แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2560

library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipul ชื่อหนังสือ: ชีววิทยา
ชื่อผู้แต่ง: ศุภณัฐ ไพโรหกุล
Call Number: 570 ศ686ช 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “ชีววิทยา” เล่มนี้ ได้สรุปสาระสำคัญทั้งความรู้พื้นฐานและเนื้อหาที่ใช้สำหรับในการ  ต่อยอดทางด้านชีววิทยา เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และนักเรียนที่เตรียมตัวสอบแข่งขันในระดับต่างๆ อาทิ สอวน. ชีววิทยารอบแรก หรือ การสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสาขาชีววิทยาโดยตรง หรือในสาขาวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกลุ่มต่างๆ นอกจากนี้ ยังเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเพิ่มเติมทางด้านชีววิทยาอีกด้วย ชีววิทยาจัดเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา    รวมไปถึงนิสิตนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุ
ชื่อผู้แต่ง: ชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์  
Call Number: 610.284 ช361ช 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุ”  เล่มนี้ ให้ความรู้พื้นฐานที่สำคัญทางด้านชีววัสดุศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาหลักสาขาหนึ่งของศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมชีวเวช โดยได้อธิบายถึงการตอบสนองของร่างกายที่มีต่อชีววัสดุ เมื่อมีการปลูกฝังชีววัสดุเข้าในร่างกาย และกล่าวถึงชีววัสดุชนิดต่างๆ ที่ได้มีการใช้งานมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหนังสือเล่มนี้ถือเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจทางด้านชีววัสดุศาสตร์    สามารถศึกษาเรียนรู้ศาสตร์นี้ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: กลยุทธ์การวางแผนและการจัดการ
ชื่อผู้แต่ง: ประเวศน์ มหารัตน์สกุล
Call Number: 658.4012 ป384ก 2560
รายละเอียด:  คำว่า “กลยุทธ์” ที่ไม่เหมือนใคร เกินกว่าที่จะสอนกันได้ หากแต่เกิดจากสมองอันปราดเปรื่อง แยบยลของคนกลยุทธ์ ที่สามารถพลิกแพลงศาสตร์และศิลป์เป็นตัวกำหนดกลยุทธ์ หนังสือ “กลยุทธ์การวางแผนและการจัดการ” เล่มนี้ ชี้ให้เห็นว่าความเป็นกลยุทธ์ในทางเนื้อหาที่เป็นส่วนผสมหลายศาสตร์สำคัญมาก่อนรูปแบบ เมื่อเข้าใจเนื้อหาในการวางแผนและการจัดการแล้ว ไม่ต้องเสียเวลาไปกับกระบวนการและรูปแบบจนเสียการใหญ่ในความเป็นกลยุทธ์ รวมทั้งยังให้ความรู้ในการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ของศาสตร์ตะวันตกและตะวันออก  ผู้บริหารและ   นักวางแผนสามารถนำมาประยุกต์ปรับใช้ในการจัดการองค์การได้อย่างมีประสิทธิผล หนังสือเล่มนี้จะเห็นได้ว่า ความเป็นกลยุทธ์ที่ล้ำลึกไม่อาจอธิบายผ่านลายลักษณ์อักษรได้ครบถ้วน


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: ประยุกต์สร้างเว็บไซต์ และเปิดร้านออนไลน์ด้วย WordPress WooCommerce+Themes and Plugins ฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง: จีราวุธ วารินทร์
Call Number: 006.78 จ575ป 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ ประยุกต์สร้างเว็บไซต์ และเปิดร้านออนไลน์ด้วย WordPress WooCommerce+Themes and Plugins ฉบับบสมบูรณ์” เล่มนี้ ผู้อ่านสามารถเรียนรู้เครื่องมืออันดับหนึ่งสำหรับสร้าง บริหารเว็บไซต์และจัดการร้านค้า สร้างเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน ทั้งการติดตั้งและกำหนดค่าเพื่อใช้งาน WordPress วิธีการเขียนเนื้อหาบนเว็บไซต์และการใช้ Shortcode  เทคนิคการปรับแต่ง Menu และ Widget ให้เหมาะกับ Theme เปิดร้านขายของออนไลน์ด้วย WooCommerce จัดการสมาชิกและบริหารเว็บไซต์ การใช้ภาษาไทย และภาษาอื่น ๆ พิเศษ มีการอธิบายการปรับแต่ง WooCommerce แบบละเอียดที่สุด สำหรับการประยุกต์ใช้กับร้านค้าออนไลน์ทุกประเภท และฟรี  วิดีโอสอนพื้นฐานการใช้งานในเล่มอีกด้วย


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: การจัดหมวดหมู่และรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เล่ม 1
ชื่อผู้แต่ง: อุษา กลิ่นหอม, รัชนี จันทร์เกษ, บรรณาธิการ
Call Number: 610 ก446 2559 ล1
รายละเอียด: หนังสือ “การจัดหมวดหมู่และรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เล่ม 1” เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นคู่มือในการจัดระบบองค์ความรู้ และเป็นแหล่งอ้างอิงองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยที่ถูกต้อง สามารถนำไปสู่การคุ้มครอง และปกป้ององค์ความรู้การแพทย์แผนไทยของประเทศ การใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย รวมถึงสามารถพัฒนาการเชื่อมโยงระบบข้อมูลส่วนกลางของประเทศ ด้านการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ  เนื้อหาภายในเล่มจึงประกอบด้วย หลักคิดในการจัดหมวดหมู่และรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิม หลักเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่ ที่มาของการจัดหมวดหมู่ และรายละเอียดของหมวด A ด้านการแพทย์แผนไทย


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของการขนส่ง
ชื่อผู้แต่ง: คำนาย อภิปรัชญาสกุล
Call Number: 658.788 ค351ค 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของการขนส่ง” เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาล ยังมีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการขนส่ง ดังนั้นภายในเล่มจึงมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้ง กฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พระราชบัญญัติจราจรทางบก การสร้างรถยนต์และการใช้งานตามกฎหมาย ความปลอดภัยในการบรรทุก  มาตรการเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการขนส่ง การวิเคราะห์และประเมินอุบัติเหตุในการขนส่ง การซ่อมบำรุงรถยนต์ การขนส่งวัตถุอันตราย  ผลกระทบ   ต่อสภาพแวดล้อมจากการขนส่ง  เทคโนโลยีใหม่ในการขนส่งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 (อธิบายเรียงมาตรา)
ชื่อผู้แต่ง: สหรัฐ กิติ ศุภการ
Call Number: 345.08 ส459ค 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ  “คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 (อธิบายเรียงมาตรา)” เล่มนี้ นำเสนอคำอธิบายมาตราที่สำคัญ ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจตัวบทได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้เขียนอธิบายในลักษณะแปลถ้อยคำของกฎหมายทีละส่วน มีคำพิพากษาฎีกาประกอบ


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: สร้างงานมัลติมีเดียแอนิเมชันด้วย Flash CS6 + CC ฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง: ปิยะ นากสงค์, บรรณาธิการ
Call Number: 006.7869 ส349 2559
รายละเอียด: หนังสือ “สร้างงานมัลติมีเดียแอนิเมชันด้วย Flash CS6 + CC ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย การสร้างงานแอนิเมชันด้วย Flash อย่างเป็นขั้นตอน พร้อมเผยเทคนิคสุดพิเศษ เพื่อปูพื้นฐานสำคัญสู่การ  เป็นมืออาชีพ เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักกับโปรแกรม การติดตั้งโปรแกรม การวางสตอรี่บอร์ด การวาดภาพ พิมพ์ข้อความประกอบเป็นแอนิเมชัน พร้อมเผยแพร่ในลักษณะต่าง ๆ แนะนำโค้ดทั้ง ActionScript 2.0 และ 3.0 เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเลือกนำไปใช้ได้อย่างครบถ้วนในแต่ละสถานการณ์ พร้อม Workshop ท้ายเล่ม เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างงานมัลติมีเดียต่อไป


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: AutoCAD 2016 : complete guide 2D/3D
ชื่อผู้แต่ง: อิศเรศ ภาชนะกาญจน์
Call Number: 620.00420285 อ757อ 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “AutoCAD 2016 : complete guide 2D/3D AutoCAD” เล่มนี้มีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมทั้งงานเขียนแบบ 2 มิติ และ 3มิติ ซึ่งนอกจากจะสอนการใช้งานเครื่องมือต่างๆแล้ว ยังได้สอดแทรกกระบวน การทำงานเขียนแบบที่เป็นระบบเอาไว้ในแต่ละบทอีกด้วย ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจและฝึกไปตามขั้นตอน โดยมีด้วยวิธี การสอนแบบเข้าใจง่าย ทำตามได้แม้เป็นมือใหม่ และใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชั่นของโปรแกรม จากรายละเอียดการกำหนด      ค่าครบทุกคำสั่ง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อม Workshop การทำงานจริงระดับมืออาชีพ


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: องค์การและการจัดการ
ชื่อผู้แต่ง: ฐาปนา ฉิ่นไพศาล 
Call Number: 658.402 ฐ312อ 2559
รายละเอียด: หนังสือ “องค์การและการจัดการ” เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อประกอบการสอนแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าทำงาน การนำ การควบคุม การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมสถานการณ์ทางเลือกของผู้บริหาร และการจัดการระหว่างประเทศ ภายในเล่มมีเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมกรณีศึกษา และคำถามท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม
ชื่อผู้แต่ง: ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
Call Number: 621.382 ล237ห 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม” เล่มนี้ กล่าวถึงทฤษฎีและองค์ความรู้อันเป็นรากฐานของวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ครอบคลุมตั้งแต่สื่อสัญญาณต่างๆ หลักการทำงานของสวิตซ์ การออกแบบโครงข่ายใยแก้วนำแสง ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูลาร์ การสื่อสารดาวเทียม โพรโทคอลการสื่อสาร ไปจนถึงทฤษฎีระบบคิว และทฤษฎีรหัสช่องสัญญาณ จึงเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาและนายช่างที่สนใจงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: การบัญชีระหว่างประเทศ
ชื่อผู้แต่ง: กิตติมา อัครนุพงศ์ 
Call Number: 657.9 ก674ก 2559
รายละเอียด:  “การบัญชีระหว่างประเทศ เล่มนี้กล่าวถึงการเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติทางการบัญชี   ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปของอเมริกา  มีการเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยที่ปรับปรุงใหม่ปี 2558 นอกจากนี้ ยังมีการเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของ 5 ประเทศสำคัญๆในโลก ซึ่งได้แก่ จีน เยอรมนี ญี่ปุ่น เม็กซิโก และสหราชอาณาจักร พร้อมทั้งมีตัวอย่างการคำนวณประกอบ ตัวอย่างงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในประเทศต่างๆ และทุกบทมีแบบฝึกหัดท้ายบท อีกทั้งมีแบบฝึกหัดจากงบทางการเงินของบริษัทจริง ที่ตั้งอยู่  ในต่างประเทศด้วย


แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยามe-library librarySiam UniversityAcademic Resource Center