แนะนำหนังสือ 1 มีนาคม 2559

 

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2559
BK_1_010359ชื่อหนังสือ :–     นิราศพระบาท โดย สุนทรภู่ ฉบับไทย-อังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง :–        
Call Number :
– 895.911 น656 2558 รายละเอียด :–  “นิราศพระบาท” เป็นนิราศเรื่องที่สองของ “สุนทรภู่” มหากวีเอก 4 แผ่นดินแห่งราชสำนักสยาม ผู้ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลผู้มี ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลกในวาระครบรอบ 200 ปี คัดมาจากต้นฉบับนิราศพระบาท ฉบับพิมพ์จาก “ชีวิตและงานของสุนทรภู่” ของกรมศิลปากร ฉบับตรวจสอบชำระใหม่ พร้อมบทแปลเป็นคำกลอนภาษาอังกฤษ ชนิดบาทต่อบาท หรือบทต่อบท ในการแปลนี้นอกจากจะพยายามคงความหมายของต้นฉบับเดิมให้ครบถ้วนแล้ว ยังได้พยายามรักษาเอกลักษณ์คำกลอนของสุนทรภู่ ที่เรียกกันว่ากลอนเพลงยาวหรือกลอนสุภาพ ใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาอังกฤษแบบพื้นบ้านที่เรียบง่าย คล้องจอง และมีจังหวะ เพื่อให้อ่านง่ายและสนุกตามแนวการเขียนของสุนทรภู่ มีการบรรยายความงามของธรรมชาติ ตลอดจนลักษณะภูมิประเทศ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นระหว่างการเดินทางตลอดจนลักษณะภูมิประเทศ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นระหว่างการเดินทางตลอดจนความงามของวัดพระพุทธบาท และงานเฉลิมฉลองพระพุทธบาทโดยละเอียด ผ่านบทกวีที่เรียบง่ายแต่ไพเราะจับใจสนุกสนานยิ่งนัก
BK_2_010359ชื่อหนังสือ :–       พุทธประวัติอมตะ
ชื่อผู้แต่ง :–          โชติ จินตแสวง
Call Number :–  294.361 ช821พ 2558 รายละเอียด :“พุทธประวัติอมตะ” แปลว่า ประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นที่นิยมยั่งยืน เพราะพระพุทธเจ้า   เป็นศาสดาเอกของโลก เป็นบุคคลหาได้ยาก เป็นเอกบุรุษที่ไม่มีใครเหมือน เป็นยอดมนุษย์สุดประเสริฐ ด้วยทรงสั่งสมบารมีมาแสนนานกว่าจะอุบัติขึ้นในโลก พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์มีความไพเราะงดงาม มีรสเลิศกว่ารสทั้งปวง  ควรแก่การฟัง พระประวัติ พระจริยวัตร และพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ จึงน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นหนังสือ “พุทธประวัติอมตะ” เล่มนี้ ผู้เขียนได้เพียรพยายามคัดสรรกลั่นกรองออกมาได้อย่างน่าอ่าน เป็นการเขียนตำราแบบสมัยใหม่ให้เยาวชน และผู้ที่สนใจสามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายจึงนับได้ว่าเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์แท้จริง
BK_3_010359ชื่อหนังสือ :–       English-Thai dictionary of synonyms and antonyms
ชื่อผู้แต่ง :–         แมนเซอร์, มาร์ติน เอช
Call Number :– อ 423.95911 ม872อ 2558 รายละเอียด :–  หนังสือ “English-Thai Dictionary of Synonyms and Antonyms” เล่มนี้ เป็นมากกว่าการรวบรวมคำศัพท์ในพจนานุกรมแบบเดิมๆ และยังช่วยแยกแยะความแตกต่างของคำศัพท์ให้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้                ใช้คำที่ถูกต้องกับสิ่งที่ประสงค์จะนำเสนอ รู้จักจำนวนคำศัพท์เพิ่มขึ้น ทราบคำแปลที่เป็นภาษาไทย ใช้คำศัพท์ได้  เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่าง และเพิ่มความหลากหลายของการเขียน เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา และผู้ที่    สนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้เข้าใจความหมายของคำSynonyms และ Antonymsและสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้อง
BK_4_010359ชื่อหนังสือ :–     โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน : การออกแบบและจัดการเบิ้องต้น
ชื่อผู้แต่ง :–        ประจวบ กล่อมจิตร
Call Number :– 658.5 ป214ล 2556 รายละเอียด :–  หนังสือ “โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน : การออกแบบและจัดการเบื้องต้น” เล่มนี้สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การออกแบบและจัดการระบบโลจิสติกส์-โซ่อุปทาน โดยได้เพิ่มเติมหลักการที่สำคัญและทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น กลยุทธ์การจัดการ การหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม การใช้โปรแกรมจำลองสถานการณ์เพื่อประเมินงานแบบต่างๆ รวมถึงตัวอย่างสำหรับวิศวกรใช้ออกแบบให้กับกิจการ นอกจากนั้นยังมีตัวอย่างการปรับปรุงและวิเคราะห์งานจริงในรูปแบบของบทความการศึกษาวิจัย โดยเครื่องมือที่สามารถจัดหามาใช้ได้ เช่น Promodel, Arena, OpenOffice และ OpenProj ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมภาพประกอบที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย
BK_5_010359ชื่อหนังสือ :–       การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ชื่อผู้แต่ง :–         ชลธิศ ดาราวงษ์
Call Number :– 658.575 ช224ก 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่” เล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับกระบวนการเพิ่มความสำเร็จและกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ให้กับตัวสินค้าหรือบริการขององค์กรโดยการเพิ่มคุณภาพและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง และยังต่อยอดไปถึงสินค้าและบริการใหม่ จากตลาดเดิมที่มีอยู่ สู่การสร้างตลาดขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กรสมัยใหม่
BK_6_010359ชื่อหนังสือ :–        การพยาบาลจิตเวช
ชื่อผู้แต่ง :–          วีณา เจี๊ยบนา, บรรณาธิการ 
Call Number :616.804231 ก492 2558 รายละเอียด :–  หนังสือ “การพยาบาลจิตเวช” เล่มนี้เป็นตำราที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพยาบาลจิตเวชและเป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลโดยมีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องของ มโนทัศน์ทางการพยาบาลจิตเวช แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลจิตเวช การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด  การสื่อสารเพื่อการบำบัด จิตเภสัชบำบัดและการพยาบาล การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าและการพยาบาล  และนิเวศบำบัดและการพยาบาล เป็นต้น เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาพยาบาล พยาบาล และผู้ที่สนใจ
BK_7_010359ชื่อหนังสือ :–         สร้างเว็บไซต์ขายสินค้าบนโลกออนไลน์ด้วย Joomla & VirtueMart
ชื่อผู้แต่ง :–           อวยพร โกมลวิจิตรกุล
Call Number :–  005.713 อ437ส 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “สร้างเว็บไซต์ขายสินค้าบนโลกออนไลน์ด้วย Joomla เเละ VirtueMart”  เป็นโปรเเกรมสร้างเว็บไซต์ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งสองโปรเเกรมมีจุดเด่นในการใช้งานเว็บไซต์คือ ฟรี ดี เเละคุณสมบัติการใช้งานครอบคลุม เช่น มีทั้งระบบนำเสนอบทบาท รองรับไฟล์ข้อมูลได้หลายชนิด ทั้งไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ มีระบบเมนู ระบบตะกร้าสินค้าออนไลน์ ระบบสั่งซื้อ ระบบชำระเงิน ระบบขนส่ง เเละระบบรายงานการขายซึ่งตอบสนองระบบซื้อขายออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
BK_8_010359ชื่อหนังสือ :–       ศิลปะอาเซียน : อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน
ชื่อผู้แต่ง :–         ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล  
Call Number :–  709.59 ป622ศ 2558
 รายละเอียด :– ศิลปะเป็นรากฐานทางภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และสุนทรียะในจิตใจของมนุษย์ การเรียนรู้ในศิลปะจะทำให้เข้าใจถึงอัตลักษณ์แห่งสังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เป็นสิ่งจรรโลงห้วงความคิดและสะท้อนถึงอารยธรรมของมนุษยชาติ หนังสือ “ศิลปะอาเซียน” เล่มนี้จะให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะแขนงต่างๆของอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันในกลุ่มประชาชาติอาเซียนทั้งสิบ อันเปรียบเสมือนสะพานแห่งมิตรภาพ พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ความเข้าใจในการรวมตัวเป็น “ประชาคมอาเซียน” ใน  พ.ศ. 2558 ได้อย่างสมบูรณ์
BK_9_010359ชื่อหนังสือ :–      ริชาร์ด แบรนสัน : like a virgin
ชื่อผู้แต่ง :–        แบรนสัน, ริชาร์ด
Call Number :- พ 658.4092 บ895ร 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “ริชาร์ด แบรนสัน : like a virgin” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่อ่านง่าย สนุกสนานสไตล์  แบรนสัน ถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการทำธุรกิจในแบบฉบับของตัวเอง ซึ่งเขาทำมาแล้วทุกอย่าง บางอย่างล้มเหลว บางอย่างประสบความสำเร็จ พร้อมกับเรียนรู้อะไรมากมาย จากวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์   ที่ตรงใจ การเสี่ยงด้วยการเล่นพิเรนทร์ๆ แบบที่หลายคนคาดไม่ถึง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธาณชน     ตลอดจนการเอาตัวรอดจากเศรษฐกิจตกต่ำ จึงทำให้ “เวอร์จิ้น กรุ๊ป” กลายเป็นธุรกิจที่บริษัทในเครือมากกว่า 400 แห่ง      ทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการมือใหม่หรือที่เจนจัดในสมรภูมิแล้ว จะจบแค่มัธยมหรือเอ็มบีเอก็สามารถอ่านได้
BK_10_010359ชื่อหนังสือ :–       การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
ชื่อผู้แต่ง :–         จิตติ รัศมีธรรมโชติ
Call Number :–  658.406 จ419ก 2558 รายละเอียด :– การพัฒนาองค์การหรือ Organization Development เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติของศาสตร์ต่างๆ จำนวนมาก เช่น พฤติกรรมองค์การ จิตวิทยา จิตวิทยาอุตสาหกรรม มานุษยวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น หนังสือ “การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ” เล่มนี้รวบรวมเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์การไว้อย่างครบถ้วน และนำเสนอในลักษณะที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นภาพรวมและเข้าใจพื้นฐานของศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถต่อยอดความรู้และความเข้าใจสำหรับการศึกษาศาสตร์นี้ในเชิงลึกต่อไป จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาองค์การ ผู้บริหารองค์การและผู้สนใจทั่วไป
BK_11_010359ชื่อหนังสือ :-       ไขความลับตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ชื่อผู้แต่ง :–         สิงห์, มาริโอ
Call Number :–  332.6 ส717ข 2558  รายละเอียด :– หนังสือ “ไขความลับตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก” เล่มนี้เขียนโดย  ” Mario Singh” ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และโค้ช Forex ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชีย เขาได้แบ่งปันเส้นทางการเดินทาง การทำความเข้าใจและความรู้ เพื่อไขเอาเงินจริงออกมาจากตลาด Forex เขาเจาะลึกทุกรายละเอียดในหัวข้อต่างๆ มารวมกัน ไม่ว่าจะเป็น โอกาสในตลาด Forex กฎทั้ง 6 ข้อของการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงหัวข้อที่เกี่ยวกับจิตวิทยาอย่างเช่น นิสัย และการเรียนรู้ความชำนาญ และอื่นๆ อีกมากมาย เขียนได้อย่างฉลาดหลักแหลม และน่าอ่านเป็นอย่างมาก นักลงทุนจะได้รับคำแนะนำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในการทำความเข้าใจการเทรดในตลาด Forex ด้วยกุญแจทั้ง 12 ดอก สู่อิสรภาพทางการเงิน

BK_12_010359ชื่อหนังสือ :–       การจัดการสินเชื่อ
ชื่อผู้แต่ง :–         กฤษฎา สังขมณี  
Call Number :–  658.88 ก279ก 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “การจัดการสินเชื่อ” เล่มนี้จัดทำขึ้นตามแนวคิดและทฤษฎีทางการเงิน ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับนโยบายของกิจการที่ให้สินเชื่อ คุณสมบัติของผู้ทำงานด้านสินเชื่อ สินเชื่อประเภทต่างๆ   การหาข้อมูลเพื่อพิจารณารวมถึงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ การวิเคราะห์สินเชื่อ การกำหนดวงเงินละเงื่อนไข การประเมินความเสี่ยง        การพิจารณาหลักประกัน ระเบียบพิธีการและการจัดทำนิติกรรม การเรียกเก็บหนี้ การควบคุมสิ้นเชื้อ และการปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาสาขาการเงินการธนาคารและเศรษฐศาสตร์และการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อต่อไป

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center