แนะนำหนังสือ 16 มีนาคม 2560

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560
ชื่อหนังสือ :-         ตามรอยพระยุคคลบาท
ชื่อผู้แต่ง :-           ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, บรรณาธิการ
Call Number :
–   อ 923.19593 ต341 2559  รายละเอียด :–   หนังสือ “ตามรอยพระยุคลบาท” เล่มนี้เป็นหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุด และมีเนื้อหาสมบูรณ์ที่สุด เนื้อหาภายในเล่มจะประมวลภาพพระบรมฉายาลักษณ์มากที่สุดกว่า 200 ภาพ รวมทั้งภาพวาดฝี      พระหัตถ์และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ตลอดระยะเวลา 60 ปีแห่งการครองราชย์ พร้อมพระราชประวัติเมื่อครั้งทรงพระเยาว์    พระราชพิธีอภิเษกสมรส  การเสด็จขึ้นครองราชย์  พระราชพิธีทรงผนวช  พระราชกรณียกิจในพื้นที่ทุรกันดาร               พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ โครงการตามพระราชดำริในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ แหล่งน้ำ และการแก้ไขปัญหาสภาพดิน รวมทั้งแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัย          อันเปี่ยมล้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นสิ่ง       ที่ทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทั้งมวล ภายในเล่มจะพิมพ์สี่สีอย่างดี ปกแข็ง บรรจุในกล่องผ้าไหมที่สวยงาม
 
ชื่อหนังสือ :-         มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง :-           จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์…[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ
Call Number :–  616.075 ม435 2557 รายละเอียด :– ยุคโลกาภิวัตน์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โครงสร้างระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย จึงจำเป็นต้องพัฒนาปรับเปลี่ยน เพื่อให้ทันกับสภาพปัญหาสุขภาวะของประชาชนซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบทบาทในการสนับสนุนความรู้ด้านสุขภาพและเทคนิคทางวิชาการ ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้มีศักยภาพและคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดเนื้อหาภายในหนังสือมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข” เล่มนี้จึงเป็นการดำเนินการตามภารกิจทั้งของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการที่มีส่วนสำคัญยิ่ง และจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ต่อไป
 
ชื่อหนังสือ :–         สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)
ชื่อผู้แต่ง :–           สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Call Number :– 069.09593 ส181 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)” เล่มนี้มีเนื้อหามุ่งเน้นการเรื่องการนำเสนอประวัติศาสตร์สังคมไทย ทั้งด้านการถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน วิถีชีวิต คติความเชื่อ ตลอดจนในด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่การถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ให้กับสังคม และเพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคม    การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผ่านทางพิพิธภัณฑ์ในประเทศที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยินและ  ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
 
ชื่อหนังสือ :-         มองอินเดียใหม่
ชื่อผู้แต่ง :-           ประพันธ์ สามพายวรกิจ, บรรณาธิการ
Call Number :–   382.09593054 ม258 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “มองอินเดียใหม่” เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมๆ ของคนไทยที่มีต่ออินเดีย ด้วยการชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในอินเดียที่กําลังทําให้อินเดียไม่ใช่อินเดียเดิมที่คนไทยรู้จัก การพัฒนา ทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทําให้ประชาชนอินเดียมีรายได้มากขึ้น มีกําลังซื้อมากขึ้น มีอภิมหาเศรษฐี ระดับที่เศรษฐีไทยเทียบไม่ติดมากขึ้น และด้วยจํานวนประชากรที่มากโขถึงกว่า 1.2  พันล้านคน แม้เพียงเสี้ยวหนึ่งของกลุ่ม ประชากรมีความสามารถในการออกไปจับจ่ายใช้สอยในตลาดอินเดียและต่างประเทศ และทําให้อินเดียกลายเป็นตลาดที่น่าสนใจขึ้นทันตาเห็น
 
ชื่อหนังสือ :-          ชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธา
ชื่อผู้แต่ง :-            วศิน อินทสระ
Call Number :–    294.308 ว357ช 2558  รายละเอียด :– หนังสือ “ชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธา” เล่มนี้ ทำให้ผู้อ่านมีศรัทธาที่ถูกต้องและรุ่งเรืองด้วย  ปัญญาท่ามกลางความมืดคือ โมหะ หรืออวิชา แต่ถ้าได้ปัญญาเพิ่มขึ้นก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจ เหมือนเสีย ๑ ได้ ๑๐ เพราะปัญญาเป็นคุณธรรมอันสูงสุดนำไปสู่ความหลุดพ้น (วิมุตติ) พุทธศาสนาเองก็เป็นศาสนาแห่งปัญญา ไม่ใช่ศาสนาแห่งศรัทธา พระพุทธศาสนาไม่ต้องการให้บุคคลเชื่อสิ่งใดโดยปราศจากปัญญา ไม่ต้องมอบกายถวายชีวิตต่อสิ่งใด ต่อบุคคลใดที่        ยังไม่ได้ตรองให้เห็นด้วยปัญญาเสียก่อน
 
ชื่อหนังสือ :-          ผญาวัฒนธรรมและวิถีบ้านนาเพียง
ชื่อผู้แต่ง :-            อิศเรศ ดลเพ็ญ
Call Number :–    พ 895.91 อ759ผ 2559 รายละเอียด :–   ผญา เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนอีสานที่มีมาแต่โบราณ หนังสือ “ผญาวัฒนธรรมและวิถีบ้านนาเพียง” เล่มนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักศึกษาแล้ว  ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการใช้เป็นแนวทางศึกษาและฝึกฝนการแต่งผญาร่วมสมัยได้ และยังช่วยสืบสานมรดกทางภูมิปัญญาอีสาน     ด้านการแต่งผญาให้คงอยู่สืบไปด้วย
 
ชื่อหนังสือ :-           ข้าวโพดลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง :-              เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล…[และคนอื่น ๆ], คณะผู้วิจัย
Call Number :–  RH 630.2 ข461 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “ข้าวโพดลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน” เล่มนี้ ได้มีการสรุปสาระสำคัญของผลงานที่ได้จากงานวิจัย และนำเสนอแผนยุทธศาสตร์รายพืช ที่เน้นการ  ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในพืชทั้ง 4 ชนิด โดยใช้กลยุทธ์ 3 ด้าน คือ ความมั่นคง ความพอเพียง คุณภาพและ   ความปลอดภัย ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
ชื่อหนังสือ :-           ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก : ผู้หญิง อำนาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม่
ชื่อผู้แต่ง :-               
Call Number :–     796.334 ฟ539 2559
 รายละเอียด :– หนังสือ “ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก : ผู้หญิง อำนาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม่” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ ทั้งจากผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลในสังคมไทย ซึ่ง          มีหลากหลายของประเด็นปัญหา แนวคิด วิธีวิทยา และท่าทีของผู้เขียนแต่คนทีมีต่อมิติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของปรากฏการณ์ฟุตบอลในสังคมไทย แต่ทั้งหมดทั้งมวลเชื่อว่าในบริบทของสถานการณ์ปัจจุบัน สนามฟุตบอล นั้นคือ พื้นที่แห่งความหวังทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม
 
ชื่อหนังสือ :-         หลักสถิติ
ชื่อผู้แต่ง :-           สรชัย พิศาลบุตร
Call Number :-   519.5 ส325ห 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “หลักสถิติ” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่เพียงพอและจำเป็นต่อการนำไปใช้ในการสร้างสารสนเทศทั้งด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และด้านสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ โดยมีเนื้อหาที่กระชับ อ่านเข้าใจง่าย พร้อมทั้งมีตัวอย่างการนำสถิติไปประยุกต์กับศาสตร์ด้านต่างๆ และมีกิจกรรมท้ายบท เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสอภิปรายเนื้อหาในแต่ละเรื่องร่วมกับเพื่อนนักศึกษาหรืออาจารย์ได้
 
ชื่อหนังสือ :-       6 ร้อยพันความรู้คิด จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม
ชื่อผู้แต่ง :-         ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
Call Number :-  พ 089.95911 ย177ห 2557  รายละเอียด :– หนังสือ “6 ร้อยพันความรู้คิด จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม” เล่มนี้เป็นหนังสือที่รวมรวมเรื่องราว เกร็ดความรู้ สาระบันเทิง ข้อคิดเตือนใจ เนื้อหาดีๆที่น่าอ่านมากมาย และพร้อมที่จะเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจโดยไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนใดๆ หวังว่าเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้อาจเป็นแสงเดือนรำไร ที่ทำให้ผู้มีทางเลือกน้อยหรือหลงทางพบหนทาง    และทางเลือกของการขับเคลื่อนชีวิตไปได้บ้าง ด้วยความรู้จากการ “คิด” และ “ยั้งคิด” ที่สมดุล
 
ชื่อหนังสือ :-       จุดประกายให้คิดชีวิตคมชัด
ชื่อผู้แต่ง :-          ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์
Call Number :– พ 153.42 ป266จ 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “จุดประกายให้คิดชีวิตคมชัด” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ ที่ผ่านการ      นำขึ้น post ในสังคมออนไลน์ โดยการนำเอาหลักธรรมคำสอนทางคริสต์ศาสนา ที่ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาหลากหลาย   ที่พบในชีวิตประจำวัน ทั้งเพื่อให้เป็นข้อคิดเตือนใจและนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์และ        จุดประกายให้ถกแถลงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสวนาวิสาสะในเชิงสร้างสรรค์ต่อไป
 
ชื่อหนังสือ :-   สรุปสาระสำคัญ รายงานผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)
ชื่อผู้แต่ง :-     กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Call Number :–  379.593 ส356 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “สรุปสาระสำคัญ รายงานผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)” เล่มนี้ เป็นการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) สู่การปฏิบัติ มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2552 โดยที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) มาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2559 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดแผน จะมีการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่สำนักงานฯ จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค และ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในทุกระดับ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และชี้แนะแนวทาง  การจัดการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อไป

 แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

e-library librarySiam University
Academic Resource Center