แนะนำหนังสือ 1 พฤษภาคม 2559

 

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2559
BK_1_010559ชื่อหนังสือ :–      บวรธรรมบพิตร : ประมวลพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ชื่อผู้แต่ง :–          
Call Number :
– อ 294.363 บ236 2558 รายละเอียด :–   หนังสือ “บวรธรรมบพิตร ฉบับประมวลพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”  พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประกาศพระเกียรติคุณให้เป็นที่ปรากฏแพร่หลาย เทิดทูนพระเมตตาธรรม ให้ประทับไว้ในจิตใจของปวงชน แสดงพระปฏิปทา และพระจริยวัตรอันงดงามให้เป็นแบบอย่างอันดีแก่อนุชนผู้มาภายหลัง และเพื่อเป็นเครื่องบำรุงศรัทธาและเสริมสร้างปสาทะในบวรพุทธศาสนาของสาธุชนทั่วไป หนังสือฉบับนี้ จึงเป็นเสมือนพระอนุสสรณียวัตถุในเจ้าพระคุณสมเด็จฯ พระองค์นั้นตลอดไป
BK_2_010559ชื่อหนังสือ :–       ธุรกิจนำเที่ยว
ชื่อผู้แต่ง :–         บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
Call Number :–  338.4791 บ563ธ 2558 รายละเอียด :“ธุรกิจนำเที่ยว” เป็นธุรกิจท่องเที่ยวอีกแขนงหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเปนอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเริ่มตั้งแต่การวางแผนเลือกแหล่งท่องเที่ยว การจัดยานพาหนะ การสำรองที่พัก การจัดการอาหาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้นักท่องเที่ยวสะดวกสบายยิ่งขึ้น เป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกทาง และสามารถนำไปสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันธุรกิจนำเที่ยวมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการแข่งขันค่อนข้างสูง จึงมีพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของธุรกิจทางด้านนี้
BK_3_010559ชื่อหนังสือ :–     การวิเคราะห์การถดถอย
ชื่อผู้แต่ง :–       จิราวัลย์ จิตรถเวช
Call Number :– 519.536 จ541ก 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “การวิเคราะห์การถดถอย” เล่มนี้ให้ความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ถดถอยแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้งาน โดยในเล่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ การตรวจสอบความหมาะสมของตัวแบบ การวิเคราะห์การถดถอยที่มี  ตัวแปลอิสระเป็นตัวแปรคุณภาพ การเลือกสมการถดถอยที่เหมาะสม การวิเคราะห์การถดถอยในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีพหุสัมพันธ์เชิงเส้น      การวิเคราะห์การถดถอยที่มีภาวะความแปรปรวนวิวิธพันธุ์ของความคลาดเคลื่อนเชิงสุ่ม รูปแบบฟังก์ชันของตัวแบบการถดถอย และการถดถอยลอจิสติก เป็นต้น
BK_4_010559ชื่อหนังสือ :–        ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ชื่อผู้แต่ง :–          พลพธู ปิยวรรณ
Call Number :– 657.0285 พ441ร 2557 รายละเอียด :– หนังสือ “ระบบสารสนเทศทางการบัญชี” เล่มนี้มีเนื้อหาละเอียดและสมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่ง ภายในเล่มให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีในยุคใหม่อย่างละเอียด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ  คือ  ส่วนที่ 1 ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ และบทบาทของศาสตร์ทั้งสองกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี ส่วนที่ 2 กล่าวถึงโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆที่เกี่ยวกับงานสารสนเทศทางการบัญชี การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปให้เหมาะสมกับงานและตัวอย่างหน้าจอเมนู และหน้าจอรอรับข้อมูลต่างๆ ส่วนที่ 3 ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานในวงจรต่างๆของการบัญชีการเงินในระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้แก่ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรรายได้ วงจรการแปรสภาพ และวงจรการบริหาร นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดเพื่อเสริมความเข้าใจไว้ตอนท้ายเล่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาสาขาการบัญชี ทั้งระดับปริญญาตรีและโท รวมถึงผู้ที่สนใจด้านระบบสารสนเทศกับการบัญชีทุกระดับ
BK_5_010559ชื่อหนังสือ :–       Clinical practice in gastroenterology
ชื่อผู้แต่ง :–         
Call Number :–  616.33 ค174 2557 รายละเอียด :– หนังสือ Clinical practice in gastroenterology” เล่มนี้ภายในเล่มให้ความรู้ในเรื่องของ การประมวลความรู้ใหม่ๆ ในโรคของระบบทางเดินอาหารและโรคตับ ที่มีความทันสมัยและง่ายต่อการทำความเข้าใจ เหมาะสำหรับแพทย์ในทุกระดับ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยได้มีการพยายามปรับปรุงให้ทันสมัย     และเหมาะสมกับประเทศไทยอีกด้วย
BK_6_010559ชื่อหนังสือ :–       พื้นฐานการจำลองสถานการณ์เชิงสุ่ม เพื่อการประยุกต์ใช้กับปัญหาจริง
ชื่อผู้แต่ง :–         จุฑา พิชิตลำเค็ญ
Call Number :– 511.8 จ621พ 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “พื้นฐานการจำลองสถานการณ์เชิงสุ่ม เพื่อการประยุกต์ใช้กับปัญหาจริง” เล่มนี้กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวแบบการจำลองสถานการณ์เชิงสุ่ม ซึ่งตัวแปรนำเข้าที่ไม่แน่นอน ส่งผลให้เอาต์พุตที่คำนวณได้ไม่แน่นอน การตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคตนั้น มีความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอน เช่น การวางแผนการเงินที่มีความไม่แน่นอนด้านค่าใช้จ่ายและรายได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังครอบคลุมหัวข้อหลักๆ ของการพัฒนาตัวแบบจำลองสถานการณ์ เช่น การวิเคราะห์ผลที่ได้จากแบบจำลอง เป็นต้น
BK_7_010559ชื่อหนังสือ :–         ชลศาสตร์การไหลในทางน้ำเปิดขั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง :–           เสรี จันทรโยธา
Call Number :– 627.042 ส928ช 2556 รายละเอียด :– หนังสือ“ชลศาสตร์การไหลในทางน้ำเปิดขั้นสูง” เล่มนี้ เป็นเล่มต่อจากหนังสือ ชลศาสตร์การไหลในทางน้ำเปิดขั้นพื้นฐาน จึงเหมาะกับการเรียนการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ในระดับปริญญาตรีขั้นสูง และนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนในวิชาชลศาสตร์ ทางน้ำเปิด ในหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการเผยแพร่หนังสือภาษาไทยของศาสตร์ทางด้านนี้ที่มีอยู่อย่างจำกัดในประเทศ สอดแทรกเนื้อหาให้สอดคล้องกับปัญหาในประเทศและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาในประเทศ และคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านนี้ด้วย
BK_8_010559ชื่อหนังสือ :–       คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
ชื่อผู้แต่ง :–         โอเลียรี, ทิโมที เจ.  
Call Number :–  004 อ986ค 2558
 รายละเอียด :– หนังสือ “คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่” เล่มนี้เป็นการปรับปรุงครั้งล่าสุด โดยแปลและเรียบเรียงจากหนังสือ Computing Essentials 2015 เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์ สำหรับประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานบังคับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา อนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย ปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ทั้งเล่ม แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ และภาพประกอบสวยงาม ข้อมูลทันสมัย และเป็นปัจจุบันมากที่สุด พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบททั้งปรนัยและอัตนัยเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
BK_9_010559ชื่อหนังสือ :–       อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ชื่อผู้แต่ง :–         บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
Call Number :-  338.4791 บ563อ 2556 รายละเอียด :– อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีวันตายในประเทศไทย พร้อมทั้งยังสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทำให้เศรษฐกิจในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศดีขึ้น เนื้อหาภายในเล่มจะให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีหลักวิชาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี
BK_10_010559ชื่อหนังสือ :–       องค์การและการจัดการ
ชื่อผู้แต่ง :–         สมคิด บางโม
Call Number :  658.402 ส234อ 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “องค์การและการจัดการ” เล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีองค์การโครงสร้างขององค์การธุรกิจ และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงองค์การ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับหลักในการจัดการที่ผู้บริหารควรทราบ เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการงานบุคคล การอำนวยการ การควบคุมงาน การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การบริหาร ความขัดแย้ง อีกทั้งยังนำเสนอแนวคิดใหม่ๆด้านการจัดการ อาทิ คิวซีซี ไคเซ็น รีเอนจิเนียริง การบริหารเวลา ตัวชี้วัด (เคพีไอ) บาลานซด์สกอร์คาร์ด เบนช์มาร์กกิง ซิกซ์ซิกมา ระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ วัฒนธรรมเน้นผลงาน และผู้นำแบบ 4E ของแจ็ก เวลช์ การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ องค์กรอัจฉริยะ การประเมินผลแบบ 360 องศา รางวัลคุณภาพแห่งชาติ พร้อมทั้งเพิ่มเติมความรู้เรื่องการจัดการระหว่างประเทศ เพื่อให้ตำรา องค์การและการจัดการเล่มนี้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมมีแบบฝึกหัดท้ายบทเสริม    ความเข้าใจด้วย
BK_11_010559ชื่อหนังสือ :-       การจัดการที่พักตากอากาศ
ชื่อผู้แต่ง :–         อริสรา เสยานนท์
Call Number :– 647.94068 อ398ก 2558  รายละเอียด :– หนังสือ “การจัดการที่พักตากอากาศ” เล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจ ภายในเล่มมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ การจัดการที่พักตากอากาศ มีการศึกษาความหมาย ประเภท หลักการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า กลยุทธ์ทางการตลาด ผลกระทบจากการพัฒนาที่พักตากอากาศ       ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น

BK_12_010559ชื่อหนังสือ :–         Tony Northrup’s DSLR book : how to create stunning digital photography
ชื่อผู้แต่ง :–           Northrup, Tony
Call Number :– 770 N877T 2014 รายละเอียด :– หนังสือ Tony Northrup’s DSLR book : how to create stunning digital photography” เล่มนี้ให้ความรู้ทั้งในเรื่องศาสตร์และศิลป์ในการสร้างภาพและถ่ายภาพที่สวยงาม เรียนรู้วิธีการที่ความเร็วชัตเตอร์รูรับแสง, ISO, และผลกระทบแฟลช นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการเขียนภาพ เข้าใจคุณภาพของแสงธรรมชาติและแสงเทียม ภายในยังเล่มมีตัวอย่างมากกว่า 350 ภาพ ที่แสดงผลลัพธ์ของทั้งสองเทคนิคทั้งที่ดีและไม่ดี และสามารถเรียนรู้พร้อมปฏิบัติตามตัวอย่างในตอนท้ายของทุกบท และรวมกว่า 9 ชั่วโมง ในการฝึกอบรมวิดีโอออนไลน์ที่แตกต่างจากหนังสือ ซึ่งผู้อ่านสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center