แนะนำหนังสือ 1 มิถุนายน 2559

 

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2559
BK_1_010659ชื่อหนังสือ :–       กีฬามวยไทย ขั้นตอนและเทคนิคการฝึก
ชื่อผู้แต่ง :–         สมบูรณ์ ตะปินา 
Call Number :
– 796.83 ส257ก 2553 รายละเอียด :–   หนังสือ “กีฬามวยไทย ขั้นตอนและเทคนิคการฝึก” เล่มนี้ได้จัดพิมพ์ตัวเล่มทั้งภาษาไทย   และภาษาอังกฤษ โดยมีเนื้อหาตรงกันทั้ง 2 เล่ม ภายในเล่มได้บรรจุเนื้อหาและกิจกรรมการฝึกกีฬามวยไทยที่ใช้ทั่วไป      ในปัจจุบัน โดยเน้นหลักการฝึกที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. การตั้งท่า (การ์ด) และการเคลื่อนที่ 2. การออกอาวุธมวยไทยแต่ละชนิดและแบบผสม และ 3. การป้องกันและการโต้ตอบอาวุธมวยไทย ทั้งนี้เพราะหลักการสำคัญในการต่อสู้หรือ    การแข่งขันนั้นนักมวยทุกคนจะต้องใช้ยุทธวิธีอยู่ใน 3 หัวข้อนี้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้เป็นคู่มือในการฝึกเพื่อ      การแข่งขัน เพื่อเป็นศิลปะป้องกันตัว และฝึกเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
BK_2_010659ชื่อหนังสือ :–          บรรษัทข้ามชาติ : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศพร้อมรับ AEC
ชื่อผู้แต่ง :–            สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์
Call Number :–  658.049 ส754บ 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “บรรษัทข้ามชาติ : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศพร้อมรับ AEC” เล่มนี้ ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์สำหรับบรรษัทข้ามชาติ ตลอดจนกรณีศึกษาที่น่าสนใจ  เกี่ยวกับบรรษัทข้ามชาติจากหลากหลายอุตสาหกรรมจากทั่วทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดอาเซียน หนังสือเล่มนี้จึงจะเป็นประโยชน์และเหมาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่สนใจ รวมถึงสังคมไทยที่พร้อมจะรับ AEC ไปพร้อมๆ กัน
BK_3_010659ชื่อหนังสือ :–         กุญแจอ่านงบการเงิน : สำหรับนักลงทุนหุ้น
ชื่อผู้แต่ง :–           เอิญ สุริยะฉาย
Call Number :–  657.3 อ918ก 2558 รายละเอียด :– ถ้าหากพูดถึงการลงทุนแล้ว การอ่านงบการเงินถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจถึงฐานะ       ทางการเงิน สุขภาพด้านการเงิน ความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ถ้าอยากจะทราบถึงลักษณะของกิจการ ทำได้โดยศึกษาจากงบการเงิน หนังสือ “กุญแจอ่านงบการเงิน : สำหรับนักลงทุนหุ้น” เล่มนี้เกิดจากเอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “อ่านงบการเงินเป็นใน 3 ชั่วโมง” ของผู้เขียน ซึ่งเป็นการบรรยายวิธีการอ่านงบเบื้องต้นโดยใช้เวลาไม่นานนัก สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยอ่านงบการเงินมาก่อน ก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการอ่านงบการเงินและศึกษาเพิ่มเติมได้ ซึ่งหลังจากเผยแพร่ในโลกอินเทอร์เน็ตผ่านทางบล็อกของผู้เขียนมีกระแสตอบรับที่ดีอย่างมากมาย
BK_4_010659ชื่อหนังสือ :–          การวางแผนและควบคุมการผลิต
ชื่อผู้แต่ง :–            ณฐา คุปตัษเฐียร
Call Number :– 658.56 ณ119ก 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “การวางแผนและควบคุมการผลิต” เล่มนี้ เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป และผู้ที่ทำงานในส่วนของการบริหารการผลิตซึ่งสามารถใช้ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง เนื้อหาเรียงตามลำดับความเกี่ยวเนื่องตามขั้นตอนของการวางแผนและควบคุม การผลิต พร้อมตัวอย่างและคำถามท้ายบท เพื่อให้ทดลอง และแก้ไขปัญหาในทุกๆ บท โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสภาวิศวกรกำหนด
BK_5_010659ชื่อหนังสือ :–       การพยาบาลผู้ป่วยที่มีลำไส้และรูเปิดทางหน้าท้อง : ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ
ชื่อผู้แต่ง :–            
Call Number :–      617.55 ก492 2558  รายละเอียด :-หนังสือ “การพยาบาลผู้ป่วยที่มีลำไส้และรูเปิดทางหน้าท้อง : ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก การพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดลำไส้เปิดหน้าท้อง การกำหนดตำแหน่งลำไส้เปิดหน้าท้อง หลักการเปลี่ยนถุงรองรับสิ่งขับถ่ายทางหน้าท้อง การพยาบาลภาวะแทรกซ้อนของลำไส้เปิดทางหน้าท้องและผิวหนังรอบลำไส้เปิดทางหน้าท้อง เครื่องมือประเมินและดูแลผิวหนังรอบลำไส้เปิดทางหน้าท้อง การสวนล้างลำไส้เล็กเปิดทางหน้าท้อง การสวนล้างลำไส้ใหญ่เปิดทางหน้าท้องและการกระตุ้นลำไส้ใหญ่เปิดทางหน้าท้อง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ พร้อมกับภาพประกอบสีภายในเล่มเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วย
BK_6_010659ชื่อหนังสือ :–              การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง
ชื่อผู้แต่ง :–                เนตร์พัณณา ยาวิราช
Call Number :–   658.406 น785ก 2558 รายละเอียด :– รายละเอียด:หนังสือ “การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์การ เนื้อหาประกอบด้วยการจัดการเปลี่ยนแปลงและผู้นำการเปลี่ยนแปลง การเอาชนะ การต่อต้านการเปลี่ยน ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาองค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ การพัฒนาองค์การให้เป็นผลสำเร็จ  แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการของการพัฒนาองค์การ ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โมเดลตัวแบบการพัฒนา องค์การระบบการทำงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง ผลักดันให้นำไปสู่การยอมรับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงองค์การไปสู่สิ่งใหม่ บทบาทของผู้พัฒนาองค์การกระบวนการวินิจฉัยปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์การ เป็นต้น
BK_7_010659ชื่อหนังสือ :–         แหกกฎ SME
ชื่อผู้แต่ง :–            สรณ์ จงศรีจันทร์
Call Number :–  พ 658.022 ส324ห 2556 รายละเอียด :– หนังสือ “แหกกฎ SME” เล่มนี้ได้แฝงแนวคิดกบฏแหกกฎ SME ตีให้ดัง สู่เวทีโลกด้วย       กลยุทธ์เด็ดและเคล็ดลับมากมาย ที่สามารถพลิกชีวิตธุรกิจจากดินสู่ดาวได้อย่างน่าอัศจรรย์ พร้อมหลักคิดที่จะทำให้     ธุรกิจของคุณก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน เพราะความมั่งคั่งและความยั่งยืนในธุรกิจ SME ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่างบประมาณก้อนโตเสมอไป หากอยู่ที่การเฟ้นหากลยุทธ์ที่แหวกแนวและยุทธวิธีแตกต่างที่มีพื้นฐานมาจาก             กระบวนทัศน์แห่งความคิดนั่นเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสร้างแบรนด์อย่างที่สุด
BK_8_010659ชื่อหนังสือ :–         คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มสอง
ชื่อผู้แต่ง :–           ประสาร เปรมะสกุล  
Call Number :–   612.11 ป411ค 2554 ล2
 รายละเอียด :– หนังสือ “คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มสอง” นี้มีเนื้อหาต่อเนื่องมาจากเล่มแรก ข้อมูลเลือดทุกตัวจะช่วยให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด ทำให้สามารถแปลทุกตัวอักษรและตัวเลขได้อย่างมั่นใจ อ่านทุกค่าผลตรวจเลือด   ได้ด้วยตนเอง เลือดเป็นของเหลวที่มีประโยชน์อเนกประสงค์ต่อร่างกาย เป็นแหล่งรวมข้อมูลแห่งความลับ ในด้านสุขภาพ เลือดจึงบอกสภาวะของสุขภาพในปัจจุบันและอนาคต วิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบันสามารถนำเลือดออกมาตรวจวิเคราะห์แสดงค่าผลเลือดได้อย่างแม่นยำ
BK_9_010659ชื่อหนังสือ :–         หลักการตลาด
ชื่อผู้แต่ง :–           อาร์มสตรอง, แกรี่
Call Number :-   658.8 อ649ห 2558  รายละเอียด :– หนังสือ “หลักการตลาด” เล่มนี้ได้แปลมาจากตำราต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อ “มาตรฐาน” ของการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 นิยามของการตลาด   และกระบวนการทางตลาด ส่วนที่ 2 ทำความเข้าใจตลาดและผู้บริโภค ส่วนที่3 การออกแบบกลยุทธ์การตลาด และส่วน     ที่ 4 การตลาดในประเด็นอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความรู้พื้นฐานและทักษะในการประกอบธุรกิจทั้งสิ้น
BK_10_010659ชื่อหนังสือ :–        ระเบียบวิธีสถิติทางการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง :–          กมลวรรณ ตังธนกานนท์ 
Call Number :  519.5 ก137ร 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “ระเบียบวิธีสถิติทางการศึกษา” เล่มนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ข้อมูล  ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการวิจัยในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ อันจะนำไปสู่การค้นพบข้อมูล และองค์ความรู้ใหม่ ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศ หนังสือเล่มนี้จึงทำขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่เริ่มศึกษาเกี่ยวกับสถิติทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ ระเบียบวิธีการทางสถิติ ทั้งสถิติเชิงบรรยาย    และสถิติเชิงสรุปอ้างอิง ตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ภายในตัวเล่มยังมีตัวอย่างการคำนวณประกอบคำอธิบาย และมีแบบฝึกหัดในแต่ละบท เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาสถิติพื้นฐานเป็นอย่างดี
BK_11_010659ชื่อหนังสือ :-         เศรษฐศาสตร์การจัดการ
ชื่อผู้แต่ง :–           นราทิพย์ ชุติวงศ์
Call Number :– 338.5 น232ศ 2558  รายละเอียด :– หนังสือ “เศรษฐศาสตร์การจัดการ” เล่มนี้เป็นการเขียนขึ้นเพื่อให้ต่อเนื่องกับตำราทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค ซึ่งเป็นการนำหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคมาประยุกต์ เพื่อจัดการในองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะในหน่วยธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การจัดการเป็นวิชาทั้งในสาขาเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เนื้อหาภายในเล่มจึงไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
BK_12_010659ชื่อหนังสือ :–         ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ชื่อผู้แต่ง :–           ศรัณย์ ชูเกียรติ 
Call Number :– 657.0285 ศ161ร 2557 รายละเอียด :– หนังสือ “ระบบสารสนเทศทางการบัญชี” เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นตำราเรียน เนื่องจากเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานของนักบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ เนื้อหา      ภายในเล่มแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ตั้งแต่พื้นฐานของระบบสารสนเทศทางการบัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การควบคุมภายใน, วงจรทางธุรกิจ และการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยยังได้แบ่งเนื้อหาบทย่อยๆ ซึ่งน่าสนใจอย่างยิ่ง

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center