ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต” เป็นหนังสือที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับ“รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (Southeast Asian Writers Award) ” หรือ “รางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write)” ประจำปี 2558 เนื้อหาภายในเล่มเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ในทุกฉากตอน ฉาบซ่อนในเรื่องรักสามเส้าแสนธรรมดา ปรุงรสด้วยเสน่ห์รายละเอียดของความร่วมสมัยผ่านบุคลิก รสนิยม และการดำเนินชีวิตของตัวละคร เพลินใจไปกับลีลาการใช้ภาษาที่ลื่นไหลด้วยวรรณศิลป์งดงาม ฉายให้เห็นชะตาชีวิตของผู้คนอย่างเราๆ ท่านๆ ที่มีชีวิตอยู่กับความรัก ผิดหวัง กำพร้า แสวงหา ความจำเสื่อม บ้าอยู่กับการหลอกตัวเองและคนอื่น เพื่อรอให้จุดจบมาถึงในวันหนึ่ง สามารถทำให้ขบคิด พินิจพิเคราะห์ และคาดเดาไปต่างๆได้อย่างฉงนฉงาย ว่าทำไมหนอเด็กกำพร้าเหล่านี้จึงมีชีวิตที่แหว่งวิ่นเสียเหลือเกิน อะไรที่ปะติดปะต่อชะตากรรมของทุกตัวละครเข้าด้วยกัน เท่านี้สำหรับการเป็นนวนิยายดีๆ เล่มหนึ่ง
BK_581201_5ชื่อหนังสือ : การตลาดระดับโลก
ชื่อผู้แต่ง : นันทสารี สุขโต
Call Number : 658.84 น425ก 2557 รายละเอียด : ตำรา “การตลาดระดับโลก” จัดทำขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าของผู้เขียนและจากประสบการณ์การสอน เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการสอนวิชาการตลาดระดับโลก (Global Marketing) ในระดับอุดมศึกษา และวิชาอื่นที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน เช่น การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing) การนำเสนอเนื้อหาเป็นทั้งเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดระดับโลก สิ่งแวดล้อมด้านการตลาดระดับโลก กลยุทธ์การตลาดระดับโลก พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดระดับโลก กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดระดับโลก ผลิตภัณฑ์ระดับโลก การกำหนดราคาระดับโลก การส่งเสริมการตลาดระดับโลก บทบาทและนโยบายของรัฐ การรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลก
BK_581201_6ชื่อหนังสือ : การเงินและการธนาคาร
ชื่อผู้แต่ง : บุษกร ถาวรประสิทธิ์  
Call Number : 332 บ672ก 2555 รายละเอียด : หนังสือ “การเงินและการธนาคาร” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่อง การเงิน อัตราดอกเบี้ย ราคา ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกลาง สถาบันการเงิน ตลาดเงิน นโยบายการเงินและหารเงินระหว่างประเทศ เนื้อหาภายในเล่มใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีการสอดแทรกเหตุการณ์ในปัจจุบัน และยกตัวอย่างประกอบในการอธิบาย
BK_581201_7ชื่อหนังสือ : การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด
ชื่อผู้แต่ง : เบลช์, จอร์จ อี
Call Number : 659.1 บ825ก 2558 รายละเอียด : หนังสือ “การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด” เล่มนี้เป็นตำราที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการด้านการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด และได้ถูกนำไปใช้เป็นตำราในมหาวิทยาลัยทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย นับเป็นคัมภีร์ที่บุคลากรในวงการการตลาด การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนนักศึกษา และนักธุรกิจ ที่ต้องการเข้าใจถึงการสื่อสารทางการตลาดจำต้องมีติดตัวไว้เป็นอาวุธประจำกาย เพื่อที่จะนำเครื่องมือมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพิชิตใจผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าและบริการได้
BK_581201_8ชื่อหนังสือ : การจัดการซัพพลายเชนและช่องทางการตลาด
ชื่อผู้แต่ง : ไชยยศ ไชยมั่นคง
Call Number : 658.5 ช882ก 2557
 รายละเอียด : หนังสือ “การจัดการซัพพลายเชนและช่องทางการตลาด” เป็นตำราเรียนที่ทำให้ศาสตร์การจัดการซัพพลายเชนมีความสมบูรณ์และจะเป็นประโยชน์อย่างมากในทางวิชาการธุรกิจ ครอบคลุมในรายละเอียดช่องทางการตลาด ครอบคลุมการจัดการวัสดุ สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทแม้ว่าจะครอบคลุมมิติทางคุณภาพ ต้นทุนและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะประกันว่าจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาด การผนวกช่องทางการตลาดเข้าไว้ในการจัดการซัพพลายเชนนั้นจึงเป็นการประกันว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่จะเข้าถึงผู้บริโภคในทุกบริษัทได้
BK_581201_9ชื่อหนังสือ : การโปรแกรมเชิงวัตถุ
ชื่อผู้แต่ง : เยาวดี เต็มธนาภัทร์
Call Number :  005.117 ย538ก 2558 รายละเอียด : หนังสือ “การโปรแกรมเชิงวัตถุ” เป็นตำราหรับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื้อหาภายในเล่มจึงเน้นการอธิบายแนวคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ รวมทั้งวากยสัมพันธ์และศัพท์ของภาษาจาวา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถสร้างโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุได้ ทั้งในเรื่องของการห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การออกแบบวัตถุ การสืบทอด อินเทอร์เฟส การพ้องรูป นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงแนวคิดขั้นสูงของภาษาโปรแกรม เช่น การทำโอเวอร์โหลดดิง การโปรแกรมแบบเจเนริก การใช้คอลเลคชัน และการจัดการข้อผิดพลาด เป็นต้น
BK_581201_10ชื่อหนังสือ : การบริหารต้นทุน
ชื่อผู้แต่ง : วรรณี เตโชโยธิน
Call Number : 658.1552 ว271ก 2558 รายละเอียด : หนังสือ “การบริหารต้นทุน” เล่มนี้มุ่งเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลต้นทุน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ ทั้งในเรื่องการวิเคราะห์และการประมาณการต้นทุน การจัดทำงบประมาณเพื่อการวางแผน การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและกำไร การกำหนดราคาสินค้า งบประมาณลงทุน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดราคาโอน รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหาร นิสิตและนักศึกษา ที่ต้องการเข้าใจข้อมูลบัญชี
BK_581201_11ชื่อหนังสือ : สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว หน่วยที่ 1-5
ชื่อผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยสุโทัยธรรมาธิราช
Call Number : 306.8 มส747ส 2557 ล1  รายละเอียด : หนังสือ “สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว”เป็นเอกสารการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการวิจัยและกระบวนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และแบบผสมด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ตลอดจนการประยุกต์สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว และสำหรับเล่มที่กำลังนำเสนอในขณะนี้เป็นเล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-5 ซึ่งยังมีเล่มที่2 หน่วยที่6-10, เล่มที่3 หน่วยที่11-15 และเนื้อหาในแต่ละตอนเกี่ยวข้องกับการตอบคำถามในกิจกรรมท้ายเรื่องด้วย
BK_581201_12ชื่อหนังสือ : หลักการจัดการ
ชื่อผู้แต่ง : อนิวัช แก้วจำนงค์
Call Number : 658 อ179ห 2557 รายละเอียด : หนังสือ “หลักการจัดการ” เป็นตำราอีกเล่มหนึ่งมีเนื้อหาที่ความเหมาะสมและมีความชัดเจนถือได้ว่าเป็นศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการ ในการนำพาองค์การไปสู่ความเจริญก้าวหน้า และดำรงอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรง เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย หลักทั่วไปเกี่ยวกับองค์การ หลักทั่วไปในการจัดการ แนวคิดและทฤษฏีการบริหาร การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนำ การควบคุม และจริยธรรม เมื่อได้ศึกษาแล้วจะสามารถทำให้เรื่องยากๆ ในการบริหารกลายเป็นเรื่องง่ายได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติได้จริง ทั้งในภาครัฐและเอกชน

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center