แนะนำหนังสือ 1 พ.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 1 พ.ค. 2561

[box type=”note”]ชื่อหนังสือ: โครงการพระราชดำริหญ้าแฝก
ชื่อผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์, ผู้เรียบเรียง
Call Number: อ 633.2 ค961 2560

รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 พ.ค. 2561 “โครงการพระราชดำริหญ้าแฝก” เล่มนี้ เป็นอีกเล่มหนึ่งในหนังสือชุดศาสตร์พระราชา โดยได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป และเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเป็นครั้งแรกให้หน่วยงานต่างๆ ทำการศึกษา ทดลอง และดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและเพื่อประโยชน์อื่นๆ อีกทั้งยังปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น เนื่องจากหญ้าแฝกเป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ง่าย มีรากที่ยาว แผ่กระจายลงไปในดินตรงๆ เป็นแผงหญ้าแฝกถือเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ มีผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ซึ่งพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญนี้และมีความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา จึงพระราชทานพระราชดำริให้มีการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำต่อไป 

[/box]
[box] ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 พ.ค. 2561แนะนำชื่อหนังสือ: Essentials of Clinical Rheumatology
ชื่อผู้แต่ง: พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน, บรรณาธิการ
Call Number: 616.723 อ916 2560                  
รายละเอียด: โรคข้อและรูมาติซั่มเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขานี้ขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นหนังสือ “Essentials of clinical rheumatology” เล่มนี้ได้มีการเป็นการรวบรวมบทความจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาโรคข้อและรูมาติซั่ม โดยได้เพิ่มพูนความรู้ เนื้อหาและความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มจะครอบคลุมโรคต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มโรคข้อและรูมาติซั่ม โดยข้อมูลทั้งหมดสามารถนำไปประกอบการดูแลผู้ป่วยโรคข้อและรูมาติซั่มก่อนการผ่าตัด อีกทั้งแนวทางในการแปลผล การตรวจทางซีโรโลยี และการอ่านภาพรังสีของโรคที่พบบ่อยด้วย[/box]

 

[box] หนังสือ -ห้องสมุด-แนะนำหนังสือ 1 พ.ค. 2561 ชื่อหนังสือ: การบัญชีขั้นสูง 1
 ชื่อผู้แต่ง: ดุษฎี สงวนชาติ
 Call Number: 657.046 ด731ก 2557                  
 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “การบัญชีขั้นสูง 1” เล่มนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี เพื่อใช้ประกอบการบรรยายวิชาการบัญชีขั้นสูง 1 ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้นอกจากจะให้ความรู้แก่นิสิตที่ทำการศึกษารายวิชาดังกล่าวแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวม โดยครอบคลุมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เสนอวิธีการบัญชี พร้อมข้อสนับสนุนและข้อโต้แย้งในแต่ละวิธี ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่องการรวมธุรกิจมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วมและมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21(ปรับปรุง 2555) เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ[/box] [box]
ชื่อหนังสือ: การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์
 ชื่อผู้แต่ง: ศิริชัย พงษ์วิชัย
 Call Number: 001.4220285 ศ452ก 2558             
 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์” เล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้คำสั่งที่เป็นเมนูในโปรแกรม SPSS ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้คำสั่งของโปรแกรม SPSS  การแปลความหมายผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้คำสั่ง ของโปรแกรม SPSS  และการนำเสนอผลลัพธ์ที่ได้ในรูปแบบของการนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งเป็นการนำผลลัพธ์ที่แปลความหมายไปนำเสนอในรูปแบบที่ผู้ไม่มีความรู้ทางด้านสถิติสามารถอ่านและเข้าใจได้[/box] [box] หนังสือ-ห้องสมุด-แนะนำหนังสือ 1 พ.ค. 2561ชื่อหนังสือ: ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 ชื่อผู้แต่ง: พลพธู ปิยวรรณ
 Call Number: 657.0285 พ441ร 2560                  
 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “ระบบสารสนเทศทางการบัญชี” เล่มนี้ เป็นตำราที่ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีในยุคใหม่อย่างละเอียด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคที่ใช้บันทึกกระบวนการทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ฐานข้อมูลและโปรแกรมประเภทบริหารฐานข้อมูล โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทวางแผนทรัพยากรองค์กร เป็นต้น พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อเสริมความเข้าใจไว้ตอนท้ายเล่ม เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา สาขาการบัญชีทั้งระดับปริญญาตรีและโท รวมทั้งผู้ที่สนใจด้านระบบสารสนเทศกับการบัญชี[/box]

 

[box] หนังสือ-ห้องสมุด-แนะนำหนังสือ 1 พ.ค. 2561
ชื่อหนังสือ: การขนส่งระหว่างประเทศ : เชื่อมโยงการค้าโลก
ชื่อผู้แต่ง: สันติชัย คชรินทร์  
Call Number: 387 ส583ก 2560                  
 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “การขนส่งระหว่างประเทศ : เชื่อมโยงการค้าโลก” เล่มนี้มีเนื้อหาในมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์การขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ การบริหารธุรกิจ นโยบายและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขนส่ง รวมถึงการใช้คำศัพท์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเนื้อหาในแต่ละบทจะมีการเพิ่มมุมมองและความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขนส่งระหว่างประเทศที่สำคัญของโลก ทั้งนี้เพื่อผู้อ่านจะได้ตระหนักว่าการขนส่งระหว่างประเทศเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเป็นสากลระดับโลก มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลายรอบด้านทีเดียว[/box] [box] หนังสือ-ห้องสมุด-แนะนำหนังสือ 1 พ.ค. 2561
ชื่อหนังสือ: การบัญชีขั้นต้น
 ชื่อผู้แต่ง: ธารี หิรัญรัศมี  
 Call Number: 657.042 ธ527ก 2560                  
  รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “การบัญชีขั้นต้น” เล่มนี้เป็นตำราปูพื้นฐานการบัญชีโดย เฉพาะ โดยมีการแบ่งเนื้อหาต่างๆ ออกเป็น 6 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 กล่าวถึงกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน วงจรบัญชีเริ่มตั้งแต่การบันทึกรายการค้า การผ่านบัญชีแยกประเภท การทำงบทดลอง การวัดผลการดำเนินงาน การปรับปรุงรายการ ตอนที่ 2 กล่าวถึงการบัญชีของธุรกิจซื้อขายสินค้า การควบคุมภายในเกี่ยวกับการซื้อการขายและสินค้าคงเหลือ บัญชีคุมยอดและสมุดรายวันเฉพาะ ตอนที่ 3 กล่าวถึงงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ ตอนที่ 4 กล่าวถึงการบัญชีของธุรกิจผลิตสินค้า ตอนที่ 5 กล่าวถึงการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ และ ตอนที่ 6 กล่าวถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยท้ายเล่มมีแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนและทดสอบความเข้าใจ นอกจากนี้ยังปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ รวมทั้งยังเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาการบัญชีระดับสูงต่อไป[/box] [box] หนังสือ-ห้องสมุด-แนะนำหนังสือ 1 พ.ค. 2561ชื่อหนังสือ: การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
 ชื่อผู้แต่ง: อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  
 Call Number: 610.730692 อ792ก 2553                 
 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล” เล่มนี้เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลกับการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาด้านการศึกษาพยาบาล การพัฒนาด้านบริการพยาบาล การพัฒนาด้านบริหารการพยาบาล การพัฒนาด้านการวิจัยทางการพยาบาล การพัฒนาด้านองค์การวิชาชีพการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ ศูนย์วิชาการพยาบาล การเตรียมความพร้อมของอาจารย์พยาบาล ขอบเขตการปฏิบัติการพยาบาล บุคลากรช่วยการพยาบาล การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติการพยาบาล ตัวอย่างการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติการพยาบาล ผู้นำทางการพยาบาลในคลินิก เป็นต้น หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ยิ่งต่อวงการพยาบาล และผู้ที่สนใจทั่วไป[/box]

 

[box] หนังสือ-ห้องสมุด-แนะนำหนังสือ
ชื่อหนังสือ: หลักการตลาด…สมัยใหม่
ชื่อผู้แต่ง: สุดาพร กุณฑลบุตร
 Call Number: 658.8 ส769ห 2558                  
 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “หลักการตลาด…สมัยใหม่” เล่มนี้ ผู้เขียนจัดทำขึ้นโดยให้  เนื้อหาที่มีความทันสมัยตรงกับสถานการณ์จริง สามารถเข้าใจ ใช้ภาษาที่อ่านง่าย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น โดยได้อ่านตัวอย่างที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง มีการใช้รูปภาพประกอบในการนำเสนอเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งภาพส่วนใหญ่เป็นภาพจากประสบการณ์ของผู้เขียน ซึ่งมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งกับผู้เรียนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป และผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้หรือความคิดใหม่ๆ ด้านการตลาด[/box]

 

[box] หนังสือ-ห้องสมุด-แนะนำหนังสือ 1 พ.ค. 2561  ชื่อหนังสือ: รายงานการเงินและการวิเคราะห์
 ชื่อผู้แต่ง: นุชจรี พิเชฐกุล
  Call Number: 657.3 น724ร 2559                 
  รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “รายงานการเงินและการวิเคราะห์” เล่มนี้ได้พัฒนาปรับปรุงมาโดยตลอด เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเนื้อหาในแต่ละบทมีตัวอย่างการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทต่างๆ ที่ได้มาจากเว็บไซต์ของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน กำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ดและการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์งบการเงิน และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่จะไดรับความรู้เพิ่มเติม และในตอนท้ายบทยังมีแบบฝึกหัดสำหรับฝึกปฏิบัติด้วย[/box]

 

[box] หนังสือ-ห้องสมุด-แนะนำหนังสือ 1 พ.ค. 2561ชื่อหนังสือ: การบริหารการตลาด
ชื่อผู้แต่ง: สืบชาติ อันทะไชย
Call Number:  658.8 ส736ก 2556                
 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “การบริหารการตลาด” เล่มนี้มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารการตลาด เริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจกับการตลาด การเน้นคุณค่าลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้า การตลาดในยุคดิจิทัล การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ตลาดองค์การและพฤติกรรมการซื้อ ระบบสารสนเทศการตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมายและการคัดเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งตลาดและการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้านการตลาดแก่ผู้ที่สนใจ[/box]

 

[box] หนังสือ-ห้องสมุด-แนะนำหนังสือ 1 พ.ค. 2561ชื่อหนังสือ: ข้าวนึ่งไทย : จากการค้าสู่การสำรวจความรู้ในกระบวนการผลิต
 ชื่อผู้แต่ง: น้ำฝน ลำดับวงศ์
 Call Number: 338.17318 น525ข 2560                  
  รายละเอียด: ข้าวนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีศักยภาพสูงในการส่งออกและการแข่งขันในตลาดโลก และมีสำคัญอย่างยิ่งของประเทศ ทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่าการส่งออก หนังสือ “ข้าวนึ่งไทย : จากการค้าสู่การสำรวจความรู้ในกระบวนการผลิต” เล่มนี้จึงให้ความรู้ความเข้าใจ ในชนิดและคุณภาพข้าวนึ่งไทย อีกทั้งกระบวนการผลิตข้าวนึ่ง รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพข้าวนึ่งจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดทิศทางการเตรียมวัตถุดิบ การกำหนดนโยบายการผลิต และการส่งเสริมการค้าข้าวนึ่งของประเทศไทย ซึ่งข้าวนึ่งถือเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยข้อมูลทั้งหมดมีประโยชน์ยิ่งต่ออุตสาหกรรมข้าวนึ่งของไทยในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้[/box]

 


แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยามe-library librarySiam UniversityAcademic Resource Center