แนะนำหนังสือ 16 พฤศจิกายน 2558

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
BK_1_161158ชื่อหนังสือ : วรรณกรรมร้อยกรองของไทย
ชื่อผู้แต่ง :  โชษิตา มณีใส
Call Number : 
895.911 ช839ว 2557 รายละเอียด : หนังสือ “วรรณกรรมร้อยกรองของไทย” เขียนขึ้นตามหลักสูตรของภาควิชาภาษาไทย คณะศิลป-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้รายวิชามีเนื้อหาว่าด้วยลักษณะวรรณกรรมร้อยกรองของไทยประเภทต่างๆ เช่น ลิลิต คำฉันท์ คำหลวง และคำกลอน และได้เพิ่มเติมคำกาพย์ และคำโคลง เพื่อให้ครอบคลุมวรรณกรรมร้อยกรองของไทยทุกประเภท อีกทั้งงานเขียนนี้ผู้เขียนได้มีการเสนอข้อคิดเห็น ข้อสันนิษฐานจากการศึกษาค้นคว้าบางประเด็นที่น่าสนใจลงไปด้วย
BK_2_161158ชื่อหนังสือ :  ความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้อาเซียน : การวิเคราะห์พัฒนาการและความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมความมั่นคง
ชื่อผู้แต่ง :  ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย
Call Number : 341.2473 ด123ค 2558 รายละเอียด : หนังสือ “ความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้อาเซียน : การวิเคราะห์พัฒนาการและความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมความมั่นคง” นี้ ได้กล่าวถึงพัฒนาการของความร่วมมือด้านความมั่นคงที่มีมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อันเป็นความพยายามในการหาทางสร้างความมั่นคงโดยมีประเทศมหาอำนาจภายนอกภูมิภาคร่วมอยู่ด้วย ช่วงที่สอง เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกันเอง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความร่วมมือคือภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ ช่วงที่สาม ตั้งแต่ช่วงปลายสงครามเย็นจนเข้าสู่ยุคหลังสงครามเย็นเป็นพัฒนาการของความร่วมมือที่ได้เติบโตสูงขึ้น และช่วงที่สี่ เมื่อฝ่ายความมั่นคงหรือกลาโหมได้     เข้ามามีส่วนร่วมในความร่วมมือด้านความมั่นคงของอาเซียนในมิติที่ชัดเจนในกลางทศวรรษแรกของศตวรรษใหม่นี้เป็นต้นมา นอกจากนั้น สำหรับมุมมองในกรณีของประเทศไทยและกลาโหมไทย ประกอบด้วยผู้นำทางการเมืองและด้านการทหาร ได้มีนโยบายในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและนำข้อตกลงของความร่วมมือที่ทำไว้มาสู่การปฏิบัติ  ให้เกิดผลอย่างแท้จริง กองทัพมีความมุ่งมั่นในการร่วมมือสร้างความไว้วางใจในทุกระดับหน่วยงานระหว่างกันทั้งในอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และมิตรประเทศ เพื่อให้เกิดเป็นประชาคมความมั่นคงอาเซียนให้ได้ตามวิสัยทัศน์แผนปฏิบัติการ และพิมพ์เขียนที่อาเซียนกำหนด เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญคือ สันติภาพในภูมิภาคอย่างแท้จริงและยั่งยืน
BK_3_161158ชื่อหนังสือ : เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์
ชื่อผู้แต่ง : ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
Call Number : 428.24 ศ431ร 2557 รายละเอียด : หนังสือ “เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์” เล่มนี้อธิบายถึงโครงสร้างของหนังสือพิมพ์ การพาดหัวข่าว พาดหัวนำ และคำศัพท์พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าวสาร ในข่าวประเภทต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สนใจสามารถใช้ ข่าวภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนภาษา ในทุกอักษร ทุกคอลัมน์ ตั้งแต่บรรทัดแรกจนบรรทัดสุดท้ายและสำหรับผู้ที่กำลังฝึกฝนภาษาอังกฤษหนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณ
BK_4_161158ชื่อหนังสือ : เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย
ชื่อผู้แต่ง : เยาวเรศ ทับพันธุ์
Call Number : 382 ย546ศ 2557 รายละเอียด : ตำราเพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ สำหรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ มีความลุ่มลึกของทฤษฎีและการวิเคราะห์มากกว่าหนังสือเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่มีอยู่หลายเล่มในตลาดตำราขณะนี้ โดยเนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง เป็นการทำความเข้าใจกับแนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ส่วนที่สองเป็นการให้แนวทางในการวิเคราะห์ผลต่อนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาที่อ่านง่าย อธิบายเป็นขั้นตอนโดยละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดตามได้อย่างเป็นระบบ
BK_5_161158ชื่อหนังสือ : การพยากรณ์การขาย
ชื่อผู้แต่ง : นิภา นิรุตติกุล
Call Number : 658.818 น622ก 2558 รายละเอียด : หนังสือ “การพยากรณ์การขาย” เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กรที่ดำเนินงานภายใต้ความไม่แน่นอน การพยากรณ์การขายถือเป็นจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ออนาคตขององค์กรทั้งองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรแสวงกำไรหรือองค์กรไม่แสวงกำไร หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงเนื้อหาที่แสดงถึงความสำคัญและประเภทของการพยากรณ์ กระบวนการพยากรณ์ การวิเคราะห์รูปแบบข้อมูล เทคนิคการพยากรณ์ทางสถิติและการประเมินค่าพยากรณ์ รวมถึงวิธีการพยากรณ์ทั้งที่เป็นเทคนิคการพยากรณ์ทางสถิติ การพยากรณ์เชิงคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถประยุกต์ใช้ในการคาดคะเน หรือทำนายเหตุการณ์ในอนาคต และนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการและตัดสินใจในงานทุกสาขาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
BK_6_161158ชื่อหนังสือ : วิธีการวิจัยทางการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง : พรรณี ลีกิจวัฒนะ
Call Number : 370.72 พ273ว 2558 รายละเอียด : หนังสือ “วิธีการวิจัยทางการศึกษา” เป็นเล่มที่พิมพ์ครั้งที่ 10 แล้ว โดยเนื้อหาสาระต่างๆ ยังคงเหมือนเดิม ทั้งในเรื่องประเภทของงานวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การกำหนดปัญหาการวิจัย   และการตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มนี้สามารถอำนวยประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชาวิธีการวิจัยทางการศึกษา เป็นรากฐานของการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัย ซึ่งก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับแวดวงวิชาการต่อไป
BK_7_161158ชื่อหนังสือ : TPM สำหรับโรงงานแบบลีน : แนวคิด วิธีการ และแบบฟอร์มที่จะช่วยสร้างนวัตกรรมใน TPM เพื่อการบริหารเครื่องจักร
ชื่อผู้แต่ง : เซคิเนะ, เคนอิจิ
Call Number : 658.202 ซ499ท 2553 รายละเอียด : หนังสือ “TPM สำหรับโรงงานแบบลีน : แนวคิด วิธีการ และแบบฟอร์มที่จะช่วยสร้างนวัตกรรมใน TPM เพื่อการบริหารเครื่องจักร” เล่มนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่มีพื้นฐาน TPM มาแล้ว โดยจะเน้นที่จุดประสงค์ของกิจกรรม TPM ด้วยแนวทางของระบบการผลิตแบบโตโยต้า  คุณจะได้เรียนรู้แนวทางการสร้างนวัตกรรมใน TPM   3 วิธีการ ไม่ว่าจะเป็น 5ส. ใหม่ การบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า (Instant Maintenance) การปรับปรุงการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต นอกจากนี้ยังมีบทที่กล่าวถึงการออกแบบเซลล์        การผลิต การตรวจสอบเครื่องจักรประจำวันเพื่อเป็น “อาวุธ” สู้กับความสูญเปล่าและการมีผลิตภาพต่ำ มีสรุปขั้นตอนในการนำ TPM ไปใช้ พร้อมกับตัวอย่างและแบบฟอร์มที่ปรับใช้ได้อีก 50 แบบฟอร์ม เพื่อให้การใช้ TPM ของคุณช่วยขับเคลื่อนสู่การเป็นโรงงานแบบลีน
BK_8_161158ชื่อหนังสือ : ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฎิบัติ
ชื่อผู้แต่ง : สุวิมล ติรกานันท์
Call Number : 001.42 ส882ร 2557
 รายละเอียด : หนังสือ “ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ :แนวทางสู่การปฎิบัติ” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเรียนวิชาระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา ในขณะเดียวกันยังเป็นเอกสารที่เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการทำงานวิจัยทางสังคม เนื้อหาจึงประกอบด้วยขั้นตอนนับตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัยไปจนถึงการเขียนรายงานการวิจัย พร้อมตัวอย่างประกอบในแต่ละบทเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
BK_9_161158ชื่อหนังสือ : สำนักงานอัยการสูงสุดกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง :
Call Number :  341.2473 ส691 2558 รายละเอียด : สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นหน่วยงานหลักในกระบวนการยุติธรรม จึงจำเป็นต้องพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับความร่วมมือระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะด้านการอำนวยความยุติธรรม ได้แก่ การสอบสวน การฟ้องร้องคดี เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประชาคมอาเซียน ทั้งในเรื่อง การต้อต้านการก่อการร้าย การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางสำนักงานอัยการสูงสุดได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะสามารถปฏิบัติงานในการอำนวยความยุติธรรมร่วมกับประเทศสมาชิกได้
BK_10_161158ชื่อหนังสือ : Believe, Belong, Become
ชื่อผู้แต่ง : Vujicic, Nick
Call Number : P 158 V989B 2014 รายละเอียด : “Believe, Belong, Become” เป็นหนังสือภาพประกอบนิทานภาษาอังกฤษ บนพื้นฐานเรื่องจริง ของ “นิควูจิซิค” เป็นเรื่องราวชีวิตของนิค ที่เต็มไปด้วยเคล็ดลับในการใช้ชีวิตที่น่าตื่นตาตื่นใจจากเด็กที่เกิดมาไม่มีแขนและขา และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้แบ่งปันเรื่องราวชีวิตของเขาไปให้คนนับล้านทั่วโลกโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ เพศและอายุ แต่ละบทของหนังสือ แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้กับตัวเองในเชิงลึก และที่สำคัญที่สุดคือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา
BK_11_161158ชื่อหนังสือ : วาทนิพนธ์ : การเขียนเพื่อพูดในโอกาสต่างๆ
ชื่อผู้แต่ง : ชิตาภา สุขพลำ
Call Number : 808.5 ช559ว 2557 รายละเอียด : หนังสือ “วาทนิพนธ์ : การเขียนเพื่อพูดในโอกาสต่างๆ” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสำหรับมุ่งศึกษาเเนวทางในการเขียนเพื่อใช้ในการพูดในสถานการณ์หรือโอกาสต่างๆ โดยมีการฝึกปฏิบัติการเขียนบท วาทะรูปแบบต่างๆ ตามโอกาสหรือสถานการณ์ที่สมมุติขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนเเละมีการพัฒนาทักษะเพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภพ นอกจากนี้ยังเป็นคู่มือที่เป็นประโยชน์เเก่ผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี
BK_12_161158ชื่อหนังสือ : สมุนไพรใกล้ตัว : รู้ไว้ได้ประโยชน์มากมาย
ชื่อผู้แต่ง :
Call Number : 615.321 ส316 2557 รายละเอียด : หนังสือ “สมุนไพรใกล้ตัว : รู้ไว้ได้ประโยชน์มากมาย” เล่มนี้ได้นำเสนอสิ่งที่ผู้อ่านควรจะรู้ และสามารถเปลี่ยนแนวคิดใหม่ต่อพืชที่ให้คุณประโยชน์หลากหลายให้ทราบกัน ดังที่ทราบสมุนไพรในไทยเรานั้นมีหลายชนิด แต่ในหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงเฉพาะชนิดที่สำคัญๆ แล้วคัดสรรมานำเสนอ มีจำนวนทั้งสิ้น 12 ชนิด และเนื้อหาสำคัญที่จะได้เรียนรู้ อาทิ ลักษณะของพืช คุณประโยชน์และสรรพคุณทางยา, วิธีการใช้ยา และคุณค่าทางโภชนาการ พืชที่ว่านี้ได้แก่ กระเทียม, ขิง, ใบบัวบก, มะรุม, ว่านหางจระเข้, ใบย่านาง, ขมิ้นชัน, โสม, ฟ้าทะลายโจร, หญ้าหนวดแมว,มะนาว และมะระขี้นกเหล่านี้ล้วนเป็นพืชใกล้ตัวและมีสรรพคุณมากล้น

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center