แนะนำหนังสือ 16 ตุลาคม 2559

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2559
bk_1_161059ชื่อหนังสือ :–             พืชวงศ์บุกบอน ในหุบเขาลำพญา
ชื่อผู้แต่ง :–             
Call Number :
–    อ 584.64 พ815 2558  รายละเอียด :–   หนังสือ “พืชวงศ์บุกบอน ในหุบเขาลำพญา” เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชวงศ์บุกบอนในหุบเขาลำพญา จังหวัดยะลา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากแห่งหนึ่งของภาคใต้ตอนล่างในประเทศไทย และจากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่ามีการใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์บุกบอนในด้านต่างๆ ทั้งไม้ประดับ อาหารและอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในการศึกษาหาความรู้ สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ตลอดจนเกิดจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ให้คงอยู่กับผืนป่าแห่งนี้ตลอดไป
bk_2_161059ชื่อหนังสือ :–         วัฒนธรรมรักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชื่อผู้แต่ง :–            
Call Number :–   อ 745.726 ว394 2557 รายละเอียด :– หนังสือ “วัฒนธรรมรักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เล่มนี้กล่าวถึงในเรื่อง “เครื่องรัก” ซึ่งถือเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นมาทางสังคมมนุษย์ในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการค้นพบแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยที่ปรากฏการใช้ เครื่องรักและโลงลงรักที่มีอายุระหว่างช่วง 2,600-1,100 ปี ที่ผ่านมา เนื้อหาภายในเล่มจึงแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกัน ในส่วนแรกจะเป็นบทความทางวิชาการ ที่แสดงให้เห็นความสำคัญของรักในแง่มุมต่างๆ ทั้งทางด้านพฤกษศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม เป็นต้น ส่วนที่สอง จะเป็นตัวอย่างเครื่องรักที่สำคัญที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี และจากพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ ซึ่งข้อมูลที่ได้รวบรวมมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษา ชุมชน และสาธารณชน และเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังต่อไป
bk_3_161059ชื่อหนังสือ :–     ธรรมะประดับใจ
ชื่อผู้แต่ง :–       ญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, สมเด็จพระ       
Call Number :–   294.3444 ญ241ธ 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “ธรรมะประดับใจ” เล่มนี้เป็นหลักธรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการขับเคลื่อนให้พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคงและสังคมมีสุข เนื่องจากผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนาก่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ด้วยสติปัญญามองเห็นคุณค่าความสำคัญของพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งน้อมนำไปบูรณาการปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน และทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงดำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป
bk_4_161059ชื่อหนังสือ :–         คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม
ชื่อผู้แต่ง :–           
Call Number :– อ 346.0482 ค695 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม” เล่มนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นคู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม โดยแยกเป็นประเภทของการใช้งานในลักษณะต่างๆ เพื่อเพิ่มความชัดเจนและ ความสะดวกให้กับผู้ใช้ได้พิจารณาเป็นแนวทางในการใช้งานลิขสิทธิ์ ซึ่งแนวทางการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมตามที่กำหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้ เป็นเพียงพื้นฐานในการพิจารณานำงานลิขสิทธิ์มาใช้ ดังนั้นขอบเขตของการใช้งานลิขสิทธิ์ที่ เป็นธรรมจะแตกต่างกันไปตามประเภทของงานลิขสิทธิ์และลักษณะของการใช้งานผู้ใช้จึงควรระลึกอยู่เสมอว่า แนวทาง ที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้เป็นเพียงหลักเกณฑ์การใช้งานลิขสิทธิ์เบื้องต้นเท่านั้น ดังนั้นในการใช้งานลิขสิทธิ์แต่ละงานผู้ใช้จะต้องเลือกใช้งานเท่าที่จำเป็น และคำนึงถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาในการใช้งานลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัด
bk_5_161059ชื่อหนังสือ :–         ล้านนาพฤกษาคดี
ชื่อผู้แต่ง :–            สนั่น ธรรมธิ 
Call Number :–   581.9593 ส198ล 2558  รายละเอียด :– หนังสือ “ล้านนาพฤกษาคดี” เล่มนี้ มีเนื้อหาสาระน่ารู้ทางด้านล้านนาคดี โดยเฉพาะสาระที่เกี่ยวกับเรื่องราวของต้นไม้ ซึ่งจะเป็นบันทึกเล็กๆ ที่เก็บเกี่ยวเอาสารคดีเกี่ยวกับวิธีคิด คติความเชื่อ ชื่อต้นไม้แต่ละชนิด จะสะกดตามเสียงที่ใกล้เคียงกับสำเนียงภาษาล้านนาเป็นหลัก สำทับด้วยการชี้ความหมายสากล โดยเนื้อหาหากต้องการสืบค้นตามพื้นฐานภาษาก็ได้มีการจัดทำดรรชนีค้นคำไว้ในตอนท้าย เพื่อให้สะดวกต่อการค้นคว้าต่อไป
bk_6_161059ชื่อหนังสือ :–           ความเชื่อมโยงของอำนาจตุลาการกับประชาชน : กรณีศึกษาการได้มาซึ่งบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม
ชื่อผู้แต่ง :–             ภูมิ มูลศิลป์
Call Number :–  320.9593 ภ664ค 2559 รายละเอียด :– รูปแบบการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยนั้นถือว่าประชาชนเป็นใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงนั้น ประชาชนไม่สามารถใช้อำนาจได้อย่างแท้จริงเนื่องจากจำนวนประชากรที่มีมาก จึงได้มีการมอบอำนาจแก่องค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญได้แก่ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ดังนั้นหนังสือ “ความเชื่อมโยงของอำนาจตุลาการกับประชาชน : กรณีศึกษาการได้มาซึ่งบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม” เล่มนี้ซึ่งเป็นผลจากงานวิจัย ที่มุ่งศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการได้มาซึ่งบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม และมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ ว่าการสร้างจุดยึดโยงที่จะให้ประชาชนหรืองค์กรที่เป็นตัวแทนประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษา เป็นสิ่งที่สมควร แต่การเข้ามามีส่วนร่วมนี้ ก็จะต้องมีขอบเขตเพื่อคุ้มครองความเป็นอิสระ และป้องกันมิให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงฝ่ายตุลาการได้ หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
bk_7_161059ชื่อหนังสือ :–        ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
ชื่อผู้แต่ง :–            รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล
Call Number :– 341.2473 ร622ป 2559 รายละเอียด :-หนังสือ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ” เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งในวิทยานิพนธ์เรื่องนี้จะกล่าวถึงภูมิหลังการบูรณการทางเศรษฐกิจของอาเซียน การดำเนินงานเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ และต่อสาธารณชนในวงกว้าง ซึ่งรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาคม และต่อประชาชนทั่วไปอีกด้วย
bk_8_161059ชื่อหนังสือ :–         พิ(ศ)พิธภัณฑ์ : บทความเลือกสรรจากการประชุมวิชาการ
ชื่อผู้แต่ง :–             
Call Number :– 069 พ747 2559
 รายละเอียด :– หนังสือ “พิ(ศ)พิธภัณฑ์ : บทความเลือกสรรจากการประชุมวิชาการ” เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยทางสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ซึ่งได้มีการจัดงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ขึ้นในชื่อ ‘พิ(ศ)พิธภัณฑ์’ หรือ ‘Museum Refocused’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ทำงานและผู้สนใจพิพิธภัณฑ์ เพื่อรวบรวมความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาทั้งในมิติของทฤษฎีและปฏิบัติการ การประชุมครั้งนั้นทำให้ได้เห็นความคึกคักของวงการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยว่ามีทั้งผู้ปฏิบัติการและนักวิชาการที่กำลังขับเคลื่อนงานพิพิธภัณฑ์อยู่อย่างต่อเนื่องอีกด้วย
bk_9_161059ชื่อหนังสือ :–         คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐสิงคโปร์
ชื่อผู้แต่ง :–            
Call Number :-  352.66 ค695 2558  รายละเอียด :– หนังสือ “คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐสิงคโปร์” เล่มนี้ดำเนินการจัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ ร่วมกับสำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนและเอเชีย ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยสาระน่ารู้เกี่ยวกับโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐสิงคโปร์ สิ่งที่ควรรู้ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ การจัดตั้งธุรกิจ ต้นทุนการทำธุรกิจ การเลือกที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ได้รวบรวมมาจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจดำเนินธุรกิจในตลาดสิงคโปร์ และเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ในองค์กรด้วนมุมมองที่มีต่อตลาดอาเซียนอย่างครอบคลุม ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่จะเป็นไปในระยะข้างหน้า
bk_10_161059ชื่อหนังสือ :–           ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2559
ชื่อผู้แต่ง :–              
Call Number :    อ 336.02 ป353 2559  รายละเอียด :-หนังสือ “ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2559” เป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งได้รวบรวมกฎหมายแม่บท และกฎหมายที่ออกมาให้บังคับเพิ่มเติม เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และคำวินิจฉัยต่าง ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นคู่มือในทางปฏิบัติเพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูล ต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษีอากรได้เป็นอย่างดี หนังสือประมวลรัษฎากรเล่มนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์การปฏิบัติทุกปี ซึ่งเนื้อหาจะมีผลใช้บังคับในแต่ละปีภาษีนั้นๆซึ่งในปีหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายภาษีหลายข้อ อาทิ กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสวัสดิการ ภาษีเงินได้นิติบุคคล และระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ มากมาย
bk_11_161059ชื่อหนังสือ :-        พฤติกรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง :–           
Call Number :– 150 พ434 2559  รายละเอียด :– “หนังสือ “พฤติกรรมศาสตร์” เล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุงใหม่ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทางด้าน จิตเวช ซึ่งเป็นพฤติกรรมต่างๆ เริ่มจากการวางพื้นฐานให้เข้าใจพัฒนาการของวงจรชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนถึงวัยชรา พฤติกรรมของครอบครัว พฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ พฤติกรรมต่อความเจ็บป่วยและความตาย การปรับตัวเมื่อมี ความเจ็บป่วย การจัดการกับความเครียด นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะในการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย ตลอดจนจริยธรรมที่แพทย์พึงมี หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาแพทย์ และผู้ที่สนทั่วไป
bk_12_161059ชื่อหนังสือ :–         ส่งออกข้าวไทยไป Niche Market
ชื่อผู้แต่ง :–           
Call Number :– 338.17318 ส131 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “ส่งออกข้าวไทยไป Niche Market” เล่มนี้ เป็นการสังเคราะห์จากผลงานวิจัยด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว ซึ่งได้ข้อค้นพบ องค์ความรู้ และข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการตลาด เชิงรุกเพื่อการส่งออกตามความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ซึ่งมีความต้องการข้าวคุณภาพระดับ พรีเมี่ยมและมีศักยภาพในการซื้อสูงกว่าตลาดทั่วไป

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center