แนะนำหนังสือ 1 พฤศจิกายน 2559

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
bk_1_011159ชื่อหนังสือ :–          ของสวยของดีครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง
ชื่อผู้แต่ง :–            ธงทอง จันทรางศุ        
Call Number :
–  อ 738 ธ129ข 2553  รายละเอียด :–   หนังสือ “ของสวยของดีครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง” เล่มนี้เป็นการรวบรวมจากบทความที่เขียนเป็นตอนๆ และได้รับรางวัลชมเชยประเภทสารคดีในการประกวดหนังสือของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ.2531 และในการจัดพิมพ์ใหม่ครั้งนี้ ผู้อ่านจะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโบราณวัตถุ ของใช้ส่วนพระองค์ รวมตลอดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ที่ทรงครองแผ่นดิน นานถึง 42 ปี เป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองมีความสงบสุข มี “ของสวยของดี” เกิดขึ้นในรัชกาลนั้นเป็นจำนวนมาก หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านได้จินตนาการย้อนยุคกลับไปพบรายละเอียดและบรรยากาศของยุคสมัยเมื่อครั้งคุณปู่คุณย่าได้อย่างงดงาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสะสมเครื่องลายคราม ตลับงา เครื่องเบญจรงค์ เครื่องกระเบื้อง เครื่องแก้ว และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมภาพประกอบที่งดงามและหาชมได้ยาก
bk_2_011159ชื่อหนังสือ :–           แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพนาโน
ชื่อผู้แต่ง :–            
Call Number :–     363.19 น928 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพนาโน” เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาข้อมูลและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขออนุญาตได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ร่วมกับกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์เฉพาะของแต่ละสำนัก แต่ละกองผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติประกอบด้วยสาระสำคัญๆ 4 บท ด้วยกัน ได้แก่1.การนำวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2.ความปลอดภัยของวัสดุนาโน และผลิตภัณฑ์สุขภาพนาโน 3. การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพนานโนในต่างประเทศ และ 4.แนวทางการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพนาโนในประเทศไทย
bk_3_011159ชื่อหนังสือ :–        แก่นทฤษฎีดนตรีสากล
ชื่อผู้แต่ง :–          ณัชชา พันธุ์เจริญ
Call Number :–   781 ณ259ก 2557 รายละเอียด :– หนังสือ “แก่นทฤษฎีดนตรีสากล” เล่มนี้เป็นฉบับย่อของตำรา ทฤษฎีดนตรี โดยตัดแบบฝึกหัดออกทั้งหมดและคงไว้เฉพาะเนื้อหากับตัวอย่างที่เป็นแก่นของทฤษฎีดนตรีสากลเท่านั้น เพื่อให้เป็นหนังสือขนาดกะทัดรัดที่พกพาได้ มีเนื้อหาเหมาะกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนดนตรีเป็นวิชาเอกในมหาวิทยาลัย และอาจใช้ประโยชน์เพื่อการทบทวนหรือเพื่ออ่านเตือนความจำ โดยเฉพาะในเรื่องกฎเกณฑ์ที่สำคัญด้านทฤษฎีดนตรีสากล
bk_4_011159ชื่อหนังสือ :–        การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC Blueprint) และการประเมินบทบาทของประเทศมหาอำนาจในเอเชีย : รายงานการวิจัย
ชื่อผู้แต่ง :–              สุรชัย ศิริไกร
Call Number :–       341.2473 ก514 2559 รายละเอียด :– หนังสือเล่มนี้เป็นผลมาจากการวิจัย ซึ่งมีประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้าง ซึ่งรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน และต่อประชาชนทั่วไป เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย พัฒนาการของสถานการณ์ความมั่นคงในอาเซียน: การก่อตั้งอาเซียนและพัฒนาการของอาเซียน, วิเคราะห์ปัญหาและความท้าทายในแผนปฏิบัติการของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน, ยุทธศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาต่ออาเซียน, ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับสหรัฐอเมริกาและจีน นโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของอินเดีย บทบาทของญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกและอาเซียน เวียดนามกับความมั่นคง: ประเทศมหาอำนาจและความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ และสุดท้ายเป็นบทสรุปและยุทธศาสตร์ของประเทศไทย
bk_5_011159ชื่อหนังสือ :–          ศาลเจ้าศรัทธาสถานแห่งบางกอก
ชื่อผู้แต่ง :–             
Call Number :–   อ 726.1951 ศ364 2559  รายละเอียด :– กรุงเทพมหานครมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางแห่งการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จนนำไปสู่ความ “ศิวิไลซ์” ทางสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก ในการวางแผนและจัดทำผังเมืองทุกระดับเพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่ภายใต้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ปรับปรุง พัฒนากรุงเทพฯให้เป็นเมืองที่ดำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางประวัติศาสตร์ จึงได้มีการจัดทำหนังสือ “ศาลเจ้าศรัทธาสถานแห่งบางกอก” ซึ่งเป็นหนังสือสองภาษา ไทย-อังกฤษ โดยรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาลเจ้า ซึ่งมีคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันโดดเด่นโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบศาลเจ้า เพื่อ เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเมือง ตลอดจนพัฒนาชุมชนโดยรอบศาลเจ้าให้มีความแข็งแรง และเพื่อความสง่างามของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
bk_6_011159ชื่อหนังสือ :–         คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ชื่อผู้แต่ง :–             
Call Number :–      382.095930597 ค695 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” เล่มนี้ดำเนินการจัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ ร่วมกับสำนักพัฒนา ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยสาระน่ารู้เกี่ยวกับโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมถึงสิ่งที่ควรรู้ในด้านต่างๆ ทั้งการจัดตั้งธุรกิจ ต้นทุนการทำธุรกิจ การเลือกที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ได้รวบรวมมาจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้ได้เนื้อหา ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจดำเนินธุรกิจในตลาดของประเทศเวียดนามได้ และถือเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดแผนกลยุทธ์ธุรกิจในองค์กรด้วยมุมมองที่มีต่อตลาดอาเซียนอย่างครอบคลุม และทัน ต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่จะเป็นไปในระยะข้างหน้า
bk_7_011159ชื่อหนังสือ :–        รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558
ชื่อผู้แต่ง :–            
Call Number :– อ 926.593 ร399 2558 รายละเอียด :-หนังสือ “รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมเนื้อหาและรายละเอียดพร้อมทั้งผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้ง “รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และ นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2558” ซึ่งรางวัลดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้โครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ใช้ “เรื่อใบซุปเปอร์มด” ซึ่งเป็นผลงานของพระองค์ท่านที่แสดงถึง การพัฒนาการให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานที่เป็นเลิศ เป็นแบบฉบับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างครบวงจร และในตอนท้ายเล่มมีการรวบรวมรายนามนักเทคโนโลยีดีเด่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึง พ.ศ. 2558 เอาไว้ด้วย
bk_8_011159ชื่อหนังสือ :–              ความตระหนักรู้เรื่องเพศ : ความรู้เรื่องเพศและแนวทางป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ชื่อผู้แต่ง :–                 ทิพย์สิริ กาญจนวาสี 
Call Number :–     613.9071 ท471ค 2557
 รายละเอียด :– หนังสือ “ความตระหนักรู้เรื่องเพศ:ความรู้เรื่องเพศและแนวทางป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ” เล่มนี้มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สอนเพศศึกษา นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาในหนังสือประกอบไปด้วยสรีระของเพศชายและเพศหญิง ฮอร์โมนเพศ การกำเนิดของไข่และอสุจิ การเลือกคู่ครอง การปรับตัว ในชีวิตสมรส การครองตัวเป็นโสดอย่างมีความสุข การตั้งครรภ์และการคลอด การวางแผนครอบครัวประเภทต่างๆ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ทักษะชีวิตเกี่ยวกับการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ความเบี่ยงเบนทางเพศ ความตระหนักรู้ในพฤติกรรมทางเพศโดยใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เรื่องที่น่ารู้สำหรับเพศชายเพศหญิงวัยทองกับ สุขภาพทางเพศ ศิลปะในการถ่ายทอดความรู้เรื่องเพศรวมทั้งกฎหมายเรื่องเพศและกฎหมายครอบครัว
bk_9_011159ชื่อหนังสือ :–         การบริหารงานภาพยนตร์
ชื่อผู้แต่ง :–            
Call Number :-   791.43 มส747ก 2558 ล3  รายละเอียด :– หนังสือ “การบริหารงานภาพยนตร์” เล่มนี้มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 15 หน่วย โดยมีการจัดพิมพ์แบ่งเป็น 3 เล่ม โดยเล่มแรกประกอบด้วยหน่วยที่ 1-5 เล่มที่สองประกอบด้วยหน่วยที่ 6-10 และเล่มที่สามประกอบด้วยหน่วยที่ 11-15 และในหน่วยที่ 11-15ที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย การบริหารงานโรงภาพยนตร์ การพัฒนาโครงการสร้างภาพยนตร์นอกกระแส การบริหารงานภาพยนตร์นอกกระแส การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาพยนตร์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
bk_10_011159ชื่อหนังสือ :–           กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
ชื่อผู้แต่ง :–             สำเนียง อภิสันติยาคม
Call Number :     547.2 ส693ก 2559  รายละเอียด :-หนังสือ “กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น” เล่มนี้มีเนื้อหาครบถ้วนและครอบคลุมพื้นฐานทั้งหมดที่ต้องเรียนรู้ มีตัวอย่างประกอบมากมายพร้อมคำอธิบายที่ละเอียด เข้าใจง่าย สามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจ อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ของการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ ทั้งในเรื่องของปัจจัยสำคัญของการเกิดปฏิกิริยาเคมี การแตกพันธะในปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ อินเตอร์มีเดียตประเภทต่างๆ สภาวะแทรนซิชัน แผนภาพของพลังงานในการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมีแบบขั้นตอนเดียว และสองขั้นตอน ขั้นกำหนดอัตรา ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา ตัวเข้าทำปฏิกิริยา กลไกและสัญลักษณ์ที่ใช้ในสมการปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ การจำแนกและกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเปรียบเทียบให้ผู้อ่านได้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้ง
bk_11_011159ชื่อหนังสือ :-        รู้จักโรค รู้จักยา รู้จักป้องกัน
ชื่อผู้แต่ง :–          สมนึก (เฉง) นิลบุหงา
Call Number :–  615.5 ส253ห 2558  รายละเอียด :– หนังสือ “หมอในบ้าน : รู้จักโรค รู้จักยา รู้จักป้องกัน” เล่มนี้เป็นหนังสือที่สรุปประเด็นปัญหาของโรคที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน อธิบายถึงสาเหตุ พยาธิสภาพการรักษา เเละการป้องกัน เนื้อหาเข้าใจง่าย เเละนำไปปฏิบัติได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านดูเเลสุขภาพเบื้องต้น หากต้องการทราบเเละรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพบเเพทย์ หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงเป็นระบบ เช่น ยาที่ใช้บ่อย การช่วยชีวิตเบื้องต้น โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคประสาท โรคของตา โรคของหู โรคทางเดินทางหายใจ เเละโรคอื่นๆ การซื้อยารับประทานเองก็อาจเป็นอันตรายได้ ทั้งในเรื่องของการเเพ้ยา เเละผลข้างเคียงต่ออวัยวะอื่น ดังนั้น หากมีการเจ็บป่วย ควรไปพบเเพทย์ได้ก็ยิ่งดี
bk_12_011159ชื่อหนังสือ :–         กฎหมายแรงงาน 2559
ชื่อผู้แต่ง :–           
Call Number :–  344.01 ก117 2559 รายละเอียด :– ปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลายกันมากขึ้น ทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ เช่นกระทรวงแรงงาน พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นักธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนบุคคลทั่วไป และยังเป็นคู่มือการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ นิสิตนักศึกษา หนังสือ “กฎหมายแรงงาน 2559” เล่มนี้จึงมีเนื้อหาที่สำคัญๆ ทั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541, พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554, พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537, พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533, พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530, และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เป็นต้น

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center