แนะนำหนังสือ 1 มี.ค. 2561

[box type=”note”]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 มี.ค. 2561ชื่อหนังสือ: เรียนรู้เรื่อง ซุ้มเฉลิมพระเกียรติแห่งกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง: กรุงเทพมหานคร. สำนักการโยธา  
Call Number: อ 721.41 ร832 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “เรียนรู้เรื่อง ซุ้มเฉลิมพระเกียรติแห่งกรุงเทพมหานคร” เล่มนี้เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้และภาพประกอบอันเปี่ยมด้วยคุณค่าและความทรงจำเกี่ยวกับ “ซุ้ม” โดยภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับซุ้มในลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้รับการรังสรรค์ ภายใต้เจตนารมณ์ที่จะบันทึกเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ความสวยงาม ตลอดจนความหมายที่ดีงามของ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ที่ส่องสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมประจำชาติ และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ ความจงรักภักดีของชาวไทยที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นที่รักยิ่ง    อย่างหาที่สุดมิได้[/box]
[box] ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 มี.ค. 2561ชื่อหนังสือ: โครงการพระราชดำริแก้มลิง
ชื่อผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์, ผู้เรียบเรียง
Call Number: อ 672.52 ค961 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “โครงการพระราชดำริแก้มลิง” เล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งในหนังสือชุด “ศาสตร์พระราชา” โดยได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป สำหรับโครงการพระราชดำริแก้มลิงนี้ ทรงมีพระบรมราโชบายหลักในการจัดการทรัพยากรน้ำอยู่ด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่ การแก้ปัญหาขาดแคลน      น้ำบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร การแก้ปัญหาน้ำที่ถูกทำลายให้เน่าเสีย และการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง และในส่วนของปัญหาน้ำท่วมขังนี้เอง จึงเป็นที่มาของโครงการพระราชดำริ “แก้มลิง” ขึ้น ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ซึ่งพระองค์ทรงใช้พระประสบการณ์เปรียบเทียบ “ลิง” ที่กินกล้วยเก็บไว้ในกระพุ้งแก้มก่อนจะกลืนลงย่อยเป็นอาหาร โครงการแก้มลิง ซึ่งเป็นเสมือนสถานที่เป็นบึงเก็บพักน้ำชั่วคราว รอให้ระดับน้ำในคูคลองระบายน้ำพร่องลงแล้วจึงระบายปล่อยน้ำออกมา[/box] [box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 มี.ค. 2561ชื่อหนังสือ: Atlas of medical parasitology : with 410 colour illustrations
ชื่อผู้แต่ง: Prayong Radomyos
Call Number: 616.960222 P921A 2016
รายละเอียด:  หนังสือ “Atlas of medical parasitology : with 410 colour illustrations” เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญๆ ของพยาธิและปรสิตหลากหลายชนิด ที่มีความสำคัญในทางการแพทย์ โดยนำเสนอในลักษณะของการใช้รูปภาพ 410 รูปภาพด้วยกัน ซึ่งเป็นรูปภาพประกอบสีสวยงามตลอดทั้งเล่ม โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยคำอธิบายสั้นๆ อย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่ลักษณะทางกายภาพ วงจรชีวิต หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นคู่มือในการอ้างอิงสำหรับนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป และยังถือเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับการวิจัยในอนาคตอีกด้วย[/box] [box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 มี.ค. 2561ชื่อหนังสือ: สักวาและดอกสร้อยโภชนาการ
ชื่อผู้แต่ง: มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ
Call Number: 895.911 ส518 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “พระราชนิพนธ์สักวาและดอกสร้อยโภชนาการ” เล่มนี้เป็นหนังสือที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ร่วมกับคณาจารย์อื่น ๆ ซึ่งได้มีการปรับปรุงเนื้อหาจากการเผยแพร่      ครั้งแรก เพื่อให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันทั้งทางด้านวิชาการโภชนาการ และด้านวัฒนธรรมการกิน เป็นผลงาน       คำประพันธ์ที่มีความไพเราะและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และยังมีการ     ขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยเพื่อบันทึกในแผ่นซีดี โดย ครูมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ โดยได้บรรจุไว้ในซีดีชุดนี้ด้วย และเมื่อนำมาขับร้องกับดนตรีไทย ผู้ฟังก็จะได้รับทั้งความรู้ ความสุนทรีย์ อรรถรส และความไพเราะจากเสียงดนตรี   ตามมาอีกด้วย [/box] [box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 มี.ค. 2561ชื่อหนังสือ: การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์
ชื่อผู้แต่ง: สุภาวดี เครือโชติกุล
Call Number: 618.20231 ส838ก 2554
รายละเอียด: พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้เป็นอย่างดี การให้การพยาบาลที่มีประสิทธิภาพจะต้องให้การพยาบาลอย่างองค์รวมแก่ผู้รับบริการ ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบของกระบวนการพยาบาลซึ่งเป็นแนวทางทางวิทยาศาสตร์ที่มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงความต้องการการพยาบาลเพื่อนำไปสู่การวางแผนการปฏิบัติพยาบาล หนังสือ “การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์” จึงเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่กำลังศึกษาวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ หรือผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ยังเหมาะกับพยาบาลวิชาชีพในการนำมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้การพยาบาลแก่สตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ และเขียนผลงานทางวิชาการ[/box] [box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 มี.ค. 2561ชื่อหนังสือ: ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน
ชื่อผู้แต่ง: สันติ เล็กสุขุม
Call Number: 709.593 ส582ศ 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน” เล่มนี้ มีเนื้อหาและให้ความรู้เกี่ยวกับ  ศิลปะสมัยอยุธยาทุกประเภท ทั้งงานสถาปัตยกรรมของวัดและสถูปเจดีย์ ประติมากรรม จิตกรรม วิจิตรศิลป์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะรูปแบบของเจดีย์ และศิลปวัตถุ เช่น พระพุทธรูป เครื่องทอง ทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของงานช่างหลวงอยุธยาที่มีพัฒนาการ การสร้างสรรค์ และการเลือกรับปรับใช้วิทยาการและรูปแบบศิลปะจากภายนอก มาผสมผสาน         จนกลายเป็นงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ศิลปะอยุธยาจึงเป็นหนึ่งในองค์ความรู้ของงานช่างไทย อันเป็นพื้นฐานสำหรับการสืบสานและดำรงเอกลักษณ์ของงานศิลปะไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป ถือได้ว่าเป็นหนังสือด้านศิลปะอยุธยาที่สมบูรณ์อย่างยิ่ง[/box] [box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 มี.ค. 2561ชื่อหนังสือ: สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 15
ชื่อผู้แต่ง: โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Call Number: อ 039.95911 ส678 2553 ล15
รายละเอียด: หนังสือ “สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 15” เล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์       ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งการจัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับเสริมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น      โดยจัดพิมพ์ในรูปแบบหนังสือขนาดพกพาได้สะดวก มีภาพประกอบสี่สีสวยงามตลอดทั้งเล่ม มีเรื่องน่ารู้ซึ่งประกอบด้วยเรื่องลิเก มีทั้งในเรื่องของการแต่งกายและเครื่องแต่งกาย รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆของลิเก เป็นต้น ในเรื่องของเพลงลูกทุ่ง จะมีทั้งความหมายและพัฒนาการของเพลงลูกทุ่ง เป็นต้น และสุดท้ายเพลงพื้นบ้าน เป็นการสืบสานและอนุรักษ์เพลงลูกทุ่ง และเพลงพื้นบ้านอีกทั้งประวัติความเป็นมาของเพลงพื้นบ้านของไทย เพลงพื้นบ้านภาคต่างๆ รวมถึงการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน  เป็นต้น โดยเรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ชวนติดตามตลอดทั้งเล่ม[/box] [box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 มี.ค. 2561ชื่อหนังสือ: จากรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 : อีกย่างก้าวของพระบรมเดชานุภาพ
ชื่อผู้แต่ง: สมโชติ อ๋องสกุล
Call Number: 923.1593 ส241จ 2560
รายละเอียด: หนังสือ “จากรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 : อีกย่างก้าวของพระบรมเดชานุภาพ” เล่มนี้เป็นผลงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ ของ รศ.สมโชติ อ๋องสกุล โดยมุ่งศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งแบ่งเป็น 6 บทดังนี้ บทที่ 1 การสร้างสมพระบรมเดชานุภาพ (Dignity) บทที่ 2 เป็นช่วงแห่งการท้าทาย พระบรมเดชานุภาพ (Dignity) ของพระมหากษัตริย์ บทที่ 3 ราชสกุลมหิดล บทที่ 4 การสร้างสม พระบรมเดชานุภาพ (Dignity) ของรัชกาลที่ 9 บทที่ 5 สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และบทที่ 6 อีกย่างก้าวของพระบรมเดชานุภาพ โดยเนื้อหาและภาพประกอบในแต่ละบทมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง[/box] [box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 มี.ค. 2561ชื่อหนังสือ: การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
ชื่อผู้แต่ง: วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์, บรรณาธิการ
Call Number: 618.20231 ก492 2559 ล1
รายละเอียด: หนังสือ “การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1” เล่มนี้ ได้แบ่งการจัดทำออกเป็น 3 เล่มด้วยกัน คือ เล่ม 1 เล่ม 2 และเล่ม 3 ซึ่งในเล่ม 1 นี้ได้กล่าวถึงแนวคิดและหลักการพยาบาลมารดา ทารก และครอบครัว การวางแผนครอบครัว  การตั้งครรภ์ การพยาบาลระยะตั้งครรภ์ เป็นต้น จากเนื้อหาข้างต้นก็เพื่อให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับหลักสูตรสำหรับนักศึกษาพยาบาล หรือบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจค้นคว้าเพิ่มเติม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ต่อไป[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 มี.ค. 2561ชื่อหนังสือ: ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver CS6 สำหรับผู้เริ่มต้น
ชื่อผู้แต่ง: พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
Call Number: 005.713 พ553อ 2557
รายละเอียด:  หนังสือ “ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver CS6 สำหรับผู้เริ่มต้น” เล่มนี้  มีเนื้อหาที่ต้องการให้เข้าใจถึงหลักการสร้างเว็บไซต์ เริ่มตั้งแต่อธิบายพื้นฐานการออกแบบเว็บ สร้างเว็บ ตั้งแต่เริ่มต้นใช้งานได้กับ HTML5 และ CSS3 แก้ปัญหาฟอนต์ด้วย Web Fonts สร้างหน้าเว็บที่เปิดดูได้ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ด้วย Fluid Grid Layout ใส่ลูกเล่นเคลื่อนไหวด้วย Spry, Behavior และ JavaScript จองพื้นที่เว็บไซต์ฟรี เผยแพร่เว็บบนอินเทอร์เน็ต เสริมความเข้าใจด้วยตัวอย่างเว็บไซต์จริง เปิดเผยเทคนิคลูกเล่นพิเศษ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน อ่านง่าย  มาพร้อมด้วยซีดีรอมไฟล์ตัวอย่างที่ใช้ในเล่มอีกด้วย[/box] [box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 มี.ค. 2561ชื่อหนังสือ: เภสัชวิทยา เล่ม 1
ชื่อผู้แต่ง: พยงค์ เทพอักษร, บรรณาธิการ
Call Number: 615.1 ภส778 2554 ล1
รายละเอียด: เนื่องจากตำราเภสัชวิทยามีเนื้อหาและรายละเอียดอยู่มาก จึงได้แบ่งการจัดพิมพ์ออกเป็น 3 เล่ม โดย หนังสือ “เภสัชวิทยา เล่ม 1” เล่มนี้จะมีเนื้อหาอยู่ 8 บทด้วยกัน รายละเอียดของเนื้อหาจะเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับยา ซึ่งประกอบด้วย ความหมาย ประเภทของยา รูปแบบของยา หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับยาและการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์ หลักการใช้ยา การเสื่อมสภาพของยา และการหมดอายุของยา ตลอดจนการคำนวณเกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยและการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวกับยา[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 มี.ค. 2561ชื่อหนังสือ: กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
ชื่อผู้แต่ง: วิไล ชินธเนศ
Call Number: 611 ว724ก 2560
รายละเอียด:  หนังสือ “กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์” เล่มนี้ มีเนื้อหาค่อนข้างกระชับ ครอบคลุมทั้งมหกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ โดยการจัดแบ่งออกเป็นระบบต่างๆ ตามหน้าที่การทำงานที่สัมพันธ์กันของอวัยวะตั้งแต่ระดับเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นระบบของร่างกาย โดยเน้นลักษณะโครงสร้างที่เห็นด้วยตาเปล่า และโครงสร้างที่เห็นได้จากกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา รวมทั้งยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของทารกในครรภ์ เนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายขึ้น และภายในเล่มยังมีภาพประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นอีก หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาพยาบาล รังสีเทคนิค เทคนิคการแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป[/box]

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยามe-library librarySiam UniversityAcademic Resource Center