แนะนำหนังสือ 16 มกราคม 2560

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 มกราคม 2560
ชื่อหนังสือ :–         พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
ชื่อผู้แต่ง :–           กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม      
Call Number :
–   อ 728.8209593 พ381 2558  รายละเอียด :–   หนังสือ “พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พระราชประวัติ พระประวัติ ของผู้ดำรงตำแหน่งวังหน้า ตลอดจนความสำคัญของพระราชวังบวรสถานมงคล ซึ่งเป็นทั้ง ที่เป็นบุคคลและสถานที่ ถือเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของประเทศ แสดงให้เห็นถึงพัฒนา การทางประวัติศาสตร์ที่สืบสานมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงรากฐานทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่สนใจได้รู้จักและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและประวัติบุคคลสำคัญของชาติสืบไป
ชื่อหนังสือ :–         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
ชื่อผู้แต่ง :–           แนวหน้า
Call Number :–   อ 923.1593 พ343 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เป็นอีกเล่มหนึ่งที่บันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่คนไทยจะไม่มีวันลืมเลือน ภายในเล่มนี้ได้มีการรวบรวมภาพพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภาพพระราชประวัติพร้อมเนื้อหา พระราชกรณียกิจบางส่วน พระเกียรติยศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ภาพพระ บรมฉายาลักษณ์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และภาพถ่ายขณะทรงงาน ภาพเสด็จเยี่ยมเยียนพสกนิกร รวมถึงพระราชสาส์น และสาส์น จากผู้นำชาติต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ทรงคุณค่ายิ่ง
ชื่อหนังสือ :–         สุดสัปดาห์ : ฉบับที่ 34
ชื่อผู้แต่ง :–           มนทิรา ภูปากน้ำ, บรรณาธิการ
Call Number :–   อ 070.175 ส767 2559 รายละเอียด :– สุดสัปดาห์ : ฉบับที่ 34 เล่มนี้นำเสนอเนื้อหาที่แปลกและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยมีช่างภาพของหนังสือได้เดินทางไปทุกภาค เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก อีสาน ทั้งนี้เพื่อเก็บภาพ “รูปที่มีทุกบ้าน” พร้อมกับความรู้สึกและความทรงจำของแต่ละคนที่มีต่อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ผู้ทรงมีพระคุณสูงสุดต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งยังมีภาพพ่อในความทรงจำ ตราไปรษณียากรในรัชกาลที่ ๙ และภาพคู่พระบารมี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้เก็บรักษาความทรงจำอันงดงามเกี่ยวกับพระองค์ท่านพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย และร่วมแสดงความอาลัย
ชื่อหนังสือ :–         นบพระภูมิบาล
ชื่อผู้แต่ง :–           สปริง กรุ๊ป
Call Number :–   อ 923.1593 น163 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “นบพระภูมิบาล” เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยทีมสื่อมืออาชีพครบวงจรภายใต้เครือ สปริง กรุ๊ป ผนึกกำลังจัดทำสมุดภาพเทิดพระเกียรติ “สรรเสริญพระบารมี” เพื่อน้อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และเพื่อให้ ชาวไทยทั่วประเทศ และชาวต่างประเทศทั่วโลก ได้มีโอกาสเห็นสมุดภาพซึ่งเป็นบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ นี้อย่างทั่วถึง และจะเป็นสมุดภาพที่ผู้ที่ได้รับได้เก็บไว้อย่างมีความสุขส่งต่อถึงลูกหลานไปอีกนานแสนนาน
ชื่อหนังสือ :–         การตลาดระหว่างประเทศ
ชื่อผู้แต่ง :–           ศศิวิมล สุขบท
Call Number :–   382 ศ311ก 2556  รายละเอียด :– ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนในการแข่งขันทางการตลาดระดับโลก แม้จะมีฝีมือในการผลิตสินค้าพัฒนาเทคโนโลยีได้สูงขึ้น แต่ถ้าไม่รู้จักทำการตลาดด้วยตนเอง ประเทศไทยก็จะเป็นเพียงฐานการผลิตของประเทศ ที่พัฒนาแล้วเท่านั้น และเมื่อพบว่ายังมีประเทศอื่นที่มีทรัพยากรมากกว่า แรงงานถูกกว่าเขาก็จะไปที่นั่น ผู้ผลิตในประเทศไทยต้องพึ่งพานักการตลาดระหว่างประเทศ เนื้อหาในหนังสือ “การตลาดระหว่างประเทศ” จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนานักการตลาดของไทยให้มีความรู้เท่าทันการตลาดโลก สามารถทำการตลาดเชิงรุกได้
ชื่อหนังสือ :–         กุสุมาวรรณนา 6 : วิวิธวารประพันธ์
ชื่อผู้แต่ง :–           กุสุมา รักษมณี
Call Number :–  808 ก732ก 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “กุสุมาวรรณนา 6 : วิวิธวารประพันธ์” เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อเขียนและบทบรรยายของผู้เขียนในวาระต่างๆ เพื่อเป็นมิตรบรรณาการ ซึ่งข้อเขียนดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับภาษาและวรรณคดี เป็นข้อเขียนที่ทรงคุณค่าและน่าอ่านอย่างยิ่ง ทั้งยังให้ความรู้กว้างขวางและลึกซึ้งเกี่ยวกับวรรณคดี ทั้งวรรณคดีไทยโบราณ วรรณคดีสันสกฤต และวรรณคดีเปอร์เซีย เขียนด้วยภาษาที่สละสลวย มีความประณีตบรรจง และมีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ ทำให้ เข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น ซึ่งผู้อ่านจะอิ่มทั้งปัญญาและอิ่มอารมณ์ทีเดียว
ชื่อหนังสือ :–         การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์
ชื่อผู้แต่ง :–           ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา
Call Number :– 658.8 ธ621ก 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “การตลาดบริการ: แนวคิดและกลยุทธ์” เล่มนี้เขียนขึ้นโดยมีผู้อ่านเป็นศูนย์กลาง จึงใช้รูปแบบการเขียนที่ช่วยให้สามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาของหนังสือได้ง่าย หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษา ที่เรียนวิชาการตลาดบริการในระดับปริญญาตรีและโท ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ หรือคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการหรืองานบริการต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นในเรื่องการบริการอย่างมีคุณภาพ และสามารถทำให้พนักงานมีจิตสำนึกในการให้บริการ(SERVICE MIND) และให้บริการที่ลูกค้าประทับใจ
ชื่อหนังสือ :–           คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดสิทธิการตายอย่างธรรมชาติ : กรณีกฎกระทรวงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
ชื่อผู้แต่ง :–             สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. สำนักส่งเสริมสิทธิและสร้างสังคมสุขภาวะ  
Call Number :–   342.0664 ค369 2558
 รายละเอียด :– “ความตาย” เป็นสัจธรรมของชีวิตที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึง ก็ต้องตัดสินใจที่จะขอรับหรือปฏิเสธการรักษาพยาบาลใดๆ การตัดสินใจดังกล่าวกลับตกเป็นภาระของคนอื่น ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวอาจสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับเจตนาของเราก็ได้ หนังสือ “คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดสิทธิการตายอย่างธรรมชาติ : กรณีกฎกระทรวงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550” เล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาเรียนรู้ รวมถึงการยกระดับปัญญาของสังคมไทยให้สูงขึ้น
ชื่อหนังสือ :–         การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า
ชื่อผู้แต่ง :–           ยุพิน พิทยาวัฒนชัย
Call Number :-   658.87 ย421ก 2558  รายละเอียด :– หนังสือ “การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า” เล่มนี้เป็นการปรับปรุงมาจากวิชาการจัดการช่องทางการตลาด เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอย เหมาะสำหรับนักศึกษาสาขาการตลาด โดยมีเนื้อหา ของการกระจายสินค้าครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นอีกด้วย
ชื่อหนังสือ :–           รายงานแนวทางมาตรฐานการสื่อสารด้วยแสงที่มองเห็น
ชื่อผู้แต่ง :–             ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
Call Number :   621.3827 ป621ร 2559  รายละเอียด :-หนังสือ “รายงานแนวทางมาตรฐานการสื่อสารด้วยแสงที่มองเห็น” เล่มนี้เป็นรายงานมาตรฐานการสื่อสารด้วยแสงที่มองเห็น ซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้สนใจที่ต้องการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้งานได้ทราบถึงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็นที่จะทำให้อุปกรณ์หรือระบบการสื่อสารที่ถูกพัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้ โดยเนื้อหาจะเน้นไปที่มาตรฐาน CP-1223 ของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นการสื่อสารแบบทิศทางเดียวและสามารถพัฒนาเป็นอุปกรณ์รับส่งได้ง่าย นอกจากนี้ยังกล่าวถึงมาตรฐาน IEEE 802.15.7 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะครอบคลุมการใช้งานในวงกว้าง
ชื่อหนังสือ :-       บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา ผ่าน 13 กบฏ
ชื่อผู้แต่ง :–         สมิทธ์ ถนอมศาสนะ
Call Number :– พ 320.9593 บ268 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา ผ่าน 13 กบฏ” เล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ในส่วนของบทนำ จะเป็นบทความของ สันติสุข โสภณสิริ ซึ่งนำมาจากสมุดภาพแห่งความทรงจำจารึกประวัติศาสตร์ 14 ตุลา โดยมีเนื้อหาบรรยายถึงเหตุการณ์ 14 ตุลา ในเชิงประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้และทำความเข้าใจถึงบริบทของเหตุการณ์ 14 ตุลา ได้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของภาค 1 จะเป็นบทสัมภาษณ์หรือบทความของอดีต 13 กบฏ และในส่วนของภาคที่ 2 จะเป็นบทความที่คนร่วมสมัยเขียนถึงเพื่อนพ้องหรือบุคคลที่เคารพ ซึ่งหนังสือเล่มนี้คงจะมีส่วนช่วยกระตุ้น ให้เกิดการตั้งคำถามหรือการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์การเมืองต่อไป
ชื่อหนังสือ :–   รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2557-2559
ชื่อผู้แต่ง :–          สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์. กองอาเซียน
Call Number :–  GP 341.2473 รจ451 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2557-2559” เล่มนี้เป็นผลมาจากงานวิจัย ที่ศูนย์ฯ ได้ทำให้กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งทางศูนย์ฯ เห็นว่ารายงานการวิจัยเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป จึงได้ขออนุญาต จากกองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำมา จัดพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็น ประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้าง ซึ่งรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และต่อ ประชาชนโดยทั่วไปอีกด้วย

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center