แนะนำหนังสือ 1 สิงหาคม 2559

 

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2559
BK_1_010859ชื่อหนังสือ :–        คนไทย…บุคคลสำคัญของโลก (2505-2560)
ชื่อผู้แต่ง :–             
Call Number :
– 923.2593 ค138 2558  รายละเอียด :–   หนังสือ “คนไทย…บุคคลสำคัญของโลก (2505-2560)” เป็นหนังสือที่รวบรวมเกียรติประวัติ  คุณงามความดี และผลงานของบุคคลสำคัญๆ ของโลกชาวไทย ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติจนเป็นที่ประจักษ์  รวม 27 ท่านด้วยกัน กล่าวคือตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านท้ายสุด ระหว่าง พ.ศ.2505-2560 เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ใหม่แบบ    ย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีภาพลายเส้นประกอบของบุคคลสำคัญนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและน้อมนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะเป็นคุณูปการแก่ชาติบ้านเมืองของเราต่อไปในภายภาคหน้า
BK_2_010859ชื่อหนังสือ :–            พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ
ชื่อผู้แต่ง :–             
Call Number :– 174.2 พ434 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ” เล่มนี้ กล่าวถึงพฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพที่ต้องยึดหลักจริยธรรมทางการพยาบาล ให้มีความเมตตากรุณาต่อคนป่วย รวมถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้ป่วย สิทธิผู้บริโภค สิทธิเด็ก ในการเอาใจใส่และดูแลสุขภาพผู้ป่วย ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในขณะนี้ ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลที่ปฏิบัติงานให้บริการการพยาบาลโดยทั่วไป และเพื่อเป็นคู่มือในการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมจริยธรรมที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพต่อไป
BK_3_010859ชื่อหนังสือ :–         เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ : เพื่อชีวิตและระบบนิเวศที่สันติสุข
ชื่อผู้แต่ง :–           วิทยากร เชียงกูล
Call Number :–  พ 330 ว583ศ 2556 รายละเอียด :– หนังสือ “เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ : เพื่อชีวิตและระบบนิเวศที่สันติสุข” เล่มนี้ นำเสนอแนวคิดและแนวทางในการแก้วิกฤติสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ โดยการเสนอให้เปลี่ยนวิธีคิดจากเศรษฐศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าจนลืมเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติที่มากเกินไป และมลภาวะที่เกิดขึ้นจากผลิตผลของระบบอุตสาหกรรม ไปเป็นการผลิตเพื่อชุมชนและประชาชนส่วนใหญ่ เนื้อหาในเล่มถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นระบบในการขบคิดเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และอาจเป็นการจุดประกายทางความคิดเพื่อให้เกิดสิ่งดีงามในสังคมมนุษย์ต่อไปในอนาคต
BK_4_010859ชื่อหนังสือ :–      โมเดลพัฒนามหานครแห่งอาเซียนภายใต้ผังเมืองรวม กทม. ปี 2556-2561
ชื่อผู้แต่ง :–            ปราณีย์ คชพร
Call Number :– 711.409593 ป549ม 2556 รายละเอียด :– หนังสือ หนังสือ “โมเดลพัฒนามหานครแห่งอาเซียนภายใต้ผังเมืองรวม กทม. ปี 2556-2561” เล่มนี้นำเสนอรายละเอียดของกรอบการพัฒนากรุงเทพฯไว้อย่างรอบด้าน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มือใหม่ นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคนซื้อบ้านได้ศึกษาทำความ เข้าใจแบบเจาะลึกจริงๆ ประเทศไทยเราจะอยู่ตรงไหนหากการพัฒนาประเทศในหัวเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ กลายเป็น มหานคร แห่งอาเซียน ตามที่คาดหวังไว้ได้หรือไม่ ดังนั้นผังเมืองรวมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาในครั้งนี้       ซึ่งสามารถ ช่วยลดโลกร้อน ลดใช้รถยนต์ บีบใช้ระบบราง รวมถึง 10 รถไฟฟ้าใหม่กระจายการพัฒนาออกนอกกรุง
BK_5_010859ชื่อหนังสือ :–         วิทยาการรหัสลับในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
ชื่อผู้แต่ง :–             
Call Number :–  005.82 ว582 2558  รายละเอียด :หนังสือ “วิทยาการรหัสลับในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม” ในปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสารมีความสำคัญต่อการดำเนินการชีวิตมนุษย์ ซึ่งมนุษย์จะมีการรับส่งข้อมูลข่าวสารทั้งแบบที่เป็นความรับและไม่เป็นความรับ การรับส่งข่าวสารแบบที่เป็นความรับนั้นเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการป้องกันหรือรักษาความลับนั้นไม่ให้รั่วไหล ดังนั้นการป้องกันหรือรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารผ่านระบบการสื่อสารและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งสำคัญ และได้มีการพัฒนาทฤษฎีรหัสลับ ขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับให้ถึงมือผู้รับได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ถูกโจรกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลข่าวสารในระหว่างทาง ผู้รับข้อมูลที่มีสิทธิ์รับข้อมูลจะต้องถอดรหัสข้อมูลก่อนจึงจะสามารถอ่านข้อมูลข่าวสารนั้นได้ หนังสือ “วิทยาการรหัสลับในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม” เล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจ
BK_6_010859ชื่อหนังสือ :–         งานบำรุงรักษารถยนต์
ชื่อผู้แต่ง :–           ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
Call Number :–  629.287 ป399ง 2554 รายละเอียด :– หนังสือ “งานบำรุงรักษารถยนต์” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบต่างๆ ของรถยนต์ตามระยะที่กำหนด ทั้งการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ การบำรุงรักษาระบบไฟแสงสว่าง ปัดน้ำฝน และแตร การบำรุงรักษาระบบส่งกำลังรถยนต์ การบำรุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ และ  อีกหลากหลายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงวิธีการใช้รถยนต์และอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยรถยนต์ในปัจจุบันเอาไว้ด้วย มีเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และแบบฝึกหัดท้ายบท สำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ
BK_7_010859ชื่อหนังสือ :–     การปรับปรุงมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชน
ชื่อผู้แต่ง :–              สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์
Call Number :– 336.2 ส764ก 2556 รายละเอียด :– ทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะหน่วยงานที่มี    พันธกิจหลักในการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่   ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาที่สามารถขอใช้สิทธิในการยกเว้นภาษี         เงินได้ สำหรับรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาภายใต้มาตรการ การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี จึงได้จัดให้มีโครงการศึกษา “การปรับปรุง มาตรการทางภาษี เพื่อกระตุ้นการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ในภาคเอกชน” ขึ้น ทั้งนี้การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการศึกษานี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจากรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและทิศทางเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุนวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีนานาชาติได้อย่างยั่งยืน
BK_8_010859ชื่อหนังสือ :–         การสะกดนิ้วมือไทย ก.ไก่ สำหรับภาษามือไทย
ชื่อผู้แต่ง :–           
Call Number :– 371.912 ก523 2555
 รายละเอียด :– สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกในประเทศไทย ได้มีการพัฒนาทั้งทางด้านการศึกษา กีฬา สังคม อาชีพ และด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพและศักยภาพของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ หนังสือ “การสะกดนิ้วมือไทย ก.ไก่ สำหรับภาษามือไทย” เล่มนี้ จึงถือได้ว่า เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยได้อย่างมาก นำเสนอเนื้อหาตั้งแต่เป็นแบบสะกดตัวอักษร แบบสะกดนิ้วมือสระ วรรณยุกต์ และสัญลักษณ์ตัวอื่นๆ แบบสะกดตัวเลข 1 ถึง 10 และตัวเลขหลักสิบถึงหลักล้าน มีรูปแบบและภาพประกอบที่ให้ความสมบูรณ์สวยงามเข้ากับยุคสมัย
BK_9_010859ชื่อหนังสือ :–      คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 8 อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ชื่อผู้แต่ง :–              
Call Number :- 915.9304 ค695 2559  รายละเอียด :“ตะรุเตา” เมื่อครั้งอดีต เคยรู้จักในฐานะของคุกนรกและแหล่งซ่องสุมของโจนสลัดที่โหดเหี้ยม แต่ปัจจุบันหมู่เกาะแห่งนี้ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงและโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยความงดงามของหมู่เกาะใหญ่น้อยและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าจรดท้องทะเล ทำให้ตะรุเตาในวันนี้กลายเป็นแดนสวรรค์ของผู้มาเยือน หนังสือ“คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 8 อุทยานแห่งชาติตะรุเตา” จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ชื่นชอบกับธรรมชาติและการท่องเที่ยว
BK_10_010859ชื่อหนังสือ :–             การรักษาแผลกดทับสำหรับพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง :–               ขวัญฤทัย พันธุ
Call Number :     616.545 ข275ก 2559 รายละเอียด :– หากต้องดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือบุคคลที่ต้องนอนอยู่ที่เตียงตลอดเวลา ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายหรือลุกออกจากเตียงได้ ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยและมักจะเกิดตามมาก็คือ แผลกดทับ ผู้ดูแลผู้ป่วยจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับขึ้น และเมื่อเกิดแผลกดทับขึ้นแล้วก็สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาอาจเกิดติดเชื้อลุกลามไปถึงกระดูกและทั่วร่างกายจนถึงแก่ชีวิตได้ หนังสือ “การรักษาแผลกดทับสำหรับพยาบาล” เล่มนี้ จะทำให้ผู้ดูแลผู้ป่วยมีความรู้เรื่องของแผลกดทับมากยิ่งขึ้น ทั้งความหมาย อุบัติการณ์ กลไกการเกิดแผลกดทับ วัสดุปิดแผล และการพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาพยาบาล บุคลากรทางด้านสุขภาพ ผู้ดูแลผู้ป่วยนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป
BK_11_010859ชื่อหนังสือ :-        กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ
ชื่อผู้แต่ง :–           
Call Number :–    363.34 ก115 2558  รายละเอียด :– หนังสือโครงการสเฟียร์ “กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ เล่มนี้ เป็นเล่มล่าสุดที่เกิดจากความร่วมมือกันอย่างกว้างขวางระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นผู้ทำหน้าที่ให้โลกได้ตระหนักและปฏิบัติเพื่อให้สิทธิในด้านต่างๆ ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทุกคน และเพื่อช่วยในการฟื้นฟูชีวิต    และความเป็นอยู่ ให้ได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยา ทั้งในเรื่องการส่งเสริมสุขอนามัย ด้านอาหารและโภชนาการ      ที่พักพิง ที่อยู่อาศัยและเครื่องอุปโภค เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
BK_12_010859ชื่อหนังสือ :–         GC-MS หลักการทั่วไปและการประยุกต์ใช้
ชื่อผู้แต่ง :–           วีรวรรณ เล็กสกุลไชย
Call Number :–  681.7 ว735จ 2559 รายละเอียด :“GC-MS หลักการทั่วไปและการประยุกต์ใช้” เล่มนี้ ได้นำเอาความรู้และข้อมูลของเครื่อง GC-MS มาอธิบายด้วยภาษาและรูปประกอบที่ง่ายต่อการเข้าใจ เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเครื่อง การนำเครื่องไปใช้งาน การพัฒนาเครื่อง GC-MS จากอดีตถึงปัจจุบัน และการประยุกต์ใช้งานเครื่อง GC-MS หนังสือเล่มนี้ ทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักการทั่วไปและหลักการทำงานของเครื่อง GC-MS ทำให้เกิดประโยชน์ในงานตามต้องการได้มากขึ้น

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center