07 June 2020

แนะนำหนังสือ 16 พฤษภาคม 2560
แนะนำหนังสือ 16 พฤษภาคม 2560

แนะนำหนังสือ 16 พฤษภาคม 2560

แนะนำหนังสือ ใหม่ ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ชื่อหนังสือ :-         การเล่นของเด็กไทย
ชื่อผู้แต่ง :-           กระทรวงวัฒนธรรม. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
Call Number :
–   อ 790.1922 ก513 2559
 รายละเอียด :–   แนะนำหนังสือ  “การเล่นของเด็กไทย” ภายในเล่มนี้ ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่สร้างความสัมพันธ์ ความผูกพันของเด็กในสังคมใกล้ตัว และยังได้เคลื่อนไหวออกกำลังกายตามวัยเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ รวมถึงสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับเด็กๆ ได้มีความสุข และรู้จักการอยู่ร่วมกัน   อย่างสมัครสมานสามัคคีกัน และยังแฝงไว้ด้วยความรู้ ความเชื่อ และจารีต จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของวิถีแต่ละท้องถิ่น   ผ่านบทร้อง วิธีการเล่น และอุปกรณ์การเล่น ทั้งนี้เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน และฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมของชาติมิให้    สูญหาย และยังคงอยู่คู่กับลูกหลานต่อไป


 ชื่อหนังสือ :-         เทคโนโลยีเอนไซม์
ชื่อผู้แต่ง :-           อรัญ หันพงศ์กิตติกูล
Call Number :-   572.7 อ387ท 2560 รายละเอียด : “เทคโนโลยีเอนไซม์” เล่มนี้ มีเนื้อหากล่าวถึงการแยกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ และ     การใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ไลเพส ปัจจุบันเทคโนโลยีเอนไซม์ได้ก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะการผลิตเอนไซม์โดยใช้เทคโนโลยีทางพันธุ์วิศวกรรม นอกจากจะมีการใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ทางด้านอาหารและอุตสาหกรรม มีการใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ทางด้านการเกษตร การแพทย์ เภสัช และสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น หนังสือ เทคโนโลยีเอนไซม์      เล่มนี้ จึงมีประโยชน์อย่างมากต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป และสามารถใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพต่อไป


ชื่อหนังสือ :–         วิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุดในโลก
ชื่อผู้แต่ง :–           ซีลิก, ทีน่า
Call Number :–    พ 153.42 ซ349ว 2556 รายละเอียด :– หนังสือ “วิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุดในโลก” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มจะเป็นการยกตัวอย่างในสิ่งที่ผู้แต่งเคยสอนนักศึกษา  เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและโจทย์ภาคปฏิบัติ  หนังสือ  เล่มนี้จะพาผู้อ่านไปนั่งในชั้นเรียนที่ได้รับความนิยมสูงสุดของสแตนฟอร์ด ซึ่งจะได้เรียนรู้เทคนิคการคิด วิธีมองให้เห็นโอกาส ตลอดจนแนวทางต่างๆ ที่เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างธุรกิจและขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากมา         แม้จะไม่ได้เป็นนักศึกษาสแตนฟอร์ด หรือแม้แต่เรียนจบมานานแล้ว ก็สามารถเก็บหน่วยกิตวิชานี้ได้โดยไม่ต้องสอบเข้าหรือเสียเงินเป็นล้านๆ เพื่อบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนด้วยซ้ำ หนังสือเล่มนี้ อาจเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตก็ได้


ชื่อหนังสือ :-         คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ชื่อผู้แต่ง :-           วสา สุทธิพิบูลย์
Call Number :-   915.93 ค695 2560 รายละเอียด :– เขาใหญ่ หรืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนใกล้กรุงเทพฯ ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วิวทิวทัศน์ ป่าเขา อีกทั้งด้วยระยะทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก ขับรถ เพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้ว ทำให้เขาใหญ่กลายเป็นที่เที่ยวติดอันดับสำหรับการไปนอนค้างสูดอากาศบริสุทธิ์  แต่ด้วยพื้นที่    ที่ค่อนข้างใหญ่ จะให้ไปเที่ยวทุกมุมคงจะไม่ไหว หนังสือ “คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่”  ขอทำหน้าที่เป็นไกด์แนะนำสิ่งที่ต้องรู้ในการเตรียมตัวเดินป่า ว่ามีสถานที่ใดบ้าง กิจกรรมใดบ้าง ที่น่าสนใจในการมาเที่ยวเขาใหญ่  เมื่ออ่านจบแล้วจะรีบเก็บกระเป๋าไปเที่ยวเขาใหญ่แทบไม่ทัน


ชื่อหนังสือ :-         รายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2559 ของสศช. เรื่อง ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ชื่อผู้แต่ง :-            สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Call Number :-  GP 338.9593 ร451 2559  รายละเอียด : เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีความสมบูรณ์ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้จัดการประชุม ประจำปี 2559 เรื่อง “ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)” ขึ้น โดยมีการนำเสนอกรอบแนวคิดและหลักการ กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย และแนว ทางการพัฒนาสำคัญในช่วง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในการประชุมประจำปีของสำนักงานฯ ดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประมาณ 2,500 คน ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรีคณะรักษาความสงบแห่งชาติผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ผู้นำภาคประชาสังคมและผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจ ซึ่งหลังจากนั้นจะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้แผนฯ ในวันที่ 1ตุลาคม 2559รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลการประชุมสู่สาธารณะต่อไป


ชื่อหนังสือ :-         ศิลปะการพูด
ชื่อผู้แต่ง :-           วีระเกียรติ รุจิรกุล
Call Number :-    808.5 ว843ศ 2556 รายละเอียด :   หนังสือ “ศิลปะการพูด” เล่มนี้ มีเนื้อหาภายในเล่มที่ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพูด องค์ประกอบของการพูด ประเภทของการพูด การจัดเตรียมเนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ผู้ฟังและสถานการณ์ในการพูด การประเมิลผลการพูด การพูดในโอกาสต่างๆ อาทิการพูดให้ความรู้ การสัมภาษณ์ การโต้วาที และการอภิปราย เป็นต้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้ช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาประสิทธิภาพทางการพูด และบุคลิกภาพให้ดีขึ้นได้


ชื่อหนังสือ :-          ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ชื่อผู้แต่ง :-            ชื่นอารมณ์ จันทิมาชัยอมร 
Call Number :-  658.4092 ช599ภ 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง” เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นโดยนำเอาแนวคิดเกี่ยวกับผู้นำในองค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อมาใช้ในการบริหารและการเปลี่ยนแปลงองค์การ หรือหน่วยงาน ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มจะอธิบายเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ความสำคัญของผู้นำที่จะบริหารองค์การให้ประสบผลสำเร็จ ผู้นำเป็นผู้ประสานความต้องการของบุคคล ตลอดจนผู้นำเป็นบุคคลที่มีอำนาจอิทธิพลในการบังคับบัญชามอบหมายงาน ในกำกับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ ทั้งนี้ผู้ใดที่สนใจก็สามารถเข้าใจในภาวะผู้นำพร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนได้


ชื่อหนังสือ :-          น่ารู้ ควรรู้ ต้องรู้ เรื่องสุขภาพ
ชื่อผู้แต่ง :-            วรนันท์ ศุภพิพัฒน์
Call Number :-     613 ว214น 2559 รายละเอียด :– แนะนำหนังสือ “น่ารู้ ควรรู้ ต้องรู้ เรื่องสุขภาพ” เล่มนี้ ได้มีการเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตของผู้เขียน โดยเนื้อหาภายในเล่มได้ประมวลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตั้งแต่แรกเกิดสู่ปัจฉิมวัย โดยการแทรกความรู้ด้านอาหารโภชนาการเป็นหลัก เสริมด้วยความเสี่ยงต่อโรคและสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยของชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องรู้เพราะสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคน เนื้อหาก็อ่านเข้าใจง่ายพร้อมมีการกำกับภาษาอังกฤษไว้สำหรับศัพท์     ที่เฉพาะเจาะจง หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคน


 ชื่อหนังสือ :-         รายงานการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง :-           วิภาวรรณ สุนทรจามร
Call Number :-    RH 495.1071 รอ451 2559  รายละเอียด :– สำหรับเอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วยรายงาน 7 เล่ม ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่สู่หน่วยงาน องค์กร นักวิชาการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหนังสือ “รายงานการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับอุดมศึกษา” เล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่นำมาเสนอ ซึ่งได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ภาษาจีนเป็นภาษาสำคัญมากภาษาหนึ่ง และมีแนวโน้มที่จะสำคัญยิ่งขึ้นในอนาคต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงมอบหมายให้ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนต่อไป


ชื่อหนังสือ :-       แนวทางการทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จแบบกระชับ สำหรับนักวิจัยมือใหม่
ชื่อผู้แต่ง :-         ประกายทิพย์ พิชัย
Call Number :-  808.066 ป191น 2560  รายละเอียด :– ขอแนะนำหนังสือ ทางด้านวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยพลังความคิด ในการประมวลผลข้อมูล  เป็นงานทางปัญญาความคิดที่ต้องอาศัยแรงกายในการทำและสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์  นิสิต  นักศึกษาต้องมีการค้นคว้าข้อมูล เข้าหาความรู้ สร้างแบบจำลองทางความคิดและใช้สมาธิ ความตั้งใจอย่างสูง ดังนั้น หนังสือ “แนวทางการทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จแบบกระชับ สำหรับนักวิจัยมือใหม่” เล่มนี้ จึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื้อหาภายในเล่มจะเป็นแนวทางที่ได้จากประสบการณ์ของผู้เขียน ทั้งนี้อาจมีเทคนิคและวิธีการเขียนของแต่ละคน เขียนอ่านเข้าใจง่าย กระชับ มีลำดับขั้นตอน ตั้งแต่รู้จักและเข้าใจในการทำวิจัย รู้โครงสร้างวิทยานิพนธ์ หัวข้อในการทำวิจัย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย จนถึงสรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ และยังมีแนวทางในการเลือกใช้สถิติ อีกด้วย


ชื่อหนังสือ :-       9 Startups ปฏิวัติแนวคิด พลิกธุรกิจสตาร์ทอัพ
ชื่อผู้แต่ง :-         ฐิติเมธ โภคชัย
Call Number :- 658.11 ฐ352ก 2559  รายละเอียด :– ธุรกิจเกิดใหม่ หรือ Startup เป็นธุรกิจที่เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ หนังสือ 9 Startups ปฏิวัติแนวคิด พลิกธุรกิจสตาร์ทอัพ” เล่มนี้จะทำให้เห็นว่าผู้ประกอบการ Startup สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของตัวเอง เริ่มตั้งแต่การวางโมเดลธุรกิจ การคิดและแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือต่อยอดจากธุรกิจแบบ SME’s เดิมๆ พลิกไปสู่การเป็น Smart Enterprise โดยการใช้มิติของนวัตกรรมเป็นตัวนำให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จได้


 

ชื่อหนังสือ :-       เราจะเป็นคนที่คิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร
ชื่อผู้แต่ง :-         โอซังเจิน
Call Number :-  พ 153.42 อ967ร 2559 รายละเอียด :– ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ได้เขียนให้นักคิดนักสร้างสรรค์อ่าน แต่เขียนให้คนธรรมดาทั่วไป        ได้อ่าน บรรดาคนที่คิดว่าการสร้างสรรค์เป็นเรื่องยากต้องมีพรสวรรค์ และเป็นคนที่ฉลาด หนังสือ “เราจะเป็นคนที่          คิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร” เล่มนี้ จะพลิกมุมมองเดิมๆ เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ใหม่หมดจากเดิมที่เชื่อว่า  เป็นคุณสมบัติ หรือความสามารถส่วนบุคคล แต่ความจริงแล้ว แนวคิดและมุมมองต่างหากที่เป็นตัวตัดสิน ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มจะ   แนะนำวิธีคิด วางแผน และลงมือทำ แนะนำวิธีการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นที่การสร้างแรงบันดาลใจ และการคิดบวก เพราะ 2 คุณสมบัตินี้ เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการจะมีความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ตัวอย่าง       จากหลากหลายบุคคล มาอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น


แนะนำหนังสือ 16 พฤษภาคม 2560

ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center

About The Author