แนะนำหนังสือ 1 เมษายน 2559

 

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2559
BK_1_010459ชื่อหนังสือ :–      ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม : ผลงานศิลปกรรม วรรณกรรมและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ชื่อผู้แต่ง :–          
Call Number :
– อ 923.1593 ศ237 2558 รายละเอียด :–   หนังสือ “ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม” จัดทำโดยมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ เป็นหนังสืออันทรงคุณค่าอย่างยิ่ง โดยเนื้อหาภายในหนังสือได้มีการถ่ายทอดถึงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะที่ทรงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง นับแต่ทรงพระเยาว์ตราบจนปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปกรรม, วรรณกรรม และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์  ทรงพระวิริยะอุตสาหะฝึกฝนและสร้างสรรค์งานศิลปะหลากหลายรูปแบบมาโดยตลอดเป็นเวลานานหลายสิบปี ส่วนการถ่ายภาพอย่างจริงจังนั้นเริ่มขึ้นเมื่อทรงเจริญชันษาเป็นผู้ใหญ่แล้ว จากวันนั้นถึงวันนี้ทรงพัฒนาพระปรีชาสามารถอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นประจักษ์พยานถึงความเป็นศิลปินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างที่ใครก็มิอาจปฏิเสธได้
BK_2_010459ชื่อหนังสือ :–       พื้นฐานกุมารเวชศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง :–         
Call Number :–  618.92 พ816 2555 / WS 100 พ816 2555 รายละเอียด :– หนังสือ “พื้นฐานกุมารเวชศาสตร์” เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการดูแลผู้ป่วยเด็ก และส่งเสริมสุขภาพเด็ก เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยการซักประวัติผู้ป่วยเด็ก การตรวจร่างกายทั่วไปในเด็ก การซักประวัติและตรวจร่างกายเด็กที่สงสัยโรคหัวใจ การตรวจทางระบบหายใจ การตรวจทางระบบประสาท การตรวจร่างกายทารก  แรกเกิด การดูแลเด็กที่คลินิกเด็กสุขภาพดี การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ การประเมินการเข้าสู่วัยรุ่น เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ฝึกหัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
BK_3_010459ชื่อหนังสือ :–      Comprehensive clinical nephrology
ชื่อผู้แต่ง :–         
Call Number :– 616.61 C737 2015 / WJ 300 C737 2015 รายละเอียด :“Comprehensive clinical nephrology” เล่มนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติทางคลินิกและการดูแลรักษาโรคไต โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย อาทิเช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคไต สรีรวิทยาของไต การประเมินผลการทำงานของไต ความผิดปกติของการเผาผลาญน้ำ ภาวะแทรกซ้อนของไตในการตั้งครรภ์ปกติ ความดันโลหิตสูง โรคไตวายเรื้อรังในผู้ป่วยมะเร็ง ยาและการจ่ายยาในโรคไตเรื้อรัง การบริหารจัดการทางการแพทย์สำหรับผู้รับการปลูกถ่ายไต การประเมินผลทางคลินิกและการบริหารจัดการของโรคไตเรื้อรัง  ตลอดจนภาวะแทรกซ้อนของการฟอกไตทางช่องท้อง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีภาพประกอบสีกว่า 1,500 ภาพมาให้ศึกษาอีกด้วย
BK_4_010459ชื่อหนังสือ :–      ตำราโรคลูปัส
ชื่อผู้แต่ง :–       
Call Number :– 616.772 ต367 2557 / WR 152 ต367 2557 รายละเอียด :– หนังสือ “ตำราโรคลูปัส  เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับโรคลูปัสในทุกๆด้าน ซึ่งโรคลูปัสเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน ทำลายเนื้อเยื่อ และทำลายอวัยวะต่างๆ ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามีการศึกษามากมาย ทั้งการศึกษาคลินิกในคน การศึกษาในสัตว์ทดลอง และห้องปฏิบัติการ ทำให้นำมาสู่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกลไกการเกิดโรค กลไกพยาธิสรีรวิทยา ความผิดปกติในอวัยวะต่างๆ การดำเนินโรค การรักษา และการป้องกันโรคลูปัส หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ทางวิชาการในทุกด้าน จึงเหมาะอย่างยิ่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ
BK_5_010459ชื่อหนังสือ :–       Pediatric critical care : the essentials
ชื่อผู้แต่ง :–         
Call Number :– 613.0432 พ791 2558 / WS 366 พ791 2558 รายละเอียด :– หนังสือPediatric critical care : the essentials” เล่มนี้เป็นหนังสือคู่มือการประชุมที่รวบรวมบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้เรียบเรียงขึ้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง การดูแลระบบทางเดินหายใจ และการช็อกเนื่องจากการติดเชื้อที่รุนแรง การดูแลระบบประสาทภาวะวิกฤติ เป็นต้น ทั้งนี้ท่านใดสนใจก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ รวมถึงการค้นคว้าความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤติ หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก รวมถึงผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตและครอบครัว
BK_6_010459ชื่อหนังสือ :–      คู่มือหัตถการในเด็ก
ชื่อผู้แต่ง :–         
Call Number :– 618.92 ค695 2552 / WS 200 ค695 2552 รายละเอียด :– หนังสือ “คู่มือหัตถการในเด็ก” ถือเป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่งของการดูแลรักษาผู้ป่วย ในการทำหัตถการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการวินิจฉัยหรือรักษาและป้องกันโรค ความรู้ รวมทั้งวิธีและเทคนิคในการ  ทำหัตถการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน กุมารแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์     ที่สนใจได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการทำหัตถการ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
BK_7_010459ชื่อหนังสือ :–        Atlas of pediatric gastroenterology
ชื่อผู้แต่ง :–           
Call Number :– 618.9233 อ941 2556 / WS 310 อ941 2556 รายละเอียด :– หนังสือ Atlas of pediatric gastroenterology” เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินอาหารในเด็ก ซึ่งภายในเล่มมีการจัดรูปภาพแสดงตามกลุ่มโรคที่สามารถให้การวินิจฉัยได้โดยง่ายจากภาพ (Spot diagnosis) อาการแสดงทางคลินิก วิธีการตรวจพิเศษ และการรักษาเฉพาะทาง (Diagnostic and Therapeutic procedures)    ที่จำเป็นสำหรับความเข้าใจในการดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็ก หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนิสิตแพทย์     แพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
BK_8_010459ชื่อหนังสือ :–      คู่มือ”การดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการ”
ชื่อผู้แต่ง :–        สุนทรี รัตนชูเอก  
Call Number :– 649.3 ส814ค 2558 / WS 120 ส814ค 2558
 รายละเอียด :– หนังสือ คู่มือ “การดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการ เล่มนี้ได้มีการแก้ไขเนื้อหาบางส่วนและ   ถือเป็นอีกเล่มหนึ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากต้องใช้เป็นคู่มือ และแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กทางด้านโภชนาการ และการให้คำแนะนำผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็ก ให้มีการเจริญเติบโตเป็นปกติ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีภาวะโภชนาการที่ดี
BK_9_010459ชื่อหนังสือ :–        Principles and practice of pediatric mechanical ventilation
ชื่อผู้แต่ง :–          รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ
Call Number :- 616.028 ร656พ 2554 / WS 280 ร656พ 2554 รายละเอียด :“Principles and practice of pediatric mechanical ventilation” ตำราเล่มนี้ได้มีการรวบรวมหัวข้อต่างๆ ทั้งพยาธิสรีรวิทยา หลักวิธีการใช้เครื่องช่วยหายใจในเด็ก โดยได้รวบรวมข้อมูลจากตำรา และเอกสารอ้างอิง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 บท ได้แก่ ความรู้พื้นฐานของการใช้เครื่องช่วยหายใจ, การใช้เครื่องชวยหายใจในเด็ก, การใช้เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง, การลดระดับและการหย่าขาดจากเครื่องช่วยหายใจ, การใช้เครื่องช่วยหายใจเฉพาะกรณี,  การใช้การเปลี่ยนแปลงทาง Lung Mechanics ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ,  การใช้เครื่องช่วยหายใจแบบ Non-Invasive Positive Pressure Ventilation (NIPPV), การใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษในผู้ป่วยที่มีภาวะ Refractory Respiratory & Cardiovascular Failure, การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยมีภาพและตารางประกอบท้ายเล่ม 
BK_10_010459ชื่อหนังสือ :–       การเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
ชื่อผู้แต่ง :–         เปรมฤดี ภูมิถาวร
Call Number :  616.4 ป713ก 2558 / WS 450 ป713ก 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “การเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย” เล่มนี้ได้รวบรวมเอาความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการดูแลผู้ป่วยเด็กที่เป็นหนุ่มสาวก่อนวัย เนื้อหาภายในเล่มจึงประกอบไปด้วย การควบคุมการเข้าสู่วัยหนุ่มสาว และการเปลี่ยนแปลง  ของฮอร์โมนเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอายุในการเป็นหนุ่มสาว การเป็นหนุ่ม สาวก่อนวัยชนิดต่างๆ การมีเต้านมพัฒนาก่อนวัยในเด็กหญิงชนิดที่ไม่ใช่ความผิดปกติและการมีฮอร์โมนเพศชายจากต่อมหมวกไตทำงานก่อนวัย ตลอดจนผลกระทบด้านจิตใจและสังคมในเด็กที่เป็นหนุ่มสาวก่อนวัย เป็นต้น ท้ายเล่มมีภาพตัวอย่างประกอบ 4 สี
BK_11_010459ชื่อหนังสือ :-       Ganong’s review of medical physiology
ชื่อผู้แต่ง :–         Barrett, Kim E
Call Number :–  612 B274G 2016  รายละเอียด :“Ganong’s review of medical physiology” เล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานสรีรวิทยาทางการแพทย์ เพื่อช่วยให้ผู้ที่อยู่ในวงการแพทย์เข้าใจสรีรวิทยาของมนุษย์มากยิ่งขึ้นโดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยหลักการทั่วไปในทางการแพทย์สรีรวิทยา  ภูมิคุ้มกันการติดเชื้อและการอักเสบ หัวใจเต้นผิดจังหวะ การได้ยิน ระบบประสาท แนวคิดพื้นฐานของการควบคุมต่อมไร้ท่อ  ต่อมใต้สมอง ต่อมไทรอยด์ ไขกระดูกและต่อมหมวกไต การพัฒนาและการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง  หลักการการย่อยการดูดซึมและโภชนาการ ระบบทางเดินอาหาร และการไหลเวียนของเลือด เป็นต้น

BK_12_010459ชื่อหนังสือ :–       Learning responsive web design : a beginner’s guide
ชื่อผู้แต่ง :–         Peterson, Clarissa
Call Number :–  006.7 P485L 2014 รายละเอียด :– หนังสือ Learning responsive web design : a beginner’s guide” เล่มนี้เป็นคู่มือการเริ่มต้นเรียนรู้พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต์ที่ตอบสนอง เน้นสอนกลยุทธ์พื้นฐานและเทคนิคในการใช้ HTML และ CSS  ซึ่งเป็นการใช้งานที่ดีที่สุดกับทุกอุปกรณ์ ทั้งแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน แล็ปท็อป ตลอดจนเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน      ที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณมีน้ำหนักเบาและเร็วขึ้น

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center