แนะนำหนังสือ 16 มกราคม 2559

 

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 มกราคม 2559
BK_1_160159ชื่อหนังสือ :–   เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท
ชื่อผู้แต่ง :–     เผย์เสี่ยวรุ่ย
Call Number :
–  923.1593 ผ793ม 2557 รายละเอียด :–  “เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท” เป็นหนังสือรวมข้อเขียนบันทึกความทรงจำของพระอาจารย์ 12 ท่าน ผู้เคยถวายพระอักษรภาษาจีนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั้งในประเทศไทย และเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ซึ่งจะกล่าวถึงเรื่องราวพระจริยวัตรอันสูงส่ง และเปี่ยมด้วยพระเสน่ห์แห่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อย่างมีชีวิตชีวา มีคุณค่าควรแก่การอ่าน มีรายละเอียด เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ที่มิอาจรับรู้ได้จากแหล่งใด ด้วยเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ของกลุ่มพระอาจารย์ “ผู้ใกล้ชิดยุคลบาท” ที่ได้เข้าเฝ้า และถวายการสอนภาษาจีน พระอาจารย์ทุกท่านล้วนประทับใจซาบซึ้งในพระราชอัธยาศัยและพระวิริยะภาพด้านการศึกษาของพระองค์ท่านที่เป็นไปด้วยความมั่นคงสม่ำเสมอ อุตสาหะและต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ทั้งยังทรงรังสรรค์ผลงานที่ทรงคุณูปการแก่วงการจีนศึกษาของไทยอย่างมากมาย       
BK_2_160159ชื่อหนังสือ :–   ฟังก์ชันเชิงซ้อนและการประยุกต์ : สำหรับนักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์และวิศวกร 
ชื่อผู้แต่ง :–     ธนิต มาลากร
Call Number :–  515.9 ธ262ฟ 2556 รายละเอียด :–  หนังสือ “ฟังก์ชันเชิงซ้อนและการประยุกต์ : สำหรับนักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์และวิศวกร” เล่มนี้เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นตำราให้กับนิสิต และนักศึกษา ในรายวิชาการวิเคราะห์เชิงซ้อนรวมถึงรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรไฟฟ้า, คณิตศาสตร์ ประยุกต์วิศวกรรม หรือฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาด้านการวิเคราะห์เชิงซ้อนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักวิจัยรวมทั้งนักวิชาการสามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำวิจัยหรือใช้เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหา สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้หรือมีความสนใจในศาสตร์ของจำนวนเชิงซ้อน หนังสือเล่มนี้ก็สามารถตอบสนองความต้องได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้อ่านสามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ตลอดจนมีแบบฝึกหัดในตอนท้ายของแต่ละบทเรียนเพื่อช่วยเสริมทักษะในการแก้ปัญหาอีกด้วย
BK_3_160159ชื่อหนังสือ :–   สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง :–     จินตนา บุญบงการ
Call Number :– 658.4095 จ482ส 2557 รายละเอียด :– หนังสือ “สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ” เป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยทั่วไปแล้วสภาพแวดล้อมในทางธุรกิจถือได้ว่ามีอิทธิพลมากในด้านต่างๆ ของธุรกิจ และกำลังเป็นที่สนใจของบุคคลในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทั้งนี้ เพราะสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะส่งผลกระทบแก่บุคคล และสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ นิสิต นักศึกษา และนักธุรกิจทั่วไป
BK_4_160159ชื่อหนังสือ :–   Math league : เทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
ชื่อผู้แต่ง :–     วิสุทธิ์ คงกัลป์
Call Number :– 510.712 ว794ม 2558 รายละเอียด :–  “Math league : เทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี” เป็นหนังสือที่ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ได้โดยง่าย เนื่องจากเป็นเทคนิคการสอนที่สอดแทรกในส่วนของการทำแบบฝึกหัดในแผนการจัดการเรียนรู้ปกติ แต่จะทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุก น่าสนใจ  และกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนที่คิดค้นและพัฒนาโดยครูผู้สอนที่ผ่านการทดลองใช้ และพัฒนามาเป็นเวลาถึง 9 ปี นอกจากนี้ในเล่มยังมีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ และ VDO บันทึกการจัดกิจกรรมด้วยเทคนิค Math League ที่สามารถศึกษาและนำไปใช้ได้จริง
BK_5_160159ชื่อหนังสือ :–  การวิจัยบริการทางสุขภาพ
ชื่อผู้แต่ง :–    กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
Call Number :– 362.1072 ก728ก 2557 รายละเอียด :–  หนังสือ “การวิจัยบริการทางสุขภาพ” เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยบริการทางสุขภาพ การเลือกปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง การออกแบบการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากร ตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือวิจัย ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยบริการทางสุขภาพ การเขียนโครงร่างการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย ซึ่งหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาด้านสุขภาพ รวมถึงบุคลากรทางสุขภาพ การพยาบาล การแพทย์ อ่านและเข้าใจง่าย
BK_6_160159ชื่อหนังสือ :–    เมนูคอร์รัปชัน และการแสวงหาผลประโยชน์
ชื่อผู้แต่ง :–      สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
Call Number :– 364.1323 ส232ม 2557 รายละเอียด :–  หนังสือ “เมนูคอร์รัปชั่น และการแสวงหาผลประโยชน์” เล่มนี้ เป็นอีกหนึ่งความพยายาม      ที่จะตีแผ่ให้เห็นถึงร่องรอยความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแสวงหารผลประโยชน์ โดยรวบรวมกรณีศึกษาของคดีทุจริตสุดอื้อฉาวระดับชาติ 35 กรณี ทั้งนี้เพื่อขยายภาพให้เห็นถึงสารพัดรูปแบบและวิธีการของการคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์ที่ผ่านมาในอดีต รวมถึงผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ง เนื้อหาในหนังสือทั้งหมดเป็นไปเพื่อสร้างความรู้เท่าทันการคอร์รัปชั่น และการแสวงหาผลประโยชน์รูปแบบต่างๆแก่ประชาชน
BK_7_160159ชื่อหนังสือ :–     เอนไซม์ทางอาหาร
ชื่อผู้แต่ง :–       ปราณี อ่านเปรื่อง
Call Number:– 547.758 ป446อ 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “เอนไซม์ทางอาหาร” เล่มนี้ คือภาคสมบูรณ์ของศาสตร์เอนไซม์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร มีตั้งแต่ความรู้พื้นฐานด้านจลพลศาสตร์ การคำนวณความเร็วปฏิกิริยา การติดตามตัวยับยั้งความเร็วและการควบคุม พร้อมตัวอย่างสมการและโจทย์ที่สามารถนำไปสู่แนวคิดในการประยุกต์ การใช้เอนไซม์สู่อุตสาหกรรมอาหารคาร์โบไฮเดรต อาหารไขมัน อาหารโปรตีน สารหน้าที่เฉพาะและอุตสาหกรรมอื่นนอกจากอาหาร การพัฒนาเอนไซม์ลักษณะเอนไซม์ตรึงรูป การสร้างอุปกรณ์ปฏิกรณ์เอนไซม์ตรึงรูปและการติดตาม รูปภาพและผังปฏิกิริยา  พร้อมทั้งคำถาม      ท้ายบททั้ง 18 บท ช่วยทดสอบความเข้าใจ และเสริมทิศทางการประยุกต์ด้านเอนไซม์ทางอาหาร
BK_8_160159ชื่อหนังสือ :–   บ๋อยเงินร้อย สู่ boss พันล้าน
ชื่อผู้แต่ง :–     นพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร  
Call Number :– พ 650.1 น164บ 2558
 รายละเอียด :– ศรัทธาและความเชื่อ สามารถยืนหยัดสร้างความฝันให้กลายเป็นความจริงได้ หนังสือ “บ๋อยเงินร้อย สู่ Boss พันล้าน” เล่มนี้ จัดเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า เปี่ยมคุณภาพอย่างยิ่ง เนื้อหาภายในเล่มล้วนเป็นเรื่องราวที่เหมาะแก่การเรียนรู้ศึกษา ถึงมุมมอง ทัศนคติ ความศรัทธา และ แรงบันดาลใจ อันเป็นพลังผลักเคลื่อนให้ชีวิตก้าวเดินไปอย่างมีเข็มทิศ และเมื่ออ่านจบครบทุกหน้าแล้ว รับรองว่าคุณผู้อ่านจะค้นพบเส้นทางใหม่ไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอน
BK_9_160159ชื่อหนังสือ :–   การบริหารกลยุทธ์ กิจการข้ามชาติ  
ชื่อผู้แต่ง :–     สุดาพร กุณฑลบุตร
Call Number :-  338.88 ส769ก 2558 รายละเอียด :– หนังสือ การบริหารกลยุทธ์ กิจการข้ามชาติ”   ประกอบด้วยเนื้อหาและตัวอย่าง เพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุดและเห็นภาพ มีการเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์ต่างๆ และผู้อ่านสามารถเข้าสู่ www.sctt123.com เพื่อช่วยในการเข้าสู่เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละบท และเชื่อมสู่หนังสือเล่มอื่นในเครือ เช่น การจัดการระหว่างประเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ ตลาดระหว่างประเทศ หลักการจัดการ หลักการตลาด เป็นต้น เหมาะสำหรับนักศึกษาทุกระดับ และเหมาะสำหรับผู้สนใจและนักธุรกิจทั่วไป ที่มุ่งนำกิจการสู่ความยิ่งใหญ่ในระยะยาว
BK_10_160159ชื่อหนังสือ :–  เทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยา
ชื่อผู้แต่ง :–    นพิดา หิญชีระนันทน์
Call Number :–  660.2995 น189ท 2556 รายละเอียด :–  หนังสือ “เทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยา เล่มนี้มีเนื้อหาที่ประกอบด้วยแนวคิดและนิยามของ ตัวเร่งปฏิกิริยา การดูดซับบนพื้นผิว…พื้นฐานของตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ การดูดซับเชิงเคมีและแบบจำลองจลนพลศาสตร์     ของปฏิกิริยาเชิงเร่ง อิทธิพลของการถ่ายโอนมวลสารและความร้อนต่อปฏิกิริยาเชิงเร่ง สมบัติของตัวเร่ง ปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ การวิเคราะห์สมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ และสุดท้ายเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพ  ของตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
BK_11_160159ชื่อหนังสือ :-   จีน : อารยธรรมยิ่งใหญ่แต่โบราณแห่งตะวันออก
ชื่อผู้แต่ง : –    ดวงธิดา ราเมศวร์ 
Call Number :–  951 ด193จ 2557  รายละเอียด :–   “จีน อารยธรรมยิ่งใหญ่เเต่โบราณเเห่งอาเซียนตะวันออก” เล่มนี้ ได้รวบรวมประวัติเเละ ความเป็นมาตั้งเเต่ดึกดำบรรพ์ถึงปัจจุบัน ของประเทศที่ได้ชื่อว่า มีความยิ่งใหญ่ในด้านประวัติศาสตร์เเละอารยธรรมที่มี   มาเเต่โบราณ รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีเเละวัฒนธรรม อันถือเป็นต้นธารของวัฒนธรรมที่เจริญงอกงามอยู่ทั่ว         ทั้ง อาเซียใต้ อาเซียตะวันออก เเละอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ ที่อิทธิพลทั้งในด้านสังคม ศาสนา ตลอดจนการเมือง รวมถึง     ในด้านของศิลปวัฒนธรรม ได้ซึมผ่านสังคมของประเทศต่างๆ ในเเถบถิ่นที่กล่าวถึงนี้ มาเป็นเวลานานนับพันๆ ปีเเล้ว

BK_12_160159ชื่อหนังสือ :–   ถ่ายภาพท่องเที่ยว : คู่มือการถ่ายภาพให้โดดเด่นสะดุดตา
ชื่อผู้แต่ง :–     
Call Number :–  770 ถ322 2556 รายละเอียด :– หนังสือเล่มนี้จะพาคุณย้อนอดีตไปพบกับนักบุกเบิกเเละนักสำรวจในยุคเเรกๆ รวมถึงกำเนิดของหนังสือนำเที่ยวชุดนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร จากยุคนั้นมาจนถึงยุคนี้ที่เทคนิคการถ่ายภาพได้มีการพัฒนาไปอย่างมหาศาล จากเพลตมาสู่ฟิล์ม จากฟิล์มมาถึงยุคดิจิทัลในปัจจุบัน เนื้อหาในเล่มได้ครอบคลุมเรื่องหลักๆ ของการถ่ายภาพ ทั้งเเสง สี การจัดองค์ประกอบภาพกล้องถ่ายรูป เเละวิดีโอ พร้อมบอกทุกขั้นตอนที่นักถ่ายภาพท่องเที่ยวควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพทิวทัศน์ อาคารบ้านเรือน ผู้คน เคล็ดลับการถ่ายภาพภูเขาหรือทะเลทรายให้สวยงามสะดุดตา หรือถ่ายภาพคนให้ออกมาดูน่าประทับใจ เเละยังมีสาระน่ารู้เสริมมากมาย วิธีการถ่ายภาพให้ออกมาเป็นภาพนามธรรม การถ่ายภาพมาโคร  การถ่ายภาพใต้น้ำ รวมถึงนิทรรศการภาพถ่ายระดับโลก The Family of Man ที่ช่างภาพ และผู้ที่สนใจควรชม

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center