แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 2561

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.ย.2561ชื่อหนังสือ: หิมาลัยไม่มีจริง
ชื่อผู้แต่ง: นิ้วกลม
Call Number: พ 915.496 น672ห 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 2561 หนังสือ “หิมาลัยไม่มีจริง” เล่มนี้ เนื้อหาในหนังสือไม่ได้บันทึกสิ่งที่ตาเห็น แต่จะเล่าความคิดที่เกิดขึ้นในใจเมื่อได้เดินทางด้วยเท้าบนเส้นทางที่ใกล้ชิดธรรมชาติ ใกล้พอจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเมฆไปสู่ฝน หิมะสู่แม่น้ำ เนื้อหาบางส่วนเป็นเหมือนบันทึกการเดินทางค้นหาตัวเองของผู้เขียน ซึ่งเป็นการเดินทางที่เปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อชีวิตและโลกใบนี้ไปมากมาย กลายเป็นบทสรุปรวบรวมความคิด หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางในโลกกว้างและนักเดินทางภายในจิตใจตนเอง ระหว่างไต่เขาหิมาลัย คุณจะได้ไตร่ตรองหัวใจตัวเองไปพร้อมกัน ค่อยๆ เดินไปด้วยกันท่ามกลางทิวทัศน์ที่งดงามเพื่อสำรวจความจริงของโลกและชีวิต  หิมาลัยไม่มีจริง เล่มนี้มีแต่ความเพลิดเพลินที่หลายคนใช้เวลาอ่านเพียงวันเดียวจบ


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.ย.2561ชื่อหนังสือ: สิทธิผู้บริโภค
ชื่อผู้แต่ง: สรวิศ ลิมปรังษี
Call Number: 381.34 ส341ส 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 2561 หนังสือ “สิทธิผู้บริโภค” เล่มนี้พิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวกับสิทธิต่างๆ อันพึงมีพึงได้ของผู้บริโภคซึ่งได้หมดลง แต่ยังได้รับความสนใจจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและประชาชนทั่วไป หนังสือเล่มนี้จึงมีการเพิ่มเนื้อหาสาระที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ เรื่องการดำเนินคดีแบบกลุ่ม เช่น ทำไมต้องมีคดีแบบกลุ่ม ใครจะเป็นโจทก์ฟ้องคดีแบบกลุ่มได้บ้าง เป็นต้น และเรื่องการค้ำประกันและจำนอง เช่น ค้ำประกันหนี้ในอนาคต การรับผิดเป็นลูกหนี้ร่วมของผู้ค้ำประกัน หรือจะเป็นสิทธิของผู้ค้ำประกันใหม่ในการปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.ย.2561ชื่อหนังสือ: Thailand reset พลิกมุมคิดเศรษฐกิจไทย เอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ชื่อผู้แต่ง: ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
Call Number: พ 338.9593 ธ663ท 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 2561 หนังสือ Thailand reset พลิกมุมคิดเศรษฐกิจไทย เอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง” เล่มนี้ นำเสนอแนวคิด Reset ประเทศไทย ใน 12 ด้าน โดยยึดกรอบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก ผสมผสานกับการมองพลวัตโลกรวมถึงประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่การทำงานในธนาคารแห่งประเทศไทย การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลากหลายด้านทั้งเชิงสถิติ เชิงวิชาการ การเมืองและข้อเท็จจริงในสังคม กลั่นออกมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาประเทศ ตั้งโจทย์ที่เอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยยกประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิถีชุมชนเกษตรกร การปรับปรุงเรื่องการศึกษา การป้องปรามการทุจริต และโจทย์ที่จะทำให้ประชาชนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันมากขึ้น ด้วยการเปลี่ยนแปลงในระบบเงิน ด้วยแนวคิดใหม่ในเรื่องนโยบายภาษีอากร ด้วยการปฏิรูปการถือครองที่ดิน เพื่อปูพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหาร ดังนั้นทำอย่างไรเพื่อให้สังคมไทยเดินหน้า และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน หาคำตอบและทางเลือก สำหรับประชาชนทุกคนได้ใน Thailand Reset เล่มนี้


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.ย.2561ชื่อหนังสือ: รายงานการวิจัย การออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Call Number:  RH 371.26 ร451 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 2561 กล่าวถึงระบบการติดตามและประเมินผลถือเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในกระบานการบริหารจัดการดำเนินงานของทุกองค์กร และถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ชี้วัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแผนพัฒนาประเทศ เนื้อหาใน “รายงานการวิจัย การออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา” เล่มนี้ จึงมีทั้งบทสรุปสำหรับผู้บริหาร หลักการ ทฤษฎี การวิเคราะห์และทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา ศึกษาระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของต่างประเทศ ผลการออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา (ร่าง) และผลการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา เป็นต้น

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.ย.2561ชื่อหนังสือ: ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤต
ชื่อผู้แต่ง: ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์, บรรณาธิการ
Call Number:  616.614 ต367 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 2561 หนังสือ “ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤต” เล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่ ภาวะไตวายเฉียบพลัน ภาวะไตวายเฉียบพลันจากการติดเชื้อในกระแสเลือด บทบาทของตัวชี้วัดชีวภาพในภาวะไตวายเฉียบพลัน การประเมินสารน้ำในผู้ป่วยวิกฤต การเริ่มและหยุดการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง หลักการและรูปแบบของการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง คำศัพท์ในการบำบัดทดแทนแบบไตต่อเนื่อง เครื่องบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง สายฟอกเลือดในภาวะไตวายเฉียบพลัน ตัวกรองที่ใช้ในการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง การออกแบบคำสั่งการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง ขนาดของการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง Filtration Fraction สารต้านการแข็งตัวของเลือดในการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง และสัญญาณเตือนและการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง เป็นต้น


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.ย.2561ชื่อหนังสือ: เปิดร้านออนไลน์ Open Your Online Shop
ชื่อผู้แต่ง: กองบรรณาธิการรีไวว่า
Call Number:  658.872 ป759 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 2561 หนังสือ “เปิดร้านออนไลน์ Open Your Online Shop” เล่มนี้ นำเสนอแนวคิดในการเปิดร้านค้าบนเว็บและสื่อสังคมออนไลน์ได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับทั้งคนที่เป็นผู้ผลิต เจ้าของสินค้า และคนทั่วไปที่ต้องการซื้อสินค้าจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาขาย โดยเริ่มตั้งแต่ แนะนำแหล่งสินค้าที่เป็นที่นิยมของผู้ซื้อ การเตรียมพร้อมก่อนเปิดร้านค้าออนไลน์ เทคนิคการถ่ายภาพ การเปิดร้านค้าบน Lnwshop.com และ Weloveshopping.com หรือใครที่มีเว็บไซต์อยู่แล้วก็สามารถประกาศขายสินค้าที่มีอยู่ โดยนำระบบเรียกเก็บค่าชำระสินค้าด้วย PayPal หรือ PAYSBUY ซึ่งจะมาช่วยให้เราเป็นเจ้าของร้านได้อย่างสะดวกสบายทีเดียว อีกทั้งยังขายสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้ง Facebook Page, LINE และ Instagram อีกด้วย และเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคุณสามารถเป็นเจ้าของร้านค้าและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้แน่นอน


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.ย.2561ชื่อหนังสือ: เทคนิคจิตวิทยาสำหรับการไกล่เกลี่ย
ชื่อผู้แต่ง: สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
Call Number: 303.69 ท591 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 2561  หนังสือ “เทคนิคจิตวิทยาสำหรับการไกล่เกลี่ยเล่มนี้ มีเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์ยิ่ง ทั้งยังได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก และเพื่อประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยส่วนสำคัญๆ 4 ส่วน ทั้งความรู้ทั่วไปและเทคนิคเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การไกล่เกลี่ยแบบเน้นความต้องการที่แท้จริง การสื่อสารกับการไกล่เกลี่ย และ จิตวิทยากับการไกล่เกลี่ย เป็นต้น

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.ย.2561ชื่อหนังสือ: ยุโรป เส้นทางอิตาลี โครเอเชีย สโลเวเนีย
ชื่อผู้แต่ง: อนุพันธุ์ สุขะปิณฑะ
Call Number: พ 914.04 อ194ย 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 2561  หนังสือ “ยุโรป เส้นทางอิตาลี โครเอเชีย สโลเวเนีย”  ยุโรป ถึงจะเป็นทวีปเล็กๆ เมื่อเทียบกับทวีปอื่นๆ แต่จำนวนประเทศและจำนวนของเมืองท่องเที่ยวนั้นเรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆ เลยทีเดียว ทั้งนี้ด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ บ้านเรือน ผู้คนและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ ทำให้เมืองต่างๆในยุโรปตามเส้นทางท่องเที่ยว เล่มนี้ ล้วนแล้วแต่น่าเที่ยวน่าชมทั้งสิ้น และนอกจากนี้ เนื้อหาภายในเล่มยังได้นำผู้อ่านทุกคนไปเที่ยวยุโรป ดินแดนที่มีเสน่ห์ไม่ได้แพ้ที่อื่นเลย ทั้ง อิตาลี สโลเวเนีย และ โครเอเชีย ถึงแม้จำนวนประเทศจะน้อย แต่รับรองได้เลยว่าสถานที่เที่ยวนั้นอัดแน่นเต็มที่อย่างแน่นอน


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.ย.2561ชื่อหนังสือ: ตะลุยโจทย์ Vocab 1,000 ข้อ
ชื่อผู้แต่ง: ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
Call Number:  428.0076 ศ723ต 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 2561  หนังสือ “ตะลุยโจทย์ Vocab 1,000 ข้อ” เล่มนี้ ได้สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษกว่า 1,500 คำ ที่มักออกข้อสอบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย ช่วยต่อยอดความรู้ความเข้าใจทางด้านคำศัพท์ของผู้อ่าน โดยเน้นการฝึกทำโจทย์หลากหลายรูปแบบมากถึง 1,000 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านคุ้นเคยกับคำศัพท์ และช่วยเติมเต็มความมั่นใจได้อย่างดียิ่งสำหรับการพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้น

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.ย.2561ชื่อหนังสือ: สูตรสำเร็จทำการตลาด สร้างธุรกิจเงินล้านด้วย Web + Socia
ชื่อผู้แต่ง: ธัญธัช นันท์ชนก
Call Number:  พ 658.872 ธ468ส 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 2561 หนังสือ “สูตรสำเร็จทำการตลาด สร้างธุรกิจเงินล้านด้วย Web + Socia” เล่มนี้จะสอนให้รู้วิธีทำการตลาดออนไลน์แบบครบสูตร ทั้งทำตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ผ่านบล็อก ผ่าน Facebook Page ผ่าน Youtube Business Channel ผ่าน Line@ และผ่าน Instagram Business Profile พร้อมเทคนิคเชื่อมโยงเครื่องมือทำการตลาดเข้าด้วยกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมสูงและได้ผลจริง ดังนั้นเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้และได้ลงมือทำการตลาดออนไลน์แล้ว  ธุรกิจของคุณจะต้องก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอนเลยทีเดียว


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.ย.2561ชื่อหนังสือ: การจัดการความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่ง: สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
Call Number: 303.69 ก446 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 2561 หนังสือ “การจัดการความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อม” เล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและประชาชน สามารถนำเอาวิธีการและแนวทางแก้ไขเยียวยาปัญหาข้อพิพาททางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น มาประยุกต์ใช้กับการเยียวยาปัญหาข้อขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยภายในเล่มจะมีเนื้อหาที่น่าสนใจ 12 เรื่องด้วยกัน ซึ่งจะมีผู้รับผิดชอบไปในแต่ละเรื่อง มีรายละเอียดอย่างไรบ้างต้องติดตาม หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.ย.2561ชื่อหนังสือ: สอนลูกให้ได้ดีและมีความสุข
ชื่อผู้แต่ง: คิม มูกี
Call Number: พ 649.1 ค451ส 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 2561 ไม่ต้องเป็นครอบครัวที่สิ่งแวดล้อมดีพร้อม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น ไม่ต้องเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ เด็กทุกคนก็เติบโตอย่างดีเลิศได้ด้วยการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ หนังสือ “สอนลูกให้ได้ดีและมีความสุข” เล่มนี้ ได้รวบรวมความหลากหลายทัศนะของเด็ก เกี่ยวกับการเลี้ยงดูภายในครอบครัวจากนักศึกษาระดับแนวหน้าในประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งมุมมองของผู้นำทางธุรกิจระดับโลก บุคคลผู้ประสบความสำเร็จและผู้ปกครองที่มีประสบการณ์การเลี้ยงลูกให้มีความสุขและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง ความสำเร็จในชีวิตลูกไม่ได้อยู่ที่การได้คะแนนสอบสูง ทำงานตำแหน่งใหญ่โตหรือมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวย แต่คือการเติบโตอย่างมีความสุขบนเส้นทางของแต่ละคน การอบรมเลี้ยงดู การปลูกฝังภาวะผู้นำ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกไปถึงเป้าหมายได้อย่างมีความสุขไปตลอดชีวิต เนื้อหาภายในเล่มอ่านเข้าใจง่าย เรียนรู้และจดจำได้เร็ว


แนะนำหนังสือ