แนะนำหนังสือ 16 กรกฎาคม 2559

 

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2559
BK_1_160759ชื่อหนังสือ :–        ณ เวิ้งนาครเขษม
ชื่อผู้แต่ง :–          สุวพล สุวนิช
Call Number :
– อ 307.342 ส868ณ 2557  รายละเอียด :–   เนื้อหาภายในเล่มของหนังสือ “ณ เวิ้งนาครเขษม เล่มนี้ เป็นหนังสือภาพที่เก็บบันทึกและประมวลภาพบรรยากาศ วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีอันลึกซึ้ง ซึ่งแฝงไว้ด้วยปรัชญาชีวิต รวมถึงสถาปัตยกรรมร่วมสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ศิลปวัตถุ ถือเป็นตำนานย่านการค้าที่เก่าแก่ ตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ เป็นชุมชนชาวจีนที่มีเรื่องราวความเป็นมาอันยาวนาน รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนที่อยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวใหญ่  ซึ่งหลังจากนี้ผู้คนในชุมชนก็คงมีทั้งรอยยิ้มและน้ำตา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของผู้ถือครองเดิมซึ่งบริหารงานโดย สำนักงานดูแลผลประโยชน์ของราชตระกูลบริพัตรไปสู่ผู้ถือครองคนใหม่ ในสังคมและวัฒนธรรมใหม่ๆ
BK_2_160759ชื่อหนังสือ :–           งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ชื่อผู้แต่ง :–             ชลธิชา บุนนาค
Call Number :–   642.5 ช224ง 2558  รายละเอียด :– หนังสือ “งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม” เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจได้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประกอบอาชีพสายงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการต่างๆ โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในภาคทฤษฎีได้กล่าวถึงรูปแบบของสถานบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริหารจัดการ คุณลักษณะพนักงานบริการ ความรู้เกี่ยวกับอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ในการบริการ อาหารและเครื่องดื่มแบบตะวันตก เป็นต้น ส่วนในภาคปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนห้องอาหารเปิด เช่น การทำความสะอาดภาชนะ      และอุปกรณ์ การเซ็ตโต๊ะอาหาร ทักษะการปฏิบัติงาน เช่น การถือถาดอาหาร การเปิดและรินไวท์ การเสิร์ฟ เป็นต้น 
BK_3_160759ชื่อหนังสือ :–           Smart saving ฉบับมนุษย์เงินออม
ชื่อผู้แต่ง :–             มนัสนันท์ มะโนนัย
Call Number :– พ 330.0415 ม166ส 2558  รายละเอียด :– มนุษย์ทุกคนต้องการในความร่ำรวยเงินทอง ทั้งนี้เพื่อใช้เงินทองนั้นในการสร้างอนาคตที่สดใสและเต็มไปด้วยความสุขสบายทั้งกายและใจ  หนังสือ Smart saving ฉบับมนุษย์เงินออม” เล่มนี้ คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการวางแผนการเงิน เลิกพฤติกรรมแบบเดิมที่ทำให้ต้องเสียเงินไปในแต่ละเดือนเป็นจำนวนมาก เปลี่ยนแปลงตัวเองสู่พฤติกรรมใหม่ จะทำให้สามารถจัดการกับเงินทองในกระเป๋าให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าทุกการใช้จ่าย และมีเหลือสำหรับการเก็บออมเพื่ออนาคตที่มั่นคง ไม่เริ่มประหยัดใช้และอดออมเงินในวันนี้ แล้วคุณจะเริ่มวันไหน อย่าบอกตัวเองว่า “เอาไว้พรุ่งนี้” เพราะถ้าไม่ได้เริ่ม การผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยไป สุดท้ายการเก็บออมก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกลืม
BK_4_160759ชื่อหนังสือ :–           หลักการพัฒนาความฉลาดทางสังคม
ชื่อผู้แต่ง :–             เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
Call Number :– 302.14 พ876ห 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “หลักการพัฒนาความฉลาดทางสังคม “ เล่มนี้ มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับเรื่องของความฉลาดทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย 14 บท ในแต่ละบทให้ความหมายในแต่ละประเด็นกระจ่างที่สุด นำเสนอแบบผสมผสานด้วยการอธิบายภาคทฤษฎี ประกอบกับการอธิบายโดยอาศัยประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริงในหลักสูตรต่างๆ ทั้งการบรรยายให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนสถานศึกษามาแล้วทั่วประเทศเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สนใจที่จะศึกษาหลักการเข้าถึงแก่นสารของการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มนุษย์เกิดความฉลาดสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันประสบความสำเร็จได้อย่างสัมฤทธิผล
BK_5_160759ชื่อหนังสือ :–         การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ชื่อผู้แต่ง :–           ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี  
Call Number :– 658.3 ศ439ก 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” เล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย วรรณกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  วิธีการและแนวทางการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย  ชีวิตหนึ่งจะเติบโตได้เต็มที่ ต้องอาศัยปัจจัยมากมายมาร่วมสร้าง คนหนึ่งจะพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของเขาศาสตร์และ     ศิลป์แห่งการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่ควรค่าแก่การศึกษาและนำไปใช้อย่างเข้าใจและมี    ศิลปะ เพื่อร่วมกันทำให้มวลมนุษยชาติบนโลกใบนี้ เต็มไปด้วยคนที่ได้รับการพัฒนา ได้มีการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ทั้ง      ต่อตัวเขาเอง ต่อครอบครัว กลุ่ม องค์การ ชุมชน สังคม ประเทศ ต่อโลกและสิ่งแวดล้อม และต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งโลก  ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกและยั่งยืน
BK_6_160759ชื่อหนังสือ :–         การพยาบาล หู คอ จมูก
ชื่อผู้แต่ง :–           ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์
Call Number :–  617.5 ศ275ก 2555 รายละเอียด :– หนังสือ “การพยาบาล หู คอ จมูก” เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของหู การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของหู ความผิดปกติของหูชั้นนอก ความผิดปกติของหูชั้นกลาง หูชั้นใน การสูญเสียการได้ยิน โครงสร้างและหน้าที่ของจมูก การตรวจหาความผิดปกติของจมูกและโพรงอากาศข้างจมูก ความผิดปกติของจมูกและ  โพรงอากาศข้างจมูก โครงสร้างและหน้าที่ของช่องปากและลำคอ การประเมินสภาพและการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ ของช่องปากและช่องคอ ความผิดปกติของส่วนช่องคอหรือลำคอที่พบบ่อย ความผิดปกติอื่นๆ ที่พบได้บ่อยบริเวณ         ช่องคอหรือลำคอ เนื้องอกของอวัยวะส่วนอื่นบริเวณช่องคอหรือลำคอ เป็นต้น
BK_7_160759ชื่อหนังสือ :–          อาเซียนบวกสาม
ชื่อผู้แต่ง :–            บุญชัย ใจเย็น  
Call Number :– พ 341.2473 บ426อ 2556  รายละเอียด :– หนังสือ “อาเซียนบวกสาม” เล่มนี้ ได้นำเสนอเรื่องราวของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแบบบวกสาม ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน กับประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเขียนตะวันออก และเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งชุมชนเอเขียนตะวันออก โดยให้ข้อมูลครอบคลุมทั้งเรื่องการเมือง ความมั่นคง การค้า การลงทุน และสังคมวัฒนธรรม
BK_8_160759ชื่อหนังสือ :–          การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้าเชิงกลยุทธ์
ชื่อผู้แต่ง :–            คำนาย อภิปรัชญาสกุล
Call Number :–  658.788 ค357ก 2559
 รายละเอียด :– หนังสือ การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้าเชิงกลยุทธ์” เล่มนี้ต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ธุรกิจ กับการขนส่ง บทบาทของการขนส่งที่มีผลต่อเศรษฐกิจ องค์ประกอบของระบบการขนส่ง รูปแบบการขนส่ง และประเภทของผู้ประกอบการขนส่ง ข้อพิจารณาทางเศรษฐกิจและการบริการของรูปแบบการขนส่งแบบต่างๆ การเลือกผู้ประกอบการขนส่ง การเลือกเส้นทางและตารางการขนส่ง การวางแผนด้านเวลาที่ใช้ในการขนส่ง การเลือกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการขนส่ง จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการขนส่งให้เหมาะกับการใช้งาน การพิจารณาความเหมาะสมระหว่างต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุนสินค้าคงคลัง กระบวนการเจรจาต่อรองอัตราค่าระวางการขนส่ง  เป็นต้น

BK_9_160759ชื่อหนังสือ :–      การพิจารณาคดีที่เป็นธรรม ในการดำเนินคดีอาญาขั้นก่อนการฟ้องคดี
ชื่อผู้แต่ง :–              
Call Number :-  345.0504 ก469 2558  รายละเอียด :– หนังสือ “การพิจารณาคดีที่เป็นธรรม ในการดำเนินคดีอาญาขั้นก่อนการฟ้องคดี” เล่มนี้ กล่าวถึงหลักการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อต้องการมุ่งลดจำนวนคดีความที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก และยังเป็นการลดจำนวนบุคคลที่จะถูกควบคุมตัวระหว่างการดำเนินคดี ซึ่งถือเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและทรัพยากรของรัฐและของสังคม ตลอดจนเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยไม่จำเป็นด้วย ดังนั้น หากจะพิจารณาปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยยึดถือสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ว่าจะในฐานะของผู้เสียหาย ผู้ต้องหาหรือจำเลย พยาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาบนหลักการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม
BK_10_160759ชื่อหนังสือ :–             การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ชื่อผู้แต่ง :–               รัชรินทร์ กุลชาติ
Call Number :–  658.4033 ร345ก 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “การวิเคราะห์เชิงปริมาณ” เล่มนี้ เป็นการนำเอาข้อมูลและสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถนำผลการวิเคราะห์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเล็งเห็นแนวโน้มเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสมทางธุรกิจ เนื้อหาภายในเล่มมุ่งเน้นการอธิบายเป็นลำดับขั้นตอน อ่านแล้วเข้าใจง่าย ชัดเจน มีตัวอย่าง ภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย และแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ผู้บริหารและผู้สนใจในการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
BK_11_160759ชื่อหนังสือ :-         พื้นฐานการสันดาป
ชื่อผู้แต่ง :–           กุลยา กนกจารุวิจิตร
Call Number :–  541.361 ก728พ 2558  รายละเอียด :– หนังสือ “พื้นฐานการสันดาป” เล่มนี้ มุ่งเน้นอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผาไหม้ซึ่งเนื้อหาจะค่อยๆ อธิบายที่เริ่มจากพื้นฐานทางเคมีและอุณหพลศาสตร์ รวมไปถึงจลนพลศาสตร์ทางเคมีของการเผาไหม้ เชื้อเพลิงก๊าซ เชื้อเพลิงในสถานะก๊าซ ของเหลว และเชื้อเพลิงแข็งตามลำดับ สุดท้ายจึงเป็นพื้นฐานของการควบคุมมลพิษจากการเผาไหม้ นอกจากนี้รูปในหนังสือเป็นรูปประกอบและแสดงสรุปเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น และท้ายบทยังมีแบบฝึกหัดให้ทบทวนความรู้ที่ได้อ่านมาอีกด้วย
BK_12_160759ชื่อหนังสือ :–         ความสุขอยู่ที่นี่ มัวไปหากันที่ไหน
ชื่อผู้แต่ง :–           พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
Call Number :–  294.3144 พ349ค 2557 รายละเอียด :– หนังสือ “ความสุขอยู่ที่นี่ มัวไปหากันที่ไหน” เล่มนี้ ว่าด้วย บุญ และการปฏิบัติธรรม สามารถนำมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตก่อเกิดประโยชน์และความสุขที่แท้ เนื้อหาภายในเล่ม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ท่านได้ไขข้อข้องใจและความไม่เข้าใจให้แจ่มแจ้งตามลำดับไม่ว่าบุญกิริยาวัตถุ๓ หรือ ๑๐ ที่มีทาน ศีล ภาวนาเป็นหลักอย่างเดียวกับศีล สมาธิ ปัญญา หรือการฝึกฝนและพัฒนากาย วาจา จิตใจ และปัญญาในไตรสิกขาที่เน้นต่างกันที่ภายนอกและภายใน เหมาะแก่คฤหัสถ์หรือบรรพชิต ท่านตั้งประเด็นว่า “การปฏิบัติโดยไม่มีปริยัติ จริงหรือ” พร้อมกับคำเฉลย   รวมความสุดท้ายว่า “ไม่ใช่ถามว่าปริยัติต้องมีหรือไม่ แต่ความถามว่า ปริยัติจะเอาแค่ไหนและจะรับเอามาอย่างไร”

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center