แนะนำหนังสือ 16 กันยายน 2559

 

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2559
bk_1_160959ชื่อหนังสือ :–             รูปแบบสันนิษฐานพระราชวังจันทน์ วัดวิหารทอง วัดศรีสุคต วัดโพธิ์ทอง
ชื่อผู้แต่ง :–         สันติ เล็กสุขุม    
Call Number :
–    อ 728.82 ส582ร 2559  รายละเอียด :–   ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และด้วย สำนึกรักษ์คุณค่าแห่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ จึงนำมาซึ่งการอนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้ ให้คงอยู่กับสังคม ไทยอย่างยั่งยืนต่อไป หนังสือ “รูปแบบสันนิษฐานพระราชวังจันทน์ วัดวิหารทอง วัดศรีสุคต วัดโพธิ์ทอง” เล่มนี้ เป็นหนังสือภาพรูปแบบสันนิษฐาน พร้อมเรื่องราว คำชี้แจง และคำอธิบายภาพโดยสรุป และมีการจัดทำแผ่นป้ายรูปแบบสันนิษฐาน ติดตั้งให้เทียบเคียงกับซากโบราณสถานที่เป็นต้นแบบ ซึ่งรูปแบบสันนิษฐานจากซากโบราณสถานที่กล่าวถึง นี้ เป็นข้อมูลหลักที่ยังคงหลงเหลืออยู่และมีการผสมผสานกับข้อมูลอื่นๆ เช่นจากการจินตนาการ ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้ เป็นการเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยตรง
bk_2_160959ชื่อหนังสือ :–         จริยธรรมสื่อ
ชื่อผู้แต่ง :–            
Call Number :–   175 จ166 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “จริยธรรมสื่อ” เล่มนี้ได้รวบรวมบทความรู้ ความเข้าใจ หลักแนวคิด และทฤษฎี ตลอดจนกรณีศึกษาด้านจริยธรรมสื่อมวลชนในหลายด้าน และหลายมิติ จริยธรรมสื่อมวลชนจึงเป็นหัวข้อที่ทุกยุค ทุกสมัยนำมาถกเถียงและหาทางออกกันอยู่เสมอ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิชาการผู้สอนทางด้านจริยธรรมสื่อมวลชนโดยตัวอย่างของกรณีศึกษาในเล่มนี้ จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน ทั้งยังช่วยผลักดันให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกับจริยธรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสื่อมวลชนในสังคมไทย
bk_3_160959ชื่อหนังสือ :–     ตำราศัลยศาสตร์ ภาค 1
ชื่อผู้แต่ง :–              
Call Number :–   617 ต367 2558 ล1 รายละเอียด :– หนังสือ “ตำราศัลยศาสตร์ ภาค 1” เล่มนี้ มีการปรับปรุงไปจากครั้งที่แล้วไม่มาก แต่เนื้อหามีความทันสมัย และเหมาะสมกับการนำไปใช้ในสถานการณ์ของปัญหาสุขภาพในยุคปัจจุบัน ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 2 ภาค เพื่อความสะดวกในการใช้ โดยแบ่งเป็นภาค 1 ความรู้พื้นฐานและปัญหาบาดเจ็บและปัญหาฉุกเฉิน ส่วนภาค 2 เป็นความรู้เฉพาะด้านที่แบ่งทั้งในเชิงอวัยวะ และในเชิงสาขาของศัลยศาสตร์
BK_4_160959ชื่อหนังสือ :–         ถนนสายเพชรพลอย
ชื่อผู้แต่ง :–           มณีขจิต
Call Number :– 391.7 ม123ถ 2548 รายละเอียด :– หนังสือ “ถนนสายเพชรพลอย” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่ประกอบด้วย ๑๑๑ คำถามซึ่งเป็นคำถามที่มาจากผู้สนใจในเรื่องอัญมณี เหตุนี้จึงทำให้ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดทุกเรื่องราวของอัญมณี ตั้งแต่ อัญมณีคู่สมรส ราคาอัญมณี ลูกปัดโบราณ เครื่องประดับเงิน การลงยา พลังบำบัดอัญมณี ไข่มุกราชินีแห่งท้องทะเล ไข่มุกน้ำจืด – น้ำเค็ม ไข่มุกธรรมชาติ – ไข่มุกเลี้ยง – ไข่มุกเทียม สีสันและราคาของไข่มุก การเลือกซื้อไข่มุก เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และยังสอดแทรกสาระน่ารู้ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้อ่าน มีการใช้สำนวนภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบ สีสันที่สวยงาม
bk_5_160959ชื่อหนังสือ :–         การจัดการภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ
ชื่อผู้แต่ง :–             
Call Number :–   613.0438 ก446 2557  รายละเอียด :– โภชนาการในผู้สูงอายุ เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ทั้งต่อการดำรงชีพเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และเพื่อลดโอกาสการเกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว การประชุมประจำปี ของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทยในเรื่อง “การจัดการภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ” เล่มนี้ จึงประกอบไปด้วยหัวข้อและสาระที่หลากหลายโดยเน้นให้สามารถเข้าใจและได้ข้อมูลรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม สามรถนำไปประยุกต์ใช้ ทั้งในการบริการผู้ป่วย การส่งเสริมป้องกัน การให้ความรู้ทั่วไป การสำรวจปัญหาและการดูแลจัดการปัญหาทางด้านโภชนาการในผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการทำวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณะสุข ในการใช้ปฏิบัติงานได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้สูงอายุ
bk_6_160959ชื่อหนังสือ :–           อย่าคิดว่าฉันเหมือนเขา อย่าเหมาว่าเราเหมือนกัน
ชื่อผู้แต่ง :–             กิติมา หงส์ศิริกาญจน์
Call Number :–  พ 155.2 ก676อ 2559 รายละเอียด :– คนเราล้วนเกิดมาต่างกัน และมีจุดตั้งต้นที่ไม่เหมือนกัน หนังสือ “อย่าคิดว่าฉันเหมือนเขา อย่าเหมาว่าเราเหมือนกัน” เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจในสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “คน” เข้าใจตัวเองและคนรอบข้างได้ง่าย ยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาได้อธิบายถึงอุปนิสัยที่แตกต่างกันของคนถึง 16 รูปแบบ ด้วยศาสตร์ที่ได้รับความนิยมในระดับสากล อย่าง MBTI (Myer Briggs Type Indicator) พร้อมแบบประเมินลักษณะนิสัยของผู้อ่านแต่ละคน และให้คำแนะนำในการสร้างความสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันกับคนอุปนิสัยต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบเพื่อนร่วมงาน เพื่อน รวมไปถึงความสัมพันธ์ชาย-หญิงและความสัมพันธ์ในครอบครัว
bk_7_160959ชื่อหนังสือ :–         จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง :–              จินตนา อาจสันเที๊ยะ
Call Number :– 616.079 จ483จ 2557 รายละเอียด :หนังสือ “จุลชีววิทยาเเละภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล” เล่มนี้ เป็นตำราเกี่ยวกับการศึกษาสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ได้เเก่ เเบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา เเละภูมิคุ้มกันวิทยาที่จะกล่าวถึงส่วนประกอบของระบบภูมิคุ้มกัน กลไลการตอบสนองของร่างกายต่อการติดเชื้อต่างๆ ตลอดจนภาวะเบี่ยงเบนทางภูมิคุ้มกัน เช่น ภาวะภูมิไวเกิน ภาวะออโต้อิมมูน ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง วิทยาภูมิคุ้มกันของการปลูกถ่ายอวัยวะ เเละวิทยาภูมิคุ้มกันของเนื้องอก โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นสิ่งที่นักศึกษาพยาบาลจะต้องมีความรู้เพื่อการพยาบาล ได้ครอบคลุมทั้งร่างการเเละจิตใจ ตลอดจนมีความรู้ความสามารถอธิบายตอบข้อสงสัยต่างๆให้กับผู้ป่วยเเละญาติได้ในขอบเขตของเขตของการปฏิบัติการพยาบาลบนพื้นฐานความรู้ของวิชาจุลชีววิทยาเเละภูมิคุ้มกันวิทยา หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพยาบาล นักศึกษาพยาบาล เเละนักศึกษาทางสาธารณสุขศาสตร์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประกอบการเรียน การทำงานหรือการศึกษาต่อไป
bk_8_160959ชื่อหนังสือ :–         เหยื่อ 18 กลโกง หนี้นอกระบบ
ชื่อผู้แต่ง :–             
Call Number :– 336.36 ห679 2558
 รายละเอียด :– ปรากฏการความรุนแรงจากการกู้ยืมเงินนอกระบบได้มีข่าวเกิดขึ้นเป็นระยะๆในประเทศไทย ผลกระทบที่ตามมาทำให้เกิดการทวงหนี้ที่ใช้ความรุนแรง การทำร้ายร่างกาย ข่มขู่ คุกคาม การเอารัดเอาเปรียบด้วย เล่ห์กลต่างๆ การฟ้องร้องดำเนินคดีที่ไม่เป็นทำ จนเป็นปัญหาทางสังคมเรื่อยมา หนังสือ “เหยื่อ 18 กลโกง หนี้นอกระบบ” เล่มนี้ จึงต้องการบอกเล่าเหตุการณ์สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริง สำหรับเป็นอุทาหรณ์แง่คิด ในการป้องกันตนเอง และแนวทางในการแก้ไขเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์และเป็นองค์ความรู้ในการป้องกันไม่ให้ใครประสบเหตุการณ์ในทำนองนี้ได้อีก
bk_9_160959ชื่อหนังสือ :–         Update on Pediatric Infectious Diseases 2015
ชื่อผู้แต่ง :–            
Call Number :-  618.92 อ549 2558  รายละเอียด :– หนังสือ “Update on Pediatric Infectious Diseases 2015” เล่มนี้จัดทำขึ้นในโอกาสมีการอบรมระยะสั้นของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันร่วมกันเรียบเรียงขึ้น เนื้อหาภายในเล่มจึงครอบคลุมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็กที่สำคัญและเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อผู้อ่านสามารถนำความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กได้อย่างถูกต้องทันยุคทันสมัย
bk_10_160959ชื่อหนังสือ :–            พลังงานจากชีวมวลและวัสดุเหลือใช้
ชื่อผู้แต่ง :–              ประพันธ์ คูชลธารา
Call Number :     662.88 ป319พ 2558 รายละเอียด :-หนังสือ “พลังงานจากชีวมวลและวัสดุเหลือใช้” เล่มนี้ใช้เป็นตำราประกอบการเรียนวิชาพลังงานจากชีวมวลและวัสดุเหลือใช้ เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 6 บท ประกอบด้วย คำจำกัดความและทฤษฎีเบื้องต้น ที่เกี่ยวกับชีวมวลและวัสดุเหลือใช้ การแปลงสภาพทางกายภาพ การแปลงสภาพทางเคมีความร้อน การแปลงสภาพทางชีวภาพ การผลิตไบโอดีเซล และเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล
bk_11_160959ชื่อหนังสือ :-        สมรรถนะและการออกวุฒิบัตรรับรองความรู้และความชำนาญเฉพาะทางของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง :–           
Call Number :–  610.730693 ส275 2553  รายละเอียด :– หนังสือ “สมรรถนะและการออกวุฒิบัตรรับรองความรู้และความชำนาญเฉพาะทางของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง” เล่มนี้มีการรวบรวมพัฒนาการของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย และขอบเขตและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในแต่ละสาขา รวมทั้งประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาการพยาบาลซึ่งจะ เป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้จัดการศึกษา เพื่อผลิตผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง รวมทั้งผู้บริหารการพยาบาลที่ต้องการพัฒนาการพยาบาลและการใช้พยาบาลให้เต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนาวิชาชีพต่อไป
bk_12_160959ชื่อหนังสือ :–         ตำราการป้องกันและรักษาโรคเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
ชื่อผู้แต่ง :–           
Call Number :– 616.462 ต367 2556 รายละเอียด :– เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือด หนึ่งในภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญคือ โรคเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งเท้าของคนไทยที่ถูกตัดมีสาเหตุมาจากโรคเบาหวานมากกว่าร้อยละ 50 หนังสือ “ตำราการป้องกันและรักษาโรคเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน” เล่มนี้จึงเป็นตำราเรื่องการดูแลเท้าเล่มแรกของประเทศไทย ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย การระบาดวิทยาปัญหาโรคเท้าของผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย, พยาธิสรีรวิทยาของโรคเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน, การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน, ภาวะแทรกช้อนทางข้อและกระดูกจากโรคเส้นประสาทส่วนปลาย, ภาวะแผลเบาหวานที่เท้าติดเชื้อ, การรักษา เท้าเบาหวานจากการขาดเลือด, การผ่าตัดรักษาแผลเบาหวานที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นต้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจทั่วไป

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center