แนะนำหนังสือ 16 เมษายน 2559

 

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2559
BK_1_160459ชื่อหนังสือ :–      คุณากรแห่งแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อผู้แต่ง :–          
Call Number :
– อ 923.1593 ค639 2558 รายละเอียด :–   หนังสือ “คุณากรแห่งแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในวันที่ 2 เมษายน 2558 พระองค์ผู้ทรงเป็น “รัตนะแห่งราชวงศ์จักรี” โดยเนื้อหาภายในเล่มได้มีการเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ของพระองค์ และยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อลูกจ้างที่พิการเพื่อให้กลับเข้าสู่สังคมและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างปกติ ภายในเล่มยังมีภาพประกอบที่สวยงามด้วย
BK_2_160459ชื่อหนังสือ :–       การวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวไทย
ชื่อผู้แต่ง :–         อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์
Call Number :–  382.41318 อ727ก 2557 รายละเอียด :– หนังสือเล่มนี้เป็นการสังเคราะห์จากงานวิจัยเรื่อง “การวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวไทย” โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกัน ทั้งการนำเสนอประเด็นปัญหาไปสู่การวิจัย การนำเสนอแบบจำลอง สำหรับการวิเคราะห์ การนำเสนอสถานการณ์การค้าข้าวของโลกและการส่งออกข้าวของไทย การนำเสนอผลการวิเคราะห์ค่าสมการอุปสงค์ส่งออกข้าวของไทย และท้ายสุดเป็นการสรุปและข้อเสนอแนะ ซึ่งจุดเด่นที่สำคัญนี้ก็คือการนำแนวคิดทฤษฏีการแข่งขันระหว่างผู้ขายในตลาดผู้ขายน้อยรายมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาตลาดส่งออกข้าวของไทย
BK_3_160459ชื่อหนังสือ :–       อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
ชื่อผู้แต่ง :–         
Call Number :– 343.096 อ235 2553 รายละเอียด :“อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982” นี้มีบทบัญญัติครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายทะเลอย่างกว้างขวาง ทั้งส่วนที่ซ้ำซ้อนกับอนุสัญญากรุงเจนีวา ค.ศ.1958 และส่วนอื่นๆที่บัญญัติขึ้นใหม่รวมทั้งสิ้น 17 ภาค มีข้อบัญญัติ 320 ข้อ มีสาระสำคัญๆ ดังนี้ภาค1 บทนำ ภาค 2 ทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง ภาค 3 ช่องแคบที่ใช้เพื่อการเดินเรือระหว่างประเทศ ภาค 4 รัฐหมู่เกาะ ภาค 5 เขตเศรษฐกิจจำเพาะ ภาค 6 ไหล่ทวีป ภาค 7 ทะเลหลวง    ภาค 8 ระบอบของเกาะ ภาค 9 ทะเลปิดหรือกึ่งปิด ภาค 10 สิทธิของรัฐไร้ฝั่งทะเลที่จะออกไปสู่และเข้ามาจากทะเล และเสรีภาพในการผ่าน ภาค 11 บริเวณพื้นที่ ภาค 12 การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ภาค 13 การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล ภาค 14 การพัฒนาและการถ่อยทอดเทคโนโลยี ภาค 15 การระงับข้อพิพาท ภาค 16 บทบัญญัติทั่วไป และภาค 17 บทบัญญัติสุดท้าย
BK_4_160459ชื่อหนังสือ :–       วิศวกรรมยานยนต์
ชื่อผู้แต่ง :–         เผด็จ แสนเกษม 
Call Number :– 629.2 ผ761ว 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “วิศวกรรมยานยนต์” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาทางวิชาการที่สอดคล้องกับหลักสูตรปริญญาตรีทั้งสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมยานยนต์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันศาสตร์ด้านวิศวกรรมยานยนต์ได้รับการจัดให้มีองค์ความรู้เฉพาะด้านมากขึ้น เช่น ออกแบบโครงสร้างยานยนต์ และกลศาสตร์ของไหล วิชาต่างๆ เหล่านี้ ผู้ที่ต้องการศึกษาด้านยานยนต์ต้องมีความรู้วิชาพื้นฐานดังกล่าวก่อนโดยภายในตัวเล่มได้มีการปรับปรุงเนื้อหา  ซึ่งมีทั้งตัวอย่าง และแบบฝึกหัด มาให้ลองฝึกด้วย
BK_5_160459ชื่อหนังสือ :–       การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : แนวทางใหม่
ชื่อผู้แต่ง :–         ประเวศน์ มหารัตน์สกุล
Call Number :– 658.3 ป384ก 2558 รายละเอียด :–   หัวใจของการพัฒนาองค์กร คือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หากองค์กรใดมีทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็ง องค์กรนั้นย่อมมีประสิทธิภาพในการบริหาร อนาคตขององค์กรอยู่ในกำมือพนักงาน องค์กรจะเติบโต มั่นคง หรือล่มสลายอยู่ที่ คนคิด คนจัดการ จะจัดการอย่างไร องค์กรจะมีการออกแบบระบบงาน HRM เพื่อตรวจสอบความพร้อมของบุคคลากรที่จะทำหน้าที่จัดการงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร มีเครื่องมือ กลไกใดที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทุกเวที หนังสือ “การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : แนวทางใหม่เล่มนี้ มีคำตอบให้ เหมาะสำหรับ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้บริหารองค์กรทุกระดับ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และผู้ที่กำลังหางานทำ
BK_6_160459ชื่อหนังสือ :–      พจนานุกรมศัพท์ คำอธิบายศัพท์ อังกฤษ-ไทย พื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ควรรู้
ชื่อผู้แต่ง :–        พรวศิน ศิริสวัสดิ์
Call Number :– อ 658.5003 พ278พ 2558 รายละเอียด :“พจนานุกรมศัพท์ คำอธิบายศัพท์ อังกฤษ-ไทย พื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ควรรู้” จัดทำขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบการ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้าใจศัพท์ คำอธิบายศัพท์เฉพาะทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานมากยิ่งขึ้น สำหรับพจนานุกรมศัพท์ คำอธิบายศัพท์อังกฤษ-ไทย พื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ควรรู้เล่มนี้ รวบรวมจากตำรา งานวิจัย ประสบการณ์ในการสอน ซึ่งได้อธิบายความหมายและยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจความหมายของศัพท์พื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้และเพิ่มพูนองค์ความรู้ในด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้มากยิ่งขึ้น
BK_8_160459ชื่อหนังสือ :–         ตำราอายุรศาสตร์ เล่ม 1
ชื่อผู้แต่ง :–           
Call Number :– 616 ต367 2558 ล1 รายละเอียด :“ตำราอายุรศาสตร์” เล่มนี้เนื้อหาทุกบทเป็นเรื่องที่พบบ่อย และมีความสำคัญอย่างมากในวิชาอายุรศาสตร์ซึ่งในแต่ละบทได้ลงลึกถึงรายละเอียด กลไก พยาธิกำเนิด และสรีรวิทยา เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจถึงหลักสำคัญต่างๆ ที่จะสามารถนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแพทย์ในเวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ นิสิตแพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุข
BK_8_160459ชื่อหนังสือ :–     อัลวะสะฎียะฮ์ ดุลยภาพแห่งอิสลาม
ชื่อผู้แต่ง :–          
Call Number :– 297 อ573 2557
 รายละเอียด :หนังสือ “อัลวะสะฎียะฮ์ ดุลยภาพแห่งอิสลามเล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความคิดสายกลางในศาสนาอิสลาม คำสอนอันแท้จริงของศาสนาอิสลาม ซึ่งโดยความจริงแล้วศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาที่สอนและดำรงอยู่บนทางสายกลางมาโดยตลอด และเป็นทางสายกลางในทุกมิติ ทั้งในเรื่องของอิบาดะฮ์ (การปฏิบัติศาสนกิจ) และวิถีในการดำเนินชีวิต เป็นคำสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้คนทั้งหลายที่ มองภาพอิสลามและมุสลิม ในทางร้ายและรุนแรง หันกลับมามองและเข้าใจในอิสลามและมุสลิมชัดเจนยิ่งขึ้น จะทำให้คนเราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
BK_9_160459ชื่อหนังสือ :–       หลักการมัคคุเทศก์
ชื่อผู้แต่ง :–         บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
Call Number :- 910.092 บ563ห 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “หลักการมัคคุเทศก์” เล่มนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาแล้วยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ตลอดจนผู้ที่ทำงานในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เนื้อหาในเล่มจะให้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับมัคคุเทศก์ ความหมายและความเป็นมา คุณลักษณะและประเภท   ของมัคคุเทศก์ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ มารยาทและจรรยาบรรณ ความสัมพันธ์ระหว่างมัคคุเทศก์ กับนักท่องเที่ยว การพัฒนาสู่อาชีพมัคคุเทศก์ การปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ ตลอดจนศิลปะการพูดและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น 
BK_10_160459ชื่อหนังสือ :–       เรื่องเล่าจากวังวรดิศ
ชื่อผู้แต่ง :–         ปนัดดา ดิศกุล
Call Number :  พ 959.3 ป161ร 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “เรื่องเล่าจากวังวรดิศ” เล่มนี้ เขียนโดย “หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล”  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รวบรวมมรดกคำสอนที่ไดรับจาก “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์     เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ” องค์ต้นราชสกุลดิสกุล นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การใช้  ชีวิตครอบครัว และเน้นย้ำคำสอนให้ยึดหลัก รักชาติ รักแผ่นดิน และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันนำมาซึ่งความยุติธรรม ร้อยเรียงคำสอนผ่านถ้อยคำที่อ่านง่าย ได้แง่คิด แฝงด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างให้              ลูกหลานนิยมนำไปใช้ ซึ่งน้อยนักที่จะมีบุคคลนำมรดกคำสอนจากบรรพบุรุษ มาเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างแก่สังคม
BK_11_160459ชื่อหนังสือ :-       การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ชื่อผู้แต่ง :–         บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
Call Number :–  338.4791 บ563ก 2557  รายละเอียด :– หนังสือ “การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน” เล่มนี้นำเสนอเนื้อหาอย่างละเอียดเริ่มตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาจิตสำนึกทางการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม      การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น
BK_12_160459ชื่อหนังสือ :–       คู่มือเตรียมสอบ นักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร
ชื่อผู้แต่ง :–         
Call Number :–  336.2406 ค695 2558 รายละเอียด :– เป็นคู่มือและแนวข้อสอบ กรมสรรพากร นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ พร้อมด้วยเฉลย ปี 58
เนื้อหาประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร สาระสำคัญภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาระสำคัญภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ พร้อมเจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร เจาะข้อสอบการบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center