แนะนำหนังสือ 1 ส.ค. 2560

ชื่อหนังสือ: จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ : พระอัจฉริยภาพล้ำเลิศ
ชื่อผู้แต่ง: กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
Call Number: อ 759.9593 จ434 2560
รายละเอียด: หนังสือ “จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ : พระอัจฉริยภาพล้ำเลิศ” เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาส การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พุทธศักราช 2559 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วยภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ จำนวนกว่า 100 ภาพ อาทิเช่น ภาพเสมือนจริง ภาพแบบแสดงออกทางอารมณ์ และภาพนามธรรม รวมถึงพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายกับพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และภาพ พระราชกรณียกิจ อย่างละเอียด หนังสือเล่มนี้จะเป็นการเก็บบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ ในวงการศิลปะของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเหล่าศิลปินทั้งหลายในแผ่นดิน และถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอันทรงคุณค่ายิ่งของชาติสืบไป


ชื่อหนังสือ: การพยาบาลครอบครัว
ชื่อผู้แต่ง: ยุพา จิ๋วพัฒนกุล
Call Number: 610.7343 ย411ก 2559
รายละเอียด: หนังสือ “การพยาบาลครอบครัว” เล่มนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยที่1 แนวคิด ทฤษฎี การพบาบาลครอบคัว และหน่วยที่2 การพยาบาลครอบครัวสุขภาพดี ซึ่งนอกจากได้ทราบแนวคิด และทฤษฎี ในการดูแลครอบครัว ความหมายของครอบครัว กระบวนการพยาบาลครอบครัว บริบทสังคมไทยกับการพยาบาลครอบครัวแล้ว ยังได้ทราบเกี่ยวกับการพยาบาลครอบครัวสุขภาพดี ซึ่งผู้อ่านหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจ ดูแลบุคคลและครอบครัวให้ดำรงภาวะสุขภาพได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพต่อไป


ชื่อหนังสือ: Beat the OSCE
ชื่อผู้แต่ง: นฤชา จิรกาลวสาน, บรรณาธิการ
Call Number: 616.02 บ361 2559
รายละเอียด:การประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เหมาะสมนั้น นอกจากแพทย์เวชปฏิบัติจะต้องมีความรู้ทางการแพทย์ที่ดีเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแล้ว การสื่อสารเพื่อให้ผู้ป่วย ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรค และการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง นอกจากนี้หัตถการทางการแพทย์ก็เป็นส่วนสำคัญ ในการประกอบเวชปฏิบัติ ซึ่งการทำหัตถการที่เหมาะสมนอกจากจะช่วยให้ได้มาซึ่งการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องแล้ว ยังลดโอกาส เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำหัตถการลงได้ ทั้งนี้ต้องอาศัยความรู้รวมทั้งประสบการณ์ในการปฏิบัติหัตถการเพื่อการวินิจฉัย หนังสือ “Beat the OSCE” เล่มนี้มีเนื้อหาในลักษณะของการทบทวน จึงถือเป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับปฏิบัติ เพื่อรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม รูปเล่มเหมาะสำหรับพกพาได้สะดวก


ชื่อหนังสือ: แบบจำลองสมการโครงสร้างทางการตลาด
ชื่อผู้แต่ง: สืบชาติ อันทะไชย
Call Number: 519.535 ส736บ 2559
รายละเอียด: หนังสือ “แบบจำลองสมการโครงสร้างทางการตลาด” เล่มนี้ ได้รวบรวมข้อมูลจากวารสารและงานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในทางทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ โดยยกตัวอย่างประกอบทุกขั้นตอนของการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรล มีเนื้อหาที่ละเอียด เข้าใจง่าย อาทิเช่น สัญลักษณ์โมเดล และการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน กรอบแนวคิดแบบจำลอง และการกำหนดค่าเฉพาะโมเดล เป็นต้น ผู้สนใจสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง


ชื่อหนังสือ: ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง: อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, บรรณาธิการ
Call Number: 610.73 ภ476 2560
รายละเอียด: หนังสือ “ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล” เล่มนี้ มีเนื้อหาและเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำทางการพยาบาล ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดการจัดการและทฤษฎีองค์การ แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำ กระบวนการภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล การจัดการคุณภาพทางการพยาบาล การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล: เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาล เป็นต้น หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาพยาบาล พยาบาล และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานตามความเหมาะสมต่อไป


ชื่อหนังสือ: ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลังและการประยุกต์ใช้สำหรับตัวแบบพัสดุคงคลังดีเทอมินิสติคแบบต่อเนื่อง
ชื่อผู้แต่ง: ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์
Call Number: 658.787 ช172ท 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือหนังสือ “ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลังและการประยุกต์ใช้สำหรับตัวแบบพัสดุคงคลังดีเทอ มินิสติคแบบต่อเนื่อง” เล่มนี้ เป็นการนำเอาทฤษฎีหลักของการจัดการพัสดุคงคลังที่มักถูกนำมาใช้จริงในเชิงปฏิบัติ มาทำการอธิบายและแสดงตัวอย่างวิธีการคำนวณ สามารถเข้าใจการนำเอาทฤษฎีที่นำเสนอไปประยุกต์ในการใช้งานจริง รวมไปถึงการนำเสนอกรณีศึกษาจริงที่มีการนำเอาทฤษฎีไปประยุกต์จนเกิดผลสำเร็จ เพื่อเป็นการเปิดมุมมองให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจและสามารถนำเอาทฤษฎีที่นำเสนอไปประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาจริงได้ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการพัสดุคงคลัง รวมไปถึงผู้ที่สนใจศึกษาในทฤษฎีนี้


ชื่อหนังสือ: การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด
ชื่อผู้แต่ง: วณิชา พึ่งชมภู
Call Number: 616.61 ว157ก 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ โรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยยังคงเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบทั้งต่อผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติเป็นอย่างมาก การให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้ป่วย และครอบครัว จึงเป็นการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง การจัดการตนเองตั้งแต่ระยะแรกของการเจ็บป่วย เพื่อชะลอความเสื่อมของไต ตลอดจนการฝึกอบรมแพทย์ และพยาบาล ให้มีความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำบัดรักษา การพยาบาล โดยการฟอกเลือดด้วย เครื่องไตเทียม ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หนังสือ “การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด” เล่มนี้ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้ที่สนใจทั่วไป


ชื่อหนังสือ: คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กขึ้นรูปเย็น
ชื่อผู้แต่ง: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Call Number: 624.1771 ค695 2558
รายละเอียด: หนังสือ “คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กขึ้นรูปเย็น” เล่มนี้ นับเป็นผลงานที่ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความภูมิใจที่ได้เผยแพร่ เพราะเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ภายในเล่มจึงมีเนื้อหาที่ประกอบด้วย การคำนวณหาคุณสมบัติของหน้าตัด การคำนวณคุณสมบัติประสิทธิผลของหน้าตัด การคำนวณหากำลังต้านทานการโก่งเดาะแบบเสียรูป การคำนวณสำหรับออกแบบคาน การคำนวณสำหรับออกแบบเสา – คาน การคำนวณออกแบบข้อต่อและรอยต่อ และการออกแบบหลังคาความยาวต่อเนื่อง 4 ช่วง โดยใช้หน้าตัดรูปตัว z วิธี ASD เป็นต้น


ชื่อหนังสือ: เภสัชบำบัดในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
ชื่อผู้แต่ง: วีรวรรณ อุชายภิชาติ
Call Number: 616.12 ว735ภ 2559
รายละเอียด: สำหรับเนื้อหาในหนังสือ “เภสัชบำบัดในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด” เล่มนี้ เป็นการดึงและเชื่อมโยงประเด็นความรู้พื้นฐานทางปรีคลินิกและความรู้ทางคลินิกเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เข้าใจลักษณะการ ดำเนินโรค หลักการรักษา และการติดตามการรักษาในแต่ละโรค ทั้งยังเชื่อมโยงความรู้ทางด้านพยาธิสรีรวิทยา เพื่ออธิบายแนวทางการเลือกใช้ยาที่เหมาะสมในแต่ละโรค เชื่อมโยงความรู้ทางเภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์ของยาแต่ละกลุ่ม เพื่อการเลือกใช้ยาให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงเพื่ออธิบายอาการข้างเคียงและอันตรกิริยาของยาในแต่ละกลุ่ม หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ตลอดจนการปฏิบัติงานด้านเภสัชบำบัดในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด


ชื่อหนังสือ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า
ชื่อผู้แต่ง: พยัต วุฒิรงค์, บรรณาธิการ
Call Number: 658.3 ก459 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือหนังสือ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า” เล่มนี้ เป็นหนังสือด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เล่มแรกๆ ของประเทศไทยที่สะท้อนให้เห็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า ซึ่งเข้าสู่สังคม แห่งความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย สังคมดิจิทัล สังคมแห่งการพัฒนาตนเอง สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมนวัตกรรม สังคมสีเขียว และสังคมแห่งความปลอดภัย เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ นักศึกษา นักวิจัย นักปฏิบัติ บุคคลทั่วไป องค์การ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ ที่ต้องการศึกษาและเปลี่ยนแปลงตนเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง ของโลกในทศวรรษหน้า


ชื่อหนังสือ: ทักษะการแปลผลและการให้คำปรึกษาทางคลินิก
ชื่อผู้แต่ง: เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี, บรรณาธิการ
Call Number: 616.075 ท336 2559
รายละเอียด: หนังสือ “ทักษะการแปลผลและการให้คำปรึกษาทางคลินิก” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ การแปลผลในด้านต่างๆ ทั้งการแปลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อ การแปลผลสเมียร์เลือด การแปลผลก๊าซในเลือดแดง การแปลผล Hemoglobin Typing การแปลผลน้ำในไขสันหลัง การแปลผลน้ำในเยื่อหุ้มปอด การแปลผลน้ำในช่องท้อง ทักษะการแปลผล: แป๊ปสเมียร์ และการแปลผลทารกที่มีภาวะตังเหลือง เป็นต้น หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์ อย่างยิ่งแก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการประกอบวิชาชีพทางด้านการแพทย์ต่อไป


ชื่อหนังสือ: คู่มือหัตถการพื้นฐานสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ชื่อผู้แต่ง: เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี, บรรณาธิการ
Call Number: 616.02 ค695 2559
รายละเอียด: หนังสือ “คู่มือหัตถการพื้นฐานสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป” เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือหัตถการพื้นฐานทางคลินิก สามารถบอกข้อบ่งชี้ ขั้นตอนวิธีการทำ บอกภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย หัตถการภาควิชากุมารเวชศาสตร์หัตถการภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู หัตถการภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ หัตถการภาควิชาโสต ศอ นาสิก หัตถการภาควิชารังสีวิทยา หัตถการภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา หัตถการภาควิชาจักษุวิทยา หัตถการภาควิชาศัลยศาสตร์ หัตถการภาควิชาอายุรศาสตร์ และหัตถการภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นต้น


แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center