แนะนำหนังสือ 16 ธันวาคม 2559

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือ :–         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชื่อผู้แต่ง :–           สายไหม จบกลศึก…[และคนอื่น ๆ], คณะทำงาน      
Call Number :
–   อ 923.1593 พ343 2559  รายละเอียด :–   หนังสือ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ตลอดการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งมีหลาก หลายภาพที่หาชมได้ยาก และได้มีการรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นกตัญญุตาบูชาถวายราชสักการะ และเผยแพร่พระเกียรติคุณอันล้ำเลิศให้ขจรขจายแผ่ไพศาลไปทั่วโลก
ชื่อหนังสือ :–          99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์
ชื่อผู้แต่ง :–            กระทรวงวัฒนธรรม
Call Number :–     895.915 ก831 2559 รายละเอียด :–   หนังสือ 99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหา เกี่ยวพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานใน  โอกาสต่างๆ โดยได้แบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ อาทิ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ฯ, รักษาวัฒนธรรมประเพณี, รู้จักดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง, คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ เป็นต้น    รวมถึง     เชิญพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ รวมทั้งให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้   น้อมนำพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส      ที่พระราชทานไว้ในวาระต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงสิริราชสมบัติ ซึ่งจะเป็นเข็มทิศนำทางให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติตน และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขสถาพรอย่างยั่งยืนให้แก่ ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติอย่าง   มั่นคงสืบไป
ชื่อหนังสือ :–         The guitar mag : ฉบับพิเศษ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพ่อหลวง
ชื่อผู้แต่ง :–            กรด มัติโก, บรรณาธิการ
Call Number :–    อ 070.175 ด914 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “The guitar mag : ฉบับพิเศษ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพ่อหลวง” เล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับความสนพระราชหฤทัยด้านดนตรี ซึ่งพระอัจฉริยภาพทางด้าน     ดนตรีของพระองค์จะทรงได้ทั้งแนว  Glues และ Jazz และรวมไปถึงบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รับรู้ถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระองค์ และเมื่อได้อ่านเนื้อหาแล้ว จะรู้ได้ว่าพระองค์ทรงมีความสุขเพียงใดเมื่อได้ทรงดนตรี นอกจากนี้ภายในเล่มยังได้รวบรวมคอร์ดกีต้าร์บทเพลงพระราชนิพนธ์ทุกเพลงไว้ด้วย
ชื่อหนังสือ :–         น้อมรำลึกพ่อของแผ่นดิน
ชื่อผู้แต่ง :–           พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
Call Number :– อ 923.1593 พ456น 2559 รายละเอียด :– เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทยมากว่า 70 ปี ภายในหนังสือ “น้อมรำลึกพ่อของแผ่นดิน” เล่มนี้จึงได้มีการรวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจบางส่วน ที่พระองค์    เสด็จเยี่ยมเยียนพสกนิกรมาเผยแพร่พร้อมภาพประกอบ เพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน และร่วมแสดง  ความอาลัยที่พระเสด็จสู่สวรรคาลัย ธ จะสถิตในดวงใจไทย นิรันดร์
ชื่อหนังสือ :–           ศิลปวัฒนธรรม : ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน 2559
ชื่อผู้แต่ง :–             สุพจน์ แจ้งเร็ว, บรรณาธิการ
Call Number :–   070.175 ศ525 2559  รายละเอียด :– หนังสือ ศิลปวัฒนธรรม : ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน 2559” เล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลเนื้อหาจากผู้เขียนหลายๆท่านที่มีชื่อเสียง โดยรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น เรื่องพอเพียงก็เพียงพอ,  การสืบราชสมบัติในราชสกุลมหิดล ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, ธรรมเนียมการสรงน้ำพระ บรมศพ สุกำศพ และการไว้ทุกข์ในงานพระบรมศพ, ตำนานพระโกศทองใหญ่ 3 รัชกาล, พระชฎาห้ายอดในพระบรมโกศ, พิธีกงเต็กหลวง พิธีกรรมประวัติศาสตร์แห่งความจงรักภักดีของพุทธบริษัทชาวไทยเชื้อสายจีนภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร และคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงในรัชกาลที่ 9 เป็นต้น
ชื่อหนังสือ :–             a day : ปีที่ 17 ฉบับ 195 พฤศจิกายน 2559
ชื่อผู้แต่ง :–               ทรงกลด บางยี่ขัน, บรรณาธิการ
Call Number :–    อ 070.175 อ463 2559 รายละเอียด :“a day : ปีที่ 17 ฉบับ 195 พฤศจิกายน 2559” เล่มนี้ จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื้อหาภายในเล่มจะพิเศษ    ในทุกๆ หน้า โดยมีการรวบรวมเรื่องราวพิเศษ ที่มีทั้งพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่สวยงาม ซึ่งเป็นผลงานของศิลปินชั้นนำระดับประเทศ  นอกจากนี้ ยังมีภาพ ส.ค.ส. พระราชทาน ที่พระองค์ทรงออกแบบและทรงประดิษฐ์ขึ้น รวมทั้งสิ้น 29 ฉบับตั้งแต่ พ.ศ. 2530-2559, เรื่องราวและภาพของพระองค์บนปกนิตยสาร, พระบรมรูปปั้น, ธนบัตรที่ระลึก ที่จัดพิมพ์โดยธนาคารแห่งประเทศไทย   เพื่อเฉลิมฉลอง   ในโอกาสต่างๆ, ตราไปรษณียากร 10 ชุด ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ, เป็นต้น
ชื่อหนังสือ :–       King of Kings : Bhumibol the great : ที่ระลึก ภาพชุดประวัติศาสตร์เสด็จสวรรคต 13 ตุลาคม 2559
ชื่อผู้แต่ง :–            
Call Number :– อ 923.1593 ค439 2559 รายละเอียด :–    King of Kings : Bhumibol the great : ที่ระลึก ภาพชุดประวัติศาสตร์เสด็จสวรรคต 13 ตุลาคม 2559เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ประมวลภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่คนไทยจะไม่มีวันลืมเลือน พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ ที่ระลึกภาพชุดประวัติศาสตร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร      มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต 13 ตุลาคม 2559 นอกจากนี้ภายในเล่ม ยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ภาพถ่ายขณะทรงงาน ตลอดไปจนถึงภาพขณะเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศไทย แต่ละภาพล้วนทรงคุณค่าและความประทับใจทั้งสิ้น
ชื่อหนังสือ :–           ราชา เหนือ ราชัน
ชื่อผู้แต่ง :–                 
Call Number :–     อ 923.1593 ร433 2559
 รายละเอียด :– หนังสือ “ราชา เหนือ ราชัน” เล่มนี้เป็นหนังสือประมวลภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร   มหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานพระราชพิธีต่างๆ รวมถึงภาพและเนื้อหาของรางวัลสดุดี เทิดพระเกียรติ ที่ระดับนานาชาติ  องค์กรระหว่างประเทศ ทูนเกล้าถวาย และในตอนท้ายมีคำไว้อาลัยจากผู้นำประเทศทั่วโลก รวมไปถึงผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติจากทวีปต่างๆ
ชื่อหนังสือ :–         น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย : ธ สถิตในดวงใจ นิรันดร์
ชื่อผู้แต่ง :–           อดุลย์ ณ ระนอง, บรรณาธิการ
Call Number :-     อ 923.1593 น361 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย : ธ สถิตในดวงใจ นิรันดร์” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ได้รวมรวม พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยละเอียด พร้อมกับพระราชกรณียกิจ, พระบรมราโชวาท, เรื่องเรื่องเล่าจากในวัง, พาไปชมวังสวนจิตรลดา, วังไกลกังวล และ บ้านไร่ของในหลวง (โครงการช่างหัวมัน) หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาที่อ่านง่าย พร้อมกับภาพประกอบตลอดทั้งเล่ม
ชื่อหนังสือ :–          พ่อหลวงของเรา
ชื่อผู้แต่ง :–            สำนักพิมพ์นานาสาส์น 
Call Number :   อ 923.1593 พ483 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “พ่อหลวงของเรา” เล่มนี้เป็นหนังสือประมวลภาพประวัติศาสตร์ พระราชประวัติ ทรงพระราชสมภพ ทรงครองราชย์ พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส, ทรงพระผนวช พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี, พระอัจฉริยภาพ พระอารมณ์ขันของพระองค์ รวมถึงแถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทร    มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต”
ชื่อหนังสือ :-     ปางเสด็จฯ ธ สู่ด้าว แดนสวรรค์ : พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยนิรันดร์กาล
ชื่อผู้แต่ง :–          กองบรรณาธิการ มติชนรายวัน
Call Number :– อ 923.1593 ป542 2559  รายละเอียด :–  หนังสือ “ปางเสด็จฯ สู่ด้าว แดนสวรรค์ : พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยนิรันดร์กาล”  เล่มนี้ เป็นหนังสือรวบรวมพระราชประวัติ, ราชาภิเษกสมรส,  เถลิงถวัลยราชสมบัติและพระราชกรณียกิจ, พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี, ลำดับพระอาการประชวรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2559 ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย 13 ตุลาคม 2559, และการสืบราชสันตติวงศ์
ชื่อหนังสือ :–        ธ สถิตในดวงใจราษฎร์
ชื่อผู้แต่ง :–          อติยา อัชชกุลวิสุทธิ์, บรรณาธิการ
Call Number :– 923.1593 ธ111 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “ธ สถิตในดวงใจราษฎร์” เป็นหนังสือที่นำเสนอในรูปแบบพิเศษ 2 ภาษา คือมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่แปลความหมายควบคู่กันไปตลอดทั้งเล่ม ภายในตัวเล่มมีประมวลภาพแห่งความทรงจำ    พระเจ้าอยู่หัวของปวงชน เพื่อร่วมแสดงความอาลัยแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ผู้ทรงมี พระคุณสูงสุดต่อพสกนิกรชาวไทย และเพื่อให้ผู้อ่านได้เก็บรักษาความทรงจำอันงดงามเกี่ยวกับพระองค์ท่าน

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center