แนะนำหนังสือ 1 เมษายน 2560

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2560
ชื่อหนังสือ :–         ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่ง :–           เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, พ.ศ.2498-
Call Number :
–   อ 779 ถ456 2559  รายละเอียด :–   หนังสือ“ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว HIS MAJESTY’S PHOTOGRAPHIC PORTFOLIO” เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่ง จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวโรกาส มหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖0 พรรษา และพระราชพิธี รัชมังคลาภิเษก ภายในเล่มมีการรวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แสดงให้ เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในด้านการถ่ายภาพของพระองค์ แม้จะมีเพียง ๑๘0 ภาพ จากจำนวนภาพถ่ายนับแสนที่พระองค์ ทรงถ่ายไว้ แต่ภาพถ่ายชุดนี้ก็เป็นที่กล่าวขวัญและอ้างอิงมาตลอด ๒๗ ปี อีกทั้งยังทรงคุณค่าเชิงศิลปะอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง โดยเนื้อหาของหนังสือมีคำบรรยายสองภาษา (ไทยและอังกฤษ)
ชื่อหนังสือ :–         ถอดรหัสอินเดีย 2015 : รู้จัก รู้ใจ กุญแจความสำเร็จของธุรกิจไทยในแดนภารตะ
ชื่อผู้แต่ง :–           ประพันธ์ สามพายวรกิจ, บรรณาธิการ
Call Number :–   382.09593054 ถ295 2558 รายละเอียด :– แม้ในความเป็นจริงอุปสรรคและปัญหาในการทำธุรกิจในอินเดียหลายประการจะยังคงมีอยู่หนังสือ “ ถอดรหัสอินเดีย 2015 : รู้จัก รู้ใจ กุญแจความสำเร็จของธุรกิจไทยในแดนภารตะ” เล่มนี้จึงเป็นความตั้งใจของทีมประเทศไทยในอินเดีย ในฐานะหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่และเห็นความเปลี่ยนแปลงของอินเดียอย่างใกล้ชิด จึงได้มีการรวบรวมเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของอินเดีย โดยจะเริ่มตั้งแต่การวางบริบทให้เห็นอินเดียในยุคเปลี่ยนผ่าน ที่กำลังจะเป็นขุมโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญของโลก, เขาชื่อนเรนทรโมดี, นโยบายโมดีเพื่อพลิกโฉมอินเดีย, เมื่ออินเดีย Act East, ก่อนจะมาลงทุนในแดนภารตะ,โอกาสธุรกิจไทยในอินเดีย, ประสบการณ์นักลงทุนไทย และการได้รู้จักรัฐสำคัญๆของอินเดีย หนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างความตื่นตัวหรือกระแสในสาธารณชนไทย ที่กำลังต้องการขยายธุรกิจไป ยังต่างประเทศ ให้ลองหันมามองอินเดียดู มาก่อนมีโอกาสก่อน
ชื่อหนังสือ :–         รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ : บทเรียน ทางเลือก และเงื่อนไขความสำเร็จ
ชื่อผู้แต่ง :–           แบ้งค์ งามอรุณโชติ
Call Number :–  371.2 บ882ร 2559 รายละเอียด :– แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด และมีการแข่งขันที่ไร้พรมแดน ส่งผลให้การศึกษา การเรียนรู้มีความหลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้น งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ : บทเรียน ทางเลือก และเงื่อนไขความสำเร็จ” เล่มนี้สามารถตอบโจทย์การบริหารจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ของประเทศไทยได้อย่างดี
ชื่อหนังสือ :–         โทษประหารชีวิต และหลักสิทธิมนุษยธรรม
ชื่อผู้แต่ง :–           สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Call Number :–  364.66 ท881 2559 รายละเอียด :– สิทธิการมีชีวิต เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ไม่อาจพรากไปจากบุคคลได้ ในหลายประเทศทั่วโลกได้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติแล้ว เพราะถือว่าการประหารชีวิตเป็นการลงโทษที่โหดร้าย ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเสี่ยงที่จะประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์จากการจับผิดตัว ซึ่งประเทศไทยเองก็ อาจจะมีแนวโน้มที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิตในอนาคต หนังสือ “โทษประหารชีวิต และหลักสิทธิมนุษยธรรม” เล่มนี้ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา และผู้ที่สนใจ
ชื่อหนังสือ :–         นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทยในกรอบ 5 P
ชื่อผู้แต่ง :–           นพพล วิทย์วรพงศ์
Call Number :–   363.41 น176น 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทยในกรอบ 5 P” เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 7 บท ด้วยกันทั้งนโยบายควบคุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นโยบายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ นโยบายราคาและภาษี นโยบายที่เกี่ยวกับจุดจำหน่าย นโยบายควบคุมการโฆษณาและการตลาด เป็นต้น ดังนั้นการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของรัฐทำได้โดยการแก้ไขที่ต้นเหตุ ด้วยการให้ antidote ที่เป็นทั้งการให้ภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนเองโดยตรง และการต้านทานกลยุทธ์ 4P ของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งแนวทางการควบคุมของรัฐเพื่อไม่ให้เกิดการ เริ่ม ดื่มและลดระดับการดื่มในกรณีที่เริ่มดื่มไปแล้วนั้น สามารถจำแนกได้เป็นนโยบาย 5P คือ product price place promotion และ persuasion
ชื่อหนังสือ :–         เหล้า | ความจริง : รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย ประจำปี พ.ศ. 2558
ชื่อผู้แต่ง :–           เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู
Call Number :–    362.292 น882ห 2559 รายละเอียด :–   หนังสือ “เหล้า | ความจริง : รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย ประจำปี พ.ศ. 2558” เล่มนี้เป็นหนึ่งในชุดความรู้ที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทยโดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และ การดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2557 ที่จัดเก็บโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีเนื้อหาทั้งสิ้น 7 บท ประกอบด้วย นักดื่มในสังคมไทย ใครคือนักดื่มหน้าใหม่ การเข้าสู่โลกมึนเมา การกระทำผิดกฎหมาย ผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น
ชื่อหนังสือ :–         สมุดภาพตรวจราชการหัวเมือง ช่วงกึ่งทศวรรษก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
ชื่อผู้แต่ง :–           ชัชวาลย์ ฉายะบุตร, บรรณาธิการ
Call Number :–  อ 779 ส314 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “สมุดภาพตรวจราชการหัวเมือง ช่วงกึ่งทศวรรษก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475” เล่มนี้ นำเสนอเรื่องราวและภาพถ่ายเก่าแก่และหายากของกิจการที่เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อยืนยันให้ เห็นได้อย่างชัดเจนว่าข้าราชการมหาดไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องตลอดมา ตามอุดมการณ์ขององค์กร และตามรอยพระยุคลบาทพระมหากษัตริย์ไทยผู้ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน
ชื่อหนังสือ :–           เกรเกอร์กับดินแดนใต้พิภพการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่
ชื่อผู้แต่ง :–             สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
Call Number :–      294.32 ญ241ก 2559
 รายละเอียด :– หนังสือ “การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่” เล่มนี้ เป็นหนังสือธรรมะที่เกิดขึ้นจากการบรรยายธรรมทางวิทยุ ของสถานี อ.ส. พระราชวังดุสิต เมื่อ พ.ศ. 2511 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระญาณสังวร รวบรวม เรียบเรียงคำบรรยายพิมพ์เป็นเล่มขึ้น เพื่อเผยแพร่หลักธรรมที่ง่ายแก่การเข้าใจและสามารถนำหลักธรรมนี้มาใช้พิจารณาตนเองได้โดยง่าย เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นผลให้จิตใจมีความบริสุทธิ์ ผ่องใส เบาสบาย สุขสงบ ทำให้บรรลุธรรมในระดับต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ชื่อหนังสือ :–         อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีโอกาสและแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง :–           อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
Call Number :-   382.456631 อ778อ 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีโอกาสและแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประเทศไทย” เล่มนี้ประกอบไปด้วยรายละเอียดของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจำนวน 5 ประเทศ ซึงได้แก่ สปป. ลาว กัมพูชา เมียนมา สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เนื้อหาในหนังสือมีความหลากหลาย ทั้งด้านการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศข้างต้น การอธิบายถึงนโยบายของรัฐต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศที่กล่าวมา และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประเทศไทย ทำการวิจัยด้วยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมจนทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และได้เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ตลอดจนชี้ให้เห็นว่าผู้เล่นของประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนจะมีบทบาทเป็นผู้เล่นทางนโยบายของประเทศไทยได้อย่างไร
ชื่อหนังสือ :–       การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง
ชื่อผู้แต่ง :–         กวี หวังนิเวศน์กุล
Call Number :  692.5 ก325ก 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง” เล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง โยธา สำรวจ และสถาปัตยกรรม ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมหลักสูตรอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การจัดแบ่งหัวข้อหมวดงานก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการเสนอปริมาณงานและราคาจริง ในงานก่อสร้างมาให้ศึกษา เพื่อดูเป็นแบบอย่าง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เองตามความเหมาะสมต่อไป
ชื่อหนังสือ :-       เรือยาวประเพณี วิถีชีวิตอีสาน
ชื่อผู้แต่ง :–         รัตนา จันทร์เทาว์
Call Number :–  390.09593 ร375ร 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “เรือยาวประเพณี วิถีชีวิตอีสาน” เล่มนี้ เป็นผลงานส่วนหนึ่งที่สรุปจากงานวิจัยด้านการเก็บข้อมูลการแข่งเรือยาวที่จัดขึ้นในจังหวัดต่างๆ ของภาคอีสานในช่วงเวลาออกพรรษา หรือตามเวลาและโอกาส จะอำนวย แม้การแข่งขันเรือยาวแบบดั้งเดิมจะถูกลดบทบาทลง เนื่องจากกระแสของวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่มาพร้อมกับนโยบายการท่องเที่ยว ทำให้มีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น แต่การปรับตัวของประเพณีการแข่งเรือยาวในรูปแบบสมัยใหม่นี้ถือเป็นกลไกสำคัญของการต่อลมหายใจประเพณีแข่งเรือยาวให้คงอยู่คู่กับคนอีสานมาจนปัจจุบัน
ชื่อหนังสือ :–       ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม
ชื่อผู้แต่ง :–         ปิยะวัติ บุญหลง…[และคนอื่น ๆ], คณะทำงาน
Call Number :–  378.103 ป349 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม” เล่มนี้ เป็นการร่วมคิดร่วมทำระหว่างสมาชิก Engagement Thailand (EnT) เพื่อมุ่งหวังให้สาธารณะได้เห็นตัวอย่างการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์หาวิทยาลัยกับสังคม ที่หลากหลาย ทั้งในแง่มุมของพื้นที่ทำงาน วิธีการ และสาขาวิชา บนหลักการทำงานสำคัญ 4 ประการโดยมีบทความที่น่าสนใจทั้งหมด 50 บทความ โดยหวังว่าจะนำไปสู่การขยายผล และการพัฒนาต่อยอดผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในลักษณะนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center