แนะนำหนังสือ 1 พฤษภาคม 2560

แนะนำหนังสือ ใหม่ ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ชื่อหนังสือ :–         เครื่องโขน

ชื่อผู้แต่ง :–           พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, คณะทำงาน
Call Number :
–   อ 792.5 ค753 2559  รายละเอียด :–   แนะนำหนังสือ “เครื่องโขน” เล่มนี้ได้รวบรวมรูปภาพจากนิทรรศการเครื่องโขน ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อศิลปวัฒนธรรมของชาติ จึงได้นำเสนอนิทรรศการ “เครื่องโขน” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจสำคัญ ที่ได้ทรงอนุรักษ์มหรสพโบราณอันมีประวัติมายาวนาน ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันงดงามไว้ให้คงอยู่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

ชื่อหนังสือ :–         การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ชื่อผู้แต่ง :–           สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
Call Number :–   179.9 ก522 2559 รายละเอียด :– แนะนำหนังสือ “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล” เล่มนี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาล การขจัดการทุจริต และการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เพื่อลดปัญหา เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และการประพฤติมิชอบซึ่งขัดต่อหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ยังช่วยส่งเสริมการนำหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลไปเสริมการเรียนรู้ให้กับองค์กร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชุมชนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตลอดจนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ชื่อหนังสือ :–         นครคนนอก
ชื่อผู้แต่ง :–           พลัง เพียงพิรุฬห์
Call Number :–    พ 895.911 พ453น 2560 รายละเอียด :– หนังสือ “นครคนนอก” เล่มนี้เป็นหนังสือรวมบทกวี ซึ่งมีเนื้อหาที่กล่าวถึงภาพเมือง ที่มีการปะทะสังสรรค์ระหว่างผู้คนกับกระแสคลื่นโซเชียล ให้ภาพการเปลี่ยนถ่ายจากวัฒนธรรมเก่าไปสู่วัฒนธรรมใหม่อย่างฉับพลัน  รวมทั้งความไม่เป็นธรรมทางการเมืองบางประการ และในทางกลับกันยังคงมีชีวิตของคนบางกลุ่มที่ยังดำเนินวิถีชีวิตอย่างเป็นสุขโดยไม่เกี่ยวข้องกับโซเชียลเน็ตเวิร์ก  ซึ่งผู้เขียนได้เลือกถ่ายทอดออกมาเป็นบทกวีหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ บทกวี นครคนนอก  ยังเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้อ่านได้ ย้อนทบทวนตัวเองว่าได้ไหลไปตามกระแสนั้น จนทำให้เราเป็น คนนอกนครไปด้วยหรือไม่
ชื่อหนังสือ :–          7 เดือนบรรลุธรรม : ฉบับปรับปรุง
ชื่อผู้แต่ง :–            ดังตฤณ
Call Number :–   พ 294.3444 ด319จ 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “7 เดือนบรรลุธรรม : ฉบับปรับปรุง”  เล่มนี้มีเพิ่มรูปภาพใหม่และปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน โดยผู้เขียนได้คัดเอามาจากประสบการณ์ภาวนาจริง ทั้งของตัวผู้เขียนเองและทั้งของนักปฏิบัติธรรม รวมถึง ของครูบาอาจารย์ตั้งแต่อดีตก่อนพุทธปรินิพพานจนถึงปัจจุบันมาผูกรวมลงในตัวละครเอกตัวเดียวโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้อ่านได้หันมาสนใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสและเห็นว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นความจริงได้อย่างไร
ชื่อหนังสือ :–         ไปรษณียบัตรจดหมายเหตุ
ชื่อผู้แต่ง :–           กรพินธุ์ ทวีตา, บรรณาธิการ
Call Number :–   อ 895.916 ป297 2558  รายละเอียด :– ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยการเขียนจดหมายตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษ ทรงใช้การสื่อสารทางไปรษณีย์ในการติดต่อกับประมุขและบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศ หนังสือ  “ไปรษณียบัตรจดหมายเหตุ” เล่มนี้ จึงเป็นไปรษณียบัตรส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมารโดยทรงได้รับจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 และพระบรมวงศานุวงศ์อื่น ๆ หลายพระองค์ ได้ส่งมาถวายในวาระต่าง ๆ กัน
ชื่อหนังสือ :–         การบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษาการก่อสร้าง
ชื่อผู้แต่ง :–           ชำนาญ พิเชษฐพันธ์
Call Number :–    692.8 ช533ก 2559 รายละเอียด :–   หนังสือ “การบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษาการก่อสร้าง” เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักในการบริหารสัญญา ซึ่งเริ่มตั้งแต่การจัดทำสัญญาแต่ละส่วนอย่างรอบคอบและรวดเร็ว  การบริหารเงื่อนไขของสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผู้ว่าจ้างพึงพอใจและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอบเขตของงานทั่วไป หน้าที่ระหว่างคู่สัญญา การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของงาน ข้อพิพาท  พร้อมด้วยตัวอย่างแบบมาตรฐานสัญญาจ้าง เป็นต้น หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงก่อสร้าง
ชื่อหนังสือ :–         แนวทางการพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่ง :–           คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ศาลปกครอง
Call Number :– 342.0664 น927 2557 รายละเอียด :– หนังสือ “แนวทางการพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ตุลาการในแผนกคดีสิ่งแวดล้อม และพนักงานคดีปกครอง ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกระบวนการพิจารณาคดีปกครองแผนกคดีสิ่งแวดล้อมรวมทั้งยังใช้เป็นข้อเสนอในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีเพื่อให้ข้อพิพาทได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วมากขึ้น
ชื่อหนังสือ :–            ทางจักรา
ชื่อผู้แต่ง :–              ศิวกานท์ ปทุมสูติ
Call Number :–  พ 895.911 ศ541ป 2559
 รายละเอียด :– แนะนำหนังสือ “ทางจักรา” เล่มนี้เป็นผลงานกวีนิพนธ์ในรูปแบบฉันทลักษณ์ ที่มีคำสัมผัสในบทและระหว่างบทต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งเล่ม ผู้เขียนใช้ตัวละครครูกับศิษย์เป็นตัวเดินเรื่อง ดำเนินเนื้อหาไปตามการเคลื่อนหมุนของวงล้อจักรยานบนเส้นทางอันขรุขระยาวไกล ผ่านชุมชน วัด โรงเรียน ไร่นา ป่า เขา และสถานที่ต่างๆปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากมายหลายสถานะ โดยแบ่งฤดูการเปลี่ยนผ่านเป็น ๔ ภาค คือ ๑. ปลายฤดูหนาว ๒. เข้าฤดูร้อน ๓.สู่ฤดูฝน และ ๔.ฟากฤดู ในแต่ละภาคยังแบ่งออกเป็นตอนย่อยๆสั้นกระชับ เพื่อเน้นย้ำให้เห็นบริบทชีวิตหลากหลายมิติที่โลดเล่นผสมผสานในโครงสร้างของสังคมอย่างมีสัมพันธภาพกลมกลืน
ชื่อหนังสือ :–          อวัยวะในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน : พื้นฐานทางการแพทย์
ชื่อผู้แต่ง :–            ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์, บรรณาธิการ
Call Number :-  611.96 อ441 2557  รายละเอียด :– หนังสือ “อวัยวะในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน : พื้นฐานทางการแพทย์” เล่มนี้ได้รวบรวมพื้นฐานทางการแพทย์ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งมหกายวิภาค จุลกายวิภาค คัพภวิทยา ชีวเคมี เภสัชวิทยาและสอดแทรกความรู้บางส่วนทางสรีรวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยาและการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ของอวัยวะในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอวัยวะในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน ยาที่ใช้ในระบบย่อยอาหาร ยาขับปัสสาวะและการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์  ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเห็นประโยชน์ที่ต้องนำความรู้พื้นฐานเหล่านี้ไปใช้ในชั้นคลินิกและศึกษาในชั้นคลินิกได้ดียิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ อาจารย์ และบุคลากรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชื่อหนังสือ :–       มนุษย์กับสังคม
ชื่อผู้แต่ง :–         ยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน์
Call Number :  301 ย383ม 2557  รายละเอียด :– หนังสือ “มนุษย์กับสังคม” เล่มนี้เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชามนุษย์กับสังคมโดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมถึงความรู้ทางสังคมศาสตร์ วิวัฒนาการของมนุษย์ สังคมมนุษย์ มนุษย์กับวัฒนธรรม การจัดระเบียบทางสังคม การอบรมขัดเกลาทางสังคมมนุษย์กับวัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสังคม ตลอดจนถึงปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์เรา ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ของนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
ชื่อหนังสือ :-       บางคนอาจเดินสวนทางเราไป
ชื่อผู้แต่ง :–         บัญชา อ่อนดี
Call Number :–  พ 895.911 บ253บ 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “บางคนอาจเดินสวนทางเราไป” เล่มนี้ เป็นหนังสือรวมบทกวีเขียนด้วยรูปแบบของฉันทลักษณ์ไทย มีการใช้ถ้อยคำที่สื่อความหมายชัดเจน ให้อารมณ์ความรู้สึกเรียงร้อยถ้อยคำให้เกิดเสียงสัมผัส ที่ไพเราะ มีลีลาจังหวะของคำ เข้าใจได้ง่าย แต่กระทบใจอันแสดงให้เห็นถึงฝีมือทางการประพันธ์อย่างเด่นชัด โดยเนื้อหาในเล่มจะเกี่ยวกับสังคมร่วมสมัยมีความหลากหลายของวิถีชีวิต ผู้คน ความเชื่อ และค่านิยม ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ก้าวล้ำด้วยโซเชียลมีเดีย และความเจริญทางวัตถุ กวีได้หยิบยกประเด็นปัญหาร่วมสมัยมานำเสนอได้อย่างมีศิลปะ วิพากษ์วิจารณ์ยุคสมัยด้วย “สังคมก้มหน้า” น้ำเสียงเสียดสีชวนให้ผู้อ่านหันมามองโลก มองชีวิต และมองผู้คนรอบข้างที่อาจเดินสวนทางกันไปอย่างเร่งรีบโดยไม่สนใจใยดีต่อกัน ซึ่งแท้จริงแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงาน คนเก็บขยะ คนขายกาแฟ คนชรา คนบ้า หรือ แม้แต่คนอพยพไร้ที่พึ่งพาต่างก็มีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน
ชื่อหนังสือ :–       ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ชื่อผู้แต่ง :–         จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, วีรวัฒน์ อินทรพร, บรรณาธิการ
Call Number :–   495.918 ภ483 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร” เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การสื่อสารกับการแสดงความคิด ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย การอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเพื่อการสื่อสาร การพูดในที่ประชุมชนว่าด้วยการใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ทั้งการรับสาร ได้แก่ การฟัง การอ่าน การดู และการส่งสาร ได้แก่ การเขียนและการพูด ทั้งนี้โดยให้การรับสารและการส่งสารสัมพันธ์กับการคิด ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิผล และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและแสวงหาความรู้ได้

 แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

e-library librarySiam University

Academic Resource Center