แนะนำหนังสือ 16 ส.ค. 2560

ชื่อหนังสือ: ภาวะผู้นำทางการบริหาร
ชื่อผู้แต่ง: ณิรดา เวชญาลักษณ์ 
Call Number: 658.4092 ณ449ภ 2560
รายละเอียด : แนะนำหนังสือ“ภาวะผู้นำทางการบริหาร เล่มนี้เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาตนเองด้านการเป็นผู้นำและประกอบการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนหลักสูตรบริหารการศึกษาและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องใน      การบริหารจัดการองค์การให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีรูปแบบของผู้นำประเภทต่างๆการศึกษารายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงในการบริหารการศึกษาและการบริหารองค์การได้


ชื่อหนังสือ: การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
ชื่อผู้แต่ง: ร็อบบิ้นส์, สตีเฟน พี
Call Number: 658 ร187ก 2559
รายละเอียด: หนังสือ “การจัดการและพฤติกรรมองค์การ” เล่มนี้ เป็นตำราทางด้านการจัดการที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ทันสมัย ใช้ภาษาที่กะทัดรัด เข้าใจง่าย และเป็นสากล มีนำเสนอเนื้อหาเป็นตอนๆ โดย เริ่มตั้งแต่ บทนำการจัดการ พื้นฐานการจัดการในสถานที่ทำงานปัจจุบัน การวางแผน การจัดองค์การการนำ และการควบคุม เป็นต้น และนอกจากนี้ในแต่ละตอนข้างต้น ยังมีรายละเอียดของเนื้อหาที่ประกอบด้วยบทต่างๆ โดยมีการอธิบายและเรียงลำดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบ มีรูปและตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน  เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจ  ศึกษาวิชาทางด้านการจัดการและพฤติกรรมองค์การ


ชื่อหนังสือ: หลักการสื่อสารและการสื่อสารข้อมูล
ชื่อผู้แต่ง: รวิศวร์ บานชื่น
Call Number: 621.3822 ร167ห 2560
รายละเอียด:แนะนำหนังสือ“หลักการสื่อสารและการสื่อสารข้อมูล” เล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานต่างๆ ของวิศวกรรมสื่อสารรวมถึงหลักการพื้นฐานต่างๆ ของการสื่อสารข้อมูล ทั้งในเรื่องของสัญญาณและ       ช่วงความถี่ เทคนิคการมอดูเลตแบบอนาล็อกและดิจิตอล สัญญาณรบกวน สัญญาณแทรก การลดทอนของสัญญาณ        การเข้ารหัส การควบคุมการเชื่อมโยง และการส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ นิสิต นักศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป


ชื่อหนังสือ: การวิจัยทางสุขภาพ
ชื่อผู้แต่ง: กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน
Call Number: 613.072 ก136ก 2559
รายละเอียด: หนังสือ “การวิจัยทางสุขภาพ” เล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาที่สอดคล้องตาม    ที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอนด้วยกัน คือ ตั้งแต่ บทนำ เพื่อให้ผู้เขียนเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมการวิจัยกระบวนการวิจัย ให้ทราบรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนการวิจัยพร้อมตัวอย่างประกอบ และบทส่งท้าย ซึ่งจะประกอบด้วยจรรยาบรรณการวิจัย ขั้นตอนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย หลักการเขียน การประเมิน เป็นต้น หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจในการสร้างสรรค์งานวิจัยต่อไป


ชื่อหนังสือ: คู่มือตารางเทคนิคยานยนต์
ชื่อผู้แต่ง: บรรเลง ศรนิล, ผู้แปลและเรียบเรียง
Call Number: 629.2 ค695 2559
รายละเอียด: หนังสือ “คู่มือตารางเทคนิคยานยนต์” เล่มนี้มีเนื้อหาที่ประกอบด้วยคณิตศาสตร์ด้านยานยนต์ การจัดการศูนย์บริการรถยนต์ ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยียานยนต์ ความรู้ด้านเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง การสร้างรถยนต์ ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ด้านยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับบุคลากรด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถให้ทัดเทียมกับประเทศต่างๆ ต่อไป


ชื่อหนังสือ: การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์โรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ
ชื่อผู้แต่ง: ชัชวาล วงศ์สารี, บรรณาธิการ
Call Number: 616.61 ก492 2559
รายละเอียด:แนะนำหนังสือ“การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์โรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ” เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ทั้งการประเมินสภาพผู้ป่วยในระบบทางเดินปัสสาวะ การพยาบาลผู้ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัย   โรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะ หลักการพยาบาลผู้ป่วยถุงน้ำ เนื้องอก มะเร็งในไตและระบบทางเดินปัสสาวะ หลักการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ไตและระบบทางเดินปัสสาวะ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการอุดตันที่ไตและระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น และท้ายเล่มมีแบบทดสอบประเมินตนเองก่อน-หลังเรียนพร้อมเฉลย คำย่อทางการแพทย์ที่พบบ่อยในระบบทางเดินปัสสาวะ ดรรชนี INDEX


ชื่อหนังสือ: ประสิทธิผลองค์การ : แนวคิดและทบทวนวรรณกรรมวิจัย
ชื่อผู้แต่ง: นุกูล ชูทอง
Call Number: 658.406 น722ป 2559
รายละเอียด:แนะนำหนังสือ“ประสิทธิผลองค์การ : แนวคิดและทบทวนวรรณกรรมวิจัย” เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหา    ซึ่งประกอบด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่มาของการศึกษาประสิทธิผลองค์การ นิยามของประสิทธิผล องค์การ  แนวการศึกษาประสิทธิผลองค์การ การวัดหรือประเมินประสิทธิผลองค์การ ระดับและเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลองค์การ รวมทั้งข้อบกพร่องบางประการที่พึงระวังเมื่อต้องทำการประเมินประสิทธิผลองค์การ เป็นต้น งานวิจัยที่ทำ       โดยนักวิชาการตะวันตกได้รับความนิยมนำมาอ้างอิงถึงอย่างมากสำหรับการทบทวนวรรณกรรมระดับบัณฑิตศึกษา       ของไทย พร้อมกับได้รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลองค์การทั้งที่เป็นองค์ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน     และสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าทบทวนวรรณกรรมต่อไป


ชื่อหนังสือ: จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง: มณี อาภานันทิกุล
Call Number: 174.2 ม124จ 2559
รายละเอียด: หนังสือ “จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีคุณค่ายิ่งโดยมีเนื้อหาที่ประกอบด้วยสถานการณ์ของจริยธรรมในวิชาการพยาบาล แนวคิดจริยธรรมในวิชาชีพ การสังเคราะห์หลักจริยธรรม         ที่สำคัญในวิชาชีพการพยาบาล จริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในประเทศไทย ปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาลที่พบในประเทศไทยและผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ การแก้ปัญหา และการป้องกันไม่ให้เกิด       ปัญหาจริยธรรม และจริยธรรมในวิชาการพยาบาลและการนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล พร้อมข้อเสนอแนะ และบทสรุปในตอนท้ายเล่ม


ชื่อหนังสือ: Communication skills การสื่อสารทางการแพทย์แบบมืออาชีพ
ชื่อผู้แต่ง: ชิษณุ พันธุ์เจริญ 
Call Number: 610.696 ช576ค 2560
รายละเอียด: แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ตลอดจนนักเรียนแพทย์ นักเรียนพยาบาลและรวมถึงนักเรียนสาธารณสุข อาจจะยังมีประสบการณ์จำกัดในการดูแลผู้ป่วยในหลากหลายมิติ ซึ่งอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่ง นั่นคือ การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย หนังสือ Communication skills การสื่อสารทางการแพทย์แบบมืออาชีพ” เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการถ่ายทอดความรู้ เจตคติ และทักษะในการสื่อสารอันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข พร้อมทั้งยังมีตัวอย่างบทสนทนากับผู้ป่วยและญาติ ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในทางเวชปฏิบัติต่อไป


ชื่อหนังสือ: กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง: บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร
Call Number: 362.1 บ418ก 2560
รายละเอียด: หนังสือ “กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่สำคัญๆ เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระบบบริการสุขภาพ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเนื้อหาจะมีความก้าวหน้าทันกับยุคสมัย มีรายละเอียด มีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบ และใช้ภาษาอ่านเข้าใจง่าย หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพ ผู้บริหารโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ    นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป


ชื่อหนังสือ: การบัญชีเพื่อการจัดการ
ชื่อผู้แต่ง: เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
Call Number: 658.1511 บ784ก 2560
รายละเอียด: การบัญชี เป็นระบบของการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแต่ละองค์กร    เพื่อนำมาจัดทำเป็นรายงานทางการเงิน และนำเสนอต่อบุคคลต่างๆ หนังสือ “การบัญชีเพื่อการจัดการ” เล่มนี้ จึงมีเนื้อหา เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ แนวคิดต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร ต้นทุนผลิตภัณฑ์ วิธีต้นทุนผันแปรกับต้นทุนผลิตภัณฑ์ วิธีต้นทุนรวม ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจในระยะสั้น การวางแผนกำไรโดยใช้งบประมาณ การประเมินผลการดำเนินงานโดยวิธีต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์ต้นทุนภาษี เป็นต้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้ สามารถนำมาใช้ เพื่อประกอบการวางแผนงาน การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ชื่อหนังสือ: ปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาลและสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง: ณัฎฐวุฒิ แก้วพิทูลย์
Call Number: 616.96 ณ311ป 2559
รายละเอียด: หนังสือ ปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาลและสาธารณสุข” เล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมความรู้เบื้องต้นของปรสิตที่เป็นปัญหา หรือที่ต้องเฝ้าระวังในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาหลักๆ ประกอบด้วยชนิดของปรสิต อาทิเช่น พยาธิใบไม้ พยาธิตัวตืด พยาธิหัวหนาม หนอนพยาธิตัวกลม เป็นต้น รวมไปถึง รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิต ความสำคัญ พยาธิสภาพและอาการ การตรวจวินิจฉัย การควบคุมและการป้องกัน เป็นต้น


แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center