แนะนำหนังสือ 16 พฤศจิกายน 2559

 

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือ :– โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล
ชื่อผู้แต่ง :–     พรทิพย์ พันธุโกวิท   
Call Number :–    อ 930.109593 พ239ค 2557  รายละเอียด :–  
หนังสือ “โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา”และสตูล” เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ทั่วไปของจังหวัดสงขลา      และสตูล  มีการสำรวจแหล่งโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล การปฏิบัติงานขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่   จังหวัดสงขลาและสตูล และในส่วนพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและสตูลนั้น  ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญ  ซึ่ง  แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของชุมชนโบราณมาตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ  ๖,๐๐๐ – ๓,๐๐๐  ปี มาแล้ว โดยปรากฏในพื้นที่ภูเขาสูงทางด้านตะวันตกและใช้ของจังหวัดสงขลา  เช่น แหล่งโบราณคดีเขารักเกียรติ  แหล่งโบราณคดีเขาลูกช้าง  และแหล่งโบราณคดีถ้ำทวดตาทวดยาย  เป็นต้น  และแหล่งโบราณคดีที่เป็นเพิงผาของภูเขาหินปูน   ที่พบหลักฐานแล้วในเขตอำเภอเมืองสตูล  อำเภอควนโดน  อำเภอละงู  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  เป็นต้น โดยหลักฐาน   ที่พบได้แก่  หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์  เช่น  โครงกระดูกมนุษย์  กระดูกสัตว์  และเปลือกหอย  หลักฐาน     ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมความเชื่อและศิลปะ  เช่น  ภาพเขียนสี  และหลักฐานประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์  เช่น  เศษภาชนะดินเผา  หินลับ  ขวานหินขัด  ลูกปัดเปลือกหอย  เป็นต้น
งานพระเมรุ สมเด็จพระสังฆราชสมัยรัตนโกสินทร์ชื่อหนังสือ :–        งานพระเมรุ สมเด็จพระสังฆราชสมัยรัตนโกสินทร์
ชื่อผู้แต่ง :–            
Call Number :–   อ 393.2 ง312 2558 รายละเอียด :
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช นับเป็นราชประเพณีที่สำคัญยิ่ง    อย่างหนึ่งของไทยมาแต่โบราณ พระราชพิธีนี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงพระราชศรัทธาที่พระมหากษัตริย์ของไทย      ทรงมีต่อพระบวรพุทธศาสนาอย่างสูงส่งแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความละเมียดละไม ละเอียดอ่อน และความงดงามของวัฒนธรรมไทยดังเช่นหนังสือ “งานพระเมรุ สมเด็จพระสังฆราชสมัยรัตนโกสินทร์” เล่มนี้ จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่     ได้มีการประมวลเรื่องงานพระเมรุ สมเด็จพระสังฆราชสมัยรัตนโกสินทร์ขึ้น ซึ่งได้พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลใน          พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)      ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2558
รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร เล่ม 2 : ภาษีมูลค่าเพิ่มชื่อหนังสือ :–         รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร เล่ม 2 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อผู้แต่ง :–             
Call Number :–   336.2 ร155 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร เล่ม 2 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม” เล่มนี้ยังคงเป็นการรวมข้อหารือกรมสรรพากรเหมือนเล่มแรก แต่จะเน้นเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย เพราะภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นกฎหมายภาษี   ที่มีบทลงโทษสูงและมีรายละเอียดปลีกย่อยที่นักบัญชีต้องศึกษาและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้กรมสรรพากรมาตรวจสอบได้ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา และนักบัญชี ในการปฏิบัติงานต่อไป
การบัญชีบริหารชื่อหนังสือ :–       การบัญชีบริหาร
ชื่อผู้แต่ง :–         ศรีสุดา อาชวานันทกุล
Call Number :–  657 ศ275ก 2559 รายละเอียด :–   หนังสือ “การบัญชีบริหาร” เล่มนี้มีเนื้อหาที่เน้นการนำข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ตามหน้าที่ของผู้บริหาร ทั้งทางด้านการวางแผน การควบคุม การประเมิลผลการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ   ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงแนวคิดของการบัญชีบริหารและประเภทต้นทุน พฤติกรรมต้นทุนและการประมาณ  การต้นทุน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำไร งบประมาณ การวิเคราะห์ผลต่างด้านการขาย ระบบต้นทุนรวมและระบบต้นทุนผันแปร และการกำหนดราคาขาย เป็นต้น หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้ที่สนใจทั่วไป
คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาชื่อหนังสือ :–         คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ชื่อผู้แต่ง :–             
Call Number :–   382.095930591 ค695 2559  รายละเอียด :–   หนังสือ คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เล่มนี้ดำเนินการจัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมกับสำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยสาระน่ารู้เกี่ยวกับโอกาสและทิศทาง ทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมถึงสิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ ต้นทุนการทำธุรกิจ การเลือกที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ได้รวบรวมมาจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  เพื่อให้ได้เนื้อหา        ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจในตลาดเมียนมา และยังเป็น  ส่วนหนึ่งในการกำหนดแผนกลยุทธ์ธุรกิจในองค์กร ด้วยมุมมองที่มีต่อตลาดอาเซียนอย่างครอบคลุม ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่จะเป็นไปในระยะข้างหน้า
จิตเวชศาสตร์ชื่อหนังสือ :–         จิตเวชศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง :–            
Call Number :–   616.89 จ464 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “จิตเวชศาสตร์” เล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยโรคทางจิตเวชในปัจจุบัน โดยมี รายละเอียดในแต่ละกลุ่มโรค ซึ่งจะประกอบด้วยหัวข้อระบาดวิทยา เกณฑ์การวินิจฉัยโรคตามคู่มือการวินิจฉัยโรค        และสถิติสำหรับโรคทางจิตเวชของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน อาการและอาการแสดง สาเหตุ การวินิจแยกโรคการรักษา และพยากรณ์โรค นอกจากนี้ยังมีที่เกี่ยวกับเวชปฏิบัติทางจิตเวชศาสตร์ทั่วไป ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับ   ผู้ป่วย อาการและอาการแสดงทางจิตเวช การประเมินผู้ป่วยทางจิตเวชศาสตร์ การจำแนกโรคทางจิตเวช การทดลอบทางจิตวิทยา การรักษาทางจิตสังคม การรักษาทางชีวภาพ ทฤษฎีทางจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ และจิตเวชศาสตร์ในหัวข้อเฉพาะ ได้แก่ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช จิตเวชศาสตร์ในผู้สูงอายุและจริยธรรมในจิตเวชศาสตร์ โดยมีการเรียบเรียงเนื้อหา  ตามวัยของการพัฒนาการชีวิตที่เกิดโรคทางจิตเวชนั้นๆ
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนชื่อหนังสือ :–         รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง :–            
Call Number :– GP 341.2473 รผ451 2559 รายละเอียด :
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน” เป็นการจัดทำร่วมกันระหว่างกองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของไทย ในการกำหนดรูปแบบของการปฏิบัติ ที่ช่วยให้หน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint-ASCC Blueprint) ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ที่มีส่วนเอื้ออำนวยความสำเร็จและล้มเหลวต่อเป้าประสงค์ขององค์กร เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รายงานฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมในด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของภาครัฐและนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อความสำเร็จต่อไปในอนาคต
วิวัฒนาการของพจนานุกรมไทยชื่อหนังสือ :–         วิวัฒนาการของพจนานุกรมไทย
ชื่อผู้แต่ง :–             
Call Number :–    495.913 ว742 2555 รายละเอียด :–  
ใน พ.ศ. 2555 ราชบัณฑิตยสถานได้ดำเนินการจัดพิมพ์พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ขึ้น เนื่องในโอกาสงานฉลองวันสถาปนาราชบัณฑิตยสถาน ครบ 70 ปี จึงนับเป็นโอกาสดีที่ราชบัณฑิตยสถานจะได้จัดพิมพ์หนังสือ “วิวัฒนาการของพจนานุกรมไทย” โดยนำเนื้อหามาจากการจัดนิทรรศการในงานดังกล่าว พร้อมเพิ่มเนื้อหาและภาพประกอบ เพื่อให้หนังสือมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าด้านพจนานุกรมไทยต่อไป
ฝรั่งมองไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 : ตะวันออกที่ศิวิไลซ์?ชื่อหนังสือ :–         ฝรั่งมองไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 : ตะวันออกที่ศิวิไลซ์?
ชื่อผู้แต่ง :–           ธีระ นุชเปี่ยม
Call Number :-    370.9593 ธ661ฝ 2559  รายละเอียด :
หนังสือ “ฝรั่งมองไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 : ตะวันออกที่ศิวิไลซ์?” เล่มนี้ได้มีการศึกษาถึง การรับรู้และความเข้าใจของชาติตะวันตกเกี่ยวกับสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอังกฤษซึ่งมีบทบาทเด่นที่สุด จากที่ปรากฏในบันทึกและรายงานทางการทูตเป็นหลัก มีประเด็นสาระเกี่ยวกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของสยาม ตั้งแต่ช่วงที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ไปจนถึงการเมือง รวมตลอดถึงช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 2475 ทำให้เห็นว่าชาติตะวันตกมีการรับรู้ และความเข้าใจเรื่องราวในสยามสมัยนั้นเป็นอย่างดี จึงนับได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะมีประโยชน์ในฐานะข้อมูลและมุมมองที่จะช่วยให้ประเทศไทยเรามองตัวเราเองได้รอบด้านยิ่งขึ้น
เสี้ยวบทสนทนานิรันดร์ชื่อหนังสือ :–         เสี้ยวบทสนทนานิรันดร์
ชื่อผู้แต่ง :–           ปองวุฒิ รุจิระชาคร    
Call Number :    รส ป512ส 2559 รายละเอียด :
หนังสือ “เสี้ยวบทสนทนานิรันดร์” เล่มนี้เป็นการค้นพบหนทางแห่งการพิสูจน์ความจริงซึ่ง    ถือเป็นก้าวสำคัญของวิทยาศาสตร์ และผลจากวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นมากมาย การค้นพบวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยอุปสรรคที่ต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่ง และการนำวิทยาศาสตร์เหล่านั้น    ไปใช้ก็มีความยากลำบากไม่แพ้กัน วิทยาศาสตร์กลายเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต เนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เหมาะสมกับวิถีชีวิตของแต่ละคนซึ่งล้วนแล้วแต่มีความหลากหลาย     และมีความต้องการที่จะรับรู้ในเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไป
รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ชื่อหนังสือ :-           รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์
ชื่อผู้แต่ง :–             ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
Call Number :–      728.3 ร267ร 2558  รายละเอียด :–  
หนังสือ “รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์” นำเสนอรูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากประเทศทั้งหลายสิบกว่าประเทศในอุษาคเนย์ ได้ศึกษาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา ภาษา และวัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยใช้ภาษาเขียนที่อ่านเข้าใจง่าย สามารถรับรู้ได้ทั้งความรู้และความเข้าใจสาระที่ผู้ประพันธ์นำเสนอได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังมีภาพประกอบทั้งภาพถ่ายและภาพลายเส้น ซึ่งมีมากถึง 238 รายการ แผนที่ และแผนผังของรูปแบบบ้านเรือนแต่ละแบบ ทำให้เกิดความกระจ่างชัดแก่ผู้อ่านโดยไม่ต้องจินตนาการใดๆ เลย
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557ชื่อหนังสือ :–         สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557
ชื่อผู้แต่ง :–           
Call Number :–  GP 305.26 ส179 2558 รายละเอียด :
ทุกวันนี้ คนทั่วไปได้รับรู้และตระหนักแล้วว่าประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงวัยไปแล้ว       แต่สิ่งที่หลายคนโดยเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนและนโยบายอาจคาดไม่ถึงคือ ประชากรไทยกำลังสูงวัยขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี 2548 แล้ว เมื่อสัดส่วนประชากรสูงอายุ  60 ปี ขึ้นไป      สูงถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อประชากรอายุ 60 ปี     ขึ้นไปมีมากถึงร้อยละ 20 ในปี 2564 หรือในอีกเพียง 7 ปีข้างหน้า และคาดว่าจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในอีกไม่      ถึง 20 ปีข้างหน้านี้เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ในหนังสือ “สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557” จะทำให้ผู้อ่านทราบรายละเอียดมากยิ่งขึ้น

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library Siam University
Academic Resource Center