แนะนำหนังสือ 1 มีนาคม 2560

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2560
ชื่อหนังสือ :–         บ้านเชียง ปฐมบทโบราณคดีไทย
ชื่อผู้แต่ง :–           เดชาภิวัชร์ นพมิตร,บรรณาธิการ
Call Number :
–   อ 930.109593 บ291 2559  รายละเอียด :–   หนังสือ “บ้านเชียง ปฐมบทโบราณคดีไทย” เล่มนี้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษ เพื่อเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาจิตต่อผู้มีอุปการคุณของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยเนื้อหาภายในเล่มจะประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกัน ในส่วนแรกจะเป็นบทความทางวิชาการ และในส่วนที่ 2 จะเป็นภาพวัตถุในคอลเลคชันของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่มาจากแหล่งโบราณคดีบ้านธาตุและบ้านอ้อมแก้ว พร้อมด้วยภาพประกอบ     และรายละเอียดบรรยายใต้ภาพ หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับโบราณคดีบ้านเชียงในยุคต่างๆ  ได้เป็นอย่างดี
ชื่อหนังสือ :–         โหล 12 ปี ทีเคพาร์ค : สารพันเรื่องราว หลากหลายความคิด ว่าด้วยการเรียนรู้ พื้นที่การเรียนรู้ และนวัตกรรมห้องสมุด
ชื่อผู้แต่ง :–            วัฒนชัย วินิจจะกูล, บรรณาธิการ
Call Number :–   อ 025 ห911 2560 รายละเอียด :– พูดถึงอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งมีผลทำให้พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล ความรู้และรูปแบบวิธีการเข้าถึงสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ส่งผลให้ห้องสมุดทั่วโลกได้รับผลกระทบ ห้องสมุดหลายแห่งถึงกับต้องปิดตัวยุติการให้บริการ มีเพียงไม่มากนักที่สามารถปรับตัวตอบสนองต่อความต้องการได้ หนังสือ “โหล 12 ปี ทีเคพาร์ค : สารพันเรื่องราว หลากหลายความคิด ว่าด้วยการเรียนรู้ พื้นที่การเรียนรู้ และนวัตกรรมห้องสมุด”  เล่มนี้จึงมีเนื้อหาและหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในเรื่องของห้องสมุดและนวัตกรรม (Innovation & Trend) ห้องสมุด   กับอนาคต (Future Possible) การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(Learning 4.0) และยังมีสัพเพเหระสนทนา (Miscellaneous Talk) ที่ให้ข้อคิดที่น่าสนใจมาก ซึ่งการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ภายใต้แนวคิด ‘ห้องสมุดมีชีวิต’ มาตลอด 12 ปี  ผู้จัดทำหวังว่าเมื่อได้อ่านจนจบจะช่วยจุดประกายความคิดและนำไปสู่การลงมือเปลี่ยนแปลง และพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ในสังคมไทย ให้ก้าวทันยุคสมัย เอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ชื่อหนังสือ :–         การสาธารณสุขขั้นนำและการบริหารสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง :–           นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
Call Number :–  353.6 น188ก 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “การสาธารณสุขขั้นนำและการบริหารสาธารณสุข” เล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจ เนื้อหาภายในเล่มจะบอกถึงประวัติการสาธารณสุขไทย ความสำคัญและปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพประชาชน การบริหารงานสาธารณสุข หน่วยงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ แผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับต่างๆ ตลอดจนนวัตกรรมและกฎหมายสาธารณสุข เป็นต้น
ชื่อหนังสือ :–         กิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กพิการ
ชื่อผู้แต่ง :–           กรมพลศึกษา. สำนักนันทนาการ
Call Number :–   พ 790.196 ก636 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “กิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กพิการ” เล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสนับสนุนและการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงกลุ่มเด็กพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงการมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษและเพื่อให้ครอบคลุมถึงคนพิการ จึงมีทั้งความหมาย ประโยชน์ ประเภทของนันทนาการ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคนพิการ และตัวอย่างเกมหรือกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กพิการประเภทต่างๆด้วย
ชื่อหนังสือ :–         ตามรอย…พ่อตาก…ไป…บ้านทุ่งใหญ่…เมืองจันทบูร
ชื่อผู้แต่ง :–           สมโภชน์ วาสุกรี, ผู้เรียบเรียง
Call Number :–  พ 923.1593 ต341 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “ตามรอย…พ่อตาก…ไป…บ้านทุ่งใหญ่…เมืองจันทบูร” เล่มนี้เป็นหนังสือภาพอิงประวัติศาสตร์ที่สรุปเนื้อหา สาระสำคัญๆ ได้อย่างกระชับ อีกทั้งเป็นการเปิดเผยเรื่องราวประวัติศาสตร์สมัยกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดตราด ซึ่งได้มีการรวบรวมไว้อย่างละเอียด ทำให้   ผู้อ่านทราบว่าจังหวัดตราดคือชัยภูมิสำคัญของการกู้ชาติ ไม่ว่าจะเป็นอู่ต่อเรือ แหล่งรวบรวมศาสตราวุธต่างๆ สถานที่ ฝึกหัดการชกมวยและการต่อสู้ และที่สำคัญที่สุดคือ การร่วมต่อสู้ในสงครามกู้ชาติของคนจังหวัดตราดอีกด้วย หนังสือ   เล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา  เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ชื่อหนังสือ :–      “คนพันธุ์” เทือกหิมาลัย อัตลักษณ์ วิถี วัฒนธรรม : ภารตะศึกษาฟอรั่ม 7
ชื่อผู้แต่ง :–           บุญยงค์ เกศเทศ
Call Number :–    GP 305.8914 บ532ค 2559 รายละเอียด :–   หนังสือ “คนพันธุ์เทือกหิมาลัย อัตลักษณ์ วิถี วัฒนธรรม : ภารตะศึกษาฟอรั่ม 7 เล่มนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหา เรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายเฉพาะท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามลุ่มแม่น้ำต่างๆ ในแถบเทือกเขาหิมาลัย และสำหรับภายในเล่มนี้ได้หยิบยกกลุ่มชาติพันธุ์มาทั้งสิ้น 7 กลุ่ม ด้วยกัน ซึ่งเนื้อหาในแต่ละกลุ่มแต่ละพื้นที่อาจมีมากน้อยต่างกัน ผู้อ่านอาจได้รับอรรถรสจากประสบการณ์ตรงและ ภาพถ่ายในอดีต ซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยาก เพราะปัจจุบันสภาพบ้านเมืองและสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย หนังสือ เล่มนี้จึงเหมาะสำหรับการต่อยอดเพื่อการศึกษาวิจัยต่อไป
ชื่อหนังสือ :–         โกษาปาน ราชทูตผู้กู้แผ่นดิน
ชื่อผู้แต่ง :–           ภูธร ภูมะธน
Call Number :–  อ 959.303 ภ654ก 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “โกษาปาน ราชทูตผู้กู้แผ่นดิน” เล่มนี้เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่นำเสนอเรื่องราวของ “โกษาปาน” ราชทูตผู้เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ราชทูตผู้นี้เป็นผู้  ที่ทำให้ชาวโลกรู้ว่า “สยาม” ไม่ใช่คนเถื่อน จากเอกสารสำคัญต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะเอกสารสำคัญจากฝรั่งเศส จะทำให้ผู้อ่านรู้จักโกษาปานมากยิ่งขึ้น เมื่อผู้อ่านได้อ่านแล้ว จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสยาม-ฝรั่งเศส      ที่มีมาช้านานจะได้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต และจากกรณีศึกษาในเรื่องนี้ ฝ่ายสยามเองต้องตระหนักด้วยเช่นกัน เมื่อคบหาสมาคมกับนานาชาติ
ชื่อหนังสือ :–           เกรเกอร์กับดินแดนใต้พิภพ
ชื่อผู้แต่ง :–             คอลลินส์, ซูซาน  
Call Number :–     น ค192กร 2554 ล1
 รายละเอียด :– หนังสือ “เกรเกอร์กับดินแดนใต้พิภพ” เป็นหนังสือชุด ที่มีเนื้อหาเรื่องราวความตื่นเต้นใต้ฝ่าเท้ากับสงครามครั้งใหญ่ในโลกใต้ดิน 1 ชุดประกอบด้วย 5 เล่ม เริ่มต้นจากเกรเกอร์ เด็กผู้ชายอายุ 11 ปีหลุดเข้าไปในช่องลมของห้องซักรีดในอพาร์ตเมนต์กลางเมืองนิวยอร์ก พร้อมบูตส์น้องสาววัย 2 ขวบ ทั้งสองคนตกลงไปสู่โลกใต้ดินที่มีแมลงสาบยักษ์ หนูยักษ์ แมงมุมยักษ์ ค้างคาวยักษ์ และชาวใต้พิภพอาศัยอยู่ เกรเกอร์เจอคำทำนายของดินแดนใต้พิภพที่    พูดถึงตัวเขาและการตามหาพ่อที่หายไปนานนับปี เกรเกอร์และชาวใต้พิภพบางส่วนจึงออกตามหาพ่อ โดยระหว่างทาง       ก็ต้องคอยระวังหนูยักษ์ที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของชาวใต้พิภพ พวกมันต้องการปกครองโลกใต้พิภพทั้งหมด แทนมนุษย์ มัน  จึงพยายามกำจัดเกร์เกอร์ที่ตามคำทำนายบอกว่าเขาเป็นนักรบผู้จะนำแสงสว่างกลับมาสู่ดินแดนแห่งนี้ การยอมรับชะตา    ที่ถูกขีดไว้ในคำพยากรณ์ สุดท้ายแล้วก็ยังต้องอาศัยความกล้าหาญและจิตใจที่เชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม และบางทีด้วยสองสิ่งนี้ชะตากรรมก็อาจไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป 
ชื่อหนังสือ :–          หลักการประเมินผลนโยบายสาธารณะ
ชื่อผู้แต่ง :–            อติพร เกิดเรือง
Call Number :-  320.6 อ142ห 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “หลักการประเมินผลนโยบายสาธารณะ” เล่มนี้ เป็นแนวคิด ทฤษฎี ที่สนับสนุนในการประเมินผลนโยบายที่ต่อยอดความรู้มาจากความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่สำคัญๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใช้เป็นกลไกในการติดตาม กำกับดูแล ตลอดจนเป็นแนวทางสำคัญที่จะนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค และการพัฒนาดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้
ชื่อหนังสือ :–       พืชอนุรักษ์ในบัญชีไซเตส (CITES) : กล้วยไม้ป่า ในผืนป่าตะวันออก ตอนที่ 2
ชื่อผู้แต่ง :–          อาภรณ์ อุดมศิลป์, ผู้เรียงเรียง
Call Number :   584.4 พ814 2558 ต2  รายละเอียด :– หนังสือ “พืชอนุรักษ์ในบัญชีไซเตส (CITES) : กล้วยไม้ป่า ในผืนป่าตะวันออก ตอนที่ 2” เล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับพืชวงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) สถานภาพกล้วยไม้ป่า  ผืนป่าอนุรักษ์ภาคตะวันออก สกุลและจำนวนชนิดกล้วยไม้ป่า กล้วยไม้ป่าในพื้นที่อนุรักษ์  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น และอุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นต้น ดังนั้นการจะใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่า ทางกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา จึงได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร “กล้วยไม้ป่า” ที่จะเป็นมรดกทางธรรมชาติตกทอดไปยังลูกหลาน ซึ่งปัจจุบันมลภาวะที่เกิดขึ้นทำให้พืชได้รับผลกระทบ ทำให้พืชกลุ่มกล้วยไม้หลายชนิดกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการอนุรักษ์เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์
ชื่อหนังสือ :-       วิธีสร้างบุญบารมี และชีวิตนี้สำคัญนัก
ชื่อผู้แต่ง :–         ญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, สมเด็จพระ
Call Number :– พ 294.3444 ญ241ว 2559  รายละเอียด :– พระนิพนธ์เรื่อง “วิธีสร้างบุญบารมี และชีวิตนี้สำคัญนัก” เล่มนี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้เป็นสังฆบิดรของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้ทรงนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้รู้และศึกษาเพื่อเข้าใจเรื่องวิธีสร้างบุญบารมีในทางพระพุทธศาสนา อันได้แก่ การให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา พระองค์ได้อธิบายชี้แจงแสดงเหตุและผลอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งนัก พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าทุกชีวิตที่เกิดมาในชาตินี้เป็นชีวิตที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นชีวิตที่สามารถกำหนดภพชาติได้ จึงจำเป็นที่จะต้องกระทำแต่กรรมดีเพื่อให้กรรมนั้นส่งผลที่ดีให้แก่ชีวิตในอนาคตข้างหน้าต่อไป
ชื่อหนังสือ :–       โยเดียกับราชวงศ์พม่า เรื่องจริงที่ไม่มีใครรู้
ชื่อผู้แต่ง :–         ฮาร์ท, มิคกี้
Call Number :– อ 959.1 ฮ359ย 2559 รายละเอียด :– รายละเอียด: หนังสือ โยเดียกับราชวงศ์พม่า เรื่องจริงที่ไม่มีใครรู้” เล่มนี้เป็นหนังสืออิงประวัติศาสตร์ เพื่อให้คนในสมัยนี้ได้ทราบและเข้าใจว่า คนสยามที่ถูกพม่ากวาดต้อนไปเป็นเชลยนั้น ไม่ได้ตกเป็นนักโทษ ถูกทรมาน  และถูกจับขังคุกดังที่คนสมัยใหม่เข้าใจ แท้จริงแล้ว พวกเขาเหล่านั้นก็เป็นประชาชนคนธรรมดา บางคนได้เป็นใหญ่เป็นโต รักและนับถือกัน ดังที่กล่าวไว้ว่า คนโบราณไม่ได้เกลียดกัน หากแต่เป็นเรื่องของการขยายอำนาจกษัตริย์ หนังสือเล่มนี้     จึงต้องการให้ผู้อ่านเปิดกว้างทางความคิด เพื่อให้เห็นถึงสันติภาพ เอกภาพ ความรักสมานฉันท์ระหว่างกันของชนชาติ      ในภูมิภาคนี้

 แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

e-library librarySiam University
Academic Resource Center

มีนาคม