แนะนำหนังสือ 1 เม.ย. 2561

[box type=”note”]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 เม.ย. 2561ชื่อหนังสือ: โครงการพระราชดำริสวนจิตรลดา
ชื่อผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์, ผู้เรียบเรียง  
Call Number: อ 307.14 คส961 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “โครงการพระราชดำริสวนจิตรลดา” เล่มนี้ เป็นอีกเล่มหนึ่งในหนังสือชุดศาสตร์พระราชา โดยได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป และสำหรับโครงการนี้ พระองค์ทรงปรารถนาจะได้เห็นประชาชนอยู่ดีมีสุข โดยเฉพาะอาชีพด้านการเกษตรกรรมจึงทำให้เกิด โครงการพระราชดำริสวนจิตรลดา ขึ้นโดยทรงใช้พื้นที่บางส่วนของสวนจิตรดา พระราชวังดุสิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 เป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ถูกต้องตรงจุดด้วยพระองค์เอง ทั้งนี้เพื่อเป็นโครงการตัวอย่างในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร โดยจะมุ่งเน้นตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นโครงการที่ไม่หวังผลตอบแทนเชิงธุรกิจ จึงทำให้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา กลายเป็นแหล่งรวมนวัตกรรมด้านการเกษตรของแผ่นดิน อีกทั้งยังเปิดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กิจกรรมการเกษตรตามแนวพระราชดำริ อีกด้วย ภายในเล่มมีการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบสองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ[/box]
[box] ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 เม.ย. 2561ชื่อหนังสือ: 100 ปี สถานีกรุงเทพ
ชื่อผู้แต่ง: สุรจิต จามรมาน, บรรณาธิการ
Call Number: อ 385.314 ห159 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “100 ปี สถานีกรุงเทพ” เล่มนี้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี สถานีกรุงเทพ เนื้อหาภายในเล่มจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญยิ่ง ทำให้เยาวชนรุ่นหลังๆ ได้ทราบถึงความสำคัญว่าสถานีแห่งนี้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆของประเทศ ทั้งยังก่อให้เกิดความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของคนที่อยู่รอบๆสถานีและท้องถิ่นต่างๆ ที่รถไฟวิ่งผ่าน ซึ่งนอกจากความสำคัญทางด้านต่างๆแล้ว สถานีกรุงเทพยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและทรงคุณค่า มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นยิ่ง หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง  ยังความภาคภูมิใจอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป[/box] [box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 เม.ย. 2561ชื่อหนังสือ: เส้นสายลายเส้น
ชื่อผู้แต่ง: ธวัชชัย แสงน้ำเพชร
Call Number: 741 ธ395ส 2560
รายละเอียด:  หนังสือ หนังสือ “เส้นสายลายเส้น” เล่มนี้ ได้รวมเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดในการวาดเส้นและลวดลาย ความสำคัญของการวาดเส้น องค์ประกอบของการออกแบบลาย วัสดุและเครื่องมือในการวาดเส้นและลวดลาย การออกแบบลวดลายตะวันตกและตะวันออก แม่ลายและการผูกลาย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปใช้อ่านประกอบการเรียน การค้นคว้าเรื่องลวดลาย หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 เม.ย. 2561ชื่อหนังสือ: การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
ชื่อผู้แต่ง: สุดาพร ลักษณียนาวิน, บรรณาธิการ
Call Number: 378.593 ก499 2553
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ ของสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของบทความ ซึ่งประกอบด้วยบทความที่หลากหลายจากอาจารย์ระดับอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์ ที่จะช่วยทำให้สังคมมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาในการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสม อีกทั้งมุ่งที่จะให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่านทั้งในแง่ของการเปลี่ยนแปลงของโลกของการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยทำให้สังคมไทยมีการพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างคนไทยให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตได้[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 เม.ย. 2561ชื่อหนังสือ: เภสัชวิทยา เล่ม 3
ชื่อผู้แต่ง: เพ็ญนภา ภูวฤทธิ์, บรรณาธิการ
Call Number: 615.1 ภ778 2555 ล3
รายละเอียด: หนังสือ “เภสัชวิทยา เล่ม 3” เล่มนี้จะมีเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากตำราเภสัชวิทยา เล่ม 1 และเล่ม 2 ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับยา และข้อบ่งใช้ของยาประเภทต่างๆ ได้แก่ ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทออโตโนมิค ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด เนื้อหามีความทันสมัย มีสาระสำคัญครบถ้วน สมบูรณ์ เหมาะอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิชาการทางด้านเภสัชกรรม และการพัฒนาบริการสาธารณสุขต่อไป[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 เม.ย. 2561ชื่อหนังสือ: ร้อยเพลงดนตรี ร้อยปีครูเบ็ญจรงค์
ชื่อผู้แต่ง: สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ชมรมดนตรีไทย
Call Number: 780.9593 ร192 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “ร้อยเพลงดนตรี ร้อยปีครูเบ็ญจรงค์” เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในวาระที่ครูเบ็ญจรงค์    ธนโกเศศ ศิลปินแห่งชาติ มีอายุครบ 100 ปี โดยเนื้อหาภายในเล่มจะแบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคแรกจะเป็นประวัติและผลงาน ตลอดจนเรื่องราวต่างๆ ที่น่าประทับใจ รวมถึงแนวทางการบรรเลงซอด้วงของครู ส่วนภาคที่ 2 จะเป็นประวัติเพลงไทยโดยสังเขป และโน้ตเพลงทางซอด้วงที่ครูเบ็ญจรงค์ ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์หลายท่าน ซึ่งควรค่าแก่การบันทึกไว้ รวมทั้งสิ้น 100 เพลง ด้วยกัน หนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยธำรงรักษ์และสืบทอดดนตรีไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้อยู่คู่ชาติไทยสืบไป[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 เม.ย. 2561ชื่อหนังสือ: “ท่าพูด” ต่างมุมมอง
ชื่อผู้แต่ง: ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, บรรณาธิการ
Call Number: 959.3 ท379 2560
รายละเอียด: หนังสือ “ท่าพูด” ต่างมุมมอง” เล่มนี้เป็นบทบันทึกท้องถิ่นที่แสดงมุมมองของผู้เขียนบทความที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละตนได้ลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมในตำบลท่าพูด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าพูด และชาวชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนางานพิพิธภัณฑ์และการวิจัยในท้องถิ่นมาเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษ มุมมองที่หลากหลายทำให้ได้เรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของท่าพูดอย่างกว้างขวาง เนื้อหาในบทความสามารถเป็นข้อมูลให้ผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ และคิดต่อยอดความรู้เหล่านั้น หรืออาจเป็นข้อถกเถียงทางวิชาการที่ผู้คนสามารถเห็นต่างและนำมาสู่การอภิปรายในอนาคตได้[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 เม.ย. 2561ชื่อหนังสือ: Flavour : what is the flavour of your life?
ชื่อผู้แต่ง: มนุช มณิปันตี
Call Number: พ 641.5 ม173ฟ 2559
รายละเอียด: ถ้าหากคุณกำลังมองหาการมีชีวิตที่เรียบง่ายขึ้น หรือรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณควรเป็น     แบบไหน หนังสือ Flavour : what is the flavour of your life?” เล่มนี้จะมีคำตอบมากมายให้ลองศึกษาดู โดยภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับอาหาร พร้อมสูตรอาหารที่มีการปรุงแต่งน้อยอย่าง ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ นั้นคือ เริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อน ดูแลร่างกายด้วยอาหารที่ดีมีประโยชน์ การรักษาสุขภาพใจด้วยการมองโลก ในมุมที่สว่าง เติมความสุขทุกวันให้กับหัวใจ รวมถึงการบำรุงสมองด้วยความรู้ รวมถึงการเปิดรับข้อมูลใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตต่อไป[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 เม.ย. 2561ชื่อหนังสือ: เทคโนโลยีการเพิ่มการซึมผ่านผิวหนัง
ชื่อผู้แต่ง: ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
Call Number: 612.79 ธ164ท 2560
รายละเอียด: หนังสือ “เทคโนโลยีการเพิ่มการซึมผ่านผิวหนัง” เล่มนี้กล่าวถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผิวหนัง ช่องทาง และกระบวนการซึมผ่านผิวหนัง การทดสอบการซึมผ่านผิวหนัง และเทคโนโลยีที่สำคัญที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อเพิ่มการซึมผ่านผิวหนัง ได้แก่ สารเร่งการซึมผ่าน ลิโพโซม ไมโครนีเดิลส์ และการใช้วิธีทางกายภาพ เช่น การใช้กระแสไฟฟ้า คลื่นเสียงและสยามแม่เหล็ก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มการซึมผ่านของยา สารชีวภาพ และสารออกฤทธิ์ในเครื่องสำอางเข้าสู่ผิวหนังต่อไป หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 เม.ย. 2561ชื่อหนังสือ: เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ การลงโทษโดยสังคม
ชื่อผู้แต่ง: สังศิต พิริยะรังสรรค์
Call Number: 303.484 ส545ศ 2559
รายละเอียด:  หนังสือ “เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ การลงโทษโดยสังคม” เล่มนี้ มีเนื้อหาข้อมูลในภาพรวมเชื่อมโยงกับเรื่องขบวนการประท้วงการทุจริตคอรัปชั่นทั้งในและต่างประเทศ โดยประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 6 บท มีทั้งบทนำ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ความสำคัญของปัญหา  วัตถุประสงค์การศึกษา เป็นต้น บทที่ 2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการลงโทษโดยสังคม  บทที่ 3 การลงโทษโดยสังคม: กรณีศึกษาฟิลิปปินส์ ไต้หวัน อียิปต์ และอินโดนีเซีย ซึ่งในบทที่ 3 นี้ ได้ยกกรณีศึกษาการลงโทษโดยสังคมในประเทศ 4 ประเทศ กำลังพัฒนานั้น ช่วยให้เห็นปัญหาในประเทศอื่นที่คล้ายกับไทยมากขึ้น และบทที่ 4 การต่อต้านคอร์รัปชั่นโดยมาตรการลงโทษทางสังคม เป็นต้น น่าคิดน่าศึกษาต่อว่าทำไมพลังทางสังคมจึงมีข้อจำกัด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือบรรทัดฐานของสังคมให้สามารถได้รัฐบาลที่ดีขึ้นจริงๆ ได้เสียที เมืองไทยตอนนี้ก็กำลังมีปัญหาคล้ายกัน[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 เม.ย. 2561ชื่อหนังสือ: เงาแปลกหน้า
ชื่อผู้แต่ง: อนิมมาส เล็กสวัสดิ์
Call Number: รส อ177ง 2560
รายละเอียด: หนังสือ “เงาแปลกหน้า” เล่มนี้เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ซึ่งมี 8 เรื่องด้วยกัน อาทิเช่น อันตรธาน ไอความทรงจำ คนคู่ ยอดนักลงทุน หุ่นบำบัด ฝาผนัง และเงาแปลกหน้า เป็นต้น เนื้อหาภายในเล่มจะเป็นการเล่าเรื่องซึ่งจะเป็นแนวเสียดสี แปลกต่าง เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ภาษาแนบเนาเคล้าคลอไปกับเนื้อเรื่องอย่างไม่ขัดเขิน ผลงานบางเรื่องที่อ่านได้แต่สะท้อนและหดหู่ใจในการนำเสนอ เพราะสิ่งที่เขานำเสนอนั้น ล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกิดกับพวกเราทุกวัน แต่ดูเหมือนจะไม่มีใครสนใจที่จะพูดถึงเกี่ยวกับมันเลย[/box]

 

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 เม.ย. 2561ชื่อหนังสือ: กลศาสตร์วิศวกรรม ฉบับเสริมประสบการณ์ : ภาคสถิตยศาสตร์ (Statics)
ชื่อผู้แต่ง: วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร
Call Number: 620.103 ว849ก 2559
รายละเอียด:  หนังสือ “กลศาสตร์วิศวกรรม ฉบับเสริมประสบการณ์ : ภาคสถิตยศาสตร์ (Statics)” เล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะช่วยสรุปทฤษฎีและเพิ่มประสบการณ์ในการแก้โจทย์ ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ภาคสถิตยศาสตร์ โดยที่ได้รับการอธิบายให้หลักการวิเคราะห์ปัญหา โจทย์ แนะข้อสังเกต และอธิบายการคำนวณอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชากลศาสตร์วิศวกรรม หรือผู้ที่สนใจและต้องการจะศึกษาด้วยตนเอง[/box]

 

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยามe-library librarySiam UniversityAcademic Resource Center