แนะนำหนังสือ 16 พฤษภาคม 2559

 

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
BK_1_160559ชื่อหนังสือ :–        ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 21 จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อผู้แต่ง :–          
Call Number :
– 915.9304 ป119 2558 ล21 รายละเอียด :–   หนังสือ “ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 21 จังหวัดนครราชสีมา” เล่มนี้มีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องของ วัดพระนารายมหาราช หรือวัดกลาง หรือวัดกลางนคร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ ณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วัดแห่งนี้ถือเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครราชสีมา และยังเคยเป็นที่ประดิษฐานอัฐิท้าวสุรนารี ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวเมืองนครราชสีมา  นอกจากนี้แล้วยังกล่าวถึงประวัติความเป็นมา ทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เทศกาลงานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในเล่มยังมีภาพประกอบสีที่สวยงาม
BK_2_160559ชื่อหนังสือ :–         คู่มือเขียนแอพ Android ด้วย Android Studio
ชื่อผู้แต่ง :–           พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
Call Number :–  004.16 พ316ค 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “คู่มือเขียนแอพ Android ด้วย Android Studio” เล่มนี้จะพาไปเรียนรู้เรื่องการพัฒนาแอพ Android โดยใช้ Android Studio ตั้งแต่เริ่มต้นติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จำเป็น ไปจนถึงการส่งแอพเข้าสู่ Google- Play สอนสร้างเกมที่เล่นได้จริง เรียนรู้การติดต่อฐานข้อมูล SQLite เรียนรู้การทำงานกับ Location และแผนที่ Google Maps ด้วย Google Play services SDK เรียนรู้การเชื่อมต่อ Facebook SDK for Android การจัดเตรียม APK และส่งขึ้น Google Play อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้มีพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับการก้าวไปเป็นนักพัฒนามืออาชีพต่อไป
BK_3_160559ชื่อหนังสือ :–        ฟิสิกส์สำหรับพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง :–           กอบศิริ วรศรี
Call Number :–  530 ก363ฟ 2557 รายละเอียด :– หนังสือ“ฟิสิกส์สำหรับพยาบาล เล่มนี้ได้รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญครบถ้วนและสอดคล้องกับหลักสูตรวิชาฟิสิกส์สำหรับพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยพยาบาล มาพร้อมด้วยแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท อธิบายเป็นลำดับขั้นตอนอ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบ และยังมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆได้เป็นอย่างดี
BK_4_160559ชื่อหนังสือ :–       การภาษีอากรธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง :–         ระริน เครือวรพันธุ์
Call Number :– 336.2 ร257ก 2557 รายละเอียด :– หนังสือ “การภาษีอากรธุรกิจ” เล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากร ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา อธิบายอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมมีแบบฝึกหัดท้ายบท ให้ได้ทบทวนความรู้ด้วยตนเอง
BK_5_160559ชื่อหนังสือ :–       การบัญชีต้นทุน: แนวคิดในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และหลักการบันทึกบัญชี
ชื่อผู้แต่ง :–           สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 
Call Number :–   657.42 ส253ก 2558 รายละเอียด :– หนังสือ การบัญชีต้นทุน: แนวคิดในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และหลักการบันทึกบัญชี” เล่มนี้ เป็นฉบับปรับปรุงล่าสุดโดยมีเนื้อหาที่สำคัญๆ เกี่ยวกับ “การบัญชีต้นทุน” โดยเน้นไปที่การคำนวณต้นทุน ผลิตภัณฑ์ และหลักการบันทึกบัญชีต้นทุนในระบบบัญชีต่างๆ โดยให้แนวคิดเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ และหลักการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดหลากหลาย เข้าใจง่าย ช่วยทำให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้เข้าใจศาสตร์ของการบัญชีต้นทุนได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิชาชีพบัญชีในเชิงลึกและใช้ในการทำงานต่อไปได้
BK_6_160559ชื่อหนังสือ :–           การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง :–              ผ่องพรรณ อรุณแสง
Call Number :–   618.970231 ผ225ก 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล” เล่มนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเสนอการนำไปใช้ในการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยการใช้แนวคิดทางการพยาบาลในทุกขั้นตอนของการประเมินภาวะสุขภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยการประเมินภาวะสุขภาพ,การพัฒนาทักษะการประเมินภาวะสุขภาพ,การสัมภาษณ์ประวัติสุขภาพ,การตรวจร่างกาย,การบันทึกข้อมูลการประเมินภาวะสุขภาพ,วิถีโคจรความเจ็บป่วย,การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น
BK_7_160559ชื่อหนังสือ :–          การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ชื่อผู้แต่ง :–             อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
Call Number :–    658.4013 อ225ก 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 – 1001)” เล่มนี้  เรียบเรียงขึ้นจากตำราไทย ตำราต่างประเทศ และเว็บไซด์ต่างๆ ที่เชื่อถือได้ เนื้อหาประกอบด้วย การจัดองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งการนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องการบริหารคุณภาพในองค์การ
BK_8_160559ชื่อหนังสือ :–         จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ชื่อผู้แต่ง :–            วิไลวรรณ ศรีสงคราม  
Call Number :– 158.7 ว735จ 2557
 รายละเอียด :– เนื้อหาของหนังสือ “จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ” ได้จัดทำขึ้น และได้ออกแบบให้ความครอบคลุมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับองค์กรและอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจกับเนื้อหาทั้งสองส่วน โดยเนื้อหาทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 7 ส่วน และประกอบด้วยบทต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 17 บท หนังสือ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ” เล่มนี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาทางด้านธุรกิจ และทางด้านอุตสาหกรรม และผู้ที่สนใจทั่วไป  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในองค์กรต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
BK_9_160559ชื่อหนังสือ :–         MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อผู้แต่ง :–           รัชลิดา ลิปิกรณ์
Call Number :-   519.40285 ร331ม 2558  รายละเอียด :– โปรแกรม MATLAB จัดว่าเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้นิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคมได้มีโอกาสเรียนรู้ทฤษฎี ทดสอบแนวคิด พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และวิจัยเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือ  MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า” เล่มนี้ เป็นการอธิบายส่วนใหญ่ การยกตัวอย่างโปรแกรมง่ายๆ เป็นสื่อแทนการอธิบายวิธีการใช้งานโดยตรง การเรียนรู้ในแนวนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย      และสามารถจับจุดสำคัญได้ จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และนักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ที่มีความสนใจในการใช้งานโปรแกรม MATLAB ขั้นเบื้องต้น
BK_10_160559ชื่อหนังสือ :–       การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
ชื่อผู้แต่ง :–          เกสรา ศรีพิชญาการ
Call Number :  362.8292 ก822ก 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว” เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นสำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาพยาบาลสตรีและการผดุงครรภ์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ และสำหรับพยาบาลวิชาชีพใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสตรีและสตรีที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมายังห้องฉุกเฉินหรือรับไว้ในแผนกศัลยกรรมและอายุรกรรม เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับความรุนแรงต่อภรรยา, สาเหตุและปัจจัยของความรุนแรงต่อภรรยา, ผลกระทบของความรุนแรงต่อภรรยา, บริการสุขภาพสำหรับความรุนแรงต่อภรรยา, การป้องกันความรุนแรงต่อภรรยา, การคัดกรอง การตรวจพบและการประเมินเป็นต้น
BK_11_160559ชื่อหนังสือ :-         หมอในบ้าน : รู้จักโรค รู้จักยา รู้จักป้องกัน
ชื่อผู้แต่ง :–           สมนึก (เฉง) นิลบุหงา
Call Number :–  615.5 ส253ห 2558  รายละเอียด :– หนังสือ“หมอในบ้าน : รู้จักโรค รู้จักยา รู้จักป้องกัน” เล่มนี้เป็นหนังสือที่สรุปประเด็นปัญหาของโรคที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน อธิบายถึงสาเหตุ พยาธิสภาพการรักษา และการป้องกัน เนื้อหาอ่านเข้าใจ   ง่ายและนำไปปฏิบัติได้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านดูแลสุขภาพเบื้องต้น หากต้องการทราบ และรักษาอย่างมี      ประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพบแพทย์ เนื้อหาภายในเล่มเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ เช่น ยาที่ใช้บ่อย การช่วยชีวิตเบื้องต้น โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคประสาท โรคของตา โรคของหู โรคทางเดินทางหายใจ   และโรคอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งหมด 18 ระบบ นอกจากตัวโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพแล้ว การซื้อยารับประทานเองก็          อาจเป็นอันตรายได้ ทั้งในเรื่องของการแพ้ยาและผลข้างเคียงต่ออวัยวะอื่น ดังนั้น หากมีการเจ็บป่วยจึงควรไปพบแพทย์
BK_12_160559ชื่อหนังสือ :–         การจัดการสมัยใหม่
ชื่อผู้แต่ง :–           เนตร์พัณณา ยาวิราช
Call Number :–   658 น785ก 2556 รายละเอียด :– หนังสือ “การจัดการสมัยใหม่” เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาศาสตร์ทางด้านการจัดการในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบความเคลื่อนไหวของศาสตร์ทางด้านการจัดการโดยตรง การใช้ทฤษฎีแนวความคิดต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่องค์การธุรกิจต่างๆ ให้ความสำคัญและนำไปปฏิบัติ

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center