แนะนำหนังสือ 1 มกราคม 2559

 

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 มกราคม 2559
BK_1_010159ชื่อหนังสือ : สารานุกรมชุดแต่งกายไทย
ชื่อผู้แต่ง : 
Call Number : 
อ 391.009593 ส678 2558 รายละเอียด : หนังสือ “สารานุกรมชุดแต่งกายไทย” เป็นหนังสือที่รวบรวมผ้าไทย ที่มีประวัติสืบทอดและมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณ งานทอผ้านับเป็นงานศิลปะที่ต้องอาศัยความขยัน  อดทน และความประณีตละเอียดอ่อน  ผ้าทอของคนไทยจึงบ่งบอกและแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าที่สืบสารกันมาจากบรรพบุรุษ  และภายในเล่ม  มีการรวบรวมเนื้อหาของสารานุกรมผ้าไทยในภาคต่างๆไว้ ซึ่งประกอบด้วย สารานุกรมชุดแต่งกายไทยภาคเหนือ สารานุกรมชุดแต่งกายไทยภาคเหนือตอนล่าง สารานุกรมชุดแต่งกายไทยภาคอีสาน สารานุกรมชุดแต่งกายไทยภาคกลาง สารานุกรมชุดแต่งกายไทยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และสารานุกรมชุดแต่งกายไทยภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมมีภาพประกอบเนื้อหาเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นหลักฐานสำคัญของชาติในการยืนยันถึงอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วย
BK_2_010159ชื่อหนังสือ : ยารักษาโรคระบบทางเดินอาหาร
ชื่อผู้แต่ง :  ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร
Call Number : 615.58 ล246ย 2558 รายละเอียด : หนังสือ “ยารักษาโรคระบบทางเดินอาหาร” เป็นหนังสืออ่านประกอบสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจทั่วไป โดยเนื้อหาภายในเล่มจะเกี่ยวกับเรื่องของยารักษาโรคกรดเพปติก ยาระบาย ยาแก้ท้องเสีย      ยากระตุ้นการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร ยาแก้อาเจียน ยารักษาโรคลำไส้แปรปรวน ยารักษาโรคลำไส้อักเสบ ยาลดความอ้วน ยาทดแทนเอนไซม์จากตับอ่อน การใช้กรดน้ำดีเพื่อรักษานิ่วในถุงน้ำดี ยารักษาภาวะเลือดออกจากหลอดเลือด ในทางเดินอาหารโป่งพอง และยารักษาอาการท้องอืด ซึ่งยาเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการรักษา ตลอดจนผลข้างเคียงที่      เกิดขึ้นจากการใช้ยาและข้อควรระวังในการใช้   
BK_3_010159ชื่อหนังสือ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการสารสนเทศ
ชื่อผู้แต่ง :  ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
Call Number : 025.04 ด521ท 2558 รายละเอียด : หนังสือ “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการสารสนเทศ” เล่มนี้ เรียบเรียง ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษา บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ หรือผู้สนใจทั่วไปที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้  กับงานสารสนเทศในห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านบริหารจัดการและการบริหารในห้องสมุด หรือแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสารเทศที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศในห้องสมุด เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เทคโนโลยี บาร์โค้ด RFID เว็บเซอร์วิส เว็บ2.0 เทคโนโลยีฐานข้อมูลและการสืบค้นสารสนเทศ  เป็นต้น
BK_4_010159ชื่อหนังสือ : นิติปรัชญา
ชื่อผู้แต่ง : ปรีดี เกษมทรัพย์
Call Number : 340.1 ป472น 2557 รายละเอียด : หนังสือ“นิติปรัชญา” ของท่านศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ เป็นตำรานิติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าสำหรับผู้มีจิตใจใฝ่รู้และนักศึกษากฎหมาย เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ภาค 1 บทนำทางทฤษฎี ว่าด้วย การแบ่งแยกศาสตร์ออกเป็นสาขาต่าง ๆ วิชานิติศาสตร์ และวิชานิติปรัชญา ภาค 2 บทนำทางประวัติศาสตร์ ความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ความคิดสมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ ความคิดกฎหมายธรรมชาติสมัยใหม่ ความคิดสำนักประวัติศาสตร์ ความคิดสำนักกฎหมายบ้านเมือง และแนวความคิดคัดค้านสำนักกฎหมายบ้านเมือง และภาค 3 ปัญหาพื้นฐานบางประการเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรมและจารีตประเพณี กฎหมายคืออะไรในแง่ของนิติปรัชญา และหลักการของวิชาชีพนักกฎหมาย: หลักความยุติธรรม
BK_5_010159ชื่อหนังสือ : สืบสรรค์ขนบวรรณศิลป์ : การสร้างสุนทรียภาพในกวีนิพนธ์ไทย
ชื่อผู้แต่ง : นิตยา แก้วคัลณา
Call Number : 895.911 น577ส 2556 รายละเอียด : หนังสือ “สืบสรรค์ขนบวรรณศิลป์ : การสร้างสุนทรียภาพในกวีนิพนธ์ไทย” เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ มีการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ มีการนำขนบวรรณศิลป์นั้นๆ มาใช้หรือสร้างใหม่เพื่อสื่อความหมายใหม่ในบริบทที่ต่างไปจากเดิม ทั้งทางด้านฉันทลักษณ์ จินตภาพ และบทพรรณนาชนิดต่าง ๆ ในกวีนิพนธ์ไทย โดยศึกษาผลงานของกวีไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันหรือกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ ซึ่งจุดเริ่มต้นของกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ในหนังสือเล่มนี้จะนับจากงานของอังคาร กัลยาณพงศ์ มาจนถึงปัจจุบัน และได้เลือกศึกษาผลงานของกวีที่มีการสืบทอดขนบวรรณศิลป์ และมีการพัฒนาที่สร้างสรรค์ การศึกษาครั้งนี้จะทำให้ผู้อ่านมองเห็นขนบวรรณศิลป์ของไทยที่สามารถนำมาสร้างสรรค์ใหม่ได้หลากหลายมิติและไม่รู้จบ นับเป็นความงอกงามทางปัญญาและความคิดในโลกวรรณศิลป์
BK_6_010159ชื่อหนังสือ : พีชคณิตเชิงเส้น
ชื่อผู้แต่ง : พรพิศ ยิ้มประยูร
Call Number : 512.5 พ251พ 2557 รายละเอียด : พีชคณิตเชิงเส้นเป็นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเมทริกซ์ และปริภูมิเวกเตอร์ มีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ในหลายวิชาทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื้อหาในหนังสือ “พีชคณิตเชิงเส้น” เล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 บท คือ เมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น ปริภูมิเวกเตอร์ ฐานหลักและมิติของปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ ปริภูมิผลคูณภายใน และการประยุกต์ของพีชคณิตเชิงเส้น โดยจะมีการนำเสนอแนวคิดบทนิยาม การพิสูจน์ทฤษฎีบทแต่ละทฤษฎีบทโดยละเอียด ตามด้วยการยกตัวอย่างประกอบซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาด้วยตัวเอง และเหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์หรือสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับครู อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย
BK_7_010159ชื่อหนังสือ : เปิดโลกการค้ำประกันสินเชื่อ : หลากหลายรูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก
ชื่อผู้แต่ง :
Call Number : 332.7 ป759 2558 รายละเอียด : หนังสือ “เปิดโลกการค้ำประกันสินเชื่อ : หลากหลายรูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก” ฉบับภาษาไทย เป็นหนังสือที่แปลมาจาก International Review of Credit Guarantee Schemes  ซึ่งถือเป็นสุดยอดตำรายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่ออีกเล่มหนึ่ง ที่ประเทศชั้นนำเคยใช้เป็นโมเดลจนประสบความสำเร็จมาแล้ว โดยเนื้อหาหลักๆ ของหนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาระบบประกันสินเชื่อในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อหวังเสริมความรู้ และสร้างการรับรู้ ให้เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ช่วยให้เกิดการพัฒนาระบบการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ และนำเอาองค์ความรู้มาพัฒนาระบบการค้ำประกันให้มีประสิทธิภาพ และอยู่ในระดับมาตรฐานโลก
BK_8_010159ชื่อหนังสือ : รอดและสุขกับมะเร็ง
ชื่อผู้แต่ง : เธียร รติธรรมกุล  
Call Number : พ 616.994 ธ761ร 2555
 รายละเอียด : หนังสือ“รอดและสุขกับมะเร็ง” เล่มนี้เป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรงของ  ผู้เขียนสู่ผู้อ่าน ให้ได้รับความรู้ ได้รับแนวคิด ในการดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นข้อคิดในการปรับเปลี่ยน    วิถีชีวิต การกินอยู่ อันจะนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ ปฏิบัติตนในการดูแลรักษาตนเอง โดย          ผู้ที่ป่วยจะได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนรักษามะเร็ง การพักฟื้นจากมะเร็งและการไม่กลับมาเป็นมะเร็ง อีก และสำหรับผู้ที่ยังไม่ป่วยจะได้เป็นแนวทางการดูแลรักษาคุณภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ให้เป็นมะเร็ง
BK_9_010159ชื่อหนังสือ : วางแผนและบริหารการเงินด้วย Excel ฉบับมืออาชีพ
ชื่อผู้แต่ง : ชนาภา หันจางสิทธิ์
Call Number :  658.150285 ช149ว 2558 รายละเอียด : หนังสือ “วางแผนและบริหารการเงินด้วย Excel ฉบับมืออาชีพ” เล่มนี้ได้แนะนำเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สูตร ฟังก์ชั่น เครื่องมือและเทคนิคการจัดการกับข้อมูลโดย โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อเป็นแนวทาง         ในการค้นหาคำตอบหรือสร้างข้อมูลเพื่อช่วยการวิเคราะห์ให้ง่ายขึ้น มีตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบในแต่ละบท         เช่น การวางแผนงบประมาณ การควบคุมทางการเงิน การประมาณการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ-เชิงปริมาณ การวางแผนกำไร การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ จุดคุ้มทุน ราคา ค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ผลงานและอัตรากำไร และอื่นๆ อีกมากมายที่                เกี่ยวข้องกับการบริหารทางการเงิน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และนักวิเคราะห์ข้อมูล
BK_10_010159ชื่อหนังสือ : สถาบันกษัตริย์ในกฏมณเทียรบาล
ชื่อผู้แต่ง : วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
Call Number : 349.593 ว226ส 2555 รายละเอียด : เป็นตำราเชิงวิจัยที่ผู้เขียนมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้อ่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันกษัตริย์ที่ปรากฏในกฏมณเทียรบาล ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับสำคัญที่มีมาช้านาน และสามารถนำมาใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ว่าด้วยสถาบันกษัตริย์ การเมืองและสังคมไทยอย่างชัดเจน นับตั้งแต่อดีตกฏมณเทียรบาลได้มีหลายฉบับด้วยกันซึ่งตราขึ้นในสมัยต่างๆ จะช่วยให้เข้าใจความสำคัญของสถาบันกษัตริย์ในฐานะที่กษัตริย์ทรงเป็น “เทพมนุษย์” ตลอดจนภาระหน้าที่ในการปกครองโดยทศพิธราชธรรม มีพิธีกรรม พิธีการต่างๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนและเฉลิมพระเกียรติยศ  เป็นกฎหมายสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่จะอวยยศ อวยประโยชน์ให้กับกษัตริย์ได้ทุกพระองค์
BK_11_010159ชื่อหนังสือ : การใช้ภาษาไทย
ชื่อผู้แต่ง : –
Call Number : 495.918 ก449 2552  รายละเอียด : หนังสือ “การใช้ภาษาไทย” เล่มนี้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป สำหรับฝึกฝนทักษะการใช้ภาษา ที่ครอบคลุมประเด็นทักษะการใช้ภาษาเกือบทุกด้าน ทั้งเรื่องการอ่าน การเขียน การพูด การคิด และการฟัง เพื่อให้สามารถใช้ทักษะทางภาษาทุกด้านดังกล่าว เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองต่อไป
BK_12_010159ชื่อหนังสือ : คำอธิบาย ยืม ฝากทรัพย์
ชื่อผู้แต่ง : ไผทชิต เอกจริยกร 
Call Number : 346.073 ผ951ค 2558 รายละเอียด : หนังสือ “คำอธิบาย ยืม ฝากทรัพย์” เล่มนี้มีเนื้อหาที่มีสาระสำคัญประกอบด้วยความหมาย ของสัญญายืม, ลักษณะของสัญญายืม, สัญญาจะให้ยืมมีได้หรือไม่, สัญญายืมใช้คงรูป, ยืมใช้สิ้นเปลือง, การกู้ยืมเงิน,      ฝากทรัพย์, ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์, ความแตกต่างระหว่างสัญญาฝากทรัพย์กับสัญญาอื่นๆ, หน้าที่ของผู้รับฝาก, ความระงับของสัญญาฝากทรัพย์, อายุความ, วิธีเฉพาะการฝากเงิน, วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม โดยผู้เขียนได้เพิ่มคำพิพากษาฎีกาใหม่ ๆ และคำพิพากษาเก่าที่ยังไม่ได้นำมาเขียนไว้อีก และยังได้เพิ่มคำอธิบายในหลาย ๆ ส่วนอีกด้วย

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center